درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - AIDA ﻣﺪل


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

AIDA ﻣﺪل

1396/06/24
12:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
"ﻫﺪﯾﻪ راﯾﮕﺎن!"
"ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد وﯾﮋه، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﯾﺪ." "ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺪرﻫﺎ و ﻣﺎدرﻫﺎ..."
ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎﯾﻰ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻨﻬﺎ، ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻰ ﺷــﻮﯾﻢ. در ﺟﻬﺎﻧﻰ ﭘﺮ از ﺗﺒﻠﯿﻐــﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع رﺳــﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روى ﻫﺮ ﭘﯿﺎم ﺑﺴﺨﺘﻰ ﮐﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
AIDA اﺑﺰارى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان را ﺟﻠﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. AIDA ﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ اﺳﺖ:

 Attention ﯾـﺎ Attract ﯾـﺎ Awareness: ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴــﺮﻋﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﻓــﺮاد را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ. از ﮐﻠﻤﺎت ﻗﻮى ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 Interest: ﻋــﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺮاد را ﻧﯿﺰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ وﻗﺖ ﺑﺎارزﺷﺸﺎن را ﺑﺮاى درك ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎى آﻧﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ، ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ. ﭘﺲ 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺮﻋﻰ وbullet ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 Desire: ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. روش اﺻﻠﻰ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ 
ﮐﺎر، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى آﻧﻬﺎﺳﺖ.
 Action: در ﻧﻬﺎﯾﺖ، آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، 
ﮐﺎﻣﻼً ﺷــﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ: ﺑﺮاى ﮐﺴــﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎ 
دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.". اﮔﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷــﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن را ﺑﺨﺮﻧﺪ، وﺑﺴﺎﯾﺘﺘﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ، ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارش ﻫﺎى ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ را دنبال نمایید.


برچسب ها:AIDA ﻣﺪل ،AIDA ،ﻣﺪل ،مدیریت ،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - AIDA ﻣﺪل

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - AIDA ﻣﺪل ,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|