درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر همتایان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

رﻫﺒﺮى ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن

1396/07/21
12:17
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﻫﻰ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. آﻧﻬﺎ داراى ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ، و ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺪرت اﻧﺪﮐﻰ دارﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﺧﺮوﺟﻰ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﯿﻢ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود ﮐﻪ، در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ، و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻤﻰ از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﺪ. از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﻫﺎ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﺎز و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ- و ﺣﺘﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﯿﻢ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﯾﺪ، و اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور دارﯾﺪ، و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﮑﺎرﯾﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ- و آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ، ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻫﻤﮑﺎرى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر همتایان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر همتایان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|