درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کمال


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن

1396/08/27
12:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ در ﺷﮑﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر آن، اﮔﺮ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﻮد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺷــﺨﺼﻰ و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪ اى، ﺷﻤﺎ را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ دارد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى آن اﺷﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣـﻰ: ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه، ﻧﺸــﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ را ﺑﺮاى ﺳﻼﻣﺘﻰ اﻓﺮاد ﭘﺪﯾﺪ آورد، ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن، اﻓﺴﺮدﮔﻰ، ﻣﯿﮕﺮن، اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼﻻت ﺷــﺨﺼﯿﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬــﺮه ورى، اﻓﺰاﯾﺶ 
اﺳﺘﺮس، و اﺷﮑﺎل در ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺸﻮد.
 ﻋﺰت ﻧﻔﺲ: از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎن اﻓﺮاﻃﻰ ﻫﺮﮔﺰ از دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى ﺧﻮد راﺿﻰ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و ﺳــﺮزﻧﺶ 
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﺑـﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎ: ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﻤﺎل ﮔﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ راه ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﻰ ﻧﻤﻰ زﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴــﻦ ﺷﻬﺮت و 
رواﺑﻂ ﮐﺎرى او را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 ﺗﺄﺛﯿـﺮ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿـﺖ: ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻣﺎﻧﻊ رﯾﺴــﮏ ﭘﺬﯾﺮى ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﻣﺎ را از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎزﻣﻰ دارد. اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﺎ را ﺑﺮاى ﻧﻮآورى و ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:

 رﻓﺘﺎرﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎورﻫﺎى ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ را ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ: اﻫﺪاﻓﻰ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
 از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.
 ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮد را ﻣﺠﺪداً ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮐﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﯿﺪ.
 اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.


ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﭼﯿﺴﺖ؟

1396/07/14
16:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از اﻟﮕﻮﻫﺎى ﻓﮑﺮى ﺧﻮدﺷﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻏﯿﺮواﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ، وادار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. دﮐﺘــﺮ Tal Ben-Shahar در ﮐﺘــﺎب ﺧــﻮد، The Pursuit of Perfect"، ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ وﺟﻮد دارد:
ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﺗﻄﺒﯿﻘﻰ 
ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر
ﮐﻤــﺎل ﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻄﺒﯿﻘﻰ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺧﻮد، ﺗــﻼش ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳــﺖ، و روﯾﮑــﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر، ﺑﺎ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﻰ، ﻟﺬت و آرزوى ﺑﻬﺒﻮد، ﻫﻤﺮاه اﺳــﺖ. ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ، ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻣﻰ آورﻧﺪ، راﺿﻰ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﯿﺰى ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ، آﻧﺮا رد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ، ﺗﺮدﯾﺪ، ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪى، و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و ﺗﻼش ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را درك ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻤــﺎل ﮔﺮاﯾــﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر، اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت را ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻰ داﻧﻨــﺪ، زﯾﺮا ﻓﮑﺮ میکنند که اشتباه باعث میشود که دیگران آنها را بی کفایت و فاقد صلاحیت، تصور کنند.
در مقابل افرادی که به شیوه ای سالم برای برتری یافتن تلاش میکنند،اشتباهات را فرصتی برای رشد میدانند؛آنها درک میکنند که اشتباه، بخشی از فرآیند یادگیری است و آنرا می پذیرند.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کمال

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کمال,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|