درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کارمند

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺪﯾﻪ دﻫﯿﻢ؟

1396/06/24
07:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى آﻧﺎن: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﺑﻪ روز و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺑﻰ ﺷﮏ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﻰ در آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ارﺗﻘﺎى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن: ﺑﺮاى ارﺗﻘﺎى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن، ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 دﺳـﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺴـﺐ وﮐﺎر: داﺷﺘﻦ اﯾﺪه و ﻧﻮآورى در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫــﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد رخ ﻧﻤﯽ دﻫــﺪ؛ ﻻزﻣﻪ اﯾﺪه ﭘﺮدازى، ﺧﻮدﺑﺎورى در ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﻣﺘﻔﮑﺮ: ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮑﻰ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ، اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ورى ﮐﺎرﮐﻨﺎن: ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﮔﺎه و اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
 اﻓﺰاﯾـﺶ ﺑﺎزدﻫـﻰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ روز ﻣﺪﯾﺮﯾﺘـﻰ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﺑﻪ روز در ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﻰ، اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﯿﺒﺎﻧﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. چرا کارکنان باهوش استعفا می دهند؟

1396/06/21
00:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چرا کارکنان باهوش استعفا می دهند؟

خیلی از مدیران موفق نیز ممکن است یک اشتباه را مرتب تکرار کنند. یکی از اشتباهات آنها این است که اجازه می دهند نیروهای با استعداد و موفق آنها شرکتشان را ترک کنند. یکی از هزینه های کمرشکن شرکت ها، همین ترک نیروهای مستعد و باهوش است.
از هر مدیری بپرسید آیا برای نگهداری و تربیت نیروهای مستعد و باهوش دستورکار دارند، بلافاصله جوب می دهند بله! و سپس از تلاش ها و موفقیت های شرکت خود صحبت می کنند. اما واقعیت چیز دیگری است.
در یک آزمایش، با تحقیق از کارمندان این نوع شرکت ها پاسخ های زیر دریافت شد:
بیش از 50 درصد از آنها ابراز کرده اند که ارزش های آنها با کارفرمایشان متفاوت است.
بیش از 60 درصد از آنها  گفته اند احساس نمی کنند کارهای آنها با برنامه ریزی کارفرما به نتیجه ای برسد.
بیش از 70 درصد از آنها  گفته اند تلاش ها و استعدادهای آنها توسط کارفرما درک و قدردانی نمی شود.
اما بد نیست بدانیم این نیروهای مستعد با ایده های عالی و سازنده چرا شرکت خود را ترک می کنند و دست کارفرما را در پوست گردو می گذارند.
1.عدم موفقیت در دنبال کردن علاقه مندی های آنها

2.شکست در به چالش کشیدن هوش و خردمندی آنها
3.استفاده نکردن از خلاقیت آنها
4.پرورش ندادن مهارت های آنها
5.فرصت ندادن به آنها برای صحبت
6.نداشتن توجه کافی به آنها
7.داشتن ضعف مدیریتی
8.نادیده گرفتن تلاش های آنها
9.افزایش ندادن مسوولیت های آنها
10.سرقول خود نبودن


چه زمانی باید به رئیس خود "نه" بگویید

1395/10/4
05:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چه زمانی باید به رئیس خود "نه" بگویید

روز کاری، به خودی خود طولانی است، و تکنولوژی آنرا طولانی تر هم کرده است. هنگامی که پس از یک روز تمام کار، به منزل برمی گردید، موبایلتان زنگ می زند و ایمیل هایی برایتان ارسال می گردد، آن هم از سوی افرادی که انتظار پاسخ فوری شما را دارند.
در حالی که بسیاری از افراد ادعا دارند که به محض رسیدن به منزل، ارتباط خود را با کارشان قطع می کنند، تحقیقات اخیر چیز دیگری می گوید. مطالعات انجام شده توسط انجمن روانشناسی آمریکا نشان داده است که بیش از 50 درصد افراد، ایمیل کاری خود را قبل و بعد از ساعات کاریف در طول تعطیلات آخر هفته و حتی هنگام بیماری، چک می کنند. حتی بدتر از آن، 44 درصد از افراد، ایمیل کاری خود را در حالی که در تعطیلات به سر می برند نیز چک می کنند.
تحقیقات انجام شده در دانشگاه ایلینویز شمالی نشان می دهد که پاسخ دادن به ایمیل های کاری در ساعات غیرکاری باعث ایجاد استرس مزمن در افراد می شود. این استرس مزمن، تأثیری وحشتناک بر سلامتی فرد خواهد داشت. به علاوه، خطر ابتلا به بیماری های قلبی، افسردگی، و چاقی را افزایش می دهد و سطح عملکرد شناختی فرد را پایین می آورد.
بنابراین لازم است میان زندگی شخصی و حرفه ای خود، مرزهایی ترسیم نماییم. در غیر این صورت کار ما، سلامتی ما، و زندگی شخصی ما دچار آسیب خواهد شد. شما باید میان آنچه متعلق به کارفرمای شماست و آنچه فقط و فقط متعلق به خود شماست، تمایز اساسی قائل شوید. سلامتی شما، خانواده شما، سلامت عقلی شما، هویت شما، ارتباطات شما، و تمامیت شما، مواردی هستند که به خود شما تعلق دارند. اگر مرزهایی برای آنها ترسیم نکنید و نیاموزید که به رئیستان "نه" بگویید، چیزهای باارزشی را از دست خواهید داد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
برچسب ها:رئیس ،کارمند ،

کارمند یا پیمانکار؟ اشتباه تصمیم نگیرید

1395/10/1
22:55
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
کارمند یا پیمانکار؟ اشتباه تصمیم نگیرید

امروزه سازمان ها برای به کار گیری اعضای تیم پروژه، گزینه های متعددی در اختیار دارند. بیایید به برخی از معیارهای استخدام، نگاهی بکنیم:

    ضرورت: اگر لازم است پروژه را خیلی سریع آغاز نمایید، باید پیمانکار استخدام کنید.

    طول مدت نیاز: اگر برای مدت زمانی کوتاه و محدود به یک منبع نیاز دارید، انتخاب یک نیروی قراردادی می تواند گزینه مناسبی باشد، اما اگر به یک منبع تمام وقت و برای مدتی طولانی نیاز دارید، بهتر است یک کارمند جدید استخدام کنید.

    کار استراتژیک در مقابل کار غیر استراتژیک: در بعضی از شرکت ها انواع خاصی از کار، استراتژیک تر از سایر کارها شناخته می شود. مثلاً کارکنای ارشد پروژه، مانند مدیر پروژه، را از میان کارمندان شرکت انتخاب می کنند، و برای کمک به اعضای تیم پروژه مایلند از نیروهای قراردادی استفاده نمایند.

    مهارت ها و دانش مورد نیاز: اگر می خواهید به سوی یک فن آوری جدید یا تجهیزات جدید حرکت کنید، می توانید با پیمانکارانی قرارداد ببندید که دارای تجربه قبلی باشند. اگر برای بلند مدت به این مهارت نیاز دارید، ممکن است مایل باشید کارمندی را استخدام کنید که قبل از اتمام قرارداد آن پیمانکاران، مهارت های لازم را از آنها بیاموزد.

    محرمانه بودن: اگر لازم است تیم پروژه با اطلاعات محرمانه یا خصوصی سر و کار داشته باشد، بهتر است اعضای تیم را از میان کارکنان شرکت انتخاب کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    هزینه: دستمزد ساعتی نیروهای قراردادی بیشتر است، اما زمان قراردادشان کوتاه می باشد. از سوی دیگر، کارمندان شرکت در کوتاه مدت، هزینه های کمتری دارند، اما تعهدات مالی شما در بلند مدت، بیشتر خواهد بود.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کارمند

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کارمند,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|