درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پایش پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﭘﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه

1398/08/28
22:38
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴــﻠﻂ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را از ﻧﺰدﯾــﮏ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﯾــﺪ. اﮔﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺣﺮﮐﺖ ﭘــﺮوژه رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ از دﺳــﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﭘﺮوژه از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺮدد ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼً از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷــﻮد. ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺳﺎده، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫــﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ، ﭘﺮوژه را ﺑﻪ روزرﺳــﺎﻧﻰ ﮐﺮده، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﺮا ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، 
در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ، ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﮐﻠﻰ ﭘﺮوژه را ﻣــﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿــﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑـﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد، ﯾـﮏ ﻣﺒﻨـﺎ )Baseline( ﺗﻌﯿﯿـﻦ ﮐﻨﯿـﺪ. اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷــﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﮐــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ، ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﺎ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﭘـﺮوژه را ﺑﻪ روز ﮐﻨﯿـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿــﻢ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﭘــﺮوژه را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨــﺪ و ﭘﺮوژه را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ، از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺛﺒﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﻈـﺎرت ﮐﻨﯿـﺪ و ﻧﺘﺎﯾـﺞ را ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣــﻮرد اﻧﺘﻈــﺎر را ﺑﺎ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ واﻗﻌﻰ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﺳــﺖ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮ روى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷــﺪه ﺑﺮاى ﮐﻞ ﭘﺮوژه را ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﮔﺰارش ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﯾـﺪ. ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﻨــﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺑﺒﯿﻨﯿــﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻰ رود ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﺗﻬﯿﻪ ﭼﻨﺪ اﻟﮕــﻮ ﺑﺮاى ﮔﺰارش ﻫﺎ، در اﺑﺘﺪاى ﭘﺮوژه، ﮐﺎر را آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﺷﻤﺎ و ﺳــﺎﯾﺮ ذى ﻧﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ داده ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.


چگونه می توانید پروژه های خود را مورد پایش قرار دهید

1395/08/24
10:11
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه می توانید پروژه های خود را مورد پایش قرار دهید

روش های متعددی برای پایش پروژه ها وجود دارد که هیچیک را نمی توان درست یا غلط دانست و حتی نمی توان هیچیک را بهتر از بقیه پنداشت. این به مدیر پروژه بستگی دارد که با توجه به تفاوت ماهیت پروژه ها، تفاوت تیم ها و تفاوت شرایط محیطی، بهترین شیوه را شناسایی و انتخاب نماید.

    روش 1: کنترل از راه دور
    در این روش، با بررسی برنامه پروژه و از طریق ایمیل و تماس تلفنی با اعضای تیم، از وضعیت پروژه آگاه می شوید.
    این روش، برای پروژه های کوچک یا پروژه هایی که اهمیتی حیاتی ندارند، مناسب است.

    روش 2: رو در رو
    این روش، نقطه مقابل شیوه قبلی است. در این روش، شما در کنار تیم هستید، تمامی جزئیات را تحت نظر دارید و به طور مداوم، تیم را راهنمایی می کنید.
    این روش، در جایی مناسب است که تیم، از افراد تازه کار و بی تجربه تشکیل شده باشد.

    روش 3: همراهی
    در طبیعتِ این روش، همکاری بسیار بیشتری نسبت به دو روش قبلی وجود دارد. جلسات منظم، به روز رسانی ها، و سایر شیوه های تبادل اطلاعات میان اعضای تیم، پروژه را به پیش می برد. در اینجا، شیوه مدیریت پروژه چابک وارد صحنه می شود- صحنه ای که در آن، گروهی از افراد برای تکمیل یک پروژه با یکدیگر همکاری می کنند و ارتباطات هرمی میان آنها وجود ندارد.
    اگر شما با تیمی از متخصصین کار می کنید که در حال وارد شدن به قلمروهای ناشناخته یا کشف نشده هستند، این روش، شیوه ای مناسب برای پایش پروژه شماست.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    روش 4: بسته فرضی
    فروشنده ای را در نظر بگیرید که برای فروش محصول خود به شما، به جای اینکه بپرسد: "آیا این محصول را می خواهید؟" می پرسد: "این محصول را به رنگ قرمز می خواهید یا سفید؟". او با این پرسش، از طرفی فرض کرده که شما این محصول را می خواهید و از طرف دیگر، این حس را به شما نیز القا کرده و احتمال خرید محصول از جانب شما را افزایش داده است.
    در پایش پروژه ها، این روش هنگامی مناسب است که شما با افراد متخصص پرمشغله سر و کار دارید. به جای اینکه بگویید: "آیا این کار را انجام خواهید داد؟"، می گویید: "این کار را چگونه انجام خواهید داد؟". در واقع با قرار دادن دیگران در "رو در بایستی" کارهای پروژه را به پیش می برید.

    روش 5: هدایت خودکار
    استفاده از این روش، به منزله آن است که وارد کابین خلبان شده، بر جای او بنشینید؛ هواپیما را از زمین بلند کنید و سپس ادامه مسیر را به سیستم هدایت اتوماتیک هواپیما بسپارید؛ و تا زمانی که اوضاع خوب پیش می رود، به پشتی صندلی خود تکیه دهید و از پرواز لذت ببرید.
    این شیوه برای پایش پروژه هایی مناسب است که دارای شرایط زیر باشند:
        افراد، گروهی ورزیده و باتجربه باشند که برای مدتی طولانی با یکدیگر همکاری کرده باشند.
        پروژه، چیزی باشد که قبلاً بارها و بارها انجام شده است.
    در این روش، همواره باید آماده باشید که اگر راه، ناهموار شد، وارد میدان شوید و مشکلات را برطرف سازید.5 نکته مهم در پایش پروژه ها

1395/06/26
19:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 نکته مهم در پایش پروژه ها

    مدیریت زمان، امری است حیاتی. اگر مایلید پروژه خود را به موقع تحویل دهید، باید بدانید که تیمتان وقت خود را صرف انجام چه کارهایی می کند. آیا آنها مقدار صحیحی از زمان را برای انجام فعالیت های صحیح صرف می کنند تا به نتایج صحیح دست یابند؟ ضمناً لازم است به زمان باقیمانده نیز توجه داشته باشید.
    درصد پیشرفت را پیگیری کنید. یکی از ساده ترین راه ها برای پایش پروژه آن است که حواستان به درصد پیشرفت کلی پروژه باشد.
    هزینه های واقعی را در مقایسه با بودجه، مورد پایش قرار دهید. هر هفته هزینه های پروژه را جمع بندی نموده، آنها را با بودجه مقایسه کنید.
    یک چشمتان به فعالیت ها و چشم دیگرتان به اعضای تیم باشد. تیم شما ناچار است در زمانی محدود، کارهای بسیار زیادی را به انجام برساند. در نتیجه در تمام طول پروژه، تیم تحت فشار و استرس خواهد بود. بنابراین لازم است همواره مراقب سطح انگیزش آنها باشید.
    تغییرات به منزله مرگ پروژه هاست. بزرگترین ریسک در پروژه آن است که کارفرما بخواهد اهداف و آنچه را که در مورد آنها توافق کرده است، تغییر دهد. تمامی تغییرات مورد درخواست را ثبت کنید و تأثیرات آنها را بر پروژه مورد بررسی قرار دهید؛ در صورت لزوم، از کارفرما زمان، منابع یا بودجه بیشتر درخواست کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
برچسب ها:پایش پروژه ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پایش پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پایش پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|