درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت تغییرات در سازمان

1399/06/21
08:26
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نــوآورى هــاى تكنولوژیكى ســریع و پیوســته، تغییراتــى را در فرآیندهــا و سیستم هاى سازمانى به وجود مى آورد. رشد شــگفت انگیز اســتفاده از اینترنت كه دسترســى ســریع تر و آســان تر به دانش را میســر مى ســازد، شاهدى بر این مدعاســت. از عوامل دیگر تغییرات ســازمانى مى توان به بالا رفتن توقعات كاركنان و جهانى شدن سازمان ها اشاره نمود. علیرغم وجــود و اهمیت تغییرات سازمانى، بســیارى از مبتكران تغییرات موفق نمى شــوند به منافع مورد انتظار سازمان خود دست یابند. برخى از دلایل این شكست عبارتند از: 


 عدم وجود حامى تغییرات یا كســى كه ً سازمان را كاملا بشناسد  ضعــف ضمانــت اجرایــى یــا عدم پشتیبانى كافى مدیریت بالا  ضعــف در مهــارت هــاى مدیریت پروژه  انتظــارات متكى بــر راه حل هاى تك بعدى  اختلافات و درگیرى هاى سیاسى  ضعف در تعیین اهداف سازمانى  تغییر تیم و معطوف داشــتن آن به سوى پروژه هاى دیگر شناخت سازمان و آشنایى مبتكران تغییر با نیازهاى واقعى سازمان، اولین گام در موفقیت برنامه تغییرات سازمانى خواهد بود.


ادامه مطلب ادامه مطلب

معرفی متدولوژى هاى مدیریت پروژه: متدولوژى BPMM

1399/06/8
08:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مراحل اصلى برنامه ریزى پروژه با متدولوژى (Methodology Management Project BATES (BPMM عبارتند از: 


 اخذ مجوز پروژه  تهیه ساختار شكست كار (WBS(  تهیه برنامه بسته هاى كارى  زمانبندى پروژه  بودجه بندى پروژه جهت كســب اطلاعات بیشتر مى توانید به آدرس اینترنتى زیر مراجعه نمایید:ادامه مطلب ادامه مطلب

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮه

1399/05/10
01:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣــﻮاردى ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻰ ﻻزم ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳــﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮه، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
اﻫﺪاف:
 ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﻓﮑــﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿــﺪ ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
داد و ﺳﺘﺪ:
 ﺷﻤﺎ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
 ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ؟
 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷــﻤﺎ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ:
 اﮔﺮ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪ، ﭼــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿــﺎر دارﯾﺪ؟ 
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ؟
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ آﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى آﺗﻰ را از ﺷــﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
 ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ارﺗﺒﺎﻃﺎت:
 ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر:
 اﻓــﺮاد از اﯾــﻦ ﻣﺬاﮐــﺮه اﻧﺘﻈــﺎر ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ را دارﻧﺪ؟
 در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى آن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺗﺒﻌﺎت:
 ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴــﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﺮﺗﺮى:
 در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮى ﻫﺎﯾﻰ دارد؟
 ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑــﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ؟
 اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﺤﺘﻤﻞ:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻮق، ﭼــﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد؟ادامه مطلب ادامه مطلب

ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه

1399/04/27
21:07
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﻃﻰ ﻣﺪﺗﻰ ﺣﺪود  2ﺳــﺎل، ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪى، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾــﻰ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه  ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿــﺎزى ﺑﻪ ﺗﻬﯿــﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾــﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺣﺴــﺎس ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨــﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻣــﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﯾﮑﻰ از اﻓﺮاد ﺑﺨﺶ ﺣﺴــﺎﺑﺪارى ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨــﺶ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠــﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد. وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ. ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻓﺮدى 
دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد."!اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌــﺪدى ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻋﺪم اﺣﺴــﺎس ﻧﯿﺎز وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺖ ﮐــﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان، داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎ ارزش و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﻰ ﺑﺮاى رﺷﺪ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﭘﺮوژه ﻫــﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣــﻰ دﻫﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭘﺮوژه، ﯾﮏ ﭘﺮوژه داﺧﻠﻰ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎرژ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ درﮐﻰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى داده ﻫﺎى ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺧﺎص ﭘﺮوژه در اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣــﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺴــﻤﺖ ﻋﻤﺪه اى از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤــﺎم وﻗﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدى ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺧــﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾــﺪ؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻰ رﺳــﻨﺪ و اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، ﺑﻪ ﭘﺮوژه اى دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و درﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ.اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺟﺮاى ﻫﺮ ﭘــﺮوژه ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺑﺮداﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ؟ آﯾﺎ اﯾــﻦ داده ﻫﺎ ﺑــﺮاى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮى ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و ﯾــﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﭘــﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎر ﺑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ دارﻧــﺪ. ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣــﻮاردى ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ وﺟﻮد دارد، ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺜﻼً در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرى ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎى ﻫﺰﯾﻨﻪ اى و ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎى واﻗﻌﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻪ،  ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً از روﯾﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎى ﺿﻌﯿﻒ، ﺗﻔــﺎوت در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺴــﯿﺎرى دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در اﻗﺘﺼﺎد اﻣــﺮوز، ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﻰ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﻮل در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳــﺘﻔﺎده را دارد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮج ﻣﻰ ﺷﻮد. اﮔــﺮ ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫﺎى ﺷــﺮﮐﺖ، ﻣﺪﯾــﺮان ﭘﺮوژه در ﺗﺨﻤﯿــﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘــﺮوژه دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧﻤﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﮐﺮده، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳــﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ روﯾﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد را ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، و ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﻰ ﭘﺮوژه را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic