درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر هوش عاطفی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

Alignment with the Business Need

1395/04/29
22:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

Think of two otherwise similar projects: one is run to generate money, the other to help us enter a new market and get profitable projects in the future.

Now, both projects are behind schedule, while they must be delivered on time. We’ve thought about all possibilities, and there are two solutions: one is to spend more money on the project, and the other to reduce quality to the minimum acceptable level. Using either option, we can deliver the project on time. 

Which solution would you choose when the project is being done to generate money? What about when the project is to enter a new market and get profitable projects in the future?

That’s how the business need behind the project can affect our decisions within the project.

So, the first thing we do in planning is understand why the project is initiated. This, among some other basic pieces of information, is stored in a document called the Project Charter.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

ادامه مطلب ادامه مطلب

سیستم های اجرای پروژه

1395/04/29
02:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

سیستم اجرای پروژه بیانگر چگونگی و نحوه انجام فرایند نیل به اهداف پروژه از طریق تبیین رویه ها و اقدامات-توالی وقایع-ارتباطات قراردادی و محدوده ی تعهدات و مسئولیت های عوامل اصلی در پروژه است. اصطلاحات مختلف بکار رفته برای برای سیستم(نظام) اجرای پروژه در ادبیات مدیریت پروژه عبارتند از:

Project Delivery Method

Management Method

Project Procurement Option

Contractual Arrangement

Contracts Strategy

به طور کلی سیستم های اجرای پروژه شامل ۵ دسته کلی است که انواع سیستم ها در این ۵ دسته قابل دسته بندی می باشند:

۱-روش خود اجرا (امانی)   In_House

۲- روش متعارف (سه عاملی)   Design_Bid_Build___DBB

۳- روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)  Construction Management

۴- روش طرح و ساخت (دو عاملی)  Design_Build____DB

۵- روش طرح-ساخت-تامین مالی و بهره برداری Design_Build_Finance & Operate___DBFO   or   BOT

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

ادامه مطلب ادامه مطلب

وظایف مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه در یک پروژه

1395/04/28
13:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

برنامه ریزی و كنترل بخش های مختلف یك پروژه گامی حیاتی در دستیابی به اهداف یك پروژه در پیگیری و بهبود مستمر فعالیتهای آن می باشد. تخصصی بودن فرآیندهای برنامه ریزی و كنترل پروژه و پیچیده بودن ساختارهای اجرایی بر اهمیت عملكرد این بخش در طول یك پروژه تاكید می نماید.
دو رویكرد اصلی در استراتژیهای هر سازمانی در برنامه ریزی و كنترل پروژه وجود دارد. رویكرد اول سرمایه گذاری بر عناصر انسانی سازمانی و جذب متخصص در این حوزه است . رویكرد دیگر برون سپاری فعالیتها و فرآیندها و نظارت بر عملكرد مشاوران است . غالب خدمات ارائه شده توسط مشاوران برنامه ریزی و كنترل پروژه به شرح زیر می باشد :

تهیه برنامه زمانبندی كلی پروژه به صورت Gant Chart بر اساس منطق برنامه ریزی و كنترل پروژه
تهیه هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات در طول پروژه
تهیه ساختار شكسته شده كار یا (WBS) پروژه با محاسبه وزن هر فعالیت
تهیه كلیه فرمت های كنترلی پروژه
تهیه گزارش های هفتگی
تهیه گزارش های ماهیانه كه در بر گیرنده اطلاعات زیر می باشد:
مشخصات كلی طرح
خلاصه وضعیت اجرایی پروژه
تنگناها و مشكلات پروژه
اهم فعالیتهای انجام شده در ماه گزارش با تناظر یك به یك با برنامه زمانبندی
ارائه فهرست فعالیتهای انجام نشده (گزارش تاخیرات)
ارائه فهرست فعالیتهای برنامه شده برای ماه آینده
جداول پیشرفت فیزیكی پروژه به همراه WBS آنها
گزارش حوادث كارگاهی و وضعیت ایمنی كارگاه
جدول وضعیت احجام كار اجرایی با هماهنگی دفاتر فنی كارفرما
خلاصه وضعیت مالی پروژه
وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات كارفرما
برنامه زمانبندی پروژه و وضعیت به روز رسانی آن

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association
وضعیت پیمانكاران فرعی
تجزیه و تحلیل وضعیت بهره وری كاركنان و مقایسه تطبیقی آن با نرم های انجام هر فعالیتادامه مطلب ادامه مطلب

چرخه‌ حیات پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مراحل و چرخه حیات پروژه:
پروژه‌ها عموماً بطور مستقل از یكدیگر اجرا می‌شوند. لذا كلیه شرایط آنها نیز منحصر به خودشان بوده و قابل تعمیم به سایر پروژه‌ها نیست. این موضوع حتی برای پروژه‌هایی كه بطور همزمان شروع و یا خاتمه می‌یابند نیز صادق است.
مراحل پروژه و مشخصات آن:
هر یك از مراحل پروژه با شروع و خاتمه یك یا چند فعالیت عمده شناسایی می‌گردد به نحویكه شروع و خاتمه هر مرحله كاملاً مشخص است. بطور مثال می‌توان امكان‌سنجی و مطالعات اقتصادی،‌ طراحی و مهندسی، تداركات و امور كالا، سیویل و ساختمان، نصب و راه‌اندازی را به عنوان مراحل اجرای یك پروژه نام برد.
در پایان اجرای یك مرحله از پروژه، عموماً یك " ارزیابی عملكرد" انجام می‌گردد و تعداد دفعات و چگونگی ارزیابی عملكرد بستگی به مشخصه‌های اولیه و شرایط اجرائی پروژه دارد. ( عموماً تعداد این مراحل ( ارزیابی عملكرد) در پروژه‌های با فعالیت قطعی و غیراحتمالی به مراتب كمتر از پروژه‌های با فعالیت‌های غیر قطعی و احتمالی است.)بررسی و توجیهات پایان هر مرحله و ماحصل ارزیابی عملكرد را خروجی‌های یك مرحله، ورودی‌های مرحلة بعد و نقطه تصمیم (در چگونگی ادامه كار) می‌نامند. هر مرحله از اجرای پروژه ابتدا تعریف وقبل از آغاز به میزان مقتضی تشریح می‌گردد تا سطح برنامه‌ریزی و كنترل مدیریتی لازم متناسب با مقتضای آن مرحله از اجرای پروژه در نظر گرفته شود.
این تشریحات عمدتاً مرتبط با نتایج متخذه از مراحل قبلی است و نوعاً شامل موارد عمده ذیل نیز می‌باشد:
o تعیین دقیق مبانی مورد توجه در اجرای كار
o تشریح دقیق طرح اجرائی و تعیین مقاطع عمده (Milestone) و مقاصد پیش‌بینی شده در مرحله یا مراحل بعد
o تعیین مقادیر، احجام و میزان، احجام و میزان حصول به نتایج ( كمی- كیفی) در مرحله یا مراحل بعد
o تدوین مجموعه نیازها برای برای ادامه كار
o تهیه و تدوین روش‌ها و رویه‌های اجرائی و عملیاتی
o بررسی و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین ماحصل اجرای مرحله یا مراحل، با اهداف اركان اجرائی، رویه‌های اجرائی و بالاخره مجموعه محیط داخلی و خارجی پروژه


مشخصه‌های چرخه‌ حیات پروژه:
چرخه حیات پروژه نمایانگر مراحل اصلی و قدم‌های عمده در اجرای پروژه از شروع تا خاتمه آن میُ‌باشد و به دو بخش عمده ذیل تفكیك می‌شود:
o مشخصات فعالیت‌هایی كه در هر مرحله از چرخه حیات پروژه و برای تكمیل آن می‌بایستی انجام شود.
o مشخصات نیروهایی كه برای تحقق اهداف هر مرحله درگیر انجام فعالیت‌های آن مرحله می‌گردند.

اغلب چرخه‌های حیات پروژه دارای مشخصه‌های كلی زیر می‌باشند:
§ میزان انجام هزینه‌ها و استفاده از نیروی انسانی در مراحل اولیه اجرای پروژه‌ها عموماً كمتر بوده، به مرور افزایش یافته
§ و هنگامیكه پروژه به خاتمه نزدیك می‌شود این میزان سریعاً كاهش می‌یابد.
§ در مرحلة آغاز پروژه احتمال موفقیت در انجام تعهدات و حصول كامل به نتایج از پیش تعیین‌شده كمتر است و بدین لحاظ میزان ریسك و عدم قطعیت بیشتر می‌باشد. این احتمال به مرور پیشرفت كار پروژه و با شناسایی و تسلط به جوانب كار و محیط پروژه، تعدیل و متناسب می‌گردد.
(بدیهی است اگر پیشرفت پروژه مطابق مبانی اولیه و مغایرت برنامه با اجرا در حدلقل ممكن باشد كه موفقیت كاملاً محتمل است و در صورت عكس، احتمال عدم موفقیت بیش از پیش و متناسب با اختلافات برنامه با اجرا خواهد بود)
§ اغلب برآوردها و پیش‌بینی‌ها در مراحل آغازین پروژه دقیق نیست. لذا تأثیر آراء و نظریات مجریان در تعیین مشخصه‌های محصول و هزینه نهایی در اوایل پروژه بسیار زیاد است و اما به مرور و در مراحل بعدی و با پیشرفت پروژه و كسب مبانی دقیق‌تر و كسر فاصله زمانی بین پیش‌بینی و اجرا، بمرور از اعلام نظر متولیان ( كه بیشتر جنبه بایدها و نبایدها دارد) كاسته شده و بنا به مقتضای كار و واقعیات ملموس، مشخصه‌های پروژه و مراحل آن تبیین و تعیین می‌شود.

جرخه حیات پروژه‌ها اغلب به چهار یا پنج مرحل (و در برخی موارد بیشتری) قابل تفكیكی می‌باشد. این تفاوت حتی می‌تواند مطابق نظرات مجریان و متولیان مختلف بین دو پروژه مشابه نیز متفاوت باشد. به عنوان مثال برخی از مجریان دو مرحله ( مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی) را به عنوان یك مرحله (طراحی و مهندسی) می‌نامند. عده‌ای مراحل چرخه حیات پروژه‌ها را با نام زیر پروژه‌های آنها شناسایی می‌نمایند. مثلاً طراحی و مهندسی پروژه به عنوان یك مرحله و از طرفی یك زیرپروژه قلمداد می‌گردد.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

 منبع:تجربیات یک مهندس صنایع در مدیریت یک مجموعه کوچکادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر هوش عاطفی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر هوش عاطفی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic