درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر معرفی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

معرفی شخصیت ها: َ چارلز هندى

1399/07/4
15:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چارلز هندی مدیــر، اقتصاددان، محقق و پروفســور دانشــكده مدیریــت لندن اســت. او در سال 1932 در یك خانواده روحانی مســیحی در ایرلند متولد شــد. پــدرش معــاون اســقف ایرلند بــود. او تحصیلات خود را در دانشــگاه آكسفورد و ســپس در دانشكده مدیریت Sloan دانشــگاه ماساچوســت آمریكا با درجه بســیار خوب به پایان رســاند. وی پس از پایان تحصیلات در انگلســتان و قبل از ورود به دانشــگاه ماساچوست، مدتی بــه عنوان مدیر بازاریابی برای شــركت نفتی بین المللی شل و همچنین در مقام اقتصاددان و اســتاد مدیریت، در آسیای جنوب شــرقی و لندن بــه كار پرداخت.

هنــدى در ســال 1972 بــا تخصــص "روانشناسى مدیریتى" به درجه استادى دانشگاه رســید. وی دارای اندیشه های ژرف در زمینــه مســائل مدیریتــی و اجتماعی است. چارلز هندی كتاب ها و مقالات متعددی نوشــته اســت. كتــاب "عصــر تضاد و تناقض" او كه ادامه كتاب " ّ عصر ســنت گریزی" اســت، به عنــوان یكی از 10 كتاب برگزیــده در زمینه كســب و كار معرفی شده است. از دیگر كتاب هاى او مى توان به موارد زیر اشاره نمود:
Understanding  Organizations Work of Future The  Management of Gods  of Making The  Managers Unreason of Age The  Raincoat Empty The  Spirit Hungry The


ادامه مطلب ادامه مطلب

معرفی شخصیت:ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ

1399/01/26
20:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ در ﺳــﺎل  1909در وﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را در وﯾﻦ و ﻟﻨــﺪن ﭘﺎﯾﺎن داد. او درﺟﻪ دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را  در رﺷــﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺧﺬ ﻧﻤﻮد و در ﺳــﺎل  ،1937در ﺳﻦ 29 ﺳﺎﻟﮕﯽ، ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد. ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه، ﻣﺪرس، و ﻣﺸــﺎور ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ. او ﻣﺸــﺎور ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ دوﻟﺘﻰ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دراﮐﺮ  35ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  20زﺑــﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘــﺎﻻت ﻣﺘﻌــﺪدى از او در ﻣﺠــﻼت و ژورﻧﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﮐﺘــﺎب ﻫﺎی ﻣﻬــﻢ او در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
- The End of Economic Man
- The Future of Industrial Man
- The Concept of Corporation
- The Practice of Management
- Managing for Results
- The Effective Executive
- People and Performance
- Management: Tasks,Responsibilities, Practices
- The Unseen Revolution
- Adventures of a Bystander
- Towards the Next Economics
- Innovation and Entrepreneurship
- The Frontiers of Management
- Managing in the Next Society
دراﮐﺮ ﺑﯿﺶ از  20ﺳــﺎل اﺳــﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺑﻮده اﺳــﺖ. او ﺟﻮاﯾﺰ و درﺟﺎت اﻓﺘﺨﺎری ﻣﺘﻌــﺪدى ﻧﯿــﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳــﺖ. ﭘﯿﺘــﺮ دراﮐــﺮ در اﻣﺮﯾــﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻔﮑﺮ، ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﺳﺨﻨﺮان اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎل  ،1997روی ﺟﻠﺪ ﻣﺠﻠﻪ Forbes، او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ”ﻫﻨﻮز ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾــﻦ ذﻫــﻦ“ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷــﺪ و ﻣﺠﻠﻪ BusinessWeek او را ”ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﯾــﻦ 
ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﺎ“ ﻧﺎﻣﯿﺪ. ﭘﯿﺘــﺮ دراﮐــﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﮐﺘــﺮای اﻓﺘﺨﺎری از داﻧﺸــﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳــﺖ. در ﻧﻬﻢ ﺟــﻮﻻی  2002او ﻣﺪال ﭘﺮزﯾﺪﻧﺘــﯽ آزادی را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد. دراﮐــﺮ، ﻣﺘﺄﻫــﻞ و دارای ﭼﻬــﺎر ﻓﺮزﻧﺪ و ﺷﺶ ﻧﻮه اﺳﺖ. او ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش، دورﯾﺲ، ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻫﻨﺮ ژاﭘﻦ و ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ در ﮐﻠﺮﻣﻮﻧﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ(


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﮑﻨﯿﺪ

1396/07/1
11:46
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
زﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﯿــﺪ، ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻬﻤﻰ اﺳــﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ اوﻟﯿﻪ اى ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻰ ﮔﺬارﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
اﮔــﺮ ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻫﻨــﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮد، ﻓﺮدى ﻧﺎدان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ، ﻣﻮارد زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻧﮕﻮﯾﯿــﺪ ﭼﻪ اﻓﺮادى را ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳــﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادى ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾــﺪ، اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺮد.
 دادن ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺷــﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓــﻰ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ. از آن ﺑﺪﺗــﺮ، دادن ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺣﺎﺿﺮان اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎرى از اﻓﺮاد، ﮐﺎرت ﻫــﺎى وﯾﺰﯾﺘﻰ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻰ اﻧﺪازﻧﺪ.
 ﺑــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧــﻮد، دو ﻋــﺪد ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ او ﯾﮑﻰ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮى ﺑﺪﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻮدِ او از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.
ﺑﺎ ﺷــﺮوع ﺻﺤﺒــﺖ، ﻫﯿﺠﺎن زده ﻧﺸــﻮﯾﺪ و داﺳــﺘﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد، ﯾﺎ داﺳــﺘﺎن آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴــﺮﺗﺎن، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴــﻪ دﻋﻮت ﺷــﺪه اﯾﺪ را ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻧﮑﻨﯿﺪ. 
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزى ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻰ ﺷــﻤﺎ را 
ﺑﺪاﻧﺪ، ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺻﻠﻰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﺷــﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ دادن"ﺷُ ــﻞ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮى ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺖ دادن" درﺳﺖ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔــﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷــﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑــﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮑﻨﯿﺪ؛ ﺑﻰ ﻣﻘﺪﻣــﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺟﺎرى دﯾﮕﺮان ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴــﻪ ﮐﺎرى، آﻧﻘﺪر ﺳــﺮﮔﺮم ﮔﻮﺷﻰ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﻧﺪارﯾﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر معرفی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر معرفی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic