درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و ﻇﺎﻫﺮ، ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و ﻇﺎﻫﺮ، ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

1396/06/24
12:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎى ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد، از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷــﺶ ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر. ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴــﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، ﭼــﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺨﺼﻰ و ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪ اى.
اﮔــﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸــﻮر ﺳــﻔﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿــﺪ ﯾﺎ در ﺧــﺎرج از ﮐﺸــﻮر ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﯾــﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ اﻓﺮادى از ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ، ﯾــﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ از ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳــﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻔــﺎوت ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ، ﺣﺴــﺎس ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺳــﻔﺮ، ﮐﻤــﻰ وﻗﺖ ﺻــﺮف ﮐﻨﯿــﺪ و در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸــﻮر ﯾﺎ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ از آﻧﺮا دارﯾﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺑﺴﯿﺎرى از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫــﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﺎﺻﻰ در ﻣــﻮرد ﻟﺒﺎس و وﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫــﺮى در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر وﺟــﻮد دارد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 ﻟﺒﺎس رﺳـﻤﻰ: در ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺮدان و زﻧــﺎن در ﻣﺤــﻞ ﮐﺎر، ﻟﺒﺎس ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻣﻰ ﭘﻮﺷــﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﻰ ﮐﺸﻮرﻫﺎى دﯾﮕﺮ، زﻧــﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺷــﻠﻮار، داﻣﻦ ﺑﻪ ﺗــﻦ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﭘﻮﺷــﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎى ﺧﯿﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻰ ادﺑﻰ اﺳــﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒــﺎس، ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ و از رﻧﮓ ﻫﺎى روﺷــﻦ و ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رﻧﮓ ﻫﺎى ﺗﯿﺮه ﺗﺮ و ﻣﻼﯾﻢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮐﺴــﺘﺮى، ﺳﺮﻣﻪ اى، ﻗﻬﻮه اى ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻟﺒـﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟـﻰ: در ﺑﻌﻀــﻰ از ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻫﺎ ﭘﻮﺷــﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟــﻰ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ )ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﺟﺎى ﮐﺖ و ﺷــﻠﻮار و ﮐــﺮاوات ﺑﺮاى آﻗﺎﯾــﺎن و ﺑﻠﻮز و داﻣﻦ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ(. در ﺑﺮﺧﻰ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ، ﻟﺒﺎس رﺳﻤﻰ ﻣــﻰ ﭘﻮﺷــﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﺳــﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ. در ﭘﺎره اى از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻫﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳــﺖ و ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادى ﮐﻪ در ﻣﺴــﻨﺪ ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
 آب و ﻫـﻮاى ﮔـﺮم: ﺑﻌﻀﻰ از ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﻰ ﻧﻈﯿﺮ آﻓﺮﯾﻘــﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن ﮐﺖ و ﮐﺮاوات ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻨﺪل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، اﻣﺮى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در اﺳــﭙﺎﻧﯿﺎ، در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﻮل ﺳﺎل، ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒــﺎس ﻫﺎى ﺗﯿﺮه اﻣﺮى ﻏﯿﺮﻋﺎدى ﻧﯿﺴــﺖ، ﺣﺘﻰ در اوج ﮔﺮﻣﺎى ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.
 ﻣﯿﺰان آﺷـﮑﺎر ﺑﻮدن ﭘﻮﺳﺖ: در ﺑﺮﺧﻰ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﻮﺷــﺶ زﻧﺎن، ﻣﺴﺌﻠﻪ اى ﺟﺪى اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﻣﺮاﮐﺶ و ﭼﯿﻦ، زﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺗﻨﮓ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ، داﻣﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ زاﻧﻮ و ﯾﻘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﻮﺷــﯿﺪه ﺑﺎﺷــﺪ. در ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺻﻌــﻮدى، زﻧﺎن )ﭼﻪ ﻣﺤﻠﻰ و ﭼﻪ ﺧﺎرﺟﻰ( ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎى ﺳــﯿﺎه 
و ﯾﮏ روﺳﺮى ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ.
 ﻃـﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒـﻰ: در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ، ﻣﺮدم ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻢ از ﺟﻮاﻫﺮات و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﻰ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮاﻫﺮات ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳــﻮﺋﺪ، ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﻇﺎﻫﺮﻧﻤﺎﯾﻰ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺎل و ﮔﻮﺷﻮاره آراﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، دﮔﻤﻪ ﺳﺮدﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺖ، ﻧﺸﺎﻧﻪ اى از ﺛﺮوت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
 رﻧـﮓ: در ﭘﺎره اى از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﻤــﺎد ﭼﯿﺰﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻣﺮاﻗــﺐ ﻣﻌﻨــﻰ و ﻣﻔﻬﻮم رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ از رﻧﮓ ﻫﺎى ﺗﯿﺮه ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮐﻔـﺶ: در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﮐﻔﺶ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷــﯿﮏ و واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻔﺶ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺖ و در ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺷــﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷــﺪ. در ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺷﺮﻗﻰ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺰل، ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را درﺑﯿﺎورﯾــﺪ. در ﺟﻬﺎن ﻋــﺮب، ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻪ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﻰ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ اﺳﺖ.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و ﻇﺎﻫﺮ، ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و ﻇﺎﻫﺮ، ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|