درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اولویت بندى پروژه ها

1399/09/15
02:09
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
گاهــى اوقــات، پــروژه هایــى كه یك ســازمان در پیش رو دارد، بیش از توان، منابع و سرمایه آن سازمان است. از این رو چــاره ای جــز انجام آنهــا به ترتیب اولویــت هایشــان نــدارد. اولویت دهی مناسب پروژه ها از وظایف رهبر یا مدیر سازمان است و باید در جهت دستیابی به آرمان های سازمان باشد. تعیین درست اولویت ها آینده سازمان را رقم مى زند و آن را به سوی موفقیت یا شكست سوق مى دهــد. در اینجا روشــی برای تعیین اولویت پروژه ها ارائه مى شود كه شامل مراحل زیر است:  فهرستی شامل نام و اهداف اصلى تمامى پروژه های جاری و پروژه هــاى بالقوه در حیطه مســئولیت خود را تهیه كنید.  لزوم هر پروژه و زمان در دسترس جهت اجرا یا بــه تعویق انداختن آن را بررسى و محاسبه نمایید.  زمــان و هزینــه مورد نیــاز براى اجراى هر پــروژه را تخمین زده، به فهرست اضافه نمایید.  شدنی بودن و امكان پذیری انجام هر پروژه را بررسى كنید.
  احتمال شكست هرپروژه را تعیین نمایید.  فهرست پروژه ها را بازبینی كنید؛ اهداف، امــكان پذیری و احتمال شكســت آنها را با مدیرخود، یا در صورت لزوم با مشــتری یا ســایر افرادی كه احتمــال می دهید در پروژه درگیرشوند، مجدداً بررسی كنید تــا با آنها به نظــرى واحد، روی این موارد دست یابید.  پروژه هایی را كه احتمال شكست بالا یــا اهمیت پایینــی دارند، از فهرست حذف كنید.  اكنون می توانید پروژه هاى باقى مانــده را اولویــت بنــدی نمایید. درصورت لزوم براى تعیین اولویت پروژه ها با مدیر، مشتری و سایر افراد كلیدی درگیر مشورت كنید. پــس از طی مراحل فوق، پــروژه ای را كه داراى بیشــترین امتیاز است انتخاب كرده، آن را بــه عنوان بالاترین اولویت اجرایی ســازمان برگزینیــد. در صورتى كــه این پروژه تمامی منابع ســازمان را جــذب نمی كند، می توانید به ترتیب به اولویتهاى بعدى بپردازید. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

علائم هشداردهنده در پروژه ها

1399/09/7
02:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
معمــولا پروژه هاى ســاخت و نصب با هزینه اى بســیار بیشــتر از بودجه پیش بینى شده براى آنها به انجام مى رسند، مدت زمان بیشــترى نســبت به برنامه زمانبنــدى اولیه به طــول مى انجامند و بــا نگرانى هاى جــدى در مورد كیفیت همراه هستند. با بررســى مشــكلات تعداد بیشــمارى از پــروژه هــاى انجام شــده، مــواردى یافته شــده اســت كه مى تــوان آنها را "علائم هشــداردهنده" بروز مشــكلات در پروژه دانســت. توجه بــه این علائم هشداردهنده، مى تواند به مدیران پروژه كمك كند تا استراتژى هایى را در پیش گیرند كه شــرایط پروژه را بهبود بخشد و مانع از بروز مشكلات آتى احتمالى در پروژه گردد و یــا احتمال بروز آنها را به حداقل برساند. برخى از این علائم هشــداردهنده براى پروژه هاى ساخت و نصب عبارتند از:
  تأخیرات و تغییر برنامه زمانبندى  مشكلات طراحى  بى نظمى در پرداخت ها  تغییرات محدوده  رضایتبخش نبودن كیفیت كار  كندى انجام كارها  برخى اقدامات صاحبان پروژه  عملكرد ضعیف افراد در پروژه  عــدم وجــود همــكارى در بیــن اعضاى تیم پروژه  دعواها و ادعاها


ادامه مطلب ادامه مطلب

معرفی نرم افزار: KICKSTART PROJECT

1399/07/11
15:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
KICKSTART PROJECT نــرم افزارى اســت با كاربرد آســان كه براى برنامه ریــزى پــروژه هاى كوچك و متوســط طراحى شــده است. این نرم افزار، كاربر را طى شش مرحله، گام به گام به پیش مى برد تا به سادگى بتواند برنامه پروژه را تهیه نماید. پس از تكمیل این مراحل، برنامه به صورت خودكار به شكل نمودار گانت نمایش داده مى شود. امــكان ارســال مســتقیم اطلاعــات از ایــن نرم افزار به برخى نــرم افزار هاى دیگر نیز وجود دارد. این امر اســتفاده از امكانــات و قابلیت هاى این نرم افزارها را هم براى كاربر، امكانپذیر مى ســازد. برخى از این نرم افزارها عبارتند از: 
PowerPoint  Excel  Word  Outlook  Project MS
KickStart Project قابل نصب بر روى شبكه مى باشد. نسخه آزمایشى این نرم افزار جهت 20 روز استفاده، به صورت رایگان از آدرس اینترنتى زیر قابل دریافت است: https://www.kickstarter.com/learn


ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت تغییرات در سازمان

1399/06/21
07:26
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نــوآورى هــاى تكنولوژیكى ســریع و پیوســته، تغییراتــى را در فرآیندهــا و سیستم هاى سازمانى به وجود مى آورد. رشد شــگفت انگیز اســتفاده از اینترنت كه دسترســى ســریع تر و آســان تر به دانش را میســر مى ســازد، شاهدى بر این مدعاســت. از عوامل دیگر تغییرات ســازمانى مى توان به بالا رفتن توقعات كاركنان و جهانى شدن سازمان ها اشاره نمود. علیرغم وجــود و اهمیت تغییرات سازمانى، بســیارى از مبتكران تغییرات موفق نمى شــوند به منافع مورد انتظار سازمان خود دست یابند. برخى از دلایل این شكست عبارتند از: 


 عدم وجود حامى تغییرات یا كســى كه ً سازمان را كاملا بشناسد  ضعــف ضمانــت اجرایــى یــا عدم پشتیبانى كافى مدیریت بالا  ضعــف در مهــارت هــاى مدیریت پروژه  انتظــارات متكى بــر راه حل هاى تك بعدى  اختلافات و درگیرى هاى سیاسى  ضعف در تعیین اهداف سازمانى  تغییر تیم و معطوف داشــتن آن به سوى پروژه هاى دیگر شناخت سازمان و آشنایى مبتكران تغییر با نیازهاى واقعى سازمان، اولین گام در موفقیت برنامه تغییرات سازمانى خواهد بود.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات