درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کار


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرى آﻣﺎزون آﻣﻮﺧﺖ

1396/07/1
12:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ Jeff Bezos در ﺳــﺎل  1994آﻣــﺎزون را راه اﻧﺪازى ﮐﺮد، ﭼﻪ ﮐﺴــﻰ ﻣﻰ داﻧﺴــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﻼﯾﻦ او ﺑﯿﺶ از  20ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤــﺚ ﻫﺎى داغ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﮐﺸــﻮر درﺑﺎره اﺧﻼق ﮐﺎرى آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮد؟ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻏﻮل ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴــﺨﺮه و ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ آن، ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﻰ ﻗﻮى را آﻏﺎز ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﺸــﻖ و ﻧﻔﺮت ﺑﺎ ﮐﺎر، و دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿــﺎن ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﭘﺮدازد. ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﯿﺶ از  6600ﻧﻈﺮ را درﯾﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳــﺪ ﮐﻪ آﺳــﯿﺒﻰ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﮐﺖ وارد ﺷــﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺳــﻬﺎم آﻣﺎزون ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﺮﻗﻰ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ اى از ﺗﺰﻟﺰل در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰ رﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮى در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺮوى ﮐﺎر داروﯾﻨﻰ آﻣﺎزون ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ، اﻣﺎ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﻔﻰ اى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﻼق را ﭘﺮورش دﻫﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ  7ﺷــﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻣﺎزون اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد:
 اﺧﺮاج ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت دﻗﯿﻖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد.
 اﮔﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت و ﻓﺮﺳﻮدﮔﻰ ﺷﻐﻠﻰ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﮐﺎرى ﺑﻪ اﻣﺮى ﻋﺎدى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ، ﺑﻪ اﺻﻼح و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب، ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻬﺮه ورى اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺴﻤﻰ و روﺣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، آﺳﯿﺐ ﺟﺪى وارد ﺳﺎزد.
 اراﺋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاى ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎردار، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر درﺳﺘﻰ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻓــﺮاد، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرى ﭘﺮ از ﺗﺮس و ﺑــﻰ اﻋﺘﻤﺎدى را ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﭘﺴــﻨﺪ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ. اﮔﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان در اﺑﺮﻫﺎﯾﻰ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻔﻰ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ دﯾﺪن واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎى درﺳﺖ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ.
 اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴــﻦ ﺗﺮ ﺑﺮاى آوردن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﻬﺎ، ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻰ ﮐﻪ داراى ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ، واﻗﻌﺎً ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺑﻠــﻮغ ﮐﺎرى و ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﻦ ﺗﺮ داراى ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎى ﺑﻬﺘﺮى در ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ، ﮔﻮش ﮐﺮدن و ﺑﺴﯿﺎرى ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.


5 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﮐﻨﯿﺪ

1396/07/1
11:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺨﺸــﻰ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ و ﮐﺎر ﺑﻬﺘــﺮ" اﺛﺮ ﮐﺘﻰ ﮐﺎﭘﺮﯾﻨﻮ (Kathy Caprino):
در ﻃﻰ  18ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اى در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺑﺰرگ، در ﺗﻌﺪادى از ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دوﺳــﺖ ﻧﺪاﺷــﺘﻢ، ﻣﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ از آﻧﻬﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻮدﻧﺪ. اﮐﻨــﻮن ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮى ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز داﺷــﺘﻢ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻢ؛ از ﺟﻤﻠﻪ: ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻣﺎﻟﻰ، ﻣﺸﮑﻼت اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﺷــﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻰ ﺧﻮاﺳــﺘﻢ، ﺑﻰ ﻣﯿﻠﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ، و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺮس ﺳﺎده.
اﮐﻨــﻮن ﭘﺲ از دو ﺑﺎر اﺑﺘﮑﺎر و راه اﻧﺪازى ﺷــﺮﮐﺖ آﻣﻮزﺷــﻰ و ﻣﺸــﺎوره اى ﺧﻮدم (ﮐﻪ آﻧﺮا دوﺳﺖ دارم)، ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺮﻓﻪ اى ﺧﻮد، اﺳﺎﺳــﺎً ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ذﻫﻨﯿﻨﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدم- ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺮﻓﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﻼش ﻫﺎﯾﻢ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﯿﺸــﺘﻰ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دروﻧﯿﺎﺗﻢ، زﯾﺮك ﺗﺮ، ﺷﺠﺎع ﺗﺮ، ﮐﺎردان ﺗﺮ، ﺧﻼق ﺗﺮ، و ﻧﻮآورﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻣــﻦ ﺑﺮ روى اﻓــﺮاد ﺣﺮﻓﻪ اى ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐــﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﻼﻣﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ، اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻰ ﭘﺮدازﯾﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى ﻧﺎراﺿﻰ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
 ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ رﺋﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن. 
 در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﺳــﺘﺨﺪام ﺷــﺪه اﯾﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ در ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﻣﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴــﺘﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 ﻋﻤﯿﻘــﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷــﻤﺎ، ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺑﻬﺘــﺮ، ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ.
 اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﯾﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژه های عمرانی ایران

1396/03/25
17:27
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نویسندگان مقاله بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژههای عمرانی ایران
  بهنود برمایه ور - استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
اسماء زارع پور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه علاءالدوله سمنانی گرمسار
چکیده مقاله:
امروزه وسعت یافتن طرحها و پروژه ها که درگرو مدد گرفتن از نیروی انسانی است که مسیله ایمنی کارکنان را امری ضروری برای توسعه پروژه های عمرانی میسازد . ازآنجاییکه ایجاد و تقویت رفتارهای ایمنی در کارکنان پروژه ها لازمه شناسایی و تقویت عوامل موثر بر رفتارایمن سازمانی کارکنان است . لذا اهداف این تحقیق شناسایی عوامل و فاکتورهای عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی، بررسی و اولویت بندی عوامل و فاکتورهای شناسایی عدم تمایل کارکنان پروژه که به رعایت مسایل ایمنی، منجر میشود خواهد بود، در تحقیقات گذشته مشاهده می شود، رعایت ایمنی کارکنان موردبررسی قرارگرفته ولی تابه حال علل عدم تمایل کارکنان به مسایل ایمنی بررسی نشده است. روش این تحقیق به صورت کمی می باشد بدین ترتیب که ابتدا پر سشنامه های تهیه شده با توجه بهمرور ادبیات بین 200 فعال عرصه ایمنی با حداقل 5 سال سابقه و دارای پروانه اشتغال به کار توزیع شده و داده های این پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردیدکه نتایج حاصل از آن را میتوان به صورت خلاصه بدین صورت بیان نمود که عوامل تعهد مدیریت برای ایمنی، مدیریت و نظارت ایمنی، نگرش شخصی افراد نسبت به ایمنی و میزان آگاهی درباره ایمنی و سپس عوامل ایمنی در محل کار، شرایط فیزیکی ناایمن و رفتار ناایمن بر ایمنی کارکنان تاثیر گذاشته بنا بر تحلیل انجام شده یافته های ما در مورد عوامل جو ایمنی کارفرما، شترایط اجتماعی و عوامل بازدارنده که در مرور ادبیات یافت شده بود تاثیر بسزایی در رفتار ایمنی کارکنان نداشته است که این مورد میتواند ناشی از خصوصیات جامعه آماری و فرهنگی صنعت ساخت در ایران باشد.
کلیدواژه‌ها:
پروژه های عمرانی، ایمنی، کارکنان، حوادث، کار


10 دلیل برای ترک شغل در سال جدید (از دیدگاه Ilya Pozin)

1396/03/3
14:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 دلیل برای ترک شغل در سال جدید (از دیدگاه Ilya Pozin)

شما فقط یک بار زندگی می کنید، بنابراین شاید بخواهید در مورد اینکه بقیه عمر خود را برای کسی کار کنید که با ایده های شما ثروتمند می شود، فراموش می کند که از شما یک تشکر خشک و خالی بکند، و سپس شما را با کسی معاوضه می کند که کارتان را در ازای دستمزد کمتری انجام می دهد، تجدید نظر نمایید. هر روز ساعت های زیاد کار کردن در شغلی که شما را خشنود نمی سازد، طبیعت خلاق شما را سرکوب می کند و اوقات فراغتی برای شما باقی نمی گذارد، باعث افسردگی شما خواهد شد.
پس چرا قدم هیجان انگیزی را که مدتهاست در انتظار آن هستید، برنمی دارید و در سال جدید، کار خود را ترک نمی کنید؟ شما به دلایل زیر باید مستقل شوید:
  • این امکان را داشته باشید که کار خود را با استفاده از یک لپ تاپ و اتصال به اینترنت، از هر نقطه ای انجام دهید.
  • با الهام گرفتن از داستان موفقیت افراد موفق، به کاری بپردازید که آنرا دوست داشته باشید.
  • پول بیشتری در بیاورید.
  • بر خستگی و کسالت ناشی از کار فعلی خود غلبه کنید.
  • فرصت هایی را به دست آورید تا خود را مطرح نمایید.
  • اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.
  • با هیجان بیشتری سرِ کار حاضر شوید.
  • فرصت های بیشماری را که در انتظار شماست، بررسی و کشف نمایید.
  • انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید.
  • سفر کنید تا از محیط خود الهام بگیرید، با افراد جدید آشنا شوید، زبان های تازه بیاموزید، سبد پروژه های خود را غنی تر نمایید، و مکان های جدیدی را برای زندگی بیابید.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کار

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کار,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|