درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پایان نامه دانشگاه امیرکبیر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

الگوی موفق در اجرای طرحهای بخش مسكن

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
موفقیت در طراحی و تدوین آئین نامه ها ، روشها و دستورالعملهای اجرایی ،حاصل از میزان شناخت عوامل و ابزارهای تشكیل دهنده بخش مسكن می باشد ودر این راستاوظیفه ای بسیار سنگین ومهم بعهده متولیان امر خواهد بود كه چگونگی تعریف عوامل اولویت بندی ،وزن بندی و خلاصه تفكیك مطلوبیتها و غیر مطلوبیتها در هر عامل می تواند امكان دستیابی به الگویی موفق را متاثر نموده و برای دستگاههاو مجموعه های اجرایی فرصتهای از دست رفته و یا باز رفته ایجاد نماید ...

عنایت به مشكلات وموانع موجود در راه شكوفایی بخش مسكن ونیز توجه به بارور شدن شاخصهای مختلف اقتصادی اجتماعی هر جامعه تكلیف را چندین برابر نموده تا با بهره گیری از كار كارشناسی و جامع نسبت به طراحی و تدوین آئین نامه ها و مكانیزمهای اجرایی روان و روشن در طرحهای مربوط به بخش مسكن اقدام ،وبا تجزیه و تحلیل گزینه های مختلف نسبت به انتخاب الگویی سازگار با شرایط فعلی و وآتی" مورد هدف" پیوسته مهری تازه به ساختار تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی در بخش مسكن و به تبع آن در سایر بخشها بعنوان یك "رسالت " زده باشیم روشن است كه فراهم نمودن زمینه جذب و بكار گیری افكار خلاق ،كار آفرین ،دگرگونه ساز و برنامه ریز "بستر" است و موفقیت در عمل "حاصل" كه این امر در جوامع در حال توسعه بعنوان عاملی مهم كه همان "فكر آفرینی" می باشد موردتوجه قرار گرفته است .

 

*الگوی مشاركتی منعطف*= الگویی موفق در اجرای طرحهای بخش مسكن - تحلیل جامع :

به جهت دستیابی به الگوی مشاركتی منعطف گامهای ذیل بطور خلاصه مشخص و پیشنهاد میگردد:

گام اول – تعریف سازگار و نسبتاً كامل از "دایره شناخت "و عوامل موثر بر طرحهای اجرایی ،و زیر مجموعه های آنها و مشخص نمودن معادله اجرا در بخش مسكن به صورت :

سازندگان=عوامل اجرا در بخش مسكن 

100= مشاورین + صاحبان فكر و استراتژی + سرمایه گذاران 

در این تعریف كلیه عواملی كه بنحوی با موضوع مسكن مرتبط می باشند مشخص و بعنوان عوامل محیطی در این بخش شناسایی، دسته بندی و به لحاظ اهمیت تاثیر اولویت بندی میگردد .فرضا سازندگان با اولویت 1 و سرمایه گذاران با اولویت 1 و سر مایه گذاران با اولویت 2 و صاحبان فكر و استراژدی با اولویت 3 و... مشخص میشوند .

 

گام دوم- تعیین" مطلوبیتها وغیر مطلوبیتها " در هر عامل :

با تماس و بحث تبادل نظر با تشكیل دهندگان هر عامل و مطالعه كامل موضوع و حواشی آن میتوان مطلوبیتها (مثبت)و غیر مطلوبیتها (منفی)را به ترتیب وزن هر كدام مشخص نمود . بطور مثال در عامل سازندگان پس از مشورت و نظر خواهی جمعی از سازندگان میتواند مطلوبیتهایی با اولویت :

1- تحصیل زمین با شرایط مناسب 2- دریافت وام ارزان با شرایط مناسب 3- دریافت ضمانت های سرمایه گذاری در پروژه ها 4- دریافت تسهیلات ویژه و تشویقی تعریف شده و...

و غیر مطلوبیتهایی با اولویت :

1- ارایه ضمانت نامه های سنگین 2- عدم اختیار در سود حاصل از عمل3-عدم دریافت كمكهای جانبی و مالی در طرح 4- عدم تضمین سرمایه گذاری انجام شده و ....مشخص. گام سوم :تعیین وزن هرعامل در دایره شناخت :

با تعریف كامل دایره شناخت وبرابر 100 قرار دادن كل دایره وزن تاثیر هر عامل فیزیكی و غیر فیزیكی را بصورت عددی از 100 مشخص و ثبت مینماییم (فرضا وزن عامل سازندگان ازكل،برابر 25 می باشد )

 

گام چهارم :تعیین زنجیره مشاركت جمعی:

بااتصال حلقه های مطلوبیت اول هرعامل به یكدیگر می توان به زنجیره مشاركت جمعی دست یافت كه مشخصا این زنجیره متشكل از مطلوبیتهای با اولویت اول هر عامل است كه می تواند ایده آل تلقی گردد .

 

گام پنجم :تعیین زنجیره های مشاركت جمعی :

چنانچه كار اتصال حلقه های مطلوبیت عوامل مختلف به یكدیگر بترتیب با برترین اولویتها به یكدیگر ادامه یابد به "زنجیره های مشاركت جمعی " خواهیم رسید كه این كار می تواند بوسیله "برنامه ریزی دینامیكی" در كمترین زمان انجام و زنجیره ها به ترتیب نمره ای كه كسب می نمایند لیست گردند .

 

گام ششم : تعیین زنجیره بهینه بعنوان زنجیره مشاركتی منعطف:

از میان زنجیره های مشاركت جمعی مشخص شده با توجه به شرایط ،اهداف و ضرورتهای فعلی وآتی بخش مسكن میتوان "زنجیره بهینه "را كه در برگیرنده مطلوبیتهای با اولویت اول ،عوامل اصلی دایره شناخت (با وزن بالا )و اولویتهای بعدی (عوامل دیگر) می باشد و بطور مثال نمره جمعی 1500 از دامنه تغییرات فرضی (2000 تا 500 ) را دارا خواهد بود كه بعنوان زنجیره مشاركتی منعطف "انتخاب و مورد استفاده قرار میگیرد " گامهای فوق میتواند بعنوان یك موضوع تحقیق در عملیات كه نیاز به برنامه ریزی و ترسیم فرآیند اجرایی دارد مورد توجه قرار گیرد كه این امر با كمك و راهنمایی صاحبنظران و كارشناسان فن به سادگی میسر و دستیابی به الگوهای اجرایی موفق در طرحهای بخش مسكن به تناسب زمانهای مختلف به صورت "یك كار سیستمی "جایگزین هر گونه "رفتار اقتضایی" خواهد بود .توفیق در هر كار اجرایی خصوصا در بخش مسكن نیاز دارد به:

 

1- وجود دیدگاه مشترك از كل موضوع "تلقی واحد " بویژه در بخش مدیریت عالی سیستم .

2-"ایمان و باور " به انجام كامل فرآیند طراحی شده و اعتقاد به نتایج آن به عنوان یك ضمانت اجراء 

3- تلاش در جمع آوری مناسب اطلاعات صحیح از عوامل مختلف و "مشاركت عوامل مهم "در طراحی اجراء و بهره برداری از طرحها (توزیع عادلانه ریسك انجام كار )

4- حضور موثر و جامع مدیریت اجرا در "عمل " بطور هم جهت وهماهنگی با اهداف طرحها در خاتمه تصریح مینماید ارائه هر گونه مكانیزم و روش اجرایی در انجام موفق طرحها در بخش مسكن میتواند كمك موثر و قابل توجهی به سایر بخشهای اقتصادی در كشور باشد كه بطور متقابل در موفقیت مضاعف "بخش مسكن "تاثیر می گذارند.

 

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

 

منبع: شرکت عمران و بهسازی شهری ایرانادامه مطلب ادامه مطلب

انواع متره

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
انواع متره 

 

با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود ، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از : 

 

متره بسته 

 

متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها) 

 

متره بسته 

 

در این روش ، مقادیر و اوزان کارها را با توجه به واحدهای مورد نیاز و براساس ترتیب ردیفهاو فصول فهرست بهای مورد استفاده ، از روی نقشه ها و اسناد پیمان برای هر بخش یا ساختمان محاسبه و در جدول های ریز متره وارد مینمایند ،ازآنجایی که ممکن است یک پروژه دارای بخشهای متعدد باشد با تکرار عملیات فوق ،مقادیر هریک از ردیفها برای هر بخش به برگه خلاصه متره منتقل میگردد . سپس مقادیر به دست آمده را در جداول مالی وارد کرده و در قیمت های واحد پایه (معمولا از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط استخراج میشود ) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید . از روی جمع جبری قیمت آیتم ها ، قیمت کل هر فصل بدست آمده که با انتقال هریک از قیمتهای فصل به برگه خلاصه فصول ،قیمت خالص پروژه حاصل میشود . اگر به این قیمت ، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری ، ضریب پلوس یا مینوس ،ضریب منطقه ای ، ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب سختی کار ) ضرب شود ،وسپس با مبلغ تجهیز کارگاه جمع گردد ، قیمت کل پروژه به دست می آید . 

 

در اینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود ، وقتی واحد مشخص شد ، محاسبه مقادیر کار به توان ریاضی ، مهندسی و تجربه شخصی مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد . 

 

در قیمتهای واحد پایه فهارس بها ، هزینه تهیه کل مصالح ، ماشین آلات نیروی انسانی ، بارگیری و حمل مصالح و لوازم ماشین آلات مورد نیاز به هر فاصله (به استثناء موارد مشخص شده در فهرست بهاء تا پای کار و بار اندازی ، اتلاف مصالح ، تهیه آب ، سوخت ، تعمیر و استهلاک ماشین آلات برای اجرای صحیح و کامل کارها طبق نقشه و مشخصات آمده است ، بنابراین برای محاسبه مقادیر کارهای انجام شده درپروژه به روش متره بسته ، باید واحدهای مربوطه مشخص شود که بعضی از آنها به قرار زیر است: 

 

1 )کارهایی که به متر مکعب محاسبه میشود . مانند عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ها ، بتن ریزی ، سنگ چینی ، شفته ریزی ، آجر کاری به ضخامت 35 سانتی و بیشتر . 

 

2 )کارهایی که به متر مربع محاسبه میشوند ، مانند اندود های مختلف داخلی و خارجی ، کاشی کاری ، عایق کاری ، سقف تیرچه بلوک ، طاق ضربی ، شیشه ، آسفالت ، نما سازی و ... 

 

3 )کارهایی که با متر طول اندازه گیری و محاسبه میشوند ، مانند قرنیز ها ، انواع لوله کشی ها ، 

 

واتر استاپ ،...... . 

 

4 )کارهایی که با وزن محاسبه میشوند ، مانند کلیه عملیات فلزی ، آرماتور بندی ، سیمان و ...... 

 

5- کارهایی که با عدد محاسبه می شود، مانند کلیه ادوات برقی ، لوازم بهداشتی و ...... 

 

6- کارهایی که با ترکیب دو واحد محاسبه میگردد مانند مترمکعب /کیلومتر برای حمل مصالح حاصل از خاکبرداری در فصل سوم و تن /کیلومتر برای حمل مازاد بر 30 کیلومتر در فصل بیست وهشتم فهرست بها ابنیه. 

 

در روزهای بعد نمونه هایی از اوراق ریز متره ، خلاصه متره ، مالی ، خلاصه فصول و برگه خلاصه برآورد در وبلاگ قرارخواهد گرفت. 

 

متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها) 

 

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه ، بدون استفاده از تجزیه بها امکان پذیر نیست و هرچه تجزیه بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به واقعیت نزدیک تر باشد ، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجرایی پروژه نزدیک تر خواهد بود.در این روش ، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هر کار تجزیه بهای مربوطه انجام میگیرد .برای انجام تجزیه هر یک از اقلام کار به بخشهای نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، حمل وغیره می توان براساس هریک از موارد زیر محاسبه نمود. 

 

الف ) تجربه افراد کارگاهی 

 

ب) آنالیز های معتبر در کتب مرجع که در دانشگاهها تدریس میگردد. 

 

ج ) آنالیز های منتشره توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی 

 

د ) آنالیزهای منتشره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (آنالیز فهرست بها پایه سال 1380) 

 

پس از انجام آنالیز و دسته بندی هریک از موارد نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، حمل به تفکیک در جداولی تنظیم میگردد ، سپس با اعمال قیمت واحد هریک از اقلام تفکیکی به مجموع بها هریک از اقلام نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، حمل می رسیم ، با جمع جبری ردیفهای فوق ، قیمت خالص پروژه حاصل میشود . اگر به این قیمت ، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری ، ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب سختی کار ) ضرب شود ،و حاصل با مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه جمع شود ، قیمت کل پروژه به دست می آید .

اسناد و مدارک مورد نیاز برای متره و برآورد اولیه به شرح زیر است : 

 

1- یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ،تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم . 

 

2-جدول های متره ،خلاصه متره ، مالی . 

 

3-منابع تجزیه بها 

 

4-قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ، ماشین آلات و حمل ، فاصله و محل تامین هرکدام. 

 

5-فهرست بهاء منضم به پیمان . 

 

6-شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان. 

 

برای تهیه صورتوضعیت های موقت وقطعی علاوه بر مدارک فوق نیاز به مدارک زیر نیز می باشد. 

 

نقشه های ازبیلت و کارگاهی ، دستور کارها ، صورتجلسات

فهرست بها و تاریخچه تهیه آن 

 

در سالهای ابتدایی دهه 1350 كه حجم پروژه‌های عمرانی زیر بنایی به دلیل درآمد حاصل از صادرات نفت، به طور ناگهانی افزایش چشمگیری پیدا كرد و این افزایش حجم نقدینگی، متناسب با مصالح، نیروی انسانی و ماشین آلات موجود در كشور نبود، مشكلاتی برسر راه اجرای طرحهای عمرانی كشور بوجود آورد. به همین سبب، مهندسان مشاور كه مسؤول تهیه فهرست بها برای برآورد هزینه اجرای كار بودند، به منظور جلب پیمانكاران و ارایه قیمتهای قابل توجه در قرارداد آنها برای خرید مصالح، پرداخت دستمزد نیروی انسانی و در اختیار گرفتن ماشین آلات نسبت به افزایش بی رویه قیمتها اقدام می‌كردند. 

 

این موضوع در بین تمام دستگاههای اجرایی رواج پیدا كرد و باعث تورم غیر واقعی در هزینه طرحهای عمرانی شد. 

 

دولت برای جلوگیری از این روند غیر منطقی به سازمان برنامه و بودجه وقت مأموریت داد تا نسبت به تدوین فهرست بهای استاندارد برای برآورد هزینه پروژه‌ها با قیمتهای متعارف اقدام كند تا به این وسیله، اجرای طرحهای عمرانی از بن بست بوجود آمده خارج شود (به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351). 

 

از ابتدای سال 1355 سازمان اقدام به تدوین فهرست‌بهای پایه برای كارهای ساختمانی و راهسازی كرد. در سایه این اقدام، ظرف مدت كوتاهی پروژه‌های عمرانی به حالت عادی بازگشت. با توجه به آثار مثبت این امر و استقبال خوب دستگاههای اجرایی، بتدریج برای رشته‌های مختلف، فهرست‌بها تدوین، منتشر و ابلاغ شد. 

 

به این ترتیب، ضرورت تهیه فهرست بها با گذشت نزدیك به سه دهه از انتشار نخستین نمونه آن مورد تأیید دستگاههای اجرایی واقع شده، در تسریع هماهنگی بین پروژه‌ها و برقراری عدالت و برابری بین نرخ قراردادها نقش مؤثری ایفا می‌كند.

تعاریف و مفاهیم فهرست بها 

 

رسته: رشته‌های مروط به یك یا چند موضوع با طبیعت مشترك كه با یك كد یك رقمی مشخص می‌شود، مثل رسته ساختمان شامل رشته‌های ابنیه یا تأسیسات برقی ابنیه و تأسیسات مكانیكی ابنیه. 

 

رشته: مجموعه‌ای از اقلام مختلف مربوط به یك كار كه در قالب ردیفهایی در یك دفترچه فهرست‌بها مجتمع می‌گردند و با یك كد یك رقمی مشخص می‌شود. 

 

فصل: بخشی از یك رشته فهرست پایه كه با یك كد دو رقمی مشخص می‌شود، شامل یك یا چند گروه كه در آن ردیفهای متجانس و همگون مرتبط با یك فعالیت مشخص از آن رشته، طبقه بندی می‌شوند. 

 

گروه: تقسیمات درون یك فصل بر اساس ویژگیهای خردتر كه با یك كد دو رقمی مشخص می‌شود. 

 

كد ردیف: كد ردیف یك عدد 8 رقمی منحصر بفرد می‌باشد كه دارای ساختاری به شكل زیر است: 

 

رسته 

رشته 

فصل 

گروه 

شمارنده 

 

۰ 

۵ 

 

ساختمان 

مكانیكی 

لوله‌های آزبست سیمان 

ضد سولفات 

350 میلیمتر 

 

 

 

شرح ردیف: عبارتست از معرفی اجمالی كاری مشخص، شامل مصالح، لوازم و از این قبیل برای اجرای واحدی از كار مورد نظر. شرح ردیف با توضیحات مقدمه فصل مربوط، كلیات و دستورالعمل كاربرد، كامل می‌شود. 

 

واحد ردیف: مقیاس ردیف مورد نظر 

 

تجزیه بها: تفكیك اجزای تشكیل دهنده هریك از ردیفها بر حسب سهم مشاركت عوامل 

 

مقدار: پیش‌بینی میزان مشاركت هر عامل در ردیف 

 

ضریب: فاكتوری برای ایجاد تغییرات لازم در مقادیر هریك از ردیفها 

 

بهای واحد ردیف: قیمت عوامل تشكیل دهنده هر ردیف در تجزیه بها كه به طور عمده شامل دستمزد نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات، مصالح و حمل مصالح می‌باشد. 

 

قیمت كارشناسی: برای رعایت همخوانی قیمت ردیف با دوره‌های قبل، گاهی مواقع كارشناس رأساً نسبت به تغییر قیمت ردیف اقدام می‌كند. 

 

منبع آمارگیری: منبعی اعم از تولید كننده، فروشنده، وارد كننده، اجاره دهنده و ... است كه آمارگیر از طریق مراجعه یا مكاتبه نسبت به اخذ قیمت از آن منبع اقدام می‌كند. 

تعاریف و مفاهیم عامل 

 

نوع: نشان دهنده نوع مربوط به چندین عامل با طبیعت مشترك، مشتمل بر دستمزد نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار، مصالح و حمل مصالح كه با یك كد یك رقمی مشخص می‌شود. 

 

رشته: مجموعه‌ای از اقلام مربوط به یك كار مشابه، نظیر مصالح تأسیسات برقی كه با یك كد یك رقمی مشخص می‌شود. 

 

گروه: هر رشته بر حسب نوع عملكرد به گروههای مختلف تقسیم می‌شود كه هر گروه با یك كد دو رقمی مشخص می‌گردد. به عنوان مثال می‌توان به گروه لوله‌های فولادی اشاره كرد. 

 

زیرگروه: هر گروه بر حسب نوع به زیرگروههای مختلف تقسیم می‌شود كه هر زیرگروه با یك كد دو رقمی مشخص می‌گردد. به عنوان مثال می‌توان به زیرگروه لوله‌های فولادی بدون درز اشاره كرد. 

 

كد عامل: كد عامل یك عدد 8 رقمی منحصر بفرد می‌باشد كه دارای ساختاری به شكل زیر است: 

 

نوع 

رشته 

گروه 

زیرگروه 

شمارنده 

 

 

مصالح 

مكانیكی 

لوله ها و اتصالهای مسی 

بدون درز 

15 میلیمتر 

 

 

 

شرح عامل: توضیح اجمالی در معرفی مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات و نیز حمل مصالح در ردیف مورد نظر، مانند لوله فولادی بدون درز سه چهارم اینچ 

 

واحد عامل: مقیاس اندازه گیری هر عامل تشكیل دهنده تجزیه بها، نظیر دستگاه _ ساعت برای ماشین آلات 

 

مشخصات عامل: توضیح كاملی برای معرفی عامل مورد نظر به منظور شناخت ابعاد و استانداردهای لازم عامل تعریف شده 

 

قیمت عامل: نرخ متعادل موجود در بازار برای هر واحد عامل 

 

ضریب: برای تبدیل نرخ عوامل یك دوره به دوره دیگر از ضریبی بدین منظور استفاده می‌شود. 

 

میانگین‌گیری: روشی است برای محاسبه قیمت تعدیل شده عامل در بازار كه تابعی از قیمت، زمان و منبع آمارگیری می‌باشد. 

 

قیمت كارشناسی: برای رعایت همخوانی قیمت عامل با دوره‌های قبل، گاهی مواقع كارشناس رأساً نسبت به تغییر قیمت عامل اقدام می‌كند. 

 

منبع آمارگیری: منبعی اعم از تولید كننده، فروشنده، وارد كننده، اجاره دهنده و ... است كه آمارگیر از طریق مراجعه یا مكاتبه نسبت به اخذ قیمت از آن منبع اقدام می‌كند

تعاریف و مفاهیم تعدیل 

 

با توجه به‌اینكه قراردادهای طرحهای عمرانی در زمانهای نسبتاً طولانی به‌انجام می‌رسد و به‌دلایل مختلف این زمان نیز مورد تمدید قرار می‌گیرد و در بررسی‌های انجام شده متوسط زمان اجرایی طرحهای عمرانی حدود 7 سال است و در این مدت تغییرات زیاد و غیر قابل پیش‌بینی و با آهنگهای متفاوت ایجاد می‌شود، برای جبران این امر ومتعادل كردن قیمتهای اجرای كار در مقاطع مختلف زمانی، ساز و كار تعدیل آحاد بها پیش‌بینی شده است. 

 

معنی لغت تعدیل از مصدر باب تفعیل و از ریشه عدل وعدالت به معنی عدل و داد می باشد. اما از نظر فنی حقوقی عبارتست از متعادل کردن و متوازن کردن قیمتهای قرارداد نسبت به قیمتهای روز بر اساس مکانیسم و روش معین . 

 

مطالعه دقیق و کامل بخشنامه 173073/101 مورخه 15/9/1382 مورد تاکید می باشد. 

 

شاخص: عددی كه رشد متوسط تغییرات قیمت هر دوره را نسبت به دوره پایه نشان می‌دهد. 

 

شاخص گروهی(فصلی): عددی كه متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام یك فصل از فهرست‌بهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه نشان می‌دهد. 

 

شاخص رشته‌ای: عددی متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام مندرج در یك رشته از فهرست‌بهای واحد پایه در هر دوره را نسبت ،به دوره پایه نشان می‌دهد. 

 

شاخص كلی: عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقلام تمامی فهرستهای واحد پایه در هر دوره را، نسبت به دوره پایه، نشان می‌دهد. 

 

دوره: هریك از سه ماهه‌های منتهی به ماههای خرداد، شهریور، آذر یا اسفند است. دوره‌ای كه تمامی شاخصهای مربوط به آن برابر 100 باشد را دوره پایه گوییم

"مراحل انجام برآورد یک مناقصه" 

 

در ابتدا پس از بررسی دقیق نقشه ها و جزییات اجرایی و محل اجرای پروژه بایستی نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نمود. 

 

استخراج ضریب منطقه ای از بخشنامه های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور 

 

محاسبه ضریب طبقات 

 

محاسبه ضریب ارتفاع 

 

تهیه متره ، خلاصه متره 

 

محاسبه قیمت های جدید و ستاره دار و اقلام فاکتوری 

 

تهیه برگ مالی و خلاصه مالی 

 

محاسبه ضریب بالاسری 

 

تهیه برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه 

 

تهیه جداول مربوط به بخشنامه های 4951/54-5453/102 مورخه 9/9/1377 

 

و بخشنامه ۷۶۵۷۴/10۰ مورخه ۱۹/۸/13۸۷

آشنایی با ضرایب مورد استفاده در برآورد 

 

قیمتهای واحدی که برای انجام کارهای مختلف در دفترچه فهرست بها درج گردیده است ، برای انجام کار در شرایط عادی و در مقطع زمانی و مکانی خاص و بدون احتساب هزینه های غیر مستقیم مرتبط با اجرای کار، معتبراند. برای اعمال اثرات متغیر و موثر در تهیه برآورد، ضرایب مختلفی تعریف شده اند که در زیر ، به توضیح مختصری در باره انواع ضرایب و نحوه محاسبه آن می پردازیم. 

 

ضریب منطقه ای

 

 

قیمتهای واحد برای انجام کار برای مقطع زمانی معین و مکان مشخص تهیه می شوند. قیمتهای مندرج در فهارس بها ، برای انجام کار در تهران محاسبه گردیده اند. 

 

برای اینکه قیمتهای موجود در فهارس بها ، عمومیت داشته و در همه جای کشور قابل استفاده باشد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ویژگیهای محلی و منطقه ای و میزان برخودار یا محروم بودن آن و چگونگی امکان دسترسی به نیروهای کار و تامین مصالح ، مناطق جغرافیایی ایران را به مناطق مختلف تقسیم نموده است وبرای کارهای ساختمانی ،تاسیسات برق و مکانیک ، راه وباند و ...... به صورت جداگانه و متناسب با صعوبت در منطقه، ضریبی به نام "ضریب منطقه" در نظر گرفته است که در برآورد هزینه کار ضرب می گردد. 

 

ضرایب منطقه ای مربوط به فهرست بها ابنیه و تاسیسات برق و مکانیک طی بخشنامه هایی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبلا اعلام گردیده که بایستی از آن بخشنامه ها استخراج گردد. برای فهارس بها راه وباند ،جمع آوری فاضلاب ، انتقال آب و ... هرساله بصورت پیوست شماره 4 فهرست بها منتشر میگردد. 

 

ضریب طبقات

 

 

قیمتهای درج شده در فهارس بها، برای انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف در نظر گرفته شده است . چنانچه کار در طبقات بالاتر از همکف و یا پایین تر از طبقه زیر همکف انجام شود، بابت هزینه حمل مصالح به طبقات مذکور و افت ناشی از حمل آن به طبقات و همچنین سختی اجرای کار، ضریبی به نام "ضریب طبقات" به شرح پیوست 2 فهرست بها تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات کار، منظور می شود. 

 

ضریب ارتفاع

 

 

قیمتهای درج شده در فهارس بها ، برای انجام کار تا ارتفاع 5/3 متر در هر طبقه است. چنانچه کار در طبقه ای که ارتفاع آن بیش از 5/3 متر است ،انجام شود بابت سختی اجرای عملیات و حمل و افت مصالح ناشی از ارتفاع و همچنین اجرای داربستهای لازم در داخل ساختمان ، ضریب ارتفاع ، براساس مندرجات پیوست 2 فهرست بها در نظر گرفته می شود ودر برآورد هزینه اجرای عملیات کار،منظور می گردد.این ضریب به تمام اقلام کار آن طبقه از تراز کف طبقه مربوط تا تراز کف طبقه بالایی ، به استثنای مصالح پایکار تعلق میگیرد. 

 

در صورتی که تغییراتی در حین کار در ارتفاع طبقه ایجاد شود(ارتفاع کم یا زیاد شود) به شرط اجرا شدن ، فرمول مذکور یکبار دیگر برای طبقات مربوط براساس کار واقعی انجام شده محاسبه و در آخرین صورتوضعیت اعمال می شود. 

 

ضریب بالاسری

 

 

برای جبران هزینه های ناشی از مواردی همچون پرداخت مالیات ، بیمه های اجتماعی کارمندان وکارگران ، تهیه ضمانتنامه های مختلف ، عوارض قانونی و لحاظ نمودن سود برای پیمانکار و ........ ضریب بالاسری را در نظر گرفته اند که به مبلغ کل برآورد اجرای کار اعمال می گردد. هزینه های بالاسری ، به طور کلی به دو دسته هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار به شرح مندرجات پیوست شماره 3 فهرست بها تفکیک می شود. 

 

توضیح ضروری: اینکه ضریب بالاسری برای طرحهای عمرانی برابر 30/1 در نظر گرفته شده است که در آن هزینه های بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه و همچنین عوارض شهرداری ( برای پیمانهای مشمول )، توسط دستگاههای اجرایی از محل طرح پرداخت می شود ، هزینه ای از بابت آنها در هزینه بالاسری منظور نشده است ، لذا در صورت تغییر هریک از شرایط هزینه های مشروح در پیوست مربوط ، بایستی ضریب بالاسری مجددا محاسبه و اعمال گردد. 

 

برای روشن شدن موضوع در صورتی که طرح غیر عمرانی و براساس فهرست بها ، شامل تهیه مصالح و دستمزد باشد ، بیمه آن حدود 78/7 در صد خواهد بود در صورتیکه بیمه مکسوره از پیمانکار در طرحهای عمرانی 6/1 در صد می باشد لذا اختلاف این در صد که حدود 18/6 در صد می باشد بایستی به روش زیر محاسبه و بعنوان ضریب بالاسری طرح غیر عمرانی به برآورد اعمال گردد. 

 

ضریب بالاسری طرح عمرانی =-----------------=30/1 

 

23 – 100 

 

 

 

جمع هزینه ای طرح غیر عمرانی 18/29= 18/6+23 

 

 

 

100 

 

ضریب بالاسری طرح غیر عمرانی =---------------=41/1 

 

18/29 – 100 

ضریب پیشنهادی پیمانکار(ضریب پیمان) 
 
در زمان برگزاری مناقصه ، به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات ، پیمانکاران واجد صلاحیت که دعوتنامه شرکت در مناقصه برای آنان ارسال شده است برطبق ضوابط مربوط، باید مبلغ پیشنهادی خود برای انجام کار را به صورت یک مبلغ مقطوع اعلام نمایند. حاصل تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد اولیه هزینه انجام کار ، ضریب پیشنهادی پیمانکار و یا ضریب پیمان نامیده می شود که در کلیه صورتوضعیتهای موقت و قطعی اعمال میگردد. 
 
اگر عدد بدست آمده، کوچکتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه ، پیشنهاد تخفیف داده است. ( minus) 
 
اگر عدد بدست آمده بزرگتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه ، پیشنهاد افزایش داده است. (plus)
لیست کنترل کارهای متره و برآورد 
 
1- بررسی و مطالعه نقشه ها و جدول نازک کاری و جزئیات اجرائی و محاسبه سطح زیربنای ساختمان ( از کف و از سقف ) و بررسی محوطه‌سازی و محاسبه ضرایب طبقات و ارتفاع و تعیین دیگر ضرایب پروژه مانند ضریب منطقه‌ای و بالاسری (عمرانی یا غیرعمرانی) و تجهیزکارگاه و ... 
 
2- تخریب‌های مورد نیاز در محل احداث پروژه 
 
3- بوته کنی و درخت کنی 
 
4- کانال کنی با بیل مکانیکی و اضافه بهای گودبرداری 
 
5- خاکبرداری با ماشین و اضافه بهای گودبرداری 
 
6- خاکبرداری با دست و اضافه بهای گودبرداری 
 
7- نوع خاک ( سنگی ، سخت ، نرم ) 
 
8- تسطیح با ماشین یا دست 
 
9- آب پاشی و کوبیدن سطح خاکبرداری شده 
 
10- حمل خاک و نخاله و تعیین فاصله آن تا محل تخلیة مجاز 
 
11- تهیه خاک یا تونان یا زیر اساس برای خاکریزی و تعیین محل تهیة آن 
 
12- خاکریزی و تعین نوع خاکریزی یا مخلوط ( از خاک حاصل از خاکبرداری و یا تهیه از خارج از کارگاه ) 
 
13- پخش و تسطیح و آب پاشی و کوبیدن سطوح خاکریزی شده 
 
14- تمهیدات جلوگیری از ریزش خاک هنگام خاکبرداری در پی ها و گودها و کانالها مانند چوب بست و تخته‌کوبی و یا طرحهای خاص 
 
15- کارگذاری لوله زهکش اطراف پی یا ساختمان برای هدایت آبهای زیرزمینی 
 
16- شمع های ( پایل ) بتنی در زیر فونداسیون پی 
 
17- آسفالت در زیر رادیه های بتنی 
 
18- بتن مگر زیر پی ها و رادیه ها و شناژها 
 
19- بتن غوطه ای ( مخلوط ۷۰٪ بتن و ۳۰٪ سنگ قلوه ) در زیر پی یا در اختلاف تراز رقوم فونداسیون ها 
 
20- بتن غوطه ای یا مخلوط مناسب در پشت دیوار های حایل یا دیوارهای زیرزمین 
 
21- بتن مسلح پی و شناژها و رادیه و دیوارهای بتنی ( آرماتوربندی ، قالب بندی جوبی یا فلزی یا نایلونی و آجری با اندود ، بتن ریزی ، صفحه ستون ، بولت ، ریشه ستونهای بتنی و پله ها و گروت ریزی ) 
 
22- کرسی چینی با آجر یا بلوک توپر و ایزولاسیون روی کرسی چینی و پشت دیوارهای حایل و زیرزمین 
 
23- بلوکاژ و بتن ریزی در کف و قلوه ریزی و خاکریزی با مخلوط مناسب از رقوم روی پی تا زیر بلوکاژ در پایین‌ترین طبقة ساختمان 
 
24- بتن پوکه و ایزولاسیون ها و اندود لیسه ای و محافظ در کف ( سرویسها حمامها آشپزخانه آزمایشگاه موتورخانه و بام ) با ضخامت و کرم بندی لازم در طبقات ساختمان 
 
25- اجرای اسکلت فلزی و اجرای ضدزنگ از نوع سرنجی با ترکیبات سرب و سندبلاست یا شات بلاست ( تیرها و ستونها تکی و دوبل ، جویست‌ها ، تیرورقها ، لانه زنبوری ها ، گیردرها ، فریم ها ، خرپاها ، سوله و .. ) و تیرهای تودلی و پرلین های z 
 
26- اجرای سقف ( طاق ضربی ، کرمیت ، دال ، کامپوزیت ، تیرچه بلوک ، وافل اسلب ، قالب چوبی یا فایبرگلاس ، سفال طبرستان یا مشابه ، فابیس ، ورق یا ایرانیت ، اسپیس فریم(سازه فضاکار) ، زیرسازی ، گنبد ) 
 
27- اسکلت پله ها ( تیرآهن شمشیری ، بتن ، قالب ، طاق ضربی ، آجری آهن گم ، ... ) 
 
28- دیوارچینی خارجی 22 یا 35 سانتی با بلوک لیکا یا مشابه یا آجر و دست انداز پله ها و پشت بام و رامپها ) 
 
29- تیغه چینی‌های داخلی 10 تا 20 سانتیمتری با بلوک لیکا یا هبلکس و یا دیوارهای مسلح بتنی از نوع پوما یا مشابه یا آجر یا تیغه های گچی معروف به درای‌وال و یا پارتیشن های اداری ) 
 
30- دربها و پنجره ها و آهن‌آلات نعل درگاهیها و وال پست ها و آسانسورها و شیشه و نوار دورشیشه و دوجداره نمودن و یـراق آلات و دربهای سکوریت و نسوز و مخصوص ( گاوصندوقی ) و قـاب پنجره فلزی برای پنجره های پیش ساخته فلزی یا آلومینیومی (مانند پنجره‌های ترمال بریک و پنجره های مشبک به فرم لوور مانند تولیدات کارخانه‌های سکو و دورال و یا مشابه ) و در صورت لزوم و نرده ها و حفاظ های فلزی در داخل و خارج و چفت از ناودانی آلومینیومی در کناره وال پست با نازک کاری 
 
31- کارهای چوبی شامل دربها ، کمدها ، پیشخوان ها و میزهای اطلاعات ، درب داکتهای تاسیساتی ، دکورهای چوبی ، قرنیزهای چوبی ، درپوشها ، نرده ها ، دست اندازها 
 
32- نماسازی با آجر و بند کشی و سقف آجری آهن گم و نمای سیمانی ، تخته ماله ای ، نمای سنگی ( به فرم عادی یا اسکوپ یا خشکه چین ) ، آلومینیومی و شیشه ای و پانل‌های پیش ساخته بتنی یا آلومینیومی (مانند صفحات مرکب آلومینیومی معروف به آلوکوباند ) یا فلزی و کارهای تزئینی و نقوش هندسی در نما ی سیمانی و آجری و بتنی و مشخص شدن نوع آجر مصرفی ( قزاقی یا نسوز یا ۴ سانتیمتری یا ... ) 
 
33- فلاشینگ گالوانیزه یا مسی روی دست انداز بامها و دیوارهای محوطه و نرده و سنگ درپوش یا درپوشهای چوبی روی دست انداز پله و رامپ و نردبانهای ارتباطی بام و درپوش و فلاشینگ بر روی داکتهای تاسیساتی روی بام و دودکش 
 
34- درز انبساط ساختمان در بام و طبقات و اجرای جزئیات آن 
 
35- نورگیرهای سقفی اعم از شیشه‌ای یا پلکسی‌گلاس یا مشابه 
 
36- سقف کاذب ( رابیتس ، دامپا آلومینیومی ، پلکسی گلاس شفاف و درای وال و لمبه کوبی چوبی و ... ) با زیر سازی لازم 
 
37- اندودهای گچ و خاک و دوگچه پرداختی و تعبیه چفت در گچ کاری و کارهای تزئینی گچی و آرکها و اندودهای سیمانی و تخته ماله ای و شمشه گیری در سطوح قایم و افقی و سقفها 
 
38- اندودها و پوشش های خاص در کف یا سقف مانند آرملات یا پوشش ضدآتش ( ورمیفایر ) 
 
39- تور سیمی پشت نمای آجری و پیرامون وال پست ها و نعل درگاهیها و روی ایزولاسیون در صورت نیاز 
 
40- قرنیزهای سنگی یا چوبی در داخل و ازاره سنگی خارج ساختمان و پله های داخلی و خارجی ( کف پله ، پاخور یا زیر پله ، بغل پله ) و رامپها و درپوشهای سنگی 
 
41- کاشی کاری ، سنگ کاری ، سرامیک کاری ، موزاییک کاری ، تکسرام ، سنگ مصنوعی سالار ، کانداکتیو تایل ، سرب کوبی ، پارکت ، موکت ، کفپوشهای خاص ورزشی و .... در داخل ساختمان در سطوح افقی و قایم 
 
42- نقاشی اعم از روغنی ، پلاستیک روی دیوار و سقف و رنگ روغنی روی کارهای فلزی و چوبی و رنگ سیلر و کیلر روی دربه و پنجره ها و نرده ها و رنگ مخصوص ضد آتش 
 
43- کارهای خاص در بنا های خاص مانند معرق کاری و کاربندی های گچی و کاشیکاری مذهبی و خطاطی و امثالهم و کارهای خاص فضاهای اداری مانند پارتیشن ها و کف های کاذب و ...... 
 
44- مشخص شدن محل کارگاه تا نزدیک‌ترین شهر اصلی و تعیین معادن و کارخانه‌های موردنیاز جهت تهیة مصالح مصرفی جهت محاسبة حمل مصالح و تعیین مقدار مصالح مصرفی مورد نیاز 
 
45- کارهای محوطه سازی شامل : تخریب ، خاکبرداری ، خاکریزی ، تسطیح ، کوبیدن ، زیرسازی ، شفته ریزی ، پیاده رو سازی بتنی با درزبندی ماسه آسفالت یا با رویه شسته موزاییکی یا با آجر جالیز همدان یا مشابه ، آسفالت خیابان یا بلوار یا محوطه ، فضای سبز و خاک نباتی ، جدول گذاری پیش ساخته و درجا ، جعبه های گل ، گلدانهای مخصوص ، نیمکت بتنی یا فلزی ، آب نما ، حوض ، نرده ، دیوار 
 
46- کارهای زیربنایی شامل : چاههای فاضلاب یا آب باران و کول گذاری و نصب گلدانی چاهها ، کانال برق و آب و گاز ، فونداسیون تیرها و پایه چراغهای برق ، منهول ها و کانال ارتباطی مابین منهولها و شن ریزی روی لوله ها و کابل ها بر طبق جزئیات و سپتیک تانک و چربی گیر و واتراستاپ و منبع آب هوایی یا زمینی و حوضچه های آبیاری یا شیرهای آبیاری ، تاسیسات فاضلاب یا تصفیه خانه ، پمپ خانه ، موتورخانه و کانال آدم رو و گربه رو و لوله های آزبست فاضلاب و هماهنگی لازم با بخش تاسیسات جهت گرفتن اطلاعات وابسته 
 
47- ورود اطلاعات از ریزمترة آیتم‌بندی شده به کامپیوتر و اخذ خلاصه‌متره و مالی از کامپیوتر و تعیین قیمتهای ستاره‌دار و اخذ استعلام‌های لازم و شرح دقیق کارهای ستاره‌دار و تعدیل معکوس آنها به مبنای فهرست پایه پیمان و کنترل سقف ۲۰٪ مجاز ردیفهای ستاره‌دار و تعیین اقلام خریدکارفرما و کنترل چک پرینت خلاصه‌متره و خلاصه‌مالی برآورد و کنترل آیتمهای مورد استفاده و ... و سایر کنترلهای لازم 
 
48- تنظیم جمع کل برآورد پروژه شامل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و محوطه و تنظیم لیست تجهیزکارگاه و تهیه جداول مربوط به بخشنامه برگزاری مناقصه 4951 و ۶۳۲۱۹ 
 
49- تهیه اسناد مناقصه و پیمان اعم از دعوت نامه ، فراخوان و شرح خصوصی پیمان
 


ادامه مطلب ادامه مطلب

نکات مهم در شرایط عمومی پیمان

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نکات مهم در شرایط عمومی پیمان :

قسمت اول :

پیشگفتار : همانگونه که میدانید مبنای کارهای عمرانی بردو رکن اساسی شرایط عمومی پیمان و فهارس بها عمدتا متکی است . متاسفانه عدم آشنائی کافی از مفاد شرایط عمومی پیمان بعضا منجر به مشکلاتی در رابطه فیمابین کارفرما و پیمانکار میگردد . لذا بر ان شدم تا در حد امکان مواردی از شرایط عمومی پیمان را که امکان دارد در حین کار لازم باشد به منظور آگاهی مهندسین عزیز در این مقاله بیاورم بدیهی است راهنمائی شما و مشارکت شما عزیزان در مبادله اطلاعات مرتبط باعث تقویت و آگاهی بیشتر طرفین خواهد بود .

 

 

1- موافقتنامه : 

1-1- تغییر دادن کاستن عبارتها یا کلمه هائی که از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلهای خالی باید تکمیل شود 

توضیح : در هنگام مبادله پیمان گاها مشاهده میشود فرمت استاندارد موافقتنامه کسر یا افزایش مییابد بایستی حتما پیمانکار قبل از امضا قرارداد مفاد استاندارد قرارداد را کنترل و در صورت ابهام آنرا به کارفرما منتقل کند .

2-1- شرایط عمومی پیمان باید بدون هیچ نوع تغییری در پیمانها مورد استفاده قرارگیرد تغییر دادن کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست

توضیح : با توجه به دستورالعمل جدید سازمان مدیریت اعلام شماره بخشنامه شرایط عمومی پیمان در قراردادها کافیست با اینحال توضیح اعلام شده در بند قبلی موید این بند نیز خواهد بود .

2-2- در شرایط خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او باشد و ادامه کار مقدور نباشد دستگاه اجرائی میتواند بر اساس پیشنهاد پیمانکارو[فقط کاربران عضو شده قادر به مشاهده لینک ها می باشند. برای ثبت نام کلیک کنید] با شرایط خاص اقدام به انتقال پیمان بصورت کامل به پیمانکار جدیدی که پیمانکار اعلام مینماید کند .

توضیح : این بند شرایط خاصی دارد از جمله اینکه پیمانکار به کارفرما این شرایط اضطراری را بقبولاند ثانیا پیمانکار جدید بایستی کلیه مسئولیتهای قبلی پیمانکار رامتقبل شود همچنین بدهیهای قبلی و تعهدات وی را بگردن بگیرد و از همه مهمتر کارفرما در این بند قید شده هیچ مسئولیتی در قبال تغییر و تحولات تحویل کارگاه ندارد وبنظر نگارنده مشکل اساسی در این قسمت و نحوه انتقال خواهد بود .

3-7- تامین زمین مورد نیاز برای اجرای موضوع پیمان و تجهیز کارگاه به عهده دستگاه اجرائی است . در غیر ان و در صورت محول کردن بخشی از آن باید در ماده 28- الف شرایط خصوصی پیش بینی شود .

توضیح : اصولا تامین زمین مورد نیاز کار برعهده کارفرما است در بخشنامه 10000 نیز قید شده کارفرما بایستی زمین را بدون معارض در اختیار پیمانکار قراردهد ولی بعضا معارض در حین کار بوجود میاید که ساده ترین آن شهرداری است در اینصورت پیمانکار بایستی سریعا طی مکاتبه با کارفرما مشکل پیش آمده را اعلام نماید تا بعدا در صورت نیازجهت تاخیر در کار و موارد دیگر استفاده کند ضمنا طبق بندی که در شرایط عمومی امده تاخیر در تحویل زمین یا بخشی از آن مستوجب تامین خسارت پیمانکار خواهد بود .

3-11- هزینه تسریع در کار : باید میزان و شرایط مورد نظر برای پرداخت آن همراه مشخصات اصلی اعلام و در ماده 50- الف شرایط خصوصی پیمان مربوطه درج شود .

توضیح : معمولا یکی از موارد جذاب در این وانفسای کارهمین بند است ولی متاسفانه این بند زمانی قابل استفاده است که در بند 50 – الف شرایط خصوصی قید شده باشد . پس حتما در ابتدای قرارداد شرایط خصوصی مطالعه شود تا از وجود این شرایط اطمینان حاصل شود علیرغم اینکه در شرایط فعلی بدون این بند هم پیمانکار بایستی تلاش کند پروژه را سریع باتمام برساند تا از قطار افزایش قیمت ها عقب نماند .

 

ماده 4 – بند ج : تاریخ شروع بکار تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل زمین است که پس از مبادله پیمان تنظیم میشود .

توضیح : در زمان تنظیم صورتجلسه تحویل کارگاه بایستی بلافاصله مکاتبه با کارفرما صورت گیرد تا مشخص شود آیا در زمین محل فعالیت تاسیسات زیر زمینی از قبیل کابل برق لوله آب یا گاز یا ... وجود دارد قبل از شروع عملیات خاکی به پیمانکار اعلام شود اگر کارفرما جوابی نداد پیمانکار مسئولیتی در قبال اتفاقات بعدی از جمله خسارت به این تاسیسات نخواهد داشت . 

قسمت دوم :

 

ماده 5 – بند الف : برنامه زمانی کلی – زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان بر حسب ماه منعکس گشته و در اسناد و مدارک پیمان درج میشود 

توضیح : برنامه زمانبندی کلی شرایط کلی آیتم های اجرا را نشان میدهد ودر اصل پیمانکار بایستی در هنگام اعلام پیشنهاد قیمت این برنامه بایستی ضمیمه اسناد باشد که در اصل یکی از آیتم های امتیاز آور در ارزیابی پیمانکار میباشد مخصوصا چنانچه این برنامه بر اساس اصول درست و زمانبندی منطقی همراه باشد .علیرغم اینکه در بعضی مواقع کارفرما نگاه کارشناسی به این مقوله ندارد ولی باید توجه داشت این برنامه مبنای برنامه تفضیلی خواهد بود که بعدا خواهد آمد .

بند ب : برنامه زمانی تفضیلی : زمان بندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان به تفصیل در چارچوب برنامه زمانی کلی آمده است .

توضیح : همانگونه که در تفسیر بند الف قید شد برنامه زمانی تفصیلی برمبنای برنامه کلی تهیه میشود و در آن کلیه فعالیت ها (task ) برمبنای زمانی و منابع مصرف و پیش نیازی تهیه میشود .

 

این برنامه چنانچه درست تهیه و در زمانهای مشخص (ماهیانه ) بروز شود میتواند دید کلی ودرست از روند پروژه به ما دهد و نیز این برنامه امکان تکمیل پروژه را درزمان مقرر فراهم میسازد .

ماده 16- بند ه : به هر حال پیمانکار تائید مینماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده که بعدا در مورد آن استناد به جهل نماید .

 

توضیح : با توجه به این بند پس لازمه پیشنهاد قیمت پیمانکار بایستی کلیه مدارک و نقشه های پروژه را دقیق مطالعه کرده باشد لذا هر ابهام در نقشه ها و مدارک بایستی قبل از پیشنهاد قیمت طی مکاتبه با کارفرما استعلام شود مضاف بر اینکه قول و قرار شفاهی بعدا مشکل ساز خواهد بود .بندی در یکی از بخشنامه ها دیدم که چنانچه پیمانکار با مدارک و دلایل فنی قبل از بازگشائی پاکات به کارفرما اعلام نماید که پروژه مورد نظر را با کیفیت و موارد درخواستی کارفرما اما با المانهای مناسب و ارزانتر انجام دهد در صورت بررسی و تائید کارفرما (اگر حوصله کند ) در اینصورت مبلغی از صرفه جوئی به عنوان پاداش به پیمانکار تعلق میگیرد .

ماده 17 : کارکنان : کسانی که در اجرای پیمان خدماتی برای پیمانکار انجام میدهد کارکنان پیمانکار شناخته میشوند .

توضیح : با این تعریف کلیه نیروهای فعال در پروژه کارکنان پیمانکار خواهد بود که ظاهرا شامل نگهبان کارگاه تا عوامل دفتری شرکت میباشد مضاف بر اینکه نیروهای خارج از پیمانکاران فرعی ( در صورت داشتن قرارداد استاندارد ) مانند کارگران روزمزد و یا نیروهای دیگر کارکنان خواهند بود . در قراردادهای بیمه نیز قید شده کلوزهائی مانند بیمه خدمات پزشکی و مانند آن شامل کارکنان بیمه گذار خواهد بود 

 

 

ماده 17- بند ه : پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در احتیار آنان قراردهد . ضمنا ناظر میتواند در هر زمان مقتضی نسبت به بررسی این کارنامه اقدام نماید .

توضیح : داشتن کارت کارگری برای کارگران شاغل در کارگاه اجباری است و قانون میگوید مبنای پرداخت کارگری بر مبنای قوانین کار این کارت خواهد بود و در صورت عدم پرداخت حقوق کارگری کارفرما میتواند با امضا رئیس کارگاه از محل مطالبات پیمانکار نسبت به پرداخت ان اقدام کند . در بیشتر موارد شاید پیمانکار بدلایل مختلف از دادن کارت به کارگران اجتناب میکند پیشنهاد میگردد در شروع هرسال با اعلام حداقل حقوق و مزایا پیمانکار انها را در قیمت کارگری لحاظ نماید و مخصوصا تاکید میشود مخصوصا در هنگام تسویه حساب ماهیانه رسیدهای دریافتی را به تفکیک از کارگر اخذ نماید 0(مانند رسید جدا برای حداقل حقوق – رسید جدا برای عائله مندی و مسکن و ... ) چرا که در شرایط عادی رقم بالاتر از حقوق قانونی به کارگر پرداخت میشود ولی بدلیل اینکه یک قبض کلی اخذ میشود هنگام شکایت کارگری پیمانکار ممکن است محکوم شود . ضمنا بهتر است در قرارداد های فیمابین کارگری متن قرارداد با دقت تهیه شود .

ماده 17- بند و: در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دسمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه برای ماهی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده حتی اقدام به فسخ پیمان در شرایط خاص کند .

 

توضیح : شرح این بند در سطور بالا آمده فقط توجه به این نکته ضروری است که ماهی که پرداخت کارگری صورت نگرفته اگر پیمانکار صورت وضعیت داده و دریافتی از کارفرما داشته باشد موظف به پرداخت حقوق کارکنانش است و در صورت تکرار و استنکاف از پرداخت کارفرما میتواند پیمان را فسخ نماید .

گردآوری : مهندس رامین آموزگارادامه مطلب ادامه مطلب

‌قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 

‌قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

 

 

22/12/1374

 

‌قانون نظام مهندس و كنترل ساختمان

‌فصل اول - كلیات، اهداف و خط‌مشی

‌ماده 1 - تعریف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل‌های مهندسی،‌حرفه‌ای و صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.

 

‌ماده 2 - اهداف و خط‌مشی این قانون عبارت‌اند از:

 

1 - تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.

2 - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.

3 - تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور.

4 - ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.

5 - بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

6 - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.

 

7 - وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت‌حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی.

8 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.

9 - الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های‌دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و‌فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همكاری كامل میان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشكل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف‌ساختمان.

10 - جلب مشاركت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی كشور.

‌ماده 3 - برای تأمین مشاركت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح كشور "‌سازمان نظام‌مهندسی ساختمان" كه از این پس در این قانون به اختصار "‌سازمان" خوانده می‌شود و در هر استان یك سازمان به نام "‌سازمان نظام مهندسی ساختمان‌استان" كه از این پس به اختصار "‌سازمان استان" نامیده می‌شود. طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمان‌های‌یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیر انتفاعی می‌باشند.

‌ماده 4 - از تاریخی كه وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی و در مورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی‌یا تجربی و در مورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كاردانی و‌تجربی وزارت مسكن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال‌و تغییر مدارك صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌معین می‌شود.

‌تبصره 1 - وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كار و امور اجتماعی حسب مورد موظف‌اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از‌همكاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشكل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به كل كشور توسعه دهند.‌اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در‌بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

‌تبصره 2 - كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارك صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.

‌فصل دوم - تشكیلات، اركان، وظایف و اختیارات سازمان

‌ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر یك از سازمان استان‌ها، هیأت عمومی سازمان، شورای مركزی سازمان، رییس سازمان، و شورای انتظامی‌نظام مهندسی.

‌ماده 6 - برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك مهندسی در رشته‌های‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك باشند ضروری است.

‌تبصره 1 - مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود كه حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست‌عضویت، در آن استان مقیم باشد.

‌تبصره 2 - هر یك از مهندسان در بیش از یك سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.

‌ماده 7 - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در‌سازمان استان بلامانع است.

‌تبصره 1 - رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به كلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود كه عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در‌زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، كنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌كنند اما این خدمات از‌حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

‌تبصره 2 - حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط كمیسیونی‌متشكل از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسكن و شهرسازی می‌رسد.‌مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی كمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت مسكن و شهرسازی است.

‌ماده 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مركزی آن در مركز استان‌می‌باشد. سازمان‌های استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مركز استان در صورت پیشنهاد شورای‌مركزی و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی، در مركز استان‌های مجاوری كه در آن‌ها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و‌انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

‌ماده 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در‌رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشكیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

‌الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه "‌سازمان استان" و بودجه پیشنهادی "‌هیأت مدیره".

‌د - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد "‌هیأت مدیره".

ه - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.

‌تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی‌تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشكیل می‌شود.

‌هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر‌شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.

‌تبصره 2 - در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع‌عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.

‌تبصره 3 - بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‌شوند.

‌ماده 10 - هر یك از سازمان‌های استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی‌ساختمان برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

‌ماده 11 - شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:

1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2 - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

3 - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.

4 - نداشتن پیشینه كیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی.

5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

‌تبصره - اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احكام دین اعتقادی خود می‌باشند.

6 - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه.

‌ماده 12 - تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان‌ها بین 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكیك رشته‌های اصلی خواهد بود.

‌تبصره - در هر یك از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان كه نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استان‌ها دارند، یك نفر به عنوان عضو‌علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.

‌ماده 13 - هیأت اجرایی انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی‌وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشكیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون خواهد بود.

‌تبصره 1 - هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.

‌تبصره 2 - اولین دروه انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی برگزار می‌شود.

‌ماده 14 - هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رییسه‌ای متشكل از یك رییس، دو نایب رییس و یك دبیر برای انجام‌وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم كمیسیون‌های تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض‌اختیار هیأت مدیره به این كمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئولیت آن هیأت نمی‌كاهد. رییس هیأت مدیره، رییس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.

‌ماده 15 - اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1 - برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

2 - برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

3 - ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.

4 - همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و‌هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

5 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب‌متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

6 - مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.

7 - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و‌معرفی طرحهای ارزشمند.

8 - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع‌مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

9 - كمك به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی‌ساختمان و استانداردها و معیارها.

10 - كمك به ارتقای كیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در‌كمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرح‌ها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای‌طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

11 - ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

12 - همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

13 - تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

14 - معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان جهت عضویت در كمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی‌اعضاء سازمان.

15 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات‌مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.

16 - سایر مواردی كه برای تحقق اهداف این قانون در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.

‌تبصره 1 - برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات‌كمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی آن استان شركت خواهد داشت.

‌تبصره 2 - مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی و كاركنان آن‌ها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.

‌ماده 16 - به منظور گسترش همكاری‌های حرفه‌ای و جلب مشاركت اعضا و كارشناسی دقیق‌تر مسایل ویژه هر یك از رشته‌های تخصصی موجود‌در سازمان اجازه داده می‌شود گروه‌های تخصصی مهندسان هر رشته، متشكل از اعضای سازمان، در همان رشته تشكیل شود. چگونگی فعالیت و‌مدیریت گروه‌ها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 17 - هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس‌خوشنام كه به معرفی هیأت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. خواهد بود و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

‌رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردان‌های فنی به عهده شورای‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی‌در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

‌تبصره - مراجع قضایی برای رسیدگی به شكایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان كه منشاء آن‌ها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست‌مشتكی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر كارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیأت مدیره مكلف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور كتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به كار رسیدگی ادامه دهند همچنین در‌سایر دعاوی كه موضوع آن‌ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاكم قضایی می‌توانند جهت انجام كارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی‌یك كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی‌كارشناس یا كارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی كه به لحاظ ماهیت كار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت‌مدیره می‌تواند با ذكر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

‌ماده 18 - هر سازمان استان حسب مورد دارای یك یا چند بازرس می‌باشد كه موظف‌اند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی‌سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی‌را كه به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلف‌اند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اینكه در‌عملیات اجرایی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

‌ماده 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمان‌های استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار "‌هیأت عمومی"‌خوانده می‌شود از كلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان‌های استان در سطح كشور تشكیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یك بار یك جلسه عادی با‌حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به كار هیأت مدیره سازمان‌های استان در دو سوم‌استان‌های كشور (‌كه باید در برگیرنده تمام سازمان‌هایی كه دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و جلسات‌بعد با دعوت شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار شورای مركزی خوانده می‌شود، تشكیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده‌هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل‌خواهد شد.

‌وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:

‌الف - انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (‌با قید اصلی و علی‌البدل) جهت‌معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آن‌ها

ب - استماع گزارش سالیانه شورای مركزی.

ج - تصویب خط‌مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مركزی.

‌د - حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشكلات سازمان‌های استان و ارائه طریق به آن‌ها.

‌ماده 20 - شورای مركزی متشكل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های یاد شده در آیین‌نامه است كه از بین اعضای‌هیأت‌مدیره سازمان‌های استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسكن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای‌شورای مركزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و‌آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

‌ماده 21 - اهم وظایف و اختیارات "‌شورای مركزی" به این شرح است:

‌الف - برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های این قانون با جلب مشاركت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسكن و‌شهرسازی.

ب - بررسی مسایل مشترك سازمان‌های استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آن‌ها.

ج - ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت،‌اجرا و كنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.

‌د - حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمان‌های استان یا بین سازمان‌های استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمان‌های استان با سازمان خود‌از طریق داوری.

ه - همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد سازمان‌های استان و اصلاح خط‌مشی آن سازمان‌ها از طریق مذاكره و ابلاغ‌دستورالعمل‌ها.

‌و - همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی‌در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

‌ز - همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیه"‌شناسنامه فنی و ملكی ساختمان‌ها" و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.

ح - همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی و تعیین‌استاندارد مهارت و كنترل آن.

ط - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح‌های مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی‌عام‌المنفعه و همكاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای كیفیت این گونه طرح‌ها.

ی - جمع‌آوری كمك‌های داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاه‌های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.

ك - همكاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسین، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزش‌های تكمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی‌و همچنین شناسایی و تدارك فرصت‌های كارآموزی و معرفی به دانشگاه‌ها.

ل - حمایت اجتماعی از اعضای سازمان‌های استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن‌ها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان‌مصرف‌كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی.

م - مشاركت در برگزاری كنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.

ن - ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.

س - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمرانی‌و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط.

‌انجام وظایف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمان‌های استان در زمینه برخی از وظایف فوق كه در مقیاس انسانی قابل‌انجام باشد، نخواهد بود.

‌ماده 22 - "‌شورای مركزی" دارای هیأت رییسه‌ای است متشكل از یك رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی كه دبیران و منشی‌ها با اكثریت آراء از‌بین اعضاء انتخاب می‌شوند. "‌شورای مركزی" برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می‌كند و وزیر یاد شده یك نفر را‌به عنوان رییس شورای مركزی كه رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حكم به رییس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان‌سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رییسه یك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

‌ماده 23 - مسئولیت اجرای تصمیمات "‌شورای مركزی" و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رییس سازمان است.

‌ماده 24 - "‌شورای انتظامی نظامی مهندسی" از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفی وزیر مسكن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای‌مركزی سازمان و یك حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشكیل می‌شود. نظارت "‌شورای انتظامی نظام مهندسی" با اكثریت سه رأی موافق، قطعی‌و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 25 - مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن كارت عضویت‌نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین‌نامه موظف‌اند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی كه در آیین‌نامه برای هر رشته و پایه‌تحصیلی تعیین می‌شود. در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود، كارآموزی نمایند.

‌ماده 26 - وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمان‌های استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی‌ادامه كار آن سازمان‌ها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی كه به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یك از آن‌ها را لازم بداند، موضوع را در‌هیأتی مركب از وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره - انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان‌های استان تا زمانی كه تشكیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و‌شهرسازی است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكیل مجدد‌سازمان‌های یاد شده خواهد بود.

‌ماده 27 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسی‌با رعایت آیین‌نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای كارشناسان‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.

‌فصل سوم - امور كاردان‌ها و صنوف ساختمانی

‌ماده 28 - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشكیلات حرفه‌ای مناسب برای‌كاردان‌های فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

‌ماده 29 - وزیر مسكن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "‌هیأت عالی نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام مصنفی در خواهد آمد.‌وزارت مسكن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداكثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی كارهای ساختمانی‌را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

‌فصل چهارم - مقررات فنی و كنترل ساختمان

‌ماده 30 - شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و كنترل و‌نظارت بر این گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت كه‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های كنترل و نظارت از‌خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

‌ماده 31 - در مواردی كه نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء‌و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس مؤسسه تهیه‌كننده نقشه است و امضای وی رافع‌مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

‌ماد 32 - اخذ پروانه كسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موكول به داشتن مدارك صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در‌محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود:

‌الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است.

ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرك صلاحیت.

ج - تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط.

‌د - ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل‌ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

‌ماده 33 - اصول و قواعد فنی كه رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود كنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه‌به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه كنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشكیل می‌دهند.

‌سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسكن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره - مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یك بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در‌این ماده قابل تجدید نظر است.

‌ماده 34 - شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی‌و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهرك‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه‌شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

‌تبصره 1 - وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و صنایع مكلف‌اند با توجه به امكانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء‌ساختمانی كه باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، كلیه تولیدكنندگان‌و واردكنندگان و توزیع‌كننده‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسكن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.

‌ماده 35 - مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و‌طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود.

‌به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظف‌اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در‌اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا‌جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در‌اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذیربط موظف به همكاری می‌باشند.

‌تبصره - این ماده شامل طرح‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی كه دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شوند.

‌فصل پنجم - آموزش و ترویج

‌ماده 36 - وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمان‌های استان و شهرداری‌ها ترتیبی خواهد داد كه در شهرهایی كه برای انجام خدمات فنی و‌مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد كافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان‌ها از طریق تهیه‌طرح‌های همسان (‌تیب) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش‌های مناسب با بهای اندك در اختیار اشخاص قرار‌گیرد.

‌هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل كمك‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی كه‌در آیین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد. آیین‌نامه یاد شده به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌فصل ششم - متفرقه

‌ماده 37 - هزینه‌های "‌سازمان" و اركان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترك سازمان‌های استان، كمك‌های اعطایی دولت،‌نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك‌آموزشی و مهندسی و‌درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

‌ماده 38 - وزارت مسكن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمان‌های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان‌با دستگاه‌ها اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف این قانون كمك كند، اقدام می‌نماید

‌ماده 39 - ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظف‌اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانكاران طرح‌های عمرانی كشور معادل 0.0002 (‌دو در‌ده هزار) از دریافتی آن‌ها را كسر و شهرداری‌ها معادل 0.001 (‌یك در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسكونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف‌مسكن و واحدهای غیر انتفاعی را كه هر ساله وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد‌عمومی كشور واریز نمایند. معادل 100% (‌صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی كه به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار‌وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترویج و توسعه و‌اعتلای نظام مهندسی، كمك به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف،‌برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.

‌ماده 40 - متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یكصد هزار (100.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال محكوم می‌شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

‌ماده 41 - در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (‌منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین‌این قانون خواهد بود.

‌ماده 42 - وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی كه‌آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین‌نامه‌های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا‌خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اكبر ناطق نوریادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پایان نامه دانشگاه امیرکبیر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر پایان نامه دانشگاه امیرکبیر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات