درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کارآفرینی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ: ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮزادى، ﺑﺎﻧﻮى ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

1398/10/23
07:43
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

زادﮔﺎﻫﺶ دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ ﺷﻮد دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮان ﮔﯿﻼﻧﻐﺮب ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارى ﻣﻰ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻦ ﻧﺪﻫﺪ. ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﻦ را ﮐﻪ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد، دو ﺳــﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﭘﺲ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻄﻰ ﺑﺮﻣﻰ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺮود و آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ. ﺳﺎل  1364ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﻰ رود و در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺳﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﮐﺸﺎورزى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪ. ﭘــﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ، در ﺳــﺎل  71ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻃﺮح ﮐﻤﭙﻮﺳــﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ اﺳــﺘﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﻫــﻢ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺿﺮورى ﻧﻤﻰ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺟﺪى ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎً ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ اى ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. آﻧﺮوز، ﺷﯿﺮزادى ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ داﻧﺶ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻮى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد را ﻧﻤﻰ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدش اﺳﺘﺪﻻل ﺿﻌﯿﻔﻰ دارد. ﺑﺮاى ﻫﻤﯿﻦ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد در رﺷﺘﻪ اﮐﻮﻟﻮژى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷــﺎﺧﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ( اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ. در ﻫﻤﺎن داﻧﺸــﮕﺎه ﮐﺎﺳﻞ، رﺷﺘﻪ اﮐﻮﻟﻮژى ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻰ رﺳــﺎﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺶ را در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ اﯾﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻰ رﺳــﺪ ﮐــﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﮐﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮاى اﯾﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﺧﺎﻧـﻢ ﺷـﯿﺮزادى، اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرى ﮐـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ، ﭼﻪ ﺑﻮد؟ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ام اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷــﻬﺮدارى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻫﻨﻮز آﻣﺎدﮔﻰ اﺟﺮاى ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﻰ را ﻧﺪاﺷﺖ، ﺑﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎى دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮان و ﺷــﻬﺮﻫﺎى ﺷﻤﺎﻟﻰ اﯾﺮان، ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎﻟﻪ داﺷــﺘﻨﺪ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﻫﺪﻓﻢ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم. اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎق ﻣﺜﺒﺘﻰ ﻧﯿﻔﺘﺎد. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑــﺮاى اﯾﺮان، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮدم اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺷــﺮوع ﮐﻨﻢ. ﺳــﺎل  1375درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺑﯿﻮﮐﻤﭙﻮﺳــﺖ را از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳــﺘﺎن ﮐﺮدم. ﺧﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻦ در واﻗﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳــﺖ آورده ﺑﻮدم؛ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺛﺮوت ﮐﺎر آﺳــﺎﻧﻰ ﻧﺒﻮد. ﺷﻌﺎر ﺧﻮاﺳــﺘﻦ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ" ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮد. ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻢ. درﺧﻮاﺳــﺖ وام ﮐــﺮدم و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺎى ﻓﺮاوان وام ﮔﺮﻓﺘﻢ. ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺎى ﻓﺮاوان در ﺳــﺎل  1377ﻣﺴــﺌﻮﻻن وﻗﺖ ﺷﻬﺮدارى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در اﺟﺮاى ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد آﻟﻰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1380ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى رﺳﯿﺪ.


 ﭼـﻪ ﻟﺰوﻣـﻰ ﺑـﺮاى اﺟﺮا و اداﻣﻪ اﯾـﻦ ﻃﺮح ﻣﻰ دﯾﺪﯾﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺖ و ﺟﺪﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮش ﺑﻮدﯾﺪ؟ﻣــﻰ داﻧﯿــﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻻﯾﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ وارداﺗﻰ اﺳــﺖ ﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﻰ؛ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ را در ﻣﺤﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﺎﺧﺖ. ﻣﻮﺿﻮع آﻟﻮدﮔﻰ زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻧﺎﺷــﻰ از دﻓﻦ ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﻰ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎى اﯾﺮان ﻣﺸــﮑﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ. اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ و دارم ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺟﺮا ﺷﻮد، دﯾﮕﺮ ﺷــﻬﺮﻫﺎى اﯾﺮان اﯾﻦ راه را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؛ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺮاى 

ﻣﻦ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاى ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺤﺚ زﺑﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازم. اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزﻣﺮه ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻗﻼﻣﻰ از ﺧﻮراك، ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت دارد؛ در واﻗﻊ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﺑﺎ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻰ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻟﻪ ﻫﻢ دﻓﻦ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﺑﺮاى ﻫﺮ دوره و ﻫــﺮ ﮐﺎﻻ و ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﺧﻮد را ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻘﺎى اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﯿﺎت اداﻣﻪ دارد. در واﻗﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

 ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟درﺧﺼﻮص ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ، ﺑﺴــﯿﺎر اﺳــﺖ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﮔﺎه ﺳﺎزى ﻋﻤﻮﻣﻰ دارد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ، و اﻏﻠﺐ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻫﺮم ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ. ﺑﻮروﮐﺮاﺳﻰ اﯾﺮان ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎى ﺧﻮد را دارد! ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺠﺮى و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﻫﻢ ﯾﮏ زن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷــﺖ. ﻣﺎ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺮدﻫﺎ ﺣﻖ دارﯾﻢ، دﯾﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮد را دارد. وﻟﻰ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﺑﺘﮑﺎراﺗﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ. ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﺻﺒﺮ و ﻇﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ. اﻣﺮوز ﭘﺲ از ده ﺳــﺎل، ﻃﺮح ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاى اﮐﺜﺮ ﺷــﻬﺮﻫﺎى اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ویژگی های کار آفرین

 در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﮐﺎرﻧﺪ؟ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭼﻪ روﯾﮑﺮدى دارﯾﺪ؟روز اول ﯾﮏ ﻧﻔﺮه ﺷــﺮوع ﮐﺮدم، و ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ در ﭘﺮوژه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه  70ﻧﻔﺮ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴــﺘﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ )ﺟﻤﻊ آورى، آﻣﻮزش و…( ﺣﺪود  700ﺷﻐﻞ را در ﺷــﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ام. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺪود  60ﺷــﻬﺮ اﯾﺮان را اﻧﺠﺎم داده ام. ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را آﻣﻮزش داده ام )ﺣﺪود 35 ﻧﻔــﺮ( ﮐﻪ در ﺣــﺎل اﻧﺠﺎم ﻓﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاى ﻃﺮح ﻫﺎى ﺳــﺎﯾﺮ 

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارت ﮐﺸﻮر، ﺗﺎ ﺳــﺎل  1390ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﻫﺎى اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.

 ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ زن ﺑﻮدن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺘﺘﺎن ﻧﺒﻮد؟زﻣﺎﻧﻰ ﻫﺰاران ﻧﻪ" ﺷــﻨﯿﺪم: اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳــﺖ، آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﺪه اى ﻣــﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدم و ﻣﺼﺮاﻧﻪ ﻫﺪف ﺧﻮدم را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم و زن 

ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ. ﯾﺎدم ﻫﺴــﺖ ﯾﮏ روز در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اى از ﻣﻦ ﭘﺮﺳــﯿﺪﻧﺪ وﻗﺘﻰ در ﺟﻠﺴﺎﺗﻰ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮان آن آﻗﺎﯾﺎن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻰ دارم؟ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻗــﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم؛ ﭘﺎﺳــﺦ دادم ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن ﯾﺎ ﻣﺮد در ﺟﻠﺴــﺎت ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ. ﻓﺮدوﺳــﻰ ﺑﺰرگ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ﻫﺮ ﻣﻠﺘﻰ ﮐﻪ داﻧﺎﯾﻰ، ﯾﻌﻨﻰ داﻧﺶ را اﻟﮕﻮى ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا داﻧﺶ ﭘﻮﯾﺎﯾﻰ اﺳﺖ. ﻣﻠﺘﻰ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮان اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻢادامه مطلب ادامه مطلب

اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﻌﻀﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﻰ ﺷﻮد

1396/07/1
11:31
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻤﻪ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روى اﯾﺠﺎد اﺷــﺘﻐﺎل دارﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد اﺷــﺘﻐﺎل ﺑﺮاى ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺑﺮاى ﮐﺸﻮر ﺧﻄﺮى اﺳﺎﺳﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد. در آﻣﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﯿﮑﺎر دارد. اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ را ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎرى ﺑﺮاى ﺑﯿﮑﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. در آن دوره اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﻰ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮد، ﻋﯿﺐ از ﺧﻮدِ آن ﺟﻮان ﺑﻮد. اﻣﺎ در اﯾﻦ دوره اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﻰ ﺑﯿﮑﺎر ﺑﺎﺷــﺪ، ﻋﯿﺐ را از ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑــﺮاى آن ﻓــﺮد ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻐﻠﻄــﻪ ﺑﺰرﮔﻰ ﮐﻪ رخ داده، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﺷﺘﻐﺎل، ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻄﺤﻰ از رﻓﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﮐﺴﻰ ﺟﻠﻮى ﮐﺎر ﮐﺮدن اﻓﺮاد را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﺟﻊ درﺳﺘﻰ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه دوﻟﺖ ﻣﺮﺟﻊ درﺳــﺘﻰ ﺑﺮاى ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدى، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮏ ﻣﺜﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻰ ﻣﺎ در ﭼﻨﺘﻪ دو ﺳﺮ ﺑﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ. ﯾﻌﻨﻰ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺷﻌﺎر ﻣﻰ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺑﻬﺮه ورى و ﻧﻪ در راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد، اﻣﺎ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿــﻦ دوﻟﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﺒﻞ و ﭘﺮﺧﻮر اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻰ اﯾﺠﺎد اﺷــﺘﻐﺎل ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﺧﺐ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﻤﻰ ادﻋﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد. اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از آﺳﺘﯿﻦ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺳــﻨﺎرﯾﻮى دﯾﮕﺮى را ﺑــﺮاى ﺗﻔﻨﻦ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ دو ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺑﯿﮑﺎر داﻧﺸــﮕﺎه رﻓﺘﻪ دارﯾــﻢ. ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐــﻪ دو درﺻﺪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد،  ﯾﻌﻨﻰ  40ﻫﺰار ﻧﻔﺮ، روﺣﯿﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎﻫــﻰ را راه اﻧﺪازى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﻪ  50ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ﺑﻪ ازاى اﯾﻦ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاى  5ﻧﻔــﺮ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاى  240ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  2ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد )ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن( ﺗﻮﻣﺎن، ﯾﺎ  526ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر، ﯾﺎ  10/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸــﮑﻪ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل، ﯾﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  30ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ در روز، ﯾﺎ ﺣﺪود  0/8درﺻﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ. ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد اﯾﻦ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﯾﻢ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ اﮔﺮ داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺎ ﺑــﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺮورش داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻃﻠﺒﮑﺎر از ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺸــﺘﺎق اﺧﺬ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻫﺎى ﺑﯿﻤﻪ و ﮐﺎرﻣﻨﺪى ﺑﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ، ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺴــﯿﺎر ﮐﻤﻰ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎرى را در ﮐﺸﻮر رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮد. اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، ﯾﻌﻨﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎرى، ﺟﺪاى از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺮاً ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ، روش ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﻧﻈﺮ اﯾﺸــﺎن در ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردى اﺳﺖ، و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﺷﻐﻠﻰ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، و آﻧﭽﻪ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روش ﻫﺎى آزﻣﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳــﺖ دوﻟﺖ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎرى ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺪارد. ﭼﻪ اﯾﺪه ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎى زود ﺑﺎزده اﺟﺮاﯾﻰ ﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺧﺎرﺟﻰ،  در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺎ ﻣﺎداﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﺮى، دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﺟــﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن زاوﯾــﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﯿﮑﺎران را ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ. در ﮐﺸــﻮرى ﮐﻪ  1/648ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴــﺎﺣﺖ دارد، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 80 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳــﺎﺣﻞ، ﻣﻘﺎدﯾــﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﻌﺎدن و ﻃﺒﯿﻌﺘﻰ ﻣﺘﻨﻮع، ﺑﯿﮑﺎرى واﻗﻌﺎً ﻣﻌﻨﻰ دارد؟ اﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎرات رﻓﺎﻫﻰ، ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﯾﺎراﻧﻪ و اﻟﻘﺎى اﻟﮕﻮى ذﻫﻨﻰ ﻃﻰ ﮐﺮدن ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﻮده، ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل رﺑﻄﻰ ﻧﺪارد. داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، دﺳﺖ دراز ﻧﮑﺮدن ﺟﻠﻮى دوﻟﺖ، ﺷــﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺧﺪادادى در ﮐﺸــﻮر، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯿﻰ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را از دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﺑﯿﺠﺎى دوﻟﺖ ﻫﺎى ﺑﻰ اﺳﺘﻌﺪاد رﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﺎدم ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳــﺎل ﻫﺎى دور ﮐﻪ در داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻰ ﮐﺮدم، اﯾﻦ ادﻋﺎ را داﺷــﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﺟﻮاﻧﺎن ﺳــﺆال ﺷــﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﺴﮑﻦ و ازدواج. و اﮔﺮ ﺳــﺆال ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ راه ﺣﻞ ﭼﯿﺴﺖ، ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد: دوﻟﺖ، دوﻟﺖ و دوﻟﺖ. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷــﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺴــﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از آن زﻣﺎن، ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ادﻋﺎ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳــﺖ. ﻣﺴــﻠﻤﺎً اﻧﺘﻈﺎرات و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮى ﻧﮑﺮده اﻧﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﺪﻣﺖ و اﺻﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪى را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﯿﺎﯾﯿــﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻗﺎدر ﺗﻮاﻧــﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﯾﻢ، دل ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و در راه ﺗﺄﻣﯿﻨﺶ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران اﯾﺮان ﭼﻘﺪر ﺑﻮده؟


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کارآفرینی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کارآفرینی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic