درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - پروژه DATAG2.02


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

پروژه DATAG2.02

1395/06/10
10:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
پروژه DATAG2.02


پروژه DATAG2.02 ، با هدف ارائه ارتباط متقابل حسی تر و فیزیکی تر با سیستم ها و ماشین ها، روش جدیدی از ارتباط متقابل انسان و ماشین را تشریح می کند.
DATAG2.02 شامل وسیله ای است که در محیط واقعی نگه داشته می شود و محیط مجازی را تحت تأثیر قرار می دهد. کاربر از این وسیله دستکش مانند، برای ارتباط متقابل با اشیاء و انجام کارهای مورد نظر خود در محیط مجازی، استفاده می کند. حرکات کاربر توسط این وسیله ترسیم می شوند و تغییرات انجام شده توسط کاربر، در محیط مجازی نیز اِعمال می گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


هدف کلی این پروژه، کشف روشی جدید برای ارتباط متقابل با محیط های مجازی و سیستم های خارج از دسترس، مانند یک ربات بر سطح کره ماه یا یک جرثقیل برای کمک به بلندکردن سنگ های بزرگ، بوده است.ارسال شده در: