درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر چابکی در پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

چابک در عمل

1395/09/17
16:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چابک در عمل

یکی از جنبه های منحصر به فرد یک پروژه چابک، آن است که بار کاری هر مرحله در آغاز همان مرحله تعیین می شود. به عبارت دیگر، بار کاری از ماه ها و ماه ها قبل، طرح ریزی نمی گردد. تنها لازم است مرحله فعلی، برنامه ریزی شود. این امر موجب می گردد تا پروژه چابک، انعطاف پذیری زیادی داشته باشد.
در آغاز هر مرحله، جلسه ای با حضور کارفرما، صاحب محصول، و تیم پروژه برگزار می شود تا بار کاری مرحله جدید، تعیین گردد. در طی این جلسه، صاحب محصول فهرست نیازها را ارزیابی می کند و مجموعه بعدی موارد کاربردی را استخراج می نماید؛ این مجموعه شامل آن دسته از موارد کاربردی است که دارای بالاترین اولویت هستند. سطح تلاش لازم برای هر یک از موارد کاربردی، توسط امتیازهای مرحله تعیین می شود.
امتیازهای مرحله، اعدادی قراردادی هستند که از آنها برای برآورد اندازه نسبی یک مورد کاربردی استفاده می شود. در طی جلسه برنامه ریزی، تیم پروژه هر تعداد امتیاز مرحله را که می تواند در آن مرحله تکمی