درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر موفقیت مذاکره


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮه

1399/05/10
00:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣــﻮاردى ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻰ ﻻزم ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳــﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮه، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
اﻫﺪاف:
 ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﻓﮑــﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿــﺪ ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
داد و ﺳﺘﺪ:
 ﺷﻤﺎ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
 ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ؟
 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷــﻤﺎ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ:
 اﮔﺮ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪ، ﭼــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿــﺎر دارﯾﺪ؟ 
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ؟
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ آﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى آﺗﻰ را از ﺷــﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
 ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ارﺗﺒﺎﻃﺎت:
 ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر:
 اﻓــﺮاد از اﯾــﻦ ﻣﺬاﮐــﺮه اﻧﺘﻈــﺎر ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ را دارﻧﺪ؟
 در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى آن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺗﺒﻌﺎت:
 ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴــﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﺮﺗﺮى:
 در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮى ﻫﺎﯾﻰ دارد؟
 ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑــﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ؟
 اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﺤﺘﻤﻞ:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻮق، ﭼــﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد؟ادامه مطلب ادامه مطلب

مذاکره موفق

1395/12/15
21:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مذاکره موفق

مذاکره به خودی خود عبارت است از شناسایی دقیق موقعیت خودتان و موقعیت طرف مقابل، با هدف رسیدن به یک سازش قابل قبول از سوی هر دو طرف، که به هر دوی شما بیشترین میزان ممکن از آنچه را که می خواهید، بدهد. موقعیت افراد بندرت با آنچه که ممکن است در وهله اول به نظر برسد، تناقض دارد- ممکن است طرف مقابل، اهدافی بسیار متفاوت با آنچه که شما انتظار دارید، داشته باشد.
در یک وضعیت ایده آل، درخواهید یافت که طرف مقابل چیزی را می خواهد که شما آماده اید تا آنرا معامله کنید، و اینکه شما آماده اید چیزی را بدهید که طرف مقابل می خواهد.
اگر وضعیت اینگونه نباشد و لازم باشد که یکی از طرفین، راه را برای دیگری باز کند، آنگاه منصفانه آن است که این شخص مذاکره کند تا به گونه ای غرامت این کار خود را دریافت نماید. اندازه این غرامت به عوامل متعددی بستگی دارد. در نهایت، باید هر دو طرف از راه حل نهایی احساس رضایت بکنند تا بتوان این توافق را یک توافق برد- برد دانست.
مذاکره برد- باخت فقط در صورتی می تواند مطرح شود که دیگر نیازی به ادامه روابط میان دو طرف نباشد و بعید باشد که بعداً هم بخواهند مجدداً با هم همکاری کنند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر موفقیت مذاکره

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر موفقیت مذاکره,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic