درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﺎﻟﺪرﯾﺞ

1397/01/30
09:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺟﺎﯾﺰه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﺎﻟﺪرﯾﺞ، ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺸــﺎن ﺷﯿﺸــﻪ ای ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  14اﯾﻨﭻ  ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ، ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﺪرﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ارﺗﻘﺎى آﮔﺎﻫﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ در رﻗﺎﺑﺖ
ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ 
سهیم شدن در اطلاعات
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه، ﺳﻪ ﮔﺮوه واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻮﭼﮏ.
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﻟﺪرﯾﺞ
ﺑﺮاى اﻋﻄﺎى اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه، ﻫﻔﺖ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد:
رﻫﺒﺮی
ﻃﺮح ریزی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
 ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪارى و ﺑﺎزارﻣﺪاری
 ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
اﻫﺪاف ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﺎﻟﺪرﯾﺞ 
اﻫﺪاف رﺳﻤﯽ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﻟﺪرﯾﺞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ترویج و گسترش آگاهی از کیفیت به عنوان عنصری مهم در رقابت
 گسترش مشارکت در اطلاعات و راهبردهای موفقیت آمیز کیفی و ﺗﺴﻬﯿﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺟﺮاﯾﻰ 
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، دو دﺳﺘﻪ اﻧﺪ:
آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد اﺑﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺎﻟﺪرﯾﺞ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در درون و ﺑﯿﺮون ﺳﺎزﻣﺎن، و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺧﻼل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻮق، ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ارزش ﻫﺎى ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺑﺎﻟﺪرﯾﺞ
 ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮى: ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 رﻫﺒﺮى: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺸﺨﺺ و ارزش ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﻧﻈﺎم ﻫﺎ، ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و روش ﻫﺎی دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﯿﻔﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮑﻮﺷﺪ.
 ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت: دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﺎزار و در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺴــﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ دادن ﺗﻌﻬﺪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴـﺘﻤﺮ: دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳــﻄﺢ ﮐﺎرآﯾﯽ، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ روش ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت: ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﻣﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻃﺮاﺣﻰ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ.
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳـﺎس واﻗﻌﯿﺖ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳــﺎس داده ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﻃﻼﻋــﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن، ﺑﺎزار، ﮐﺎرآﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣــﺎت، ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ: ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ واﺣﺪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
 ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮى ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم: ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﻮزه ﮐﺎری، ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ: ﺑﻬﺒﻮد در زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری ﻣﯽ ﺷﻮد.


7 اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﻰ را ﺑﯿﭽﺎره ﻣﻰ ﮐﻨﺪ

1397/01/22
16:09
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﺮ رﻫﺒﺮى ﻣﺴــﺌﻮل ﺣﻔﻆ ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳــﺘﮑﺎرى ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎرى از اوﻗــﺎت دام ﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷــﻮد رﻫﺒﺮان ﺧﻮش ﻧﯿﺖ، اﺣﺘﯿﺎط را از دﺳــﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ اﯾﻦ دام ﻫﺎ، ﻫﻤﮕﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﺸــﯿﺎرى، ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﮑﺎرى ﺧﻮد را در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
 ﭘﺮورش دادن ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺨﺼﻰ: رﻫﺒﺮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در دﻧﯿﺎى ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷــﻮﻧﺪ. اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﻰ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ: اﯾﻦ دﻧﯿﺎى ﻣﻦ اﺳﺖ، و ﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اى ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد".
 ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﻰ: ﺳﯿﺎﺳــﺘﻤﺪاران ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را ﻧﻤﻰ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ، رﻫﺒﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷــﺎﻫﺪ اﺷــﺘﺒﺎه ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺮار از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﻰ، ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻰ: ﺑﺴــﯿﺎرى از رﻫﺒﺮان ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ داراى ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ(EQ)ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎرى از اوﻗﺎت آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى EQ زﺑﺮدﺳــﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد درك از ﺧﻮد، ﮐﻮر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﮐﺎرﻧﺪ، آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﻧﻤﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸــﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ 63 درﺻﺪ از ﻣﺎ در ارزﯾﺎﺑﻰ از ﺧﻮدﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎط، ﯾﮏ ﺟﺎده دوﻃﺮﻓﻪ اﺳـﺖ: ﺑﺴــﯿﺎرى از رﻫﺒﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗــﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻀــﻰ از آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﻧﻈﺮاﺗﻰ ﮐﻪ اﻓﺮادﺷﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ، ﮔﻮش ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻰ از رﻫﺒﺮان، ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮاى آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﻓﺮادﺷﺎن ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻰ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﻌﻀــﻰ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎزﺧﻮردى ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧــﻮد ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺣﯿﺮان رﻫﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﻰ داﻧﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﯾﺎ اﺧﺮاج ﺷﻮﻧﺪ.
 اﺧـﺮاج ﻧﮑﺮدن اﻓﺮاد داراى ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺿﻌﯿﻒ: ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت رﻫﺒﺮان از اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺴــﺎس ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻀﺎد و درﮔﯿﺮى.
 ﺳـﻘﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻮرﯾﺖ: اﺳــﺘﺒﺪاد ﻓﻮرﯾﺖ زﻣﺎﻧﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ رﻫﺒــﺮان، روزﻫﺎى ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﻫﺎى ﮐﻮﭼــﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸــﺎن ﻣﻰ ﮔــﺬرد ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ، و از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑــﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اﻫﻤﯿﺖ دارد ( ﯾﻌﻨﻰ اﻓﺮادﺷﺎن) ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت: اﯾﻦ اﺷــﺘﺒﺎه اﻏﻠﺐ در اﻓﺮادى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔــﻰ ارﺗﻘﺎء رﺗﺒﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ذﻫﻨﯿــﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز از ﯾﮏ 


9 اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺧﻮب، ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ

1397/01/18
17:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﮔــﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧــﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺎﻟﻮپ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘــﻦ  70درﺻﺪ از اﻧﮕﯿﺰه ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ، ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮ او ﺑﺴــﺘﮕﻰ دارد. ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿــﺪ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﺪﺗﺮﯾــﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﺪﯾــﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮادﺷﺎن دارد:
 از اﻓﺮادﺷـﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﺸـﻨﺪ. ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮب، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﺸــﺎن ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه ورى آﻧﺎن ﻣﻰ ﮔﺮدد.
 ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺎ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮب را ﭘﺎداش ﻧﻤﻰ دﻫﻨـﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى آﻧﻬﺎ را ﺧﻮﺷــﺤﺎل ﻣﻰ ﮐﻨﺪ )ﻣﺜﻼً ﯾﮑﻰ، از ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻰ ﺷــﻮد، دﯾﮕﺮى از ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻰ، و ...(. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﺸﺎن ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺸﺎن ﺳﺎزد.
 ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى اﻓﺮادﺷﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد دارﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺧﻮد را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
 ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ. ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺧــﻮد آﻣﻮزش ﻣﻰ دﻫﻨــﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺨﺼﺺ و اﻧﺴــﺎﻧﯿﺖ، ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮاﻧﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺟﺸــﻦ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻰ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸــﮑﻞ ﺷــﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، و اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻰ ﮐﺸﻨﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺸﻮد.
 ﺑـﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ. وﻗﺘﻰ ﺑــﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدى ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴــﺘﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷــﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از دﯾﮕﺮان ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 اﻓﺮادى را اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ. ﮐﻢ ﮐﺎرى و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﻰ در اﺳــﺘﺨﺪام ﯾــﺎ ارﺗﻘﺎى اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳــﺐ، ﺗﺄﺛﯿﺮى ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ﺳــﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ و آﻧﻬﺎ را دﻟﺴﺮد 
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 ﺑﻪ اﻓﺮادﺷﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴــﺘﻌﺪ، ﭘﺮﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اراﺋﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺷــﻮر و اﺷﺘﯿﺎﻗﺸــﺎن، ﺑﻬﺮه ورى آﻧﻬﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﺷﻐﻠﻰ اﯾﺸﺎن ﻣﻰ ﮔﺮدد.
 درﮔﯿﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﻤﻰ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳــﺘﻌﺪادﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿــﺰ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاى ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻮر، ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾــﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد راﺣﺖ ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ذاﺗﻰ آﻧﻬﺎ 
ﺑﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را.
 اﻓـﺮاد را از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮى ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻤﻰ ﮐﺸـﻨﺪ. اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺎ اﺳــﺘﻌﺪاد وﻗﺘﻰ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎر آﺳﺎن ﯾﺎ ﮐﺴــﺎﻟﺖ آور اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷــﻐﻞ دﯾﮕﺮى ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و ذهنشان را به چالش بکشد


Blake Mouton ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ

1396/12/29
09:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
راﺑﺮت ﺑﻠﯿــﮏ (Robert Blake) و ﺟﯿﻦ ﻣﻮﺗــﻮن (Jane Mouton) در اواﯾــﻞ دﻫﻪ  1960ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﺎرى ﮐﻠﻰ ﺑﺮاى اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪن در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ- ﻣﺤﻮر ﯾﺎ ﻓﺮد- ﻣﺤــﻮر" ﺑﻮدن رﻫﺒﺮان اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ، ﯾﺎ ﺷــﺒﮑﻪ رﻫﺒﺮى، ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷــﺒﮑﻪ، ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ- ﻣﺤﻮر ﺑــﻮدن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮد- ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن، ﺑﺮ روى دو ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ و ﭘﻨﺞ ﺷﯿﻮه رﻫﺒﺮى ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ، ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ دو ﺑُﻌﺪ رﻓﺘﺎرى اﺳﺖ:
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد: اﯾﻦ ﺑُﻌﺪ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺷــﻮد، ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ، و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺨﺼﻰ اﯾﺸﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد.
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ: اﯾﻦ ﺑُﻌﺪ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾــﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ رﻫﺒﺮ، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺷــﻮد، ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ، ﮐﺎرآﯾﻰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ، و ﺑﻬﺮه ورى ﺑﺎﻻ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ، ﺷﯿﻮه ﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 رﻫﺒـﺮى ﺑﺎﺷـﮕﺎه- ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ ﺑـﺮ اﻓﺮاد و ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ: اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ راﺿﻰ و اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺳﺨﺘﮑﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرى آرام و دﻟﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل، ﺗﻮﻟﯿﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.

 رﻫﺒﺮى ﮐُﺸﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ- ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ اﻓﺮاد: اﯾﻦ دﺳــﺘﻪ از ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐــﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻘﻂ اﺑﺰارﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑــﺮاى ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرى ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﺆﺛﺮ، در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﻧﻮع از رﻫﺒﺮان ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ، روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرى ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ اى دارﻧﺪ، و ﺗﻨﺒﯿﻪ را ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮاى اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻰ داﻧﻨﺪ.
 رﻫﺒـﺮى ﺑـﻰ ﺧﺎﺻﯿﺖ- ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ  ﺑﺮ اﻓﺮاد: اﯾﻦ ﺷــﯿﻮه رﻫﺒﺮى، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻰ اﺛﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻫﺒﺮان ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دارﻧــﺪ و ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرى رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ و اﻧﮕﯿﺰﺷﻰ. ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﺤﻠﻰ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻰ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ.
 رﻫﺒﺮى ﻣﯿﺎﻧﻪ رو- ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ  ﺑﺮ اﻓﺮاد: اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا، ﺷﯿﻮه اى ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﺷﻰ ﻣﯿﺎن دو ﺑُﻌﺪ ﻣﺬﮐﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ زﯾﺮا در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﺳﺎزش، ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻘﺪارى از ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ. رﻫﺒﺮاﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را در ﭘﯿﺶ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﻣﺘﻮﺳﻂ دارﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 رﻫﺒـﺮى ﺗﯿـﻢ- ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑـﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ  ﺑـﺮ اﻓﺮاد: اﯾﻦ رﻫﺒــﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ، ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﻓﺮاد را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در درك اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ، درﮔﯿﺮ و دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ و در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻧﯿﺎزﻫﺎى آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰ ﺷــﻮد. در ﻧﺘﯿﺠــﻪ، ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﯿﻤﻰ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﮔــﺮدد و ﺣﺎﺻﻞ آن، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|