درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

1396/08/15
20:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴــﯿﺎرى از اﻓﺮاد، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﯾﮑﻰ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻰ داﻧﻨﺪ. اﯾﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ، دﺷــﻮار اﺳــﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳــﻤﻰ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻤــﻊ آورى ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺗﺄﯾﯿﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿــﺖ دارد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﺠــﺎد ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، 
ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ:
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﺪه، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و درﺳﺖ ﺑﻮدن، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ. وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻى ﮐﯿﻔﯿﺖ را در ﻃﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐــﺮد. ﺟﺰﺋﯿــﺎت ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤــﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺷﻮد.
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷـﺪه اﻧﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷــﻤﺎ در دو ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ: ﯾﮑــﻰ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﺎرى ﭘﺮوژه و دﯾﮕﺮ در اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻠــﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.

 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ" و ﺑﺎزرﺳﻰ" اﺳﺖ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧــﻰ ﮐﻪ ﭘﺮوژه در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳــﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﺎى ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ را اﺟـﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺷﺎره دارد؛ و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى" ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد. داﺷﺘﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ، 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد. ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮرﺳــﻰ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﺸــﮑﻠﻰ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ، ﻋﻠﺖ آﻧﺮا ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.


مدیریت ریسک در پروژه های ساخت تونل

1396/08/5
07:28
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 مدیریت ریسک در پروژه های ساخت تونل 
مهندس محمد حیاتی

امروزه سرمایه گذاری در پروژه ها به شدت تحت تاثیر عوامل ریسک بوده و تصمیم گیری جهت تامین مالی با نظر گرفتن ریسک و مدیریت آن اتخاذ می شود. مدیریت ریسک مجموعه فرایند های لازم برای شناسایی، تجزیه و تحلیل و واکنش در مقابل یک پروژه به منظور بیشینه کردن نتایج وقایع مثبت و کمینه کردن پیامدهای وقایع ناگوار و منفی است که می تواند روی اهداف اصلی پروژه تاثیر بگذارد. مدیریت ریسک در مجموع به شناسایی ریسک های پروژه، ارزیابی آنها و اطلاع از اولویت هر کدام از این ریسک ها و اتخاذ استراتژی مناسب در پاسخگویی به این ریسک ها اطلاق می شود. یکی از گامهای اساسی در فرایند مدیریت ریسک ارزیابی و رتبه بندی ریسکها میباشد. 
یکی از بهترین روشها جهت شناسایی و طبقه بندی ریسکها ایجاد یک ساختار شکست ریسک RBS می باشد. طراحی و اجرای پروژه های ساخت تونل مستلزم صرف سرمایه قابل توجهی بوده و از جمله پرمخاطره ترین پروژه ها به شمار میروند. این مسئله عمدتاَ به عدم شناخت کافی از وضعیت زمین، شرایط پیرامونی و عدم قطعیت های مرتبط با آن در طراحی و اجرای این پروژه ها بازمی گردد.

شناسایی عوامل ریسک زا و آگاهی از میزان و نوع تاثیرات و ارزیابی ریسکها از یک سو و رتبه بندی درست آنها از سوی دیگر به عنوان بخشی از فرایند پیچیده مدیریت ریسک، گامی اساسی در جهت ارزیابی صحیح و پاسخ دهی به موقع و مناسب به این ریسک ها و موجب کاهش زیان در نتیجه این رویداد ها می باشد. رتبه بندی مرسوم عمدتاً توسط قضاوتهای مهندسی و تحلیل های کیفی صورت می گیرد که از اعتبار کافی برخوردار نیستند. برای رتبه بندی ریسکهای پروژه به ویژه زمانی که تعداد عوامل ریسک زا افزایش می یابد، استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه می تواند راهگشا باشد.
اصول مدیریت پروژه و مفهوم ریسک بر اساس PMBOK، عدم قطعیت و فرایند مدیریت ریسک مورد بررسی قرار می گیرد و سپس ریسک در پروژه های تونلسازی ارزیابی می شوند و  آنگاه رتبه بندی از روشهای مرسوم و عمدتاً به صورت کیفی در این پروژه ها استفاده می شود و یا از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه جهت ارزیابی و رتبه بندی استفاده می گردد.
در روش های تصمیم گیری چند شاخصه که از روشهای مناسب جهت رتبه بندی ریسکها می باشد و تکنیک هایی جهت رتبه بندی ریسکها دارد. هر نوع تکنیکی جهت ارزیابی ریسک باید با ایجاد روشی مناسب برای شناسایی و طبقه بندی ریسکهای خاص هر پروژه آغاز شود لذا با توجه به این مهم یک ساختار جامع شکست ریسک در پروژه های تونلسازی مدلسازی گردیده و این ساختار مبنای مطالعات بعدی قرار می گیرد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ

1396/08/5
05:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺎ را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻤﯿﻞ، ﯾﮏ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻋﺎﻟﻰ اﺳــﺖ، اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺒﺎً در اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻓﺮاط ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى ﺧــﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﻬﺮه ورى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اى اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى درﯾﺎﻓﺘﻰ ﺧﻮد:
اوﻻً، ﺑﺮرﺳﻰ و ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ را در اوﻗﺎت ﺧﺎﺻﻰ از روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. 
اﮔﺮ ﻧﮕﺮان ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﺘﺎن داراى ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮕﺬارﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻨــﺪ )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕــﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ( ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﯿﻞ ﺑﺎﮐﺲ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺷﻔﺎف ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى ﺧﻮد را در ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﻗﺪام ، در اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﻰ" ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳــﻰ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن دو دﻗﯿﻘﻪ اى" را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ اﯾﻤﯿﻠﻰ را ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در دو دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﯿﺪ، ﻓﻮراً ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ، اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى درﯾﺎﻓﺘﻰ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
 روش دﯾﮕــﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى درﯾﺎﻓﺘﻰ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ و 


ﻫﻨﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى

1396/08/3
08:56
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آﯾﺎ ﺑﺮاى ﺟﺴﺘﺠﻮى ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، در ﻣﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎى درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻣﺎن زﯾﺎدى را ﺻﺮف ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎر ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ، اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎزﯾﺎﺑﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﺻﺮف وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮاى ﺟﺴــﺘﺠﻮى اﺳــﻨﺎد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻫــﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اى ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﯿﺪ ﺑﺸــﻮد- ﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان اﺳــﺘﺮس ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﻋﺎدت ﻫﺎى ﺳــﺎده در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى زﻧﺪﮔﻰ ﮐﺎرى ﺷﻤﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ، در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 از ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﺪارك ﻏﯿﺮﺿﺮورى ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
 روﺷﻰ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﺮاى ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ، و ﮐﺸﻮﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺪارك ﻣﺮﺗﺒﻂ را، از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﻬﺪارى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﮐﺎرﻫﺎى ﺟﺎرى را از ﮐﺎرﻫﺎى ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
 از ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﭘﻮﺷــﻪ ﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎد در ﯾﮏ ﮐﺸﻮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ، از اﺳــﻨﺎد ﮐﺎﻏﺬى، ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ اﻗﺪام، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺪارك را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﯿﻮه Tickler را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ 12 ﭘﻮﺷﻪ ﺑﺮاى 21 ﻣﺎه ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﭘﻮﺷﻪ را ﺑﻪ 13 ﭘﺮوﻧﺪه (ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮاى ﯾﮏ روز) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﺪارﮐﻰ را ﮐﻪ در ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روى آﻧﻬــﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ، در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. در اﺑﺘﺪاى ﻫﺮ روز، ﭘﺮوﻧــﺪه آن روز را ﺑﺎز ﮐﻨﯿــﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪارك آﻧﺮا ﺑﺮ روى ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻟﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺎه ﺑﻌﺪ، ﺳــﺮِ ﺟﺎى ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه روز ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|