درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﻰ، ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﮐﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد

1396/07/9
09:38
امیرحسین ستوده بیدختی
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ درد ﺷــﻤﺎ ﻧﻤﻰ ﺧﻮرد، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودى ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه آﺷــﻨﺎﯾﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻧﮑﺎت ﺗﺎزه اى ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، 
ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﯿﻢ:
 ﮐﺎر را ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﻨﯿـﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷــﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ درك ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ از ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه، ﻓﺮﺿﯿﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ، رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ، ذى ﻧﻔﻌﺎن، روﯾﮑﺮد، و ﻏﯿﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﻣﺎ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاى اﯾﻦ اﻣﻮر، 
وﻗﺖ ﮐﺎﻓﻰ ﺻﺮف ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟
 ﺑﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎر، ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﻰ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰى ﺑﺮﺳﯿﻢ؛ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺑﯿﺎن ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳــﺎﻧﯿﻢ. زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺷــﺎﻣﻞ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ، و ﻏﯿﺮه ﻣﻰ ﺷﻮد.
 ﺑﻮدﺟـﻪ اى ﺑﺮاى ﺑـﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠـﺎم ﮐﺎر، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺮاى ﺑﺴــﯿﺎرى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺿﺮورى اﺳــﺖ. ﺳــﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮآوردى دﻗﯿﻖ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﭘﻮل را ﻣﯿﺎن ﺣﺴﺎب ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ، ﺑﺨﺸﻰ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮآورد 
ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ.

 ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺸــﯿﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷــﻮد. اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﮐﺎرﻫــﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎﻃﺎت، را ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻰ ﭘﺮوژه را، از ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 در اﺑﺘـﺪا و در ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﻨﻈـﻢ، اﻃﻼﻋـﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت،ﯾﮑﻰ از ﻧﮑﺎت اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑــﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳــﺖ، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

1396/07/5
00:48
امیرحسین ستوده بیدختی
می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

 پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند ، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسبها به زمین بیفتد، تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمی کنند.

اما خرها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند ، پس از شروع اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته و فقط به خر رقیب که در جناح چپ و یا راستش قرار دارد ، پرداخته و تمام تمرکزش ،ممانعت از کار دیگران است

یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن خر دیگر به خط پایان شوند. 
حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسد.

 امروزه از این موضوع در علم مدیریت بسیار استفاده می شود و بدین معناست که افراد ناتوان که می دانند خود به خط پایان نمی رسند 
با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتن ، به بهانه مختلف ،مانع رسیدن دیگران به اهدافشان می شوند و در اصطلاح میگویند :

 " فلانی ، مسابقه خر سواری راه انداخته است! "

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ

1396/07/1
12:18
امیرحسین ستوده بیدختی
ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺮاد ﮔﻮﺷــﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد، ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد، ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧــﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ آﻧﻘﺪر درﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷــﻮﻧﺪ ﮐــﻪ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ، و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸــﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ آﻧﻬﺎ را 
ﺑﺪﺧﻠﻖ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺣﺮف" ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ. در ﻧﮕﺎه اول، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺼﻮر ﺷــﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد، دروﻧﮕﺮا ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ وﻟﻰ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﻰ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﮔﻮﺷــﻪ ﮔﯿﺮ و اﻓــﺮاد دروﻧﮕﺮا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ در اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد:
ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮى، ﺑﺪﺧﻠﻘﻰ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
بی اعتمادی یا تردید درمورد توانایی های دیگران
کمال گرایی
نادیده گرفتن موعدها یا اهداف تیم
ضعیف بودن در برقراری ارتباط
بی احساس بودن و نداشتن حس همدلی
متکی به خود و قابل اعتماد بودن
با استعداد،خلاق و با هوش بودن
مطمئن بودن نسبت به مهارت های خود
داشتن تمرکز
ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻋﻀﻮى از ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ اﻣﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ:
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺮد، ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎى او را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
او را ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط، ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

1396/07/1
11:41
امیرحسین ستوده بیدختی
 7ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ و ﻣــﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘــﺎط درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه" ﯾﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط درد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳــﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺑــﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷــﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن در ﭘﺮوژه، ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻘﺎط درد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺳـﺎزﻣﺎن: ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾﺰى، واﮔﺬار ﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ و ﺳــﭙﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮى آن وﻇﺎﯾــﻒ، ﻫﻤﮕــﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺟــﺮاى روان و ﺑﺪون اﺷــﮑﺎل ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﺿﺮورى ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷــﺪ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ را واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، آﻧﮕﺎه ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻪ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
 ارزﯾﺎﺑﻰ: اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺟﻤﻊ آورى داده 
ﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﻰ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﺎزﺧﻮرد: اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، در ﮐﻨﺎر ارزﯾﺎﺑﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻰ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، آﺳﺎن اﺳﺖ، اﻣــﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
 ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﻰ: ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﺑﻮدن را ﺑﻪ وﺿــﻮح ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧــﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑــﻪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ. اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد وﻇﺎﯾﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﺗﺎ آن وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ 
ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 وﺣﺪت: داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ دﯾﺪن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ واﺣﺪ، ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ ﺷــﻮد و اﺳــﺘﺤﮑﺎم ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، وﻇﺎﯾﻒ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﮐﻠﻰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد، ﭘﯿﮕﯿﺮى 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﭘﯿﮕﯿﺮى: ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺎ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اى ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه و ﺳــﻤﺖ و ﺳﻮى ﺣﺮﮐﺖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺘﻮان اﻣﻮر را 
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
 آﺷـﮑﺎر ﺑﻮدن: ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از در دﺳــﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه، اﻣﺮى ﺿﺮورى اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﺴﺎن، ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ را در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻢ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و منجر به بهبود مستمر میگردد.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|