درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر وظایف مدیر پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

24 وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه

1398/06/15
01:58
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Ken Thompson در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى در LinkedIn ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳــﺘﻢ، Paul Hookham، ﺑﺮ روى ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪﯾﻤﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻢ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻤﺎن ﻧﮕﺎﻫﻰ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ" ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸــﻰ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ. ﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ زﺣﻤﺘﻰ  24وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؛ و ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻫﻢ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را در ﻃﺮح زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﺬب ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ )ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ!( ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﮔــﺮ در ﻣــﻮرد اﯾﻦ ﻃﺮح، ﻧﻈﺮى ﯾﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدى در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒــﻮد آن دارﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑــﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
-http://dashboardsimulations.com/article/new-infographic-the-24-jobs-of a-project-manager
ﺗﻮﺟﻪ: وﻇﺎﯾﻒ ﺳــﺘﺎره دار، ﺑﺮاى ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮐﺎرﺑﺮد دارد، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اوﻟﯿﻪ، در ﻃﺮح ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه اﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

5 چیز که به عنوان یک مدیر پروژه باید انجام دهید

1395/07/4
10:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 چیز که به عنوان یک مدیر پروژه باید انجام دهید

    نقشه راه را تهیه کنید. این نقشه راه، شامل ارائه برنامه، اهداف، چهارچوب های زمانی، و اقلام قابل تحویل پروژه به تیم پروژه به گونه ای کاملاً شفاف است.

    همه چیز را زمانبندی کنید. علاوه بر چهارچوب زمانی کلی پروژه، همه چیز در پروژه باید زمانبندی شده باشد، اعم از فعالیت ها، منابع، جلسات، کارگاه ها و ... .

    همه چیز را بدقت کنترل کنید. شما همواره باید بدانید که چه کسی چه کاری را در چه محلی انجام می دهد و چقدر طول می کشد تا کار خود را به اتمام برساند. این اطلاعات را با آنچه برنامه ریزی کرده بودید، مقایسه کنید. شما باید کار را کنترل کنید، نه اینکه فقط مورد پایش قرار دهید.

    سختگیر باشید، اما پشتیبان. از سختگیری بر اعضای تیم خود نترسید. صریح اما حرفه ای و سازنده با آنها سخن بگویید. سعی کنید همواره تعادل میان سختگیری و حمایت از اعضای تیم را حفظ کنید.

    بازنگری کنید. وظیفه شما هدایت، رهبری، مدیریت و بازنگری است. همه چیز را بازنگری کنید، اعم از زمان، اقلام قابل تحویل، کیفیت، بودجه، تأمین کنندگان و غیره. مراقب باشید که همه چیز مطابق برنامه پیش برود. قبل از دیگران در محل کار حاضر شوید، پس از دیگران محل کار را ترک کنید، و کاری کنید که تیمتان همواره انگیزه خود را برای ادامه کار حفظ نماید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر وظایف مدیر پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر وظایف مدیر پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات