درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

7 ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاى اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه

1397/05/24
08:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺳــﻨﺘﻰ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﺎزﻫﺎ در دو ﺳــﻄﺢ ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸــﻮر ﭘﺮوژه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿــﺪ. ﻧﯿﺎزﻫﺎى دﻗﯿﻖ در ﻃﻰ ﯾﮏ ﻓﺎز ﺗﺠﺰﯾــﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ راه ﺣﻞ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑــﺮاى ﺟﻤــﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﺗــﻮان  4ﻣﺮﺣﻠــﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ: اﺳﺘﺨﺮاج، ﻣﻌﺘﺒﺮﺳﺎزى، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت، و ﺗﺄﯾﯿﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳــﺘﺨﺮاج، ﺟﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻى ﭘﺮوژه، ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﺑﺮاى اﺳــﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎى دﻗﯿﻖ، ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ را ﻣﻄــﺮح ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳــﺦ ﻫﺎ ﮔﻮش دﻫــﺪ. ﺟﻤﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫــﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اﺣﺘﻤــﺎﻻً ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳــﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوژه ﺧﻮد از ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
 ﻣﺼﺎﺣﺒـﻪ ﻫﺎى ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ: راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه، آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ.
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ: ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻰ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎى ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﯿﺎز دارد و رﺳﻤﻰ ﺗﺮ اﺳﺖ.
 ﺟﻠﺴـﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷـﺪه: در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت، ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﺘﺮى را ﺑﺮاى ﻫﺪﻓﻰ ﻣﺸــﺘﺮك ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﻰ آورﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳــﻌﻰ دارﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اىﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﺟﻠﺴـﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸـﺘﺮك )JAD(: ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻰ اﺳــﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻧﻮﻋﺎً ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺟﻠﺴﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد، در ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ آورى ﻧﯿﺎزﻫــﺎ از ذى ﻧﻔﻌﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎى دور ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﻰ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﭘﺮوژه دارﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﺎزى: در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺪرن، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎى اوﻟﯿﻪ اى را ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮاى ﺳــﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﯿﺪ و او ﻧﯿﺎزﻫﺎى دﯾﮕﺮى را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﺪل را اﺻﻼح ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اى ﺗﮑﺮار ﻣﻰ ﺷﻮد.
 زﯾـﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ اﻃﺮاﻓﯿﺎن: ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد، ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ روال ﺧﺎﺻﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﻠﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.


وﻗﺘﻰ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟

1397/05/11
15:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ، دﺷــﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ دوﺳــﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻰ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻪ واﮐﻨﺸﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎى درﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دارد. اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را درك ﮐﺮده اﯾـﺪ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿــﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ را ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺸــﺎﺑﻬﻰ را ﮐﻪ اﺧﯿــﺮاً اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷــﺨﺺ دﯾﮕﺮى ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻓﺮد دروﻏﮕﻮ را در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. از ﺷــﺪت ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى دروغ ﮔﻔﺘﻦ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آورﯾﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دود آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮود.
 ﮔﺰﯾﻨﻪ  :1ﻫﯿﭻ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ او دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و واﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ، ﻫﻤﻮاره ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺤــﻞ ﮐﺎر. ﻗﺒــﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ: ﺑﺮاى ﻣــﻦ ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﻰ دارد؟". 

ﻗﺒﻞ از آﻧﮑــﻪ اﻗﺪاﻣﻰ ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آﻧﺮا ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺴﻰ از اﯾﻦ دروغ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﺑﻠﻪ، ﭼﻪ ﮐﺴــﻰ، و اﯾﻦ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻋﺪاوﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد از آن دورى ﻣﻰ ﺟﻮﯾﯿﺪ از رﺿﺎﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ آن ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﺎارزش ﺗﺮ اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻫﻢ دروغ آﻧﻘﺪر ﺟﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
 ﮔﺰﯾﻨﻪ 2: ﺑﺎ ﺷـﻮﺧﻰ آﻧﺮا ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻌﻀﻰ از دروغ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرﮔﻨﺪ ﮐــﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓــﺖ، و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﮐﺎر زﯾﺎدى در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺠــﺎم داد. در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﯾﮏ ﺟﻮك ﺑﺴــﺎزﯾﺪ. ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻼت ﻣﻔﺮﺣــﻰ ﮐﻪ دروغ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ، 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳــﺖ؛ ﻣﺜﻼً اﯾﻦ ﺟﻤﻠــﻪ: ﻫﻰ، ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ دﻣﺎﻏﺖ ﮐﻤﻰ درازﺗﺮ ﺷﺪ!". اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﻪ ﻓﺮد دروﻏﮕﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺗﻼﻓﻰ، ﺑﻪ اﺷــﺘﺒﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ. ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺷﻤﺎ را دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻋﻤﺪاً ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮔﺰﯾﻨﻪ  :3ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﺰﻧﯿﺪ. روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺷﺨﺺ دروﻏﮕﻮ وﺟﻬﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﺰﻧﯿﺪ. واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﺪه ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷــﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ. ﺳــﺆاﻻت ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ، ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮ ﻓﺮﺻﺖ داده اﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف اﺷــﺘﺒﺎﻫﻰ زده" و آﻧﺮا اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دروﻏﮕﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد. ﮔﺰﯾﻨﻪ  :4دروﻏﮕﻮ را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﯿﺪ. در ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن و اﻧﺠــﺎم ﻧﺪادن ﻫﯿﭻ ﮐﺎرى" ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺒﺎﺷــﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷــﺨﺺ دروﻏﮕــﻮ را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. ﻓﻘــﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، زﯾﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﻫﺸﯿﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎ ﻓﺮد دروﻏﮕﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿــﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮى ﮐــﻪ آن دروغ، آﻧﻬﺎ را ﺗﺤــﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫــﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ﻣﺪارﮐﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎى ﺷﻤﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دروﻏﮕﻮ ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.


8 راه ﮐﻪ اﻓﺮاد زﻫﺮآﮔﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎى ﮐﺎرى را ﻫﻢ ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ

1397/05/4
21:27
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﻬﻮد، ﺗﺮﺳﻨﺎك ﻫﺴــﺘﻨﺪ، ﻣﺸــﮑﻼت ﺟﺪى اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﺮا؟ اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﺧﻮاه آﺷﮑﺎرا ﺑﻰ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاه ﺑﺴﯿﺎر ﺳــﻬﻞ اﻧﮕﺎر، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان از ﺷﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻼص ﺷﺪ. ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪى ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳــﺪ ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ  اﻣﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ آراﻣﻰ در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد، رﻓﺘﺎر و روﺣﯿﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؟
 آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺮراً ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ: اﯾﻦ، ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴـﺖ". ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد، ﻫﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ از اﯾﺸــﺎن ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑﻰ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﺎرى ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ از اﯾﺸــﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد. )اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮب، ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ، و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰى از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد، ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻰ آﯾﻨﺪ.( ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ، ﮐﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺴــﺖ" در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮدم و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ". ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﻰ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺴــﺠﻢ را ﺑــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ از اﻓﺮاد، ﻣﺒﺪل ﻣﻰ ﺳﺎزد.
 آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳـﻬﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺷــﻤﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﯾﺎ ﺣﺘﻰ دﯾﺮوز، ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ؛ ﻣﺘﺸــﮑﺮﯾﻢ. اﻣﺎ اﻣﺮوز، روزى دﯾﮕﺮ اﺳــﺖ. ارزش واﻗﻌــﻰ ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﺮ روزه او در ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻦ ﻗﺒﻼً ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام" ﯾﻌﻨﻰ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزى ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ". و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 آﻧﻬﺎ اﺣﺴـﺎس ﻣـﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﻰ اﺳـﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ اى ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺸﻮد، ﺑﻰ ارزش اﺳﺖ.
 آﻧﻬﺎ ﭘﺸـﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎﻟﻰ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ: ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه، و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺎﺿﺮان در ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻰ رود ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺳــﭙﺲ ﮐﺴﻰ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺴــﻪ" ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاك ﻧﮕﺬاﺷــﺘﻪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷــﺪه، ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﮐﺎرى را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﺪ، ﻓﻘﻂ از روى اﺟﺒﺎر اﺳﺖ.
 آﻧﻬـﺎ ﻋﺎﺷـﻖ ﺷـﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﻰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻨﻔــﻰ درﺑﺎره ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﻮد، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ آن ﺷﺨﺺ در ﺟﻤﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 آﻧﻬﺎ از ﻓﺸـﺎر ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را ﻋﻘـﺐ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ﮐﺎرﮐﻨــﺎن ﺧﻮب، ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﺳــﻌﻰ دارﻧــﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻬﺘــﺮ از روز ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷــﻨﺪ. اﻣﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻧﻤﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺴــﻰ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﮐﻮﺷﻨﺪ دﯾﮕﺮان را ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
 آﻧﻬـﺎ ﻋﺠﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺴـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ. ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮب و ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﻮب ﺗﯿﻢ، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺘﺨﺎرات را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. او ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰ ﺑﺨﺸﺪ، دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، از دﯾﮕﺮان ﻗﺪرداﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، و اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ. او ﻧﻤﻰ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادم" ﯾﺎ اﯾﻦ، اﯾﺪه ﻣﻦ ﺑﻮد".
 ... و آﻧﻬﺎ ﻋﺠﻠﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﻘﺼﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ. ﯾﮑﻰ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﮐﻰ اﺳﺖ؛ ﯾﮑﻰ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻖ او ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﺷــﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﮑﻰ از ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ اﻓﺘﺎده، ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴــﺘﻢ" و ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮى ﺑﻮده اﺳﺖ.


ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن

1397/04/29
04:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ دوره ﻓﺘﺮت ﮐﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﯾﺎ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻈﻢ و ﻧﻈﺎم رواﺑﻂ ﮐﺎری ﻗﺒﻞ را ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻋﺪه و ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺷــﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در وﺿﻌﯿﺖ رﻫﺎﺷﺪﮔﯽ و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﻓﻘﺪان ﻫﻨﺠﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺮدی را ﻣﻼك و ﻣﺒﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸــﺎء ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
در ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻨﺠﺎری ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮرات و ﺑﺮداﺷــﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد از روﺣﯿﺎت، دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان آﯾﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ:
 ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧــﻮد را در آﯾﻨﺪه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻗﺪاﻣﺎت از ﻃﺮح اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾــﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ ﺗﺎ ﺣﺒــﺲ ﯾﺎ ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت درون ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﻤﮑﺎران و رﻗﺒﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت در دوره ﻓﺘﺮت را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﯾﺎ ﺳــﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸــﺮوع از اﻣﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.
 ﮔﺮوﻫــﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺼﻮری ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻣﺪﯾﺮان آﯾﻨﺪه دارﻧــﺪ، ﮐﻨــﺞ ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺰﯾﺪه، اﻧﺰوا و ﮔﻮﺷــﻪ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸــﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﮔــﺮوه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﮑــﺮ اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑــﺎ ﺗﯿﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤــﮑﺎران ﻣﺪﯾــﺮان آﯾﻨﺪه ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ و دوﺳــﺘﯽ و رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎری اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ﮔﺮوﻫــﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﯾﻨــﺪه را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، راه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤــﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﮐﻪ در ﻓﻘﺪان ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ در ﺳــﺎزﻣﺎن رخ ﻣﯽ دﻫــﺪ، ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳــﺎزﻣﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫــﺪ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺮﺗﻨﺶ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ، ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻼء ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴــﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸــﺪاوری از ﺧﻮد و ﺧﻂ ﻣﺸــﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺷﺪﯾﺪ و ﻏﻠﯿﻆ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﮐــﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع و ﺗﺼﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از رواﺑﻂ اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﻣﺤﯿﻂ را 
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
(ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ)


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|