درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مصاحبه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

8 ﺳﺆال ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

1397/08/6
00:11
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 درﺑﺎره ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮑﻰ از اوﻟﯿﻦ ﺳــﺆاﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷــﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳــﺶ، در واﻗﻊ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﯾﺪ، ﭼﻘﺪر ﺑﺮاى ﻧﻘﺸﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ آن ﻫﺴــﺘﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاى ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯿﺪ، و ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺷــﻤﺎ را از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷــﻮﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷــﺖ ﮐﺎرى ﺧﻮد را، از اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑــﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻧﭽــﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷــﻐﻠﻰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
 آﯾـﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ درﺑﺎره زﻣﺎﻧـﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐـﻪ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا درآورده اﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳــﺖ ﮐﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه اى از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﮔﺎه ﺷــﺪه اﻧﺪ و ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻨﻔﻰ، ﺳﯿﺎﺳﻰ و دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺧﯿﺮ، ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﮐﺎرﯾﻰ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎى ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ" داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاردى اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺪه ﺧﻮﺑﻰ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه، ﻣﻮﺿﻌﻰ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺰرﮔﻰ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 از ﮐﺠـﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﯿـﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ روز و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻫﻢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ و اﺷــﺘﯿﺎق ﺷــﺪﯾﺪى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دارﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﺘﺎق ﯾﺎدﮔﯿﺮى و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ. در ﭘﺎﺳﺦ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﯿﻰ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ را ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳــﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده 
اﯾﺪ، ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
 آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﻰ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴـﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه اﯾﺪ؟ ﮐﻠﻤﻪ ﺷﮑﺴــﺖ" ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺪاﻓﻌﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ، ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ درك اﺳــﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﮑﺴــﺖ ﻧﺨﻮرده اﯾﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ، ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﭻ ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ آن ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه اﯾﺪ و ﭼﻪ درﺳﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ.
 ﺷـﻐﻞ اﯾﺪه آل ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷــﻤﺎ واﻗﻌﺎً از اﯾﻦ ﺷــﻐﻞ، راﺿﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﺷــﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. در ﭘﺎﺳﺦ، ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺴــﺘﺠﻮى آن ﻫﺴﺘﯿﺪ، اﺷﺎره ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاى ﺷــﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺧــﻮد را ﺑﺮاى اﯾﻦ ﮐﺎر، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ داﻧﯿﺪ.
 دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ، ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻋﺎم در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﺳــﺖ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳــﻌﻰ دارد درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ: اوﻻً، آﯾﺎ ﺷــﺨﺼﯿﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻧﻘﺶ، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳــﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ و ﺛﺎﻧﯿﺎً، آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺗﯿﻢ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
 ﭼـﻪ ﻧﻮع ﺣﻘﻮﻗـﻰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳـﺖ؟ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨــﺪه ﺑﺎﯾﺪ از اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﺮاى ﻧﻘﺶ و ﺳــﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷــﻤﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺪاﻧﯿﺪ؛ و اﮔﺮ ﻧﻤﻰ داﻧﯿﺪ، ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
 آﯾﺎ ﺳـﺆاﻟﻰ دارﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺑﺎ ﻧﺸــﺎن دادن ﻋﻼﻗﻪ واﻗﻌﻰ ﺧــﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺑﺎ ﻏﺮور ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳــﺎﻧﯿﺪ. ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن، ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﻰ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد آﻣﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳــﺦ داده ﻣﻰ ﺷــﻮد؛ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷــﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮى ﻣﻨﻔﻰ در ﻧﺰد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.هنر مصاحبه

1395/10/2
22:57
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
هنر مصاحبه

اگر به عنوان یک کاندیدا در مصاحبه ای شرکت می کنید، مهم است که در فرآیند درخواست و مصاحبه به چند نکته توجه داشته باشید:

    در مورد کاری که برای آن درخواست می دهید، تحقیق کنید. حتی الامکان بررسی کنید که مجموعه مهارت های شما در چه زمینه هایی می تواند به موفقیت شرکت و نقش شما کمک کند. همچنین نقاط ضعف بالقوه خود را شناسایی کنید و ببینید چگونه می توانید بر آنها غالب گردید.

    هرگز دروغ نگویید. اگر رزومه شما و تجربیاتی که اظهار می کنید، مطابق با واقعیت نباشد، استخدام نخواهید شد؛ و اگر به هر شکلی یا به هر دلیلی استخدام شوید و بعداً دروغ شما آشکار گردد، شغل خود را از دست خواهید داد.

    نشان دهید که چگونه می توانید برای سازمان مفید باشید، و هنگامی که مستقیماً چیزی از شما می پرسند، صادقانه و صریح پاسخ بدهید. آنچه مهارت های شما را بهتر نمایان می سازد، آن است که بگویید چگونه به هدفی دست یافته اید، یا جایزه ای را برده اید، و یا موارد دیگر. شما باید بتوانید در مورد هر یک از نقش های قبلیتان داستان خوبی از موفقیت خود را بازگو نمایید و بهتر است تمامی مثال های شما یکسان نباشد.

    فرم درخواست را پر کنید. انتظار نداشته باشید که چون رزومه خود را ارائه کرده اید، کسی به فرم درخواست شما نگاه نکند. فرم درخواست را با دقت، بدون غلط املایی و دستوری، و با اطلاعات دقیق و صحیح پر کنید.

    برای مصاحبه آماده شوید. در مورد شرکت تحقیق کنید، به پرسش های احتمالی بیندیشید و پاسخ هایی برای آنها آماده نمایید. یک کپی از رزومه خود را در طی مصاحبه در پیشِ رو داشته باشید. چند پرسش نیز آماده کنید تا در صورت لزوم مطرح نمایید. شور و اشتیاق خود را برای نقشی که می خواهید بازی کنید، نشان دهید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    فرآیند مصاحبه را درک کنید. اکثر شرکت ها قادر نیستند به تمامی درخواست ها پاسخ بدهند. اگر پس از گذشت 7 روز از مصاحبه، پاسخی دریافت نکردید، تماس بگیرید و نتیجه را جویا شوید.برچسب ها:هنر مصاحبه ،هنر ،مصاحبه ،

دلایل اصلی رد داوطلبان در مصاحبه استخدامی

1395/10/2
22:49
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
دلایل اصلی رد داوطلبان در مصاحبه استخدامی

میانگین زمان یک مصاحبه استخدامی حدود 40 دقیقه است، اما 33 درصد از 2000 مدیر شرکت کننده در یک نظرسنجی اظهار کردند که در 90 ثانیه اول مصاحبه خواهند فهمید که آیا داوطلب را استخدام می کنند یا خیر.
در همان نظرسنجی، مدیران موارد زیر را به عنوان دلایل اصلی رد داوطلبان برشمردند:

    70 درصد اعتقاد داشتند که داوطلبان استخدام از نظر ظاهر و پوشش، بیش از حد غیررسمی در جلسه مصاحبه ظاهر شدند.
    67 درصد گفتند که متقاضیان استخدام قادر نبودند تماس چشمی برقرار کنند.
    55 درصد، نحوه از در وارد شدن مصاحبه شونده به اتاق را دلیل رد شدن داوطلبان اعلام کردند.
    47 درصد از مدیران، ابراز کردند که داوطلبان استخدام هیچ اطلاعاتی درباره شرکتی که برای مصاحبه آمده اند، نداشتند.
    38 درصد مدیران به علت کیفیت صدا و میزان اعتماد به نفس و همچنین نداشتن لبخند، متقاضی را رد کردند.
    33 درصد، دلیل رد کردن را نوع نشستن متقاضی هنگام مصاحبه بیان نمودند.
    26 درصد، بد دست دادن متقاضی را دلیل رد شدن می دانند.
    21 درصد، یکی از دلایل رد شدن متقاضی را دست به سینه نشستن او هنگام مصاحبه عنوان کردند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


(منبع: راهکار مدیریت)5 نکته که در هنگام مصاحبه های استخدامی باید به یاد داشته باشید

1395/09/14
22:00
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 نکته که در هنگام مصاحبه های استخدامی باید به یاد داشته باشید

پس از آنکه پروژه شما برنامه ریزی شد، تصویب شد و آماده اجرا گردید، یک تیم پروژه باید شکل بگیرد. در برخی موارد، لازم است فردی را برای یک پست مشخص استخدام کنید. چه قصد استخدام یک کارمند را داشته باشید و چه بخواهید یک پیمانکار را انتخاب کنید، فرآیند مصاحبه مهم است. در اینجا به چند قاعده ساده که قبل از مصاحبه باید به خاطر داشته باشید، اشاره می شود:

    متوجه شغل مورد نظر باشید. گاهی افراد با یک متقاضی، مصاحبه می کنند و پس از آن حیران می مانند که برای چه پستی با او مصاحبه کرده اند.

    از نقش خود آگاه باشید. در فرآیند مصاحبه، معمولاً افراد مختلف، نقش ها و انتظارات متفاوتی دارند. مثلاً ممکن است از شما خواسته شده باشد که نظر خود را در مورد مناسب بودن شخصیت فرد متقاضی برای عضویت در تیم بیان کنید؛ یا ممکن است از شما خواسته شده باشد که یک مصاحبه فنی انجام دهید.

    آماده باشید. قبل از مصاحبه، رزومه فرد متقاضی را بررسی کنید. پرسش هایی را یادداشت کنید که به شما امکان دهد نسبت به پیشینه و توانایی های فرد متقاضی، دیدگاهی پیدا کنید. همچنین ممکن است لازم باشد پرسش های دیگری را به عنوان بخشی از فرآیند مصاحبه استاندارد سازمانتان مطرح نمایید.

    ذهن خود را پاک کنید. هنگامی که در جلسه مصاحبه حاضر می شوید، به سایر مسائل و مشکلات سازمان که باید حل کنید، فکر نکنید. در طی مصاحبه، توجه خود را بر بحث و گفتگوی فعلی، متمرکز سازید.

    بپرسید و گوش کنید. در جلسه مصاحبه، نباید فرد متقاضی، تنها کسی باشد که صحبت می کند. باید شما بپرسید، او پاسخ دهد و شما به پاسخ های او گوش کنید. در صورت امکان، پرسش هایی را در ادامه پرسش های قبلی مطرح کنید که به ادامه گفتگو کمک کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


بد نیست اگر چند نفر از اعضای تیم شما در فرآیند مصاحبه شرکت داشته باشند. در این صورت، مصاحبه به دو شکل می تواند انجام شود: یکی اینکه افراد، یک به یک با فرد متقاضی مصاحبه کنند، دیگر آنکه همه به صورت گروهی صحبت های متقاضی را بشنوند.
در حالت اول، افراد مصاحبه کننده این فرصت را خواهند داشت که نظراتی مستقل و از دیدگاه های متفاوت، نسبت به متقاضی داشته باشند و پرسش هایی متفاوت مطرح نمایند.
در حالت دوم، همه افراد مصاحبه کننده، مطالبی یکسان می شنوند اما نیازی نیست متقاضی وقت زیادی را برای مصاحبه صرف کند. در این حالت، متقاضی تحت فشار و استرس بیشتری خواهد بود و می توان عکس العمل او را در شرایط پر استرس مشاهده نمود.مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مصاحبه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مصاحبه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|