درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر هزینه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه

1399/04/27
21:07
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﻃﻰ ﻣﺪﺗﻰ ﺣﺪود  2ﺳــﺎل، ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪى، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾــﻰ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه  ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿــﺎزى ﺑﻪ ﺗﻬﯿــﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾــﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺣﺴــﺎس ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨــﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻣــﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﯾﮑﻰ از اﻓﺮاد ﺑﺨﺶ ﺣﺴــﺎﺑﺪارى ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨــﺶ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠــﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد. وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ. ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻓﺮدى 
دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد."!اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌــﺪدى ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻋﺪم اﺣﺴــﺎس ﻧﯿﺎز وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺖ ﮐــﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان، داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎ ارزش و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﻰ ﺑﺮاى رﺷﺪ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﭘﺮوژه ﻫــﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣــﻰ دﻫﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭘﺮوژه، ﯾﮏ ﭘﺮوژه داﺧﻠﻰ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎرژ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ درﮐﻰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى داده ﻫﺎى ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺧﺎص ﭘﺮوژه در اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣــﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺴــﻤﺖ ﻋﻤﺪه اى از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤــﺎم وﻗﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدى ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺧــﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾــﺪ؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻰ رﺳــﻨﺪ و اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، ﺑﻪ ﭘﺮوژه اى دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و درﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ.اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺟﺮاى ﻫﺮ ﭘــﺮوژه ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺑﺮداﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ؟ آﯾﺎ اﯾــﻦ داده ﻫﺎ ﺑــﺮاى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮى ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و ﯾــﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﭘــﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎر ﺑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ دارﻧــﺪ. ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣــﻮاردى ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ وﺟﻮد دارد، ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺜﻼً در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرى ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎى ﻫﺰﯾﻨﻪ اى و ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎى واﻗﻌﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻪ،  ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً از روﯾﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎى ﺿﻌﯿﻒ، ﺗﻔــﺎوت در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺴــﯿﺎرى دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در اﻗﺘﺼﺎد اﻣــﺮوز، ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﻰ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﻮل در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳــﺘﻔﺎده را دارد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮج ﻣﻰ ﺷﻮد. اﮔــﺮ ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫﺎى ﺷــﺮﮐﺖ، ﻣﺪﯾــﺮان ﭘﺮوژه در ﺗﺨﻤﯿــﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘــﺮوژه دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧﻤﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﮐﺮده، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳــﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ روﯾﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد را ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، و ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﻰ ﭘﺮوژه را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

از دست دادن اعضای تیم چه هزینه ای دارد؟

1395/11/21
13:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
از دست دادن اعضای تیم چه هزینه ای دارد؟

از دست دادن یکی از اعضای تیم، چیزی بیشتر از صرفاً یک آسیب است. تحقیقات انجام شده توسط Acas، که یک دفتر مشاوره شغلی انگلیسی است، نشان داده است که پیامدهای احتمالی از دست دادن کارکنان پربازده عبارتند از:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    هزینه اضافی برای تبلیغات، استخدام و آموزش
    از دست دادن موعدها و بروز وقفه در جریان کار
    سطوح بالای استرس- در ارتباط با از دست دادن فردی که تیم را ترک کرده است
    بر هم خوردن آرامش سایر اعضای تیم و تمایل آنها به ترک کار
    آسیب وارد شدن به شهرت سازمان
    ضعف شدن ارائه خدمات به مشتریان
    پایین آمدن سطح حفظ دانش در سازمان
    ضعیف شدن کیفیت محصولات
    خدشه دار شدن روابط
    ضعیف شدن عملکرد مالی سازمانادامه مطلب ادامه مطلب

5 نکته برای به حداقل رساندن هزینه ها

1395/09/21
15:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 نکته برای به حداقل رساندن هزینه ها

    گزارش ها را به صورت اتوماتیک درآورید. از نرم افزار مدیریت پروژه خود برای تولید گزارش هایی که به صورت خودکار با استفاده از داده های وارد شده به سیستم تهیه می شوند، استفاده کنید. بدین ترتیب در وقت خود و اعضای تیم صرفه جویی خواهید کرد و همانطور که می دانید، وقت طلاست!

    جلسات رو در رو را کنسل کنید. این جلسات، هزینه های بسیاری در بر دارند، از جمله: هزینه سفر برای برخی از افراد، هزینه عدم حضور آنها در محل کار در طی سفر، هزینه انتقال آنها به محل جلسه، احتمالاً هزینه اجاره محل برگزاری جلسه، هزینه پذیرایی و ناهار، هزینه اقامت برای افرادی که از راه دور می آیند و ... .

    مذاکره کنید، مذاکره کنید، مذاکره کنید. تا با تأمین کنندگان گفتگو نکنید، درنخواهید یافت که آیا جایی برای تخفیف گرفتن وجود دارد یا خیر. در مورد تجدید قراردادها هم همینطور است. اگر چیزی وجود دارد که دیگر به آن نیاز ندارید، قرارداد آنرا تجدید نکنید. برخی از فروشندگان هر سال قیمت ها را افزایش می دهند (حتی بالاتر از نرخ تورم)؛ این افزایش قیمت ها را بدون مذاکره، نپذیرید.

    مخارج پروژه را مورد پایش قرار دهید. از یک ابزار پایش هزینه ها، برای پیگیری منظم مخارج، استفاده کنید. هزینه ها را دسته بندی و سازماندهی کنید تا بتوانید ببینید که سرمایه شما بیشتر صرف چه مواردی می شود.

    تغییرات را کنترل کنید. تغییر محدوده پروژه، برای شما هزینه خواهد داشت و هر چه در پروژه بیشتر پیش رفته باشید، هزینه تغییرات، بیشتر خواهد بود.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
برچسب ها:هزینه ،کاهش هزینه ،
ادامه مطلب ادامه مطلب

7 عنصر کلیدی برنامه مدیریت هزینه

1395/09/20
21:06
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
7 عنصر کلیدی برنامه مدیریت هزینه

برنامه مدیریت هزینه، فرآیندی را که برای مدیریت بودجه پروژه، مورد استفاده قرار می گیرد، تشریح می نماید. اجزای این برنامه عبارتند از:

    نقش ها و مسئولیت ها: شما می توانید نقش های مختلف و اختیارات آنها برای دسترسی به بودجه پروژه را تعریف کنید.

    فواصل تکرار: زمانبندی تجزیه و تحلیل بودجه باید مشخص گردد. در بسیاری از پروژه ها، این کار، ماهیانه انجام می شود.

    فیدبک: بیان می کند که فیدبک بودجه چگونه ارائه خواهد شد. احتمالاً می تواند از طریق گزارش های اتوماتیک سیستم مالی باشد، یا یک فرآیند پیگیری دستی، و یا هر دو.

    بازنگری تغییرات بودجه و تأیید آن: در این بخش تعریف می کنید که ارزیابی و تأیید تغییرات پیشنهادی بودجه، طی چه فرآیندی انجام خواهد گردید.

    ابزارها: در مورد هر گونه ابزار بودجه ای که در این پروژه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت، توضیح دهید؛ همچنین اینکه چه افرادی به این ابزار دسترسی خواهند داشت و هر یک از آنها با این ابزار چه کاری می توانند انجام دهند (خواندن بودجه، به روز کردن ارقام، و ...).

    گزارش ها: انواع و عناوین گزارش هایی که برای مدیریت بودجه مورد استفاده قرار می دهید، افرادی که آنها را دریافت خواهند کرد، فواصل زمانی ارائه آنها، و غیره را توضیح دهید.

    یکپارچه سازی بودجه: معمولاً هر پروژه دارای بودجه ای مستقل است؛ اما در برخی از موارد، بودجه کل حاصل تجمیع سایر بودجه های ضمنی است. همچنین ممکن است بودجه شما بخشی از بودجه یک پورتفولیو یا برنامه سطح بالاتر باشد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر هزینه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر هزینه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic