درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

1396/07/5
00:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

 پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند ، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسبها به زمین بیفتد، تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمی کنند.

اما خرها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند ، پس از شروع اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته و فقط به خر رقیب که در جناح چپ و یا راستش قرار دارد ، پرداخته و تمام تمرکزش ،ممانعت از کار دیگران است

یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن خر دیگر به خط پایان شوند. 
حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسد.

 امروزه از این موضوع در علم مدیریت بسیار استفاده می شود و بدین معناست که افراد ناتوان که می دانند خود به خط پایان نمی رسند 
با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتن ، به بهانه مختلف ،مانع رسیدن دیگران به اهدافشان می شوند و در اصطلاح میگویند :

 " فلانی ، مسابقه خر سواری راه انداخته است! "

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ

1396/07/1
12:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﮔﻮﺷــﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد، ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد، ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧــﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ آﻧﻘﺪر درﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷــﻮﻧﺪ ﮐــﻪ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ، و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸــﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ آﻧﻬﺎ را 
ﺑﺪﺧﻠﻖ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺣﺮف" ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ. در ﻧﮕﺎه اول، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺼﻮر ﺷــﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد، دروﻧﮕﺮا ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ وﻟﻰ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﻰ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﮔﻮﺷــﻪ ﮔﯿﺮ و اﻓــﺮاد دروﻧﮕﺮا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ در اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮى، ﺑﺪﺧﻠﻘﻰ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
بی اعتمادی یا تردید درمورد توانایی های دیگران
کمال گرایی
نادیده گرفتن موعدها یا اهداف تیم
ضعیف بودن در برقراری ارتباط
بی احساس بودن و نداشتن حس همدلی
متکی به خود و قابل اعتماد بودن
با استعداد،خلاق و با هوش بودن
مطمئن بودن نسبت به مهارت های خود
داشتن تمرکز
ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻋﻀﻮى از ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ اﻣﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ:
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺮد، ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎى او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
او را ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

1396/07/1
11:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 7ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ و ﻣــﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘــﺎط درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه" ﯾﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط درد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳــﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺑــﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷــﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن در ﭘﺮوژه، ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻘﺎط درد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺳـﺎزﻣﺎن: ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾﺰى، واﮔﺬار ﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ و ﺳــﭙﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮى آن وﻇﺎﯾــﻒ، ﻫﻤﮕــﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺟــﺮاى روان و ﺑﺪون اﺷــﮑﺎل ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﺿﺮورى ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷــﺪ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ را واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، آﻧﮕﺎه ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻪ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
 ارزﯾﺎﺑﻰ: اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺟﻤﻊ آورى داده 
ﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﻰ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﺎزﺧﻮرد: اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، در ﮐﻨﺎر ارزﯾﺎﺑﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻰ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، آﺳﺎن اﺳﺖ، اﻣــﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
 ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﻰ: ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﺑﻮدن را ﺑﻪ وﺿــﻮح ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧــﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑــﻪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ. اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد وﻇﺎﯾﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﺗﺎ آن وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ 
ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 وﺣﺪت: داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ دﯾﺪن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ واﺣﺪ، ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ ﺷــﻮد و اﺳــﺘﺤﮑﺎم ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، وﻇﺎﯾﻒ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﮐﻠﻰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد، ﭘﯿﮕﯿﺮى 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﭘﯿﮕﯿﺮى: ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺎ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اى ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه و ﺳــﻤﺖ و ﺳﻮى ﺣﺮﮐﺖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺘﻮان اﻣﻮر را 
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
 آﺷـﮑﺎر ﺑﻮدن: ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از در دﺳــﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه، اﻣﺮى ﺿﺮورى اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﺴﺎن، ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ را در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻢ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و منجر به بهبود مستمر میگردد.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن با استفاده از اهرم ها

1396/07/1
11:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺮاى ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ اﻫﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن آن ﺟﺴﻢ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(، ﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ اﻫﺮم اﺳﺘﻔﺎده 
ﮐﻨﯿﺪ )ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﺟَﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ اﻟﻮار ﺑﻠﻨﺪ(. ﮐﺪام روش ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮ اﺳــﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم، ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻫﺮم ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺴﻢ ﺧﯿﻠﻰ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮى را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮ 
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد از اﻫﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎى ﮐﺎرى ﺧﻮد، ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺧﯿﻠﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى 
ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ؟

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻫﺮم ﻫﺎى زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
 زﻣﺎن: اﺳــﺘﻔﺎده از اﻫﺮم زﻣﺎن، اﺳﺎﺳــﻰ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺳــﺎﻋﺖ ﻫﺎى ﮐﺎرى ﻣﺤﺪودى در ﯾﮏ روز وﺟﻮد دارد؛ ﭘﺲ اﮔﺮ از زﻣﺎن اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻬﺮه ورى را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اى اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.
 ﻣﻨﺎﺑﻊ: ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از داﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ داراى ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اى از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ، اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت، اﻓﮑﺎر و اﯾﺪه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ، و ﺑﺎﯾﺪ، از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺎﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺷﻤﺎ، ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻰ دارﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ؟ ﯾﺎ داﺷــﺘﻪ ﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﮐﻪ ﻣﻰ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 داﻧـﺶ و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ: داﻧﺶ ﮐﺎرﺑﺮدى، در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﻋﻤﻞ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﻫﺮم ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اى اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
 ﻓﻨﺎورى: ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻫﺮم ﻓﻨﺎورى، ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ، و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﻨﺎورى ﺑﺮاى اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺮدن آنها استفاده نمایید.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|