درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت تغییرات در سازمان

1399/06/21
08:26
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نــوآورى هــاى تكنولوژیكى ســریع و پیوســته، تغییراتــى را در فرآیندهــا و سیستم هاى سازمانى به وجود مى آورد. رشد شــگفت انگیز اســتفاده از اینترنت كه دسترســى ســریع تر و آســان تر به دانش را میســر مى ســازد، شاهدى بر این مدعاســت. از عوامل دیگر تغییرات ســازمانى مى توان به بالا رفتن توقعات كاركنان و جهانى شدن سازمان ها اشاره نمود. علیرغم وجــود و اهمیت تغییرات سازمانى، بســیارى از مبتكران تغییرات موفق نمى شــوند به منافع مورد انتظار سازمان خود دست یابند. برخى از دلایل این شكست عبارتند از: 


 عدم وجود حامى تغییرات یا كســى كه ً سازمان را كاملا بشناسد  ضعــف ضمانــت اجرایــى یــا عدم پشتیبانى كافى مدیریت بالا  ضعــف در مهــارت هــاى مدیریت پروژه  انتظــارات متكى بــر راه حل هاى تك بعدى  اختلافات و درگیرى هاى سیاسى  ضعف در تعیین اهداف سازمانى  تغییر تیم و معطوف داشــتن آن به سوى پروژه هاى دیگر شناخت سازمان و آشنایى مبتكران تغییر با نیازهاى واقعى سازمان، اولین گام در موفقیت برنامه تغییرات سازمانى خواهد بود.


ادامه مطلب ادامه مطلب

سطوح برنامه ریزى در پروژه هاى EPC

1399/06/15
08:11
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در سازمان پروژه سه سطح از ذینفعان، با حوزه هاى معین مسئولیت ها، اختیارات و پاســخگویى ها مشــخص هســتند: صاحب/كارفرما، مدیریت، و پیمانكاران. بر همین اســاس واحدهاى عملیاتى در ً سه ســطح تعریف مى شوند. مثلا واحد كنتــرل كیفیت را درنظــر بگیرید. واحد كنترل كیفیت در ســازمان پیمانكار، كه محــدوده اجــراى كار را دربرمى گیرد، در اصطــلاح ســطح اول كنترل كیفیت نامگذارى شــده اســت (Party First Control Quality .(ســازمان مدیریت پــروژه نیز براى تحویل گرفتن كارهــا از پیمانكاران نیاز به واحد كنترل كیفیت خود دارد كه در سطح دقیقترى به مشخصات و استانداردهاى كیفیت توجه ً مى نماید.


 به این واحد اصطلاحا ســطح دوم كنترل كیفیت مى گویند (Second Control Quality Party .(امــا كارفرمــا یا صاحب پــروژه براى تحویل گیرى نتیجه كار نیــاز به بدنه اى مورد اعتماد دارد كه بدون اریب بتواند راجع به كیفیت كار نظر بدهد. این مجموعه نباید تحت تأثیر سازمان مدیریت و یا سازمان پیمانكار قرار بگیــرد، چرا كه بعد از این كارفرما مى تواند بــا آرامش به تولید بر اساس استانداردها بپردازد. سازمان اخیر، ســطح ســوم كنترل كیفیت را تشكیل مى دهــد (Quality Party T Control .(سه سازمان كنترل كیفیت در یك زمان در پروژه فعال مى شــوند. به تحقیق هیچگاه ادعــا نمى گردد كه چون نحوه قرارداد پروژه EPC اســت پس نیــازى به ســازمان كنترل كیفیت در نــزد كارفرمــا و یــا مدیریــت پروژه نیســت. از آنجاكه بالأخــره كار تحویل نتایج مد نظر مى باشــد، پــروژه ها نیاز به بدنــه هایى دارند كــه انتقال صحیح را تضمین نمایند. همین نگرش نســبت به واحدهــاى عملیاتى دیگر مانند مالى، مهندســى، تداركات، اسناد و ادارى قابل تعمیم است. اما به عملیــات برنامه ریــزى و كنترل پروژه از همین دیدگاه نگاه نمى شــود. كم نیســتند پروژه هایــى كه به صورت EPC و یا حتــى EPCC عقد قرارداد شــده اند، و به همین دلیل فرض شــده كه كار برنامــه ریزى را تیــم پیمانكار، كه اینــك متولى اجرا و مدیریت شــده اســت، به عهده خواهد داشت. فرض بر این اســت كه به دلیل تضمین پیمانكار EPC در تحویل بــه موقع پروژه دیگر نیازى به داشــتن واحــد برنامه ریزى و كنترل پــروژه در تیــم كارفرما/صاحب پروژه نیســت. یا اگر هم واحدى در این ســازمان با این مأموریت تشكیل گردد آنقدر رقیق خواهد بود كه به جاى تعامل بــا پیمانكار به یك بدنــه دریافت كننده گزارشات تبدیل خواهد شد. اما واقعا این نگرش صحیح است؟ در حالیكه سازمان كنتــرل كیفیت در نــزد كارفرما كیفیت اقــلام پروژه را چك مى كند، ســازمان برنامــه ریزى و كنترل پروژه باید متولى زمــان تحویــل اقلام و امور قــراردادى ً مربوط به آنها باشــد. این موضوع كاملا بدیهى اســت. بــه مانند كیفیــت، زمان تحویل اقلام و مســتندات آنها در سایه تعامــل فعال تیــم كارفرما بــا پیمانكار EPC حاصل مى گردد. نبود بدنه برنامه ریزى قوى در نزد كارفرما نه تنها باعث كاســتى هاى فراوان در نزد كارفرما مى گردد بلكه كارآیى و بهره ورى پیمانكار را نیــز كاهش خواهــد داد. در انتها این پروژه است كه از این فقدان ضرر خواهد كرد. تیم كارآ و پر انرژى برنامه ریزى و كنترل پــروژه كارفرما در تعامل فعال با پیمانكار، اعتماد ضمانت اجراى مناسب پروژه را افزایش مى دهد. به نظــر اینجانب این نگــرش كه چون پروژه EPC اســت پس كارها به عهده پیمانكار اســت، براى بردن پیمانكار به دادگاه و محكوم كردن وى ممكن است توجیه داشــته باشــد، ولى براى اتمام به ً موقع پــروژه اصلا مورد قبــول نخواهد بود.ادامه مطلب ادامه مطلب

ستفاده از تكنیك Appreciation در حل مسائل

1399/06/1
08:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Appreciation یك تكنیك بسیار ســاده و در عین حال قوى اســت كه به شما كمك مى كند تا بیشترین اطلاعات ممكن را از یك واقعیت ساده، استخراج كنید. براى به كارگیرى این تكنیك، به ترتیب زیر عمل كنید:  واقعیتى را در نظر بگیرید.  بپرسید: "بنابراین چه؟"؛ بدین معنى كــه: "این واقعیت، چــه پیامدى به دنبال دارد؟".  ایــن پرســش را تكــرار كنیــد تــا تمامــى نتایج و پیامدهاى ممكن را شناسایى نمایید.

 
براى روشنتر شدن مطلب، به مثال ساده زیر، توجه كنید: واقعیت: دیشب باران شدیدى بارید. بنابراین چه؟ - اكنون زمین، خیس است. بنابراین چه؟ ً - زمین سریعا گل آلود مى شود. بنابراین چه؟ - اگر افراد و وسایل نقلیه زیادى از یك مســیر عبور كنند، زمیــن گل آلودتر ً شــده، حركت مرتبا دشوارتر و كندتر مى گردد. بنابراین چه؟ - در صورت امكان، از جاده هاى اسفالته استفاده شود؛ در غیر این صورت انتظار داشــته باشید كه حركت، بسیار كندتر از حد معمول انجام گیرد. با آنكه ممكن است بدون استفاده از این تكنیك هم بتوان به این نتیجه رسید، اما تكنیك Appreciation چهارچوبى را ارائــه مى كند كــه در آن چهارچوب، مى توان اطلاعات مؤثر و قابل اطمینان را به سرعت استخراج نمود. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه

1399/04/20
21:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه، ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاردى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻗﺒﺎ
 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ
 ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﻰ
 اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
 وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺻﻠــﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄــﻰ و اﺛــﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه اى را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورد ﮐﻪ ﭘــﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﺴﯿﺎرى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮوژه ﻫﺎى زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ، 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺑﯿﻦ ﭘــﺮوژه ﻫﺎ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﻧﺘﺎﯾــﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﮑﺘــﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄــﻰ، در ﻃــﻰ ﻋﻤــﺮ ﭘــﺮوژه، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻰ اﻧﺠﺎﻣﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و رﯾﺴــﮏ ﭘﺮوژه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮ و ﺗﯿــﻢ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﯾﮑﺴــﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﻰ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻰ دارد:
 ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣــﺎت ﺣﺎﺻﻞ از پروژه
 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﭘﺮوژه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓــﻮق، ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه ﺧﻮد، 
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺮوژه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ را ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸــﺎﭘﯿﺶ، ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮاى ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات