درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کار تیمی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ

1396/08/7
21:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﻓﺮادى ﮐﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮى ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮاى ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﻀﺎﯾﻰ از ﺗﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﻰ زﻧﻨﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ: ﺑﻰ ﺗﻔﺎوﺗﻰ
 ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان
 ﻣﻮﻋﺪﻫﺎى رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺟﻤﻼﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ"

ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷــﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺳــﭙﺲ ﻣﺤﯿﻄﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﻰ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﮐﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
 ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺶ ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ، و اﻫﺪاف در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
 درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد اﻓﺮاد در ﮐﺎرﻫﺎ
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل
 ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت
 ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮدن


ادامه مطلب ادامه مطلب

کار تیمی، از شعار تا واقعیت

1395/08/27
08:27
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
کار تیمی، از شعار تا واقعیت

کار تیمی به صورت یک ارزش مثبت در تئوری سازمانی و تشکیل سازمان تلقی می شود. به نظر می آید که آرزوی مدیران سطوح بالا این است که اعضای سازمانشان با به کارگیری این مفهوم هم کارآیی بیشتر داشته باشند و هم سرعت بالاتر در اجرای کارها. اما بیشتر از همه چیز، این مدیران مایلند که همه در سازمانشان با یکدیگر دوست باشند و با محبت و همکاری، وظایفشان را انجام دهند. اگر چنین شود، معلوم است که کمترین مشکلات سازمانی در مواجهه با اختلافات و اولویت بندی ها به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگر مدیران امیدوارند با بهره گیری از مفهوم کار تیمی، کار خودشان راحت گردد و مدیری موفق به نظر آیند که علاوه بر مدیریت سازمانی، اشاعه دهنده مفاهیم نو و جدید نیز هستند. اگر چنین باشد کار تیمی بزرگترین تله سازمانی خواهد بود که علاوه بر کاهش سرعت و بهره وری در سازمان، بانی بروز شکاف های عمیق بین اعضای سازمان نیز خواهد شد.
سال ها پیش که در سازمان مدیریت صنعتی تدریس می کردم، با موضوع کار تیمی در سطح انجام پروژه های درسی برخورد داشتم. در بین اساتید، عده ای کار تیمی را بر انجام کار انفرادی ترجیح می دادند و آن نحوه انجام را برتر می دانستند. دلیل و مدرکشان هم این بود که وقتی دانشجویان پروژه ها را به صورت تیمی انجام می دهند، نمره های بالاتر اخذ می کنند. من با این نتیجه گیری موافق نبودم. زاویه دید من این بود که در یک گروه که بر انجام کارشان نظارتی صورت نمی پذیرد، آنکه بهترین دانشجوست، بیشترین بخش پروژه ها را انجام می دهد. لذا گرفتن نمره ای بالاتر بسیار طبیعی است و ربطی به کار تیمی ندارد. در همین حین دانشجویانی که در فرآیند انجام پروژه ها نقش بیشتری را به عهده داشتند، همیشه از گرفتن نمره هایی برابر با دیگر هم تیمی هایشان ناخرسند بودند و به صورت خصوصی از این رویه ها انتقاد می کردند؛ چرا که احساس می کردند حقشان ضایع گردیده است. خرسندی من از این بود که کلاس ها یک زمانی به اتمام می رسند و نیازی نیست که این اختلافات رشد کنند؛ اما در یک سازمان و تشکیلات اداری این احساسات رشد خواهند کرد.
همه با هم خوب باشیم و همه با هم از منافع سازمان بهره ببریم، شعارهای یوتوپیایی و مربوط به زمانی است که منابع به حد وفور در اختیارمان باشد. مثلا شما نمی بینید که کسی نسبت به نفس کشیدن و حتی کیفیت هوای تنفس شده توسط دیگران، حسادت به خرج دهد، چرا که این منبع یعنی هوا به صورت نامحدود در اختیار ماست. اما هنگامی که منابع محدود باشند، دیگر نمی توان با شعار "همه بر روی یک سفره" و "همه با هم" سازمان و تشکیلات را اداره کرد. کمونیست ها همین شعارها را دادند و تاوانش را محرومین پرداخت کردند. کار تیمی، چنانچه موازین و مشخصاتش به صورت مهندسی با درج حداقل هایش طراحی نگردد، منجر به همان نتیجه ای خواهد شد که جوامع کمونیستی با آن مواجه شدند؛ اضمحلال. اما این حداقل ها چیستند؟
به نظر اینجانب برای اینکه تیم در قالب یک مجموعه واحد شکل بگیرد، لازم است تا ابتدا مرحله تفکیک و جداسازی را طی کند. یعنی راه رسیدن به وحدت، رعایت و محترم شمردن کثرت است. وحدت در هدف، و کثرت در مسئولیت. تیم هنگامی موفق است که :

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    بین مسئولیت های اعضای آن همپوشانی نباشد؛
    جمع عمکردهای اعضای آن، به عدد "یک" میل نماید؛
    پروتوکل های ارتباطی بین اعضا در نقاط ارتباطات سازمانی، به صراحت و دقت تعریف شده باشد.

همانگونه که مشخص است، الزامات حداقل برای طراحی یک تیم و تشکیل آن، با طراحی و تشکیل یک سیستم تفاوتی ندارد. اجزا باید شناسایی شوند و رابطه بین آنها در راستای تحقق هدفی مشترک تعریف گردد. در این صورت تیم موفق خواهد شد. اما اگر قرار بر این باشد که حوزه های مسئولیتی اعضای تیم، همپوشانی داشته باشد و یک عمل همیشه توسط فرد تواناتر انجام پذیرد، با سه فاجعه روبرو خواهیم شد:

    فرد ضعیف تر هیچگاه توسعه نمی یابد؛
    جمع توانایی اعضا به سمت "یک" که حد اعلای توانایی سازمانی است، میل نخواهد کرد؛
    فرهنگ وبال بودن و وبال شدن، خود وبال سازمان خواهد شد.

تشکیل یک تیم کارآ و مؤثر، مستلزم رعایت نکات فوق و تحمل سختی های متأثر از این رعایت است. باید اجازه دهیم که اعضای یک سازمان، رشد کنند و این رشد در سایه رعایت حدود مسئولیت و حسابدهی آنان تحقق می یابد و نه به واسطه فضولی در کارشان به بهانه کمک به ایشان . این نوع کمک ها از نوع دوستی خاله خرسه هستند که تنها باعث عقب ماندگی اعضای ضعیف تر سازمان خواهد شد. کار تیمی، ارزشی مثبت است که برای جاری ساختن آن در سازمان باید آستانه های صبر و تحمل را بسیار بالا برد. بدانید که تحقق کار تیمی، به هیچ عنوان امری بدیهی نیست؛ پس شعار ندهیم.ادامه مطلب ادامه مطلب

درس هایی از طبیعت: انواع سیستم های کار تیمی در طبیعت

1395/06/11
20:47
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

درس هایی از طبیعت: انواع سیستم های کار تیمی در طبیعت

کار تیمی چیست؟ اگر چه تعاریف مختلف زیادی برای کار تیمی وجود دارد، اما تعریف آن در طبیعت بسیار صریح است. در تیم های بیولوژیک، 4 نوع کار یا فعالیت انجام می شود:

    کار انفرادی (Solowork): این کار، می تواند توسط یک فرد، بدون کمک انجام شود.
    کار اجتماعی (Crowdwork): این کارها، فعالیت هایی هستند که برای انجام آنها لازم است چند عضو تیم به طور همزمان فعالیتی مشابه را انجام دهند. در این نوع کار، همزمانی وجود دارد اما تقسیم نیروی کار وجود ندارد.
    کار گروهی (Groupwork): در اینجا یک فعالیت می تواند به دو یا چند زیرفعالیتی که باید به دنبال هم انجام شوند، تقسیم گردد. تقسیم نیروی کار وجود دارد ولی همزمانی وجود ندارد.
    کار تیمی (Teamwork): در این حالت، لازم است چندین فرد فعالیت های مختلف را به طور همزمان انجام دهند. در اینجا هم تقسیم نیروی کار وجود دارد و هم همزمانی.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


یک تیم بیولوژیک می داند چگونه و در چه زمانی از هر یک از انواع 4 گانه فوق استفاده کند؛ انتخاب بستگی به نوع کار دارد. ما نیز باید قادر باشیم در تیم های خود، خصوصاً برای حل مسائل پیچیده و موقعیت هایی که به خلاقیت نیاز دارد، از این انواع استفاده مؤثر به عمل آوریم. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کار تیمی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کار تیمی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic