درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مطالعه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدن

1396/09/15
14:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد، و ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫــﺎى ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈــﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ، ﺧﻮاه ﻣﺪارك ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷــﺪ، ﯾﺎ ﻣﺠﻼت ﺣﺮﻓﻪ اى، ﯾﺎ وﺑﻼگ ﻫﺎ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر، و ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﯿﺰى را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳــﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷــﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪى از آن ﺑﻪ دﺳــﺖ آورﯾﺪ؟ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﯾﺪ ﭼﯿﺰى را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاى آﻧﺮا ﮐﺎﻣﻼً درك ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟در اﯾﻨﺠــﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺑــﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮى ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، اﺷــﺎره ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻼش، ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ، ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻋﻠﺖ آﻧﺮا از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ. آﯾﺎ از اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﺪﻓﻰ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﺗﻔﺮﯾــﺢ و ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭘﺲ از آﻧﮑــﻪ از ﻫﺪف ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻤﮑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
 ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﭼﻘﺪر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ آﮔﺎﻫﻰ ﺳﻄﺤﻰ از ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ، ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺧﻼﺻﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.  اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻰ از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺧﻼﺻــﻪ ﻫﺮ ﻓﺼــﻞ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ؛ و از ﻣﺤﺘﻮاى ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺧﻮاﻧــﻰ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿــﺪ و ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﺤﺘــﻮاى ﮐﻠﯿﺪى را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺗﻨﻬــﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻧﯿﺎر ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻰ ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ارزش آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻦ را دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻓﻌـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ ﺳــﻨﺪ، ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬارى ﯾﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﺪى، و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارى ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﻐﺰﺗــﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪاً راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ را ﺑﺎزﻧﮕﺮى و ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺑﺪاﻧﯿـﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿـﺪ. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﻨﺎد، اﻃﻼﻋﺎت را در ﻣﺤــﻞ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﻪ ﻣﻰ دارﻧﺪ، و ﻋﻤﻖ و وﺳــﻌﺖ ﭘﻮﺷــﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎ درك ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ را ﮐﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮى اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿـﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻓﮑﺮى ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه، ﮐﺎر آﺳﺎﻧﻰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻰ از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﻰ رﺑﻄﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﯾﮏ روش ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 در ﮐﻨﺎر اﺳـﻨﺎد ﻓﻨﻰ از واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدى از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﻰ دﺷﻮار را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪى را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎدداﺷــﺖ ﮐﻨﯿﺪ، و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷــﺖ ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 زﻣـﺎن، ﻣﮑﺎن و ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ. زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﮐﯿﻔﯿﺖ آن داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ، ﻣﻔﯿﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺮور ﮐﻨﯿــﺪ و آﻧﺠﻪ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ، در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف، ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.


بررسی 8 جنبه در یک مطالعه امکان سنجی

1395/09/26
20:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
بررسی 8 جنبه در یک مطالعه امکان سنجی

در یک مطالعه امکان سنجی، بررسی می شود که آیا پروژه از جنبه های مختلف، قابل قبول است یا خیر. جنبه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرد، عبارتند از:

    فنی: اگر پروژه از لحاظ فنی، قابل قبول است، باید ریسک های فنی مرتبط با آن نیز بیان شود.

    مالی: قابل قبول بودن پروژه از لحاظ مالی، خصوصاً هنگامی اهمیت ویژه پیدا می کند که هزینه آن برای شرکت، هنگفت باشد. ممکن است هزینه یک پروژه برای شرکت آنقدر بالا باشد که کل شرکت را به مخاطره بیندازد.

    عملیاتی: ممکن است خودِ پروژه، قابل قبول باشد، اما ریسک استفاده از نتیجه پروژه آنقدر بالا باشد که نتوانید از آن بهره برداری کنید.

    جغرافیایی: آیا پروژه از لحاظ مکان فیزیکی تیم یا کارفرمای پروژه، قابل قبول است؟

    زمانی: ممکن است نتوانید به مدت کافی، وقت افراد تیم را آزاد کنید تا بتوانند پروژه را انجام دهند.

    منابع: آیا افراد، تجهیزات، تدارکات و سایر منابع لازم برای اجرای پروژه را در اختیار دارید؟

    حقوقی: آیا هیچگونه مشکل حقوقی وجود دارد که پروژه را غیر قابل قبول سازد؟

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    سیاسی: آیا مشکلات سیاسی داخلی (یا خارجی) وجود دارد که پروژه را غیر قابل قبول کند؟مطالعه سریع

1395/09/21
14:25
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مطالعه سریع

مطالعه سریع، مهارتی است که قابل یادگیری است. این مهارت، اساساً شامل از بین بردن عادت های ضعیفی است که ممکن است از زمانی که مطالعه کردن را فراگرفته اید، در شما ایجاد شده باشد. واقعاً هدف، آن نیست که بتوانید سریعتر مطالعه کنید، بلکه لازم است کارآیی شما در مطالعه افزایش یابد، و لازم است بتوانید آنچه را که مطالعه می کنید، به خاطر بسپارید.
تکنیک های خوبی وجود دارد که می توانید برای تمرین مطالعه سریع، از آنها استفاده کنید. هر تکنیکی را که مورد استفاده قرار دهید، همواره باید نسبت به هدف مطالعه خود، هشیار باشید و تصمیم بگیرید که کدام سرعت مطالعه، برای هدف شما مناسبتر است.
هنگامی که تکنیک مناسب را به کار بگیرید و سختکوشانه تمرین کنید، مطالعه سریع می تواند تا حد زیادی کارآیی کلی شما را بهبود بخشد، زیرا وقت گرانبهای شما را آزاد می سازد و به شما امکان می دهد تا مؤثرتر به کار در زمینه های دیگر بپردازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
هوشمندانه تر مطالعه کنید

1395/08/25
06:06
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
هوشمندانه تر مطالعه کنید

اگر مایلید به گونه ای کارآمدتر به مطالعه بپردازید، تعیین کنید که از هر منبعی که مطالعه می کنید، چه چیزی را می خواهید بیاموزید یا دریافت کنید و برای خود، مشخص سازید که آن موضوع را می خواهید تا چه حد عمیق مطالعه کنید. همچنین شیوه های «مطالعه مؤثر» مانند یادداشت برداری و علامتگذاری را به کار گیرید. به علاوه، بسیار مفید است که بدانید انواع مختلف منابع (کتاب، مجله، روزنامه و ...) را چگونه مورد مطالعه قرار دهید.
قبل از مطالعه، برای خود یک فهرست مطالب تهیه کنید؛ فرهنگ لغات را برای منابع تکنیکی، مورد استفاده قرار دهید؛ و از سایر استراتژی های مفید مطالعه بهره بجویید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


به یاد داشته باشید که توسعه مهارت های مطالعه، به تمرین نیاز دارد. هر چه بیشتر این استراتژی ها را مورد استفاده قرار دهید، در مطالعه کارآمدتر خواهید شد. 

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مطالعه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مطالعه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|