درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

رﻫﺒﺮى ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن

1396/07/21
12:17
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﻫﻰ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. آﻧﻬﺎ داراى ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰارش ﻧﻤﻰ دﻫﻨﺪ، و ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺪرت اﻧﺪﮐﻰ دارﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﺧﺮوﺟﻰ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﯿﻢ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود ﮐﻪ، در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺪﻫﯿﺪ، ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ، و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﺸﺎن را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻤﻰ از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى رﻫﺒﺮى ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﺪ. از ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﻫﺎ ﺗﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﺎز و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ- و ﺣﺘﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺗﯿﻢ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزﯾﺪ، و اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ارزش ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺎور دارﯾﺪ، و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﮑﺎرﯾﺘﺎن اﺣﺘﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ- و آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ، ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﻫﻤﮑﺎرى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

8 اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮب، ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ

1396/07/20
13:44
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴﯿﺎرى از اﺷــﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ. وﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ، اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮك ﻣﻰ 
ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى دارﻧﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳــﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻤﺘﺎز، اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎى ﺧﻮد ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷــﺪه اﻧﺪ و در ﺟﺴــﺘﺠﻮى ﯾﮏ ﺷــﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاى ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮى از ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ درك ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺸــﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن دارد. ﻋﺎدات زﯾﺮ، ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ:
 ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر
 ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
 ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ
 ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد
 ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد
 اﺟــﺎزه ﻧﺪادن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑــﺮاى دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻋﻼﯾﻖ وآﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﻮر و 
اﺷﺘﯿﺎﻗﺸﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد
 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﺮدن اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ

چگونه از جلسات مسموم زنده بیرون بیاییم؟

1396/07/11
00:49
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه از جلسات مسموم زنده بیرون بیاییم؟

ترفند واقعیت های ساختگی برای بسیاری از ما ایرانیان بسیار آشنا و حتی ممکن است بخشی از زندگی روزمرهء ما باشد. معروفترین جملهء این ترفند را در معاملات خودرو شنیده اید: این ماشین دست یه خانم دکتر بوده فقط باهاش میرفته مطب و برمیگشته. واقعیت این است که شما به ندرت میتوانید واقعیتهای ساختگی را از حقایق تمیزدهید. اما باید در نظر داشته باشید که در هر مذاکره ای ممکن است این واقعیتهای ساختگی شما را از تصمیم گیری عقلانی و پیمودن مسیر منطقی منحرف نماید. ترفند واقعیت های ساختگی یک روش مذاکرهء غیراخلاقی و عملا یک ترفند کاملا غیرحرفه ای و عمدتا مورد علاقهء افراد سنتی، تازه کار ویا دارای مهارتهای مذاکره ای بسیار پایین است.
1-    چرا این ترفند را استفاده نکنم؟
مانند همهء ترفندهای مذاکرهء غیراخلاقی، این ترفند نیز شما را از پیمودن مسیر منطقی مذاکره منحرف نموده و باعث اتلاف وقت و انرژی طرفین میشود. واقعیت های ساختگی از دو جنبه روی مذاکره اثر میگذارند. جنبهء اول مقلوب نشان دادن واقعیتهای مذاکره است که رسما بعنوان تقلب و کلاهبرداری شناخته میشود. جنبهء دوم ایجاد حقایق جانبی (و عمدتا نامربوط) دربارهء موضوع مذاکره است که باعث هدایت افکار طرف روبرو برای نتیجه گیریهای غیرواقعی میشود. جنبهء دوم به ندرت با معیارهای کلاهبرداری قابل سنجش است. برای مثال جملهء ماشین خانم دکتر، هیچ ارتباطی با سلامت یا اصالت خودروی موضوع معامله ندارد اما بطور غیرمستقیم شنونده را توجیه میکند که خودرو کاملا سالم و اصیل است.
2-    چرا و چگونه این ترفند را استفاده کنم؟
هیچ دلیلی برای استفاده از این ترفند لازم یا کافی نیست. دقت داشته باشید که اعم از تازه کار یا حرفه ای بودن طرف روبرو، استفاده از این ترفند شخصیت و اعتبار شما را به شدت تحت تاثیر گذاشته و اعتبار همهء مذاکرات را زیر سئوال می برد. بجای تمرکز روی موضوعات منحرف کننده یا واقعیت های ساختگی، سعی کنید روی موضوعات اصلی و حقایقی متمرکز شوید که مذاکرهء شما را به سمت موفقیت هدایت میکنند و از بحث روی مسائل مخرب خودداری نمایید.
3-    چگونه این ترفند را مهار کنم؟
قبل از شروع مذاکره اهداف و نتایج قابل دسترسی را برای خودتان شفاف و صریح ترسیم نمایید. محدوده ها و پارامترهای موثر در تصمیم گیری تان را نیز یکبار مرور نمایید. در هنگام مذاکره روی حقایق مستقیم و مثر متمرکز شوید و برای هرکدام روشهای راستی آزمایی منطقی و قابل قبولی در نظر بگیرید و از بحث و مجادله دربارهء موضوعات جانبی و بی اهمیت پرهیز نمایید. مثلا مورد ماشین خانم دکتر، معاینه فنی، بررسی کارشناسی و اخذ سوابق خلافی ماشین بسیار مهم تر است، بنابراین در مورد مطب و تخصص خانم دکتر مربوطه اصلا پرس و جو نکنید.

5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﻰ، ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد

1396/07/9
09:38
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ درد ﺷــﻤﺎ ﻧﻤﻰ ﺧﻮرد، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه آﺷــﻨﺎﯾﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻧﮑﺎت ﺗﺎزه اى ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، 
ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 ﮐﺎر را ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﻨﯿـﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷــﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ درك ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ از ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه، ﻓﺮﺿﯿﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ، رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ، ذى ﻧﻔﻌﺎن، روﯾﮑﺮد، و ﻏﯿﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاى اﯾﻦ اﻣﻮر، 
وﻗﺖ ﮐﺎﻓﻰ ﺻﺮف ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟
 ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر، ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﻰ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﺮﺳﯿﻢ؛ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳــﺎﻧﯿﻢ. زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺷــﺎﻣﻞ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ، و ﻏﯿﺮه ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﺑﻮدﺟـﻪ اى ﺑﺮاى ﺑـﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠـﺎم ﮐﺎر، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮاى ﺑﺴــﯿﺎرى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺿﺮورى اﺳــﺖ. ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮآوردى دﻗﯿﻖ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﭘﻮل را ﻣﯿﺎن ﺣﺴﺎب ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ، ﺑﺨﺸﻰ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮآورد 
ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ.

 ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺸــﯿﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷــﻮد. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺎرﻫــﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت، را ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻰ ﭘﺮوژه را، از ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 در اﺑﺘـﺪا و در ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﻨﻈـﻢ، اﻃﻼﻋـﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت،ﯾﮑﻰ از ﻧﮑﺎت اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑــﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|