درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﺮم ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻫﺮم ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى

1396/06/24
13:08
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﺮم ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى، ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪى را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮاى وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى، ﻣﺤﺼﻮل، ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻃﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
حضور
ربط داشتن
عملکرد
مزیت
تضمین
ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮم ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸــﻰ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل، و اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺧﻮد اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺪف ﺷﻤﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺮم ﻣﻰ روﯾﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﺮم ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﻫﺮم ﻧﺎم ﺗﺠﺎرى,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|