درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت پروژه

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

1396/07/5
00:48
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
می دانید چرا در دنیا هیچگاه مسابقه " خرسواری" برگزار نمی شود ؟!

 پس از انجام تحقیقات میدانی و عملی بسیار جانورشناسان، مشخص شد که اسب ها در میدان مسابقه فقط در خط راست و مستقیم حرکت کرده و نه تنها مانع جلو رفتن و تاختن سایر اسبها به جلو نمی شوند ، بلکه هرگاه سوارکار خودشان یا سایر اسبها به زمین بیفتد، تا حد امکان که بتوانند آن سوارکار سقوط کرده را لگد نمی کنند.

اما خرها وقتی در خط مسابقه قرار می گیرند ، پس از شروع اصلا توجهی به جلو و ادامه مسیر مسابقه به صورت مستقیم نداشته و فقط به خر رقیب که در جناح چپ و یا راستش قرار دارد ، پرداخته و تمام تمرکزش ،ممانعت از کار دیگران است

یعنی تنها هدفشان این است که مانع رسیدن خر دیگر به خط پایان شوند. 
حتی به این قیمت که خودشان به خط پایان نرسد.

 امروزه از این موضوع در علم مدیریت بسیار استفاده می شود و بدین معناست که افراد ناتوان که می دانند خود به خط پایان نمی رسند 
با سنگ اندازی و ایجاد مشکلات و چوب لای چرخ دیگران گذاشتن ، به بهانه مختلف ،مانع رسیدن دیگران به اهدافشان می شوند و در اصطلاح میگویند :

 " فلانی ، مسابقه خر سواری راه انداخته است! "


3 ﻧﻮع اﺻﻠﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه

1396/07/1
12:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮوژه در ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺮوژه ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺷﯿﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه، ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه اى ﮐﻪ ﮐﻞ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺴــﺘﮕﻰ دارد. ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎ و اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد:
 ﻣﺒﺘﻨـﻰ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد: در ﭼﻨﯿﻦ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ، ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻮﻣــﺎً از اﻓﺮاد دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ از ﺳــﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺑﻊ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﭘﺮوژه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوژه از ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻰ ﺷــﻮد. روش دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، اﺟﺮاى ﺑﺨﺶ 
ﻫﺎﯾﻰ از ﭘﺮوژه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﻣﺠﺰاﺳﺖ.
 ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺮوژه: ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷــﺪ، اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه، دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از اﻓــﺮاد ﺑﺮاى دوره اى ﻃﻮﻻﻧﻰ از زﻣﺎن ﺑﻪ آن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ، ﻋﻤﻠﻰ 
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﺎﺗﺮﯾﺴـﻰ: ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﺎﺗﺮﯾﺴــﻰ ﺑﺮاى دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ، اﯾــﻦ اﻣــﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻬــﺎرت ﻫﺎى ﮐﺎرى ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﻰ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ، ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﻰ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرى و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.


7 ﻧﻘﻄﻪ درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

1396/07/1
11:41
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 7ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﮐﻠﯿﺪى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷــﺪ و ﻣــﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘــﺎط درد در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه" ﯾﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ. ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط درد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸــﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳــﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺑــﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮدﺷــﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن در ﭘﺮوژه، ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻘﺎط درد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺳـﺎزﻣﺎن: ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾﺰى، واﮔﺬار ﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ و ﺳــﭙﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮى آن وﻇﺎﯾــﻒ، ﻫﻤﮕــﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺟــﺮاى روان و ﺑﺪون اﺷــﮑﺎل ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﺿﺮورى ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷــﺪ و آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ را واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، آﻧﮕﺎه ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﻪ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
 ارزﯾﺎﺑﻰ: اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، ﯾﮏ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه، ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺟﻤﻊ آورى داده 
ﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﻰ آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﺎزﺧﻮرد: اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، در ﮐﻨﺎر ارزﯾﺎﺑﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻰ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، آﺳﺎن اﺳﺖ، اﻣــﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
 ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﻰ: ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﺑﻮدن را ﺑﻪ وﺿــﻮح ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧــﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑــﻪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ. اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد وﻇﺎﯾﻔﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﺗﺎ آن وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ 
ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
 وﺣﺪت: داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ دﯾﺪن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ واﺣﺪ، ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ ﺷــﻮد و اﺳــﺘﺤﮑﺎم ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، وﻇﺎﯾﻒ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﮐﻠﻰ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد، ﭘﯿﮕﯿﺮى 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﭘﯿﮕﯿﺮى: ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺎ ﺿﺮورى ﻫﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اى ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه و ﺳــﻤﺖ و ﺳﻮى ﺣﺮﮐﺖ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺘﻮان اﻣﻮر را 
ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
 آﺷـﮑﺎر ﺑﻮدن: ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از در دﺳــﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ در ﭘﺮوژه، اﻣﺮى ﺿﺮورى اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮑﺴﺎن، ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ را در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﻢ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و منجر به بهبود مستمر میگردد.


5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻣﻨﺎﺑﻊ

1396/06/24
14:16
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﮔﺮوﻫﻰ از اﻓﺮاد، اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﺸــﻮﻧﺪ، ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪى ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺷــﻤﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻣﺆﺛــﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، از ﮐُﻨﺪى ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮوژه، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
 ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﻰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
 ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴـﻰ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻰ دارد. ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰار زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ، وﻗﺖ آزاد دارد و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺑﯿﺸــﺘﺮى را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﮐﺎر 
اﺿﺎﻓﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوژه ﯾﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ دارد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ از اﻓﺮاد، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى را ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس و ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﻮد.
 ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ را ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣـﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿـﺪ. در ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺎر ﮐﺎرى اﻓﺮاد از ﻫﻔﺘﻪ اى ﺑــﻪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕــﺮ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔــﺰارش ﻫﺎى زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد داراى ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻌﺎدﻟﻰ از ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 در ﺻـﻮرت ﻧﯿﺎز، ﺗﺨﺼﯿـﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﺠﺪداً اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ ﯾﮑﻰ از اﻓــﺮاد، ﮐﺎرﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن دارد، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸــﻰ از وﻇﺎﯾــﻒ او را ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮى ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺠــﺎم آن ﮐﺎر را دارد، ﻣﺤﻮل ﮐﻨﯿــﺪ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺻﺤﺒــﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎرى از اﯾﺸﺎن ﻣﻰ رود.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|