درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر گروه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﮔﺮوه

1398/06/31
22:13
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻋﺒــﺎرت ﭘﻮﯾﺎﯾــﻰ ﮔــﺮوه" در اواﯾﻞ دﻫﻪ  40ﻣﯿــﻼدى، ﺑﻪ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮرت ﻟﻮﯾﻦ )Kurt Lewin( ﻧﺴــﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. او ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﻰ اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﮔــﺮوه ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺘﻤﺎﯾﺰى را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﺳــﺎزﻧﺪ. ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﮔﺮوه" ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺳــﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎى ﮔﺮوه و ﺑﺮ ﮐﻞ 
ﮔﺮوه را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳــﺎل ﻫﺎى اﺧﯿــﺮ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﯾﺪه ﻫﺎى ﻟﻮﯾﻦ اﺳــﺘﻮار ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﺎر او ﻫﺴــﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰى راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﻣﺜﺒﺖ، آﺳﺎن اﺳﺖ:
اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ،
آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﻤﻌﻬﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ،
و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﮕﻪ ﻣﻰ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ، ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧــﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﯾﮏ ﮔﺮوه، ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، اﻋﻀﺎى آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺧﻼﻗﯿﺖ دارﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﺿﻌﯿﻒ:
رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد، ﮐﺎر را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮوه ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤﻰ ﺑﺮﺳﺪ؛
ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوه، ﮔﺰﯾﻨﻪ اى ﻧﺎدرﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا اﻋﻀﺎى آن ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺸﻒ و ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﮔﺮوه، روﯾﮑﺮدﻫﺎى زﯾﺮ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ:
ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮوه ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوه، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ از ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎرى از رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻰ ﺷﻮد، اﮔﺮ زود ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﻮد، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

نقش ها درگروه ازدیدگاه Benne و Sheats

1395/10/2
22:45
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نقش ها درگروه ازدیدگاه Benne و Sheats

یک تیم از همه نوع افراد تشکیل می شود. اینکه آنها چگونه با یکدیگر در تعامل و ارتباط باشند، یک عامل کلیدی برای تعیین میزان موفقیت تیم در دستیابی به مأموریت خود می باشد.
شیوه رفتار افراد در تیم ها متفاوت است. بعضی از افراد مفید و حامی هستند، برخی دیگر بیشتر در صدد آنند که کارها انجام شود، و گروهی دیگر می توانند موجب اصطکاک، ناهماهنگی یا اختلاف در تیم بشوند.
Kenneth Benne و Paul Sheats، دو نظریه پرداز در زمینه کار گروهی، در دهه 1940 مقاله ای منتشر ساختند که در آن 26 نقش مختلف برای افراد یک گروه، تعریف شده بود. در حالی که بسیاری از تحقیقات اخیر، بخشی از ایده های آنها را اصلاح کرده است، نقش هایی که آنها تعریف کرده اند، هنوز شیوه ای مفید و جالب برای نگریستن به رفتار افراد در گروه، باقی مانده است.
آنها نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه
 گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

نقش های تکلیفی، نقش هایی هستند که به انجام کارها مربوطند. آنها نشان دهنده نقش های متفاوتی هستند که برای انجام یک پروژه، مرحله به مرحله، از ابتدا تا انتها لازم است و عبارتند از:

    آغازگر/ مؤلف (Initiator/ Contributor)
    جستجوگر اطلاعات (Information Seeker)
    ارائه دهنده اطلاعات (Information Giver)
    جستجوگر نظرات (Opinion Seeker)
    نظردهنده (Opinion Giver)
    تدوینگر و تشریح کننده (Elaborator)
    هم محور کننده ایده ها (Co-ordinator)
    جهت دهنده (Orienter)
    ارزیاب/ منتقد (Evaluator/ Critic)
    انرژی دهنده (Energizer)
    تکنیسین رویه ها (Procedural Technician)
    ثبت کننده (Recorder)
گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

در شماره قبل، انواع نقش های تکلیفی را برشمردیم. اکنون به نقش های شخصی و اجتماعی می پردازیم.
این نقش ها به عملکرد مثبت گروه، کمک می کنند و عبارتند از:

    مشوق (Encourager): تلاش های همکارانش را تأکید، پشتیبانی و تحسین می کند. در جلسات، گرم و خوش برخورد است.
    هماهنگ کننده (Harmonizer): اختلافات میان افراد را آشتی می دهد و به دنبال راه هایی رای کاهش تنش می گردد.
    سازگار شونده (Compromiser): برای خیر و صلاح گروه، حاضر است موقعیت خود را تغییر دهد.
    دروازه بان/ پیش برنده (Gatekeeper/ Expediter): جریان ارتباطات و مکاتبات را تنظیم می کند و امکان اظهار نظر را برای همه افراد گروه، فراهم می سازد.
    مشاهده کننده/ مفسر (Observer/ Commentator): به گروه در مورد چگونگی عملکرد آن فیدبک می دهد.
    پیرو (Follower): گفته ها و تصمیمات دیگران را می پذیرد. معمولاً شنونده است نه مشارکت کننده.
گفتیم که Benne و Sheats نقش های مختلف افراد در گروه را به سه دسته تقسیم کرده اند:

    نقش های تکلیفی
    نقش های شخصی و اجتماعی
    نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه

همچنین انواع نقش ها در دو گروه اول را برشمردیم. اکنون به نقش های ناکارآمد یا فردگرایانه می پردازیم.
این نقش ها پیشرفت گروه را مختل و انسجام آنرا تضعیف می کنند:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    مهاجم (Aggressor): با استفاده از تحقیر و نظرات توهین آمیز، به دیگران حمله می کند.
    مسدود کننده (Blocker): با هر ایده و نظری مخالفت می کند و در عین حال از ارائه پیشنهادات خود نیز سر باز می زند.
    جویای به رسمیت شناخته شدن (Recognition Seeker): از جلسات گروه برای جلب توجه دیگران به خود استفاده می کند.
    خود اعتراف (Self-Confessor): از جلسات گروه به عنوان محلی برای بازگو کردن احساسات و مسائل خود استفاده می کند.
    منقطع کننده (Disrupter): از جلسات گروه به عنوان یک زنگ تفریح و راهی برای فرار از کار واقعی، استفاده می کند. توجه دیگران را نیز به شیوه های مختلف از موضوع اصلی منحرف می سازد.
    سلطه جو (Dominator): سعی می کند گفتگو را تحت کنترل خود درآورد و دیکته کند که دیگران چه باید بکنند.
    مددجو (Help Seeker): با ابراز احساس بی کفایتی، فعالانه در جستجوی همدردی دیگران است. درمانده عمل می کند، خود را سرزنش می نماید و قادر به همکاری نیست.
    کسی که بر اساس علایق ویژه، نظر می دهد (Special Interest Pleader): بر اساس افکار و احساسات دیگران پیشنهاد می دهد. از آشکار کردن گرایش ها و نظرات خود، اجتناب می ورزد.ادامه مطلب ادامه مطلب

سه حلقه تعهد در هر گروه

1395/06/12
12:30
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
سه حلقه تعهد در هر گروه

مدیریت هر تیم، شبکه یا گروهی بسیار ساده تر خواهد شد اگر تمایز سه حلقه هم مرکز تعهد اعضای تیم را بشناسید و درک کنید. ما این حلقه ها را حلقه درونی، حلقه میانی و حلقه بیرونی می نامیم. اساساً رهبران گروه ها و هر یک از اعضای گروه، در هر مقطع از زمان، باید بر مبنای تعهد نسبت به حلقه ای که در آن زمان بدان تعلق دارند، تصمیمات خود را اتخاذ نمایند.

    حلقه درونی: رهبران و پرمسئولیت ترین اعضای گروه در این حلقه جای دارند. به این حلقه، هسته تیم (Core Team) نیز گفته می شود و اعضای آن باید نسبت به نتایج مستقیم کارها، پاسخگو باشند.
    حلقه میانی: اعضای فعال عادی تیم در این حلقه قرار دارند. این حلقه، Extended Team هم نامیده می شود که در آن الزامی برای درگیری روزانه اعضا با کار وجود ندارد.
    حلقه بیرونی: در این حلقه آن دسته از اعضای تیم جای دارند که بسته به موقعیت، درگیر کار می شوند. این حلقه به عنوان تیم فرعی (Ancilliary Team) نیز شناخته می شود و نقش اعضای آن، استفاده از تخصص آنها، بازنگری، و تأیید کارهاست.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


توجه به این نکته ضروری است که هرگز نباید تصور کنید که اعضای حلقه بیرونی، کم اهمیت تر از اعضای دو حلقه دیگر هستند؛ شما برای داشتن عملکرد موفقیت آمیز در تیم یا شبکه کاری خود، به هر سه حلقه نیازمندید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر گروه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر گروه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic