درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر هزینه پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه

1399/04/27
21:07
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﻃﻰ ﻣﺪﺗﻰ ﺣﺪود  2ﺳــﺎل، ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪى، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾــﻰ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه  ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿــﺎزى ﺑﻪ ﺗﻬﯿــﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾــﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺣﺴــﺎس ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨــﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻣــﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﯾﮑﻰ از اﻓﺮاد ﺑﺨﺶ ﺣﺴــﺎﺑﺪارى ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨــﺶ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠــﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد. وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ. ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻓﺮدى 
دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد."!اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌــﺪدى ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻋﺪم اﺣﺴــﺎس ﻧﯿﺎز وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺖ ﮐــﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان، داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎ ارزش و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﻰ ﺑﺮاى رﺷﺪ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﭘﺮوژه ﻫــﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣــﻰ دﻫﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭘﺮوژه، ﯾﮏ ﭘﺮوژه داﺧﻠﻰ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎرژ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ درﮐﻰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى داده ﻫﺎى ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺧﺎص ﭘﺮوژه در اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣــﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺴــﻤﺖ ﻋﻤﺪه اى از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤــﺎم وﻗﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدى ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺧــﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾــﺪ؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻰ رﺳــﻨﺪ و اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، ﺑﻪ ﭘﺮوژه اى دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و درﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ.اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺟﺮاى ﻫﺮ ﭘــﺮوژه ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺑﺮداﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ؟ آﯾﺎ اﯾــﻦ داده ﻫﺎ ﺑــﺮاى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮى ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و ﯾــﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﭘــﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎر ﺑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ دارﻧــﺪ. ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣــﻮاردى ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ وﺟﻮد دارد، ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺜﻼً در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرى ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎى ﻫﺰﯾﻨﻪ اى و ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎى واﻗﻌﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻪ،  ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً از روﯾﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎى ﺿﻌﯿﻒ، ﺗﻔــﺎوت در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺴــﯿﺎرى دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در اﻗﺘﺼﺎد اﻣــﺮوز، ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﻰ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﻮل در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳــﺘﻔﺎده را دارد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮج ﻣﻰ ﺷﻮد. اﮔــﺮ ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫﺎى ﺷــﺮﮐﺖ، ﻣﺪﯾــﺮان ﭘﺮوژه در ﺗﺨﻤﯿــﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘــﺮوژه دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧﻤﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﮐﺮده، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳــﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ روﯾﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد را ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، و ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﻰ ﭘﺮوژه را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت فعالانه هزینه پروژه

1395/11/8
00:00
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت فعالانه هزینه پروژه

توصیه می کنم که هیچگاه به دنبال اجرای پروژه با "حداقل" هزینه نباشید. کسی را نمی توان به مناسبت "حداقل" چیزی "پاسخگو" کرد. یک مدیر می تواند به هر نحوی که مایل است پروژه را اجرا کند و در انتها نیز ادعا کند که هزینه به دست آمده، همان "حداقل" بوده است. چه کار می خواهید بکنید؟ می توانید به جر و بحث بپردازید و در نهایت قسمتی از درد دل ها را بیان کنید، اما به ضرس قاطع نمی توان راجع به کارآیی مدیر مربوطه و نظام مدیریتی حاکم بر پروژه ادعایی داشت. اولین گام در مدیریت فعال پروژه تدوین بودجه هزینه ای پروژه است.
بودجه هزینه ای به معنای پیش بینی زمان بندی شده هزینه های پروژه است. ورودی های لازم برای تدوین بودجه هزینه ای پروژه دو دسته هستند:

    اول، برنامه پروژه، در محدوده ای که تعریف شده است؛
    و دوم، تخمین های هزینه ای پروژه که این از سوابق گذشته و اطلاعات اخذ شده از مراکز تأمین حاصل می شود.

با در اختیار داشتن بودجه پروژه، سازمان مدیریت پروژه می تواند انتظارات خود را از میزان ورودی لازم به پروژه ارزیابی کند.
در نظر داشته باشید که بودجه هزینه ای تنها یک پیش بینی است که صحت و دقت آن به صحت و دقت ورودی های تعریف شده در بالا بستگی دارد. اما حتماً هر دو موضوع صحت و دقت، قطعی نخواهند بود. ممکن است آنچه که پیش بینی شده، تغییر کند و در نتیجه نمی توان بودجه را یک گراف تنها دانست که یک بار تولید می گردد. این همان موضوعی است که مدیریت "فعالانه" را ایجاب می کند. در مدیریت فعالانه لازم است دو موضوع مد نظر قرار گیرد:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    پیش بینی هزینه ها باید چرخه کامل عمر پروژه را از زمان فعلی تا انتها شامل گردد، با این رویکرد که پیش بینی ها در افق های نزدیک تر باید در بازه های کوتاهتری انجام شده باشند. به این ترتیب بودجه در افق های نزدیک تر از صحت و دقت بیشتری برخوردار خواهد بود.
    در انتهای دوره های کنترلی بودجه، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، بودجه باقیمانده پروژه، با تأکید بر روی بودجه دوره های نزدیک تر به اجرا، باید مورد بازبینی قرار گیرد.

مقایسه عملکرد هزینه ای، یعنی آنچه که برایش سندهای حسابداری صادر شده است، با بودجه پروژه در مقاطع نظارتی باعث می گردد که مدیریت در همه حال از کارآیی تیم مدیریت پروژه آگاه باشد. به این صورت ارزیابی ها در هر مقطعی، منجمله در انتهای پروژه، نیاز به جر و بحث و پرخاش نخواهد داشت چرا که خط کش اندازه گیری کارآیی قبلاً تعریف شده و مورد توافق قرار گرفته است. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

3 نکته نه چندان بدیهی برای کاهش هزینه های پروژه

1395/09/17
16:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
3 نکته نه چندان بدیهی برای کاهش هزینه های پروژه

    مدیریت تغییرات محدوده را با تلرانس صفر انجام دهید. اگر با خطر احتمال کمبود بودجه مواجه هستید، مدیر پروژه باید با کارفرما و اعضای تیم، گفتگو کند و مطمئن شود که مطلقاً هیچ کار خارج از برنامه ای در خواست یا انجام نخواهد شد (حتی یک ساعت)، مگر آنکه از طریق فرآیند رسمی مدیریت تغییر محدوده باشد.

    فرآیندها را بهبود بخشید. فرآیندهای داخلی ناکارآمد، ممکن است هزینه های اضافی بر پروژه تحمیل کند. از اعضای تیم خود فیدبک بگیرید و در پی یافتن راهی برای بهبود فرآیندهای داخلی باشید. اگر هزینه های اضافی از فرآیندهای خارجی ناشی می شود، سعی کنید تا در مورد تغییر آن فرآیندها مذاکره کنید.

    حساب های هزینه جزئی تر ایجاد کنید. حساب های هزینه، شیوه ای است برای تخصیص وجوه پروژه به گونه ای که بتوان دقیق تر آنها را کنترل نمود. به جای داشتن یک بودجه بزرگ برای تمامی هزینه های پروژه، می توانید آنرا به چندین حساب هزینه سطح پایین تر تفکیک کنید. حتی می توانید برای هر یک از اقلام قابل تحویل، یک حساب هزینه تنظیم نمایید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

چگونه هزینه های پروژه را پیگیری کنیم؟

1395/08/27
08:13
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه هزینه های پروژه را پیگیری کنیم؟

    شناسایی کنید. اولین گام، آن است که تمامی هزینه های پروژه را شناسایی کنید.

    ثبت کنید. فهرست خود را به فرمتی تنظیم کنید که بتوانید بسادگی به آن مراجعه نمایید و تمامی هزینه های پروژه را در آن ثبت کنید.

    پایش کنید. اکنون لازم است ببینید در مقابل هزینه هایی که برنامه ریزی کرده بودید، چقدر خرج کرده اید.

    گزارش دهید. گزارش دهی در مورد هزینه های پروژه می تواند دشوار باشد. به محض آنکه گزارش را تهیه می کنید، اطلاعات آن کهنه می شود. استفاده از نرم افزار برای تولید این گزارش ها، ارائه گزارش از وضعیت فعلی را آسان می سازد.

    تجدیدنظر کنید. گزارش های شما، شیوه مناسبی است برای آنکه ببینید آیا هزینه های پروژه با برنامه مطابقت دارد یا خیر. اگر طبق برنامه نیست، به فرم پیگیری هزینه ها مراجعه کنید و بررسی کنید که آیا همه چیز ثبت شده است. هر برآوردی را که لازم است، مورد تجدیدنظر قرار دهید. بدین ترتیب پیش بینی هزینه های شما دقیق تر خواهد شد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


با تهیه فهرستی از هزینه ها و به روز کردن منظم آن با اعداد واقعی، قادر خواهید بود بودجه پروژه خود را بسیار مؤثرتر مدیریت نمایید.ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر هزینه پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر هزینه پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic