درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻔﺘﻰ


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻔﺘﻰ

1396/06/24
12:27
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻻزم اﺳــﺖ از ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﯾﮑﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﻰ ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ:
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى، ذﻫﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﯾﺎ داده ﻫﺎى ﻋﯿﻨﻰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى، از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺟﻔﺘﻰ" ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﻰ ﮔﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺘﻌﺪد را ﺑﻪ دﺳــﺖ آورﯾﺪ- آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﺑﻪ آن 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﯿﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮑﻰ از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ را ﺗﺨﺼﯿﺺ داده، در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
 ﺟﺪوﻟﻰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را در ﻣﺤﻞ ﻋﻨﻮان ردﯾﻒ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎ درج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺑــﺮاى ﻫﺮ ﺳــﻠﻮل ﺧﺎﻟــﻰ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ردﯾﻒ و ﺳــﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد. ﺣﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ را در ﺳــﻠﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﮐﻨﯿﺪ. ﺳــﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿــﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﻣﺜﻼً اﻣﺘﯿﺎزى ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ (ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻰ اﻫﻤﯿﺖ) ﺗﺎ 3 (ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ).
در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
از ﻗﻀﺎوت ﺣﺴﻰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻰ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻔﺘﻰ

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻔﺘﻰ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات