تبلیغات
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر Business Case

درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر Business Case


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاى اﯾﺤﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى (Business Case)

1396/07/1
12:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﺎرﻫﺎى ﭘﺮوژه اى ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫــﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را دارد. ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى" ﻣﺪرﮐﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻋﺎﻣﻞ ارزش ﺗﺠﺎرى و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ" ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑــﺮاى ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺠﺎرى ﻣﻰ ﺗﻮان اﺟﺰاى ﺑﺴــﯿﺎرى را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. 4 زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﺪاول ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎرى: ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺠﺎرى ﺧﺎص ﯾﺎ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺎرى ﺧﺎص راه اﻧﺪازى ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿــﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺴــﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳــﺖ، و در ﮐﺪام ﭼﻬﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺷﻮد.
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ راه ﺣﻞ ﻫـﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ: ﮔﺎﻫﻰ اوﻗــﺎت ﯾﮏ راه ﺣﻞ واﺿﺢ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ روﺑﺮو ﻫﺴــﺘﯿﻢ. ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﻰ ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﯾﺪ و ﺳﭙﺲ راه ﺣﻞ ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
 ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ رﯾﺴـﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻫﺎ: اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﯿﺸــﺘﺮى را در ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ، ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان، درك رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ﺗﺸﺮﯾﺢ روﯾﮑﺮد اﺟﺮا: ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ راه ﺣﻠﻰ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى آﻧﺮا ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻦ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮى ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﺟﺮاى راه ﺣﻞ ﺧﻮد دارﯾﺪ.


Business Case

1395/05/23
08:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

One of the things we should always watch for, is the Business Case. It’s one of the seven themes in PRINCE2.
Business Case
The Business Case is a concept that contains the justification of the project, and its supportive information. We use it for making high-level decisions, and to see if it’s still beneficial to continue the project.

Do you remember the Manage by Stages principle? OK, let’s discuss the Business Case based on the stages:

    Pre-project: it’s not a stage, but a period before we start the project. We just want to know if it’s a good idea to start the project. So, we create a simple Business Case. A complete and reliable Business Case needs a lot of planning; for example, we should know the resource requirements and schedule. But it’s really expensive to do so for every idea. That’s why we create an “outline Business Case” in the pre-project period, which is really rough and high-level. If it was promising, we’ll move on to the first “stage”.
    Initiation stage: the first stage is initiation, and it simply means “planning”. In this stage, we prepare a high-level plan for the whole project. Therefore, we would be able to turn our “outline Business Case” into a real “Business Case”. Then we check to see if the project is beneficial enough, and if it was, we will start the second stage, which is the first delivery stage.
    Delivery stages: we will have one or more delivery stages after the initiation stage. During them, we will keep updating the business case and use it to make the high-level decisions and see if we need to cancel the project.


It’s easy to talk about updating the Business Case, but it needs a lot of work. So, when should we do it? Every week for example? Of course not. What’s your idea? Tip: we do it for two events.ماشین آلات روسازی راه آهن- استابلایزر

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ماشین آلات روسازی راه آهن- استابلایزر

بطور معمول خط ، بعد از انجام عملیات ماشین آلات مکانیزه که در ارتباط با اصلاح دانه بندی بالاست عملیات می کنند ، نظیر : سرند ، زیرکوبی ، ترازیابی ، نشست می کند که در این رابطه و به جهت جلوگیری از بی نظمی دانه بندی ، نشست خط و استحکام جانبی آن الزاماً از ماشین استابلیزر استفاده می شود .

 

وظیفه ماشین استابلیزر:

 

وظیفه ماشین استابلیزر تثبیت خط می باشد بدین صورت که ماشین استابلیزر بلافاصله بعد از کار تعمیرات نوسازی و ریل گذاری توسط دیگر ماشین آلات مکانیزه و به جهت تثبیت خط ، مورد استفاده قرار می گیرد .

 

اساس کار ماشین استابلیزر:

 

اساس و مکانیزم کار ماشین استابلیزر استفاده از کاربرد ترکیب ارتعاشات افقی با بار ساکن استاتیکی عمودی است . از ماشین استابلیزر همان طور که از نامش مفهوم می شود ، جهت تثبیت یک خط زیرکوبی شده

 

( تصحیح شده ) استفاده می گردد .بطور معمول بعد از عملیات زیرکوبی کاهش مقاومت خط در برابر جابجایی های جانبی آن اجتناب ناپذیر است  و این امر باعث تقلیل سرعت می گردد که البته با عبور تعداد معنی قطار با بار محوری ، خط استقرار می یابد .استقرار خط توسط ساختار مصنوعی به همراه ترافیک بار انجام می پذیرد که عامل آن ، حرکت و جابجایی بالاست ها در فضاهای خالی آنها می باشد .شایان ذکر است ، در نتیجه تغییر حجم معینی از بالاست که به مرور زمان و در اثر فرسودگی آنها ایجاد می شود ، فرو نشستن خط را به دنبال دارد .

 

مزایای کار با ماشین استابلیزر:

 

1- حذف ناهماهنگی های بوجود آمده ناشی از ترافیک   قطارها بر روی خط .

 

2- نگهداری از خط با مشخصات صحیح هندسی .       

 

3- ایجاد ساختمان یک دست در بستر بالاست ها .       

 

4- افزایش مقاومت جانبی خط .                            

 

5- ضریب ایمنی بیشتر در مقابل حرکت نا موزون خط .

 

6- افزایش زمان طول عمر خط .

 

7- تردد سریع با حداکثر سرعت بعد از آخرین مرحله زیرکوبی ، به عبارت دیگر عدم تقلیل سرعت بعد از نگه داری خط و حداکثر بهره برداری از خط .

 

نکات ایمنی در رابطه با کار استابلیزر:

 

1- به هنگام کار با استابلیزر بر روی پل ها به دلیل عوامل ناشناخته باید در وهله نخست با ویبره 40 هرتز و فشار عمودی 50 بار کار شود که می توان پس از بازدید وضعیت پل این عمل را تکرار نمود .

 

2- کار با استابلیزر در محدوده دیوارهای نزدیک خط ، ترانشه ها و سکوها تا 20 متر قبل و بعد از آن انجام نمی گردد ، مگر به هنگام ضرورت و در مواقع خاص آن هم با توصیه مهندس عمران .

 

نکات ایمنی در رابطه با کار استابلیزر

 

3- کار با استابلیزر در محدوده ساختمان های بلند که در فاصله 5 متری خط قرار دارند ، تا 20 متر قبل و 20 متر بعد از آن ممنوع می باشد .

 

4- تا کنون از استابلیزر در درون تونل ها استفاده نشده است که این امر منوط به تحقیقاتی تکمیلی در آینده می باشد .

 

نوع و تعداد استابلیزر در راه آهن ج.ا.ا:

 

ماشین استابلیزر موجود در راه آهن جمهوری اسلامی ایران از نوع  DGS62N  شرکت پلاسر اطریش و به تعداد یازده ( 11 ) دستگاه می باشد .

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:وبسایت دکتر روانشادنیامدیریت ماشین آلات

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت ماشین آلات

 

کاربرد GPS در ماشین آلات

 

 

 

مقدمه:

 

§ در مقدمه مقاله به اهمیت روز افزون تکنولوژی GPS در دنیای امروز اشاره می کنیم  که با نگاهی اجمالی به مقالا ت روز شاهد خواهیم بود بسیاری از محققین در زمینه رشته خود باب گسترده ای از این تکنولوژی را مورد بررسی قرار داده اند.

 

  از این رو با توجه به اهمیت بالای ماشین آلات در صنعت ساخت هم از لحاظ بار مالی و توانایی در تسریع کار،که از جمله خصیصه های دستگاهای  GPS می باشند،می توان اشاره کرد.

 

در واقع با بهره گیری  هر چه بیشتر از این تکنولوژی و تهیه ناوگان تجهیز شده به این شبکه ها می توانیم ساختار کار را در بستری از data دنبال کنیم که با توجه به نرم افزارهای موجود و پیشرفت تر شدن آنها ناوگان تجهیز شده ماشین آلات خود را همسو در راستای پیشرفتهای روز دنیا همگام کنیم.

 

 

 

تاریخچه  GPS در صنعت ساخت :

 

§ اولین ماهواره GPS در سال 1978 یعنی حدود 30 سال پیش در مدار زمین قرار گرفت. 

 

 

§ در سال1988 نخستین دستگاه GPSنقشه برداری ساخته وفروخته شد.

 

§ در سال 1993 در اولین قدم دستگاه GPS  با هدف مکان یابی  بر روی ماشین آلات معدن نصب گردید.

 

§ در سال 1999 اولین سیستم کنترل GPS تراز یاب به بازار عرضه شد.

 

§ در سال 2002 اولین دستگاه GPS کنترل ماشین در شرکت کترپیلار بر روی  بیلهای مکانیکی  و گریدرها نصب گردید.

 

 

 

 

 

GPS چیست؟

 

§ سیستم محل یابی جهانی

 

(Systems Global Positioning )

 

   یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره ای است که از شبکه ای با 24 ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§      ماهواره های این سیستم، در مدارهایی دقیق هر روز 2 بار بدور زمین می گردند و اطلاعاتی را به زمین مخابره می کنند. گیرنده های GPS این اطلاعات را دریافت کرده و با انجام محاسبات هندسی، محل دقیق گیرنده را نسبت به زمین محاسبه می کنند. در واقع گیرنده زمان ارسال سیگنال توسط ماهواره را با زمان دریافت آن مقایسه می کند.

 

 

 

§      گیرنده به دریافت اطلاعات همزمان از حداقل 3 ماهواره برای محاسبه 2 بعدی و یافتن طول و عرض جغرافیایی، و همچنین دریافت اطلاعات حداقل 4 ماهواره برای یافتن مختصات سه بعدی نیازمند است.

 

 

 

دقت دستگاه GPS :

 

§ دستگاه های GPS دارای دقت بیشتری  درراستای عرض و طول جغرافیایی نسبت

 

 به عمق هستند به آن دلیل که کل گستره زمین راپوشش می دهند .

 

 ولی در رابطه با عمق به دلیل اینکه ماهواره ها تنها از بالا می توانند عمق را گزارش دهند امکان گستره پهناورتراز مختصات عمق وجود ندارد تاباعث افزایش دقت شود.

 

 

 

 

 

§ در اینجا این سوال مطرح می شود با توجه به اینکه هر دو نوع    GPS از یک  ماهواره  سیگنال دریافت می کنند چرا دقتهای متفاوت دارند ؟

 

          موانعی که در دستگاهای GPS ارزانتر با آن روبرو هستند:

 

 

 

§ تغییر مکان نسبی ماهواره ها

 

§ مشکلات ناشی از عوارض زمین در ارسال و دریافت سیگنالها

 

§ انحراف سیگنالها در عبور از اتمسفر

 

§ تداخل امواج رادیویی

 

   با ضبط کردن مکانهای ماهوارها و فواصل موجود بین هر ماهواره و شی موردنظر مشکل تغییر مکان نسبی ماهوارها واطلاعات حل گردید.

 

برای حذف کردن  مشکل عوارض زمین آنتن هایی طراحی گردید تا توانای حمل به نقاطی

 

که از این عوارض بدور هستند سیگنالها را دریافت و با توجه به فاصله مکانی مورد نظر مختصات نقاط مورد نظررا قرائت کنند.

 

همچنین برای رفع مشکل انحراف امواج در عبور از اتمسفر دستگاه Base Station بکار گرفته شد که قادر بود با محاسبات ،این انحراف را با دقت بالا تصحیح سازد.

 

Base Station(RTK):           (REAL TIME KENEMATIK)

 

§ ماهواره ها دو سیگنال  با  کدهای Pو CA را ارسال می کنند که کدهای P پیچیده و دقیق هستند و کاربرهای مجاز(نظامی)  امکان دریافت آنها را دارند و کدهای CA قابل استفاده برای عموم

 

    می  باشند که دارای خطا می باشند .

 

   دستگاه BASE STATION دارای این قابلیت می باشد که با ضبط زمان ومکان ماهواره با محاسباتی از خطا ها کاسته و با بالا بردن  دقت، سیگنالهای تصحیح شده را برای ماشینها ارسال کنند.

 

 

 

سیستم كامپیوتری رهیابی ماشین آلات راهسازی CAES

 

معرفی سیستم CAES

 

§ CAES (سیستم ماهواره ای رهیابی ماشین آلات راهسازی)، یكی از انواع موقعیت یابهای جهانی GPS است. این ابزار بطور اخص در صنایع معدن و دفن زباله و بطور عام در فرایند تسطیح مربوط به پروژه های مختلف عمرانی ازجمله ساخت جاده و بزرگراه، خطوط راه آهن، باند فرودگاه، ساختمان سازی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم CAES برروی دوزرها، موتورگریدرها، اسكریپرها و بیل های مكانیكی قابل نصب است.

 

اجزاء سیستم

 

§ این سیستم متشكل از بخشهای ذیل است:

 

§ 1.   یك مجموعه سخت افزاری كه بر روی ماشین نصب می شود شامل:  

 

I                        .      گیرنده و فرستنده رادیویی

 

                        II .      آنتن

 

                       III .      پردازشگر

 

 

 

 

 

§ 2.     یك مجموعه نرم افزاری شامل:

 

       I .      نرم افزار METS manager كه در محیط Windows NT اجرا شده و مدیریت شبكه رادیویی را انجام می دهد. این نرم افزار می تواند اطلاعات خروجی از یك نرم افزار مهندسی را به عنوان داده های ورودی دریافت نموده و پردازش كند. همچنین انتقال اطلاعات بین سایت و دفتر از طریق این نرم افزار صورت می گیرد. II .      نرم افزار CAES office : این نرم افزار لحظه به لحظه عملیات ماشین را پایش نموده و با نقشه مرجع مقایسه می كند

 

 

 

مزایای كاربرد CAES

 

§ دقت و یكنواختی عملیات:

 

§ به دلیل كنترل تراز توسط ماشین در كل اجرای عملیات، كار طاقت فرسای تخمین توسط اپراتور در فاصله بین پیكه های تراز كه احتمال خطا و دوباره كاری در آنها بالا بوده حذف گردیده و درصد دقت و یكنواختی تراز در كل سطح عملیاتی افزایش می یابد.

 

 

 

§ افزایش راندمان تولید:

 

§ راندمان تولید و سود حاصله در شرایط استفاده از این سیستم به دلایل متعدد افزایش می یابد. صرفه جویی در زمان به دلیل حذف زمان بیكاری ماشین در هنگام كنترل تراز توسط تیم نقشه برداری، یكی از علل مهم افزایش تولید است.

 

§     كاهش مواد جابجاشده:

 

   مزیت مهم دیگر، جابجایی حجم صحیحی از ماده در مرتبه اول است كه باعث صرفه جویی در هزینه می شود.

 

§     ایمنی بیشتر:

 

  به دلیل عدم نیاز به نیروی انسانی برای كنترل تراز در كنار ماشین، ایمنی در سایت كاری افزایش می یابد.

 

 

 

§    كاهش نیروی انسانی مورد نیاز

 

§     اجرای عملیات در شب

 

§     كاربرد بهینه ماشین و كاهش هزینه ها 

 

§ به طور كلی كاربرد این سیستم در حدود 90 درصد كاهش هزینه ها را در نقشه برداری و هزینه های پیكه گذاری، 66 درصد در كنترل تراز و 30 الی 50 درصد كاهش هزینه را به دلیل بهبود تولید به دنبال خواهد داشت.

 

 

 

کاربرد GPS در غلتکها:

 

در روسازی جاده ها ، غلطک ها بایدعمل متراکم سازی وتسطیح لایه ها را

 

در زمانیکه لایه آسفالتی داغ وتازه هستند انجام دهند تا به بهترین تراکم برسند.تراکم بهینه زمانی رخ خواهد داد تا تمام انرژی تراکم بصورت یکپارچه به مصالح انتقال یابد که این یکپارچگی وابسته به سرعت عبور غلطک و تعداد پاسهای عبوری آن می باشد.

 

که شمارش پاسها به اپراتور سپرده شدهبودو با توجه به خطاهای انسانی و اهمیت

 

تعداد پاسها در تراکم لایه ها و افزایش عمر لایه ها و کاهش هزینه های نگهداری

 

و بهسازی مجدد نیاز به یک سیستم دستیار با دقت بالا از جمله نیازمندیهای عمده بحساب می آمد.

 

 

 

استفاده در گریدر ها  و از سیستم خارج کردن روش سنتی میخ کوبی و بهینه کردن زمان و هزینه پروژه.

 

 

 

 

نتیجه گیری :

 

 

 

  با توجه به اینکه تکنولوژی GPS از هر لحاظ  فعالیت ها را بهنیه می کند باید زیر ساخت های  IT و همچنین نقشه برداریها و طراحی های 3 بعدی را برای استفاده هر چه بهتراز این

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

تکنولوژی در کارگاهای ساخت خود رایج و بکار بندیم .

منبع:وبسایت دکتر روانشادنیامهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر Business Case

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر Business Case,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|