درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ساعت، توربیون و قطب نما

1398/02/4
10:06
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چرخ دنده ها براى تغییر سرعت یا جهت حركت در سیستم هاى مكانیكى مورد استفاده قرار مى گیرند. با توجه به دایره محدود دانش مكانیكى من، هیچ فضایى به اندازه ساعت هاى مچى مرا شیفته چرخ دنده ها نمى كند (البته گیربكس خودرو هم به فاصله كمى از ساعت قرار دارد). ساعت ها از یك منظر به سه دسته  تقسیم مى شوند:  الكترونیكى،  اتوماتیك و  كوكى. 

اولى با باطرى كار مى كند و چرخ دنده اى در كار نیست. دسته دوم مكانیزم چرخ دنده ها را دارا مى باشد، اما با بهره گیرى از یك سكان كه به صورت خودكار و با حركت مچ و دست حركت مى كند، كوك مى شوند. اما دسته سوم را خودِ شما باید كوك  كنید، كه عمدتاً عمل كوك كردن، فنر داخل ساعت را فشرده كرده، با آزاد شدن تدریجى فنر، نیروى لازم جهت حركت چرخ دنده ها تولید مى گردد. هر چه ساعت  مكانیزم ساده تر و در عین حال خروجى هاى بیشتر داشته باشد، ارزش بالاترى هم خواهد داشت. لذا ساعت هاى كوكى كه قادر به نمایش وقت (ساعت، دقیقه و ثانیه) همراه با داده هاى دیگر مانند تقویم، هنگام شب یا روز، وقت دوم، و كورونومتر باشند، داراى بالاترین ارزش مالى هستند. البته یك نكته دیگر را هم باید اضافه كنم: حركت چرخ دنده ها، و به تبع آن عقربه هاى ساعت، متأثر از نیروى جاذبه قدرى كندتر از گذر حقیقى زمان خواهد بود. لذا مشاهده مى كنید كه ساعت ها از زمان واقعى عقب مى افتند. مكانیزم دیگرى در ساعت ها تعبیه مى شود كه نامش توربیون است. من با چگونگى كاركرد آن آشنا نیستم اما نتیجه حركت سریع توربیون باعث خنثى كردن تأثیر نیروى جاذبه شده، عقربه ها با زمان واقعى تطبیق بیشترى پیدا مى كنند. در همینجا لازم است متذكر شوم كه قیمت یك ساعت مكانیكى (توربیون در ساعت هاى باطرى دار قرار نمى گیرد) با توربیون بین چهار تا هشت برابر قیمت همان ساعت بدون توربیون است!! نقش توربیون به تعبیر روزنامه نگاران "جمع كردن حاشیه ها" ست. توربیون اجازه مى دهد كه چرخ دنده ها آن كارى را كه باید انجام دهند، بدون درگیر شدن با حواشى، (در این مورد نیروى جاذبه) انجام دهند. در سازمان مدیریت پروژه مى توان بهترین چرخ دنده ها، سازمان مناسب همراه با نیروهاى خبره، را تأمین كرد اما اگر فكرى به حال حاشیه هاى محیط پروژه نكنیم با تأخیر در انجام وظایف محوله روبرو خواهیم شد (این به معناى تأخیر در اتمام پروژه نیست، اما فعلاً مجالى براى تشریح ندارم). نسبت قیمت ساعت ها به گونه اى كه در بالا به لحاظ استفاده از توربیون عرض كردم در پروژه ها هم با نسبت بسیار بالاتر وجود دارد. به پروژه هاى خود بنگرید، حاشیه ها را حس مى كنید؟ توربیون سازمان پروژه شما كجاست؟ ساعت با تمامى ظرافت ها و شگفتى هایش گذر زمان را با دقتى قابل برآورد نشان مى دهد. با استفاده از ساعت مى توان مدت زمان طى كردن مسیرى از نقطه a به نقطه b را اندازه گرفت؛ اما ساعت نمى تواند بگوید كه آیا نقطه b در جهت درست حركت ما قرار دارد یا خیر. چنین انتظارى از ساعت نمى رود، ولى به هنگام حركت، تشخیص جهت الزامى است. اگر ذره اى در جهت یابى اشتباه كنیم، تاوان آن را باید با برگشت ها و تنظیمات مجدد و با صرف هزینه هاى نجومى (مى گویند وقت طلاست) جبران كنیم. در این مورد نیاز ما به قطب نماست. قطب نما همیشه شمال واقعى را شناسایى كرده، بر حسب آن، جهت درست را نشان مى دهد. با وجود تمامى چرخ دنده ها در ساعت، حتى با استقرار یك توربیون بى نظیر، احتیاج به یك قطب نما براى رسیدن به مقصد، واضح است كه بدیهى است. البته در صورتى كه هدف، تنها حركت كردن باشد و جهت مشخصى مد نظر نباشد آنگاه به قطب نما نیازى نخواهد بود؛ چه بسا كه وجود قطب نما خود باعث بروز هیجانات بیمورد شود. اما با فرض اینكه در انجام و تكمیل یك پروژه، هدف و مقصدى مشخص مد نظر است، باید از خود سؤال كنیم كه در پروژه ما چه سازمان و یا چه شخصى نقش قطب نما را ایفا مى كند؟ اگر قرار شد كه در هم بلولیم، نیازى به ساعت و قطب نما نداریم. اما اگر قرار بر این شد كه پروژه انجام دهیم آنگاه باید در طراحى چرخ دنده ها زمان صرف كنیم و پارامترهاى آنرا، كه سایز چرخ دنده هاست، بدقت محاسبه كنیم، نحوه تعامل چرخ دنده ها را با یكدیگر تنظیم كرده، توربیون را مستقر كنیم و قطب نما را در كنار خود داشته باشیم. لذا باید از خود بپرسیم: 


 كدام ساختارها براى پروژه نیاز به تعریف دارند؟  دوره هاى زمانى یك برنامه را چگونه تدوین كنیم؟  افق برنامه ریزى را چگونه محاسبه كنیم؟  آیا آنانى كه در سِمَت مدیریت (جمع كردن حواشى) قرار گرفته اند، براى این كار مناسبند؟ (حداقل، دوره اى كلاسیك در مدیریت دیده اند؟)  قطب نماى پروژه، آن شخص و یا سازمانى كه باید از هدف پروژه حراست كند، كیست؟ با این همه چرخ دنده و پارامتر و اجزا، چه كسى مسئولیت ایجاد وحدت كلمه، حركت به سوى هدفى مشترك، را پاسدارى مى كند؟ 


ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ

1397/11/22
21:11
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎى ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭘﺮوژه، ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و دﻗﺖ و ﺳﺨﺘﮕﯿﺮى ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز 
دارﻧﺪ. ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ، ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ. ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ، اﻧﻮاع ﺑﺴــﯿﺎرى از ﮐﺎرﻫﺎى ﺳــﺎده را ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. در اﮐﺜﺮ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ، اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﻮﭼــﮏ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه" در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮﻧﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺳــﻔﺎرش ﮐﺎر ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ. ﯾﮑﻰ از دﻻﯾﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ را ﭘﺮوژه ﻧﻤﻰ داﻧﻨﺪ، اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻮﻋﺎً در ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﺗﻼش ﻫﺎى ﮐﺎرى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدى ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرى آﻧﻬﺎ اﻧﺪك اﺳﺖ
 ﺑﻬﺒﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﻣﻮﺟﻮد
 ﺧﻄــﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر زﯾﺎدى ﺑﺮاى ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
 ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
 ﮐﺎر اﮐﺘﺸــﺎف ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺸﻮد
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻼش ﻫﺎى ﮐﺎرى ﮐﻮﭼﮏ، ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا داراى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﮐﺎر، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن دارد،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد )ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد( ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد، و...
ﻓﻘﻂ ﭼﻮن ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ اﺳــﺖ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن 
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺣﺘﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى )ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر، ﺑﺮآورد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻰ، و ﻏﯿﺮه( ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷــﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨــﺪى ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺳــﺎدﮔﻰ ﺑﺎ ﺗﺠﺴــﻢ ذﻫﻨﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣــﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى اﻧﺠــﺎم ﮐﺎر و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷــﻮد. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ درﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد، ﭘﺲ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﭼﻪ ﮐﺎرى را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد، دﺷﻮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاى ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﻪ 
ﮔﺴﺘﺮده، ﯾﮏ ﺟﺪول ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳــﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻً رﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤــﺪوده ﭼﻨﺪاﻧﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ، و ﻏﯿﺮه. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاى ﭘــﺮوژه ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫــﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه وﺟــﻮد دارد، اﻣﺎ در مقیاس کوچک


5 ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

1397/10/15
02:42
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺮاى ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺪﯾــﺮان ﭘﺮوژه، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه، ﯾﮏ ﺷــﯿﻮه زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ! ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
 ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. در ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎ ﻓﺎزﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻰ ﺷــﻮد ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد. ﻧﻮﻋﺎً اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آﻏﺎز، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، اﺟﺮا، ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺴــﺘﻪ ﺷــﺪن. ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﭼﻨــﺪ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﻓﺎزﻫﺎ را در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﺪ.
 از اﺿﺎﻓـﻪ ﺑﺎر ﭘﺮوژه ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾـﺪ. ﭼﺮا ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣــﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﯾــﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎ و ﻻﯾﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺷــﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻰ رﺳﻨﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﻌﮑﻮس ﺷــﻮد. ﺷــﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﭘــﺮوژه را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪ اى را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ درﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺘﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷــﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻧﻪ" ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
 ﺳـﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، زﯾﺎد اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ را ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻌﻰ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد، ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﺮوژه را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﺟﺰﺋﯿـﺎت را ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان واﮔﺬار ﮐﻨﯿـﺪ. اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭼﻨــﺪ ﭘﺮوژه را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣــﻰ ﮐﻨﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮارد اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ، رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ، و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﺮ ﭘﺮوژه آﮔﺎﻫﯿﺪ. اﻣــﺎ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎﺳــﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮى اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ دﯾﮕﺮ در ﺗﯿﻢ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻓﺮدى را در ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﻰ ﮔﺮا" ﺑﺎﺷــﺪ، ﺗﺎ ﻫــﺮ ﮔﺎه در ﻣﻮردى ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎت داﺷــﺘﯿﺪ، اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ 
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﻰ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ. اﻧﺘﻈـﺎرات را ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﭼﯿﺰى ﮐﻪ ﻣﻌﻤــﻮﻻً اﻓﺮاد، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، از ﯾﺎد ﻣﻰ ﺑﺮﻧﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺘﻈﺎرات ذى ﻧﻔﻌﺎن اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﻪ را از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ، ﻣﻄﻠﻊ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. اﯾﻦ، ﮐﺎرِ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.


ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺷﻤﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

1397/09/25
10:01
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷــﻤﺎ ﻋﻨﻮان ادارى ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﻰ از زﻣﺎن، ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه اى ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﺳــﭙﺮده ﺷــﻮد. از ﺷــﺮوع ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ در ﺑﺨﺸﻰ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن دﻓﺘﺮ ﯾﮏ ﺷــﻌﺒﻪ در ﺷــﻬﺮى دﯾﮕﺮ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه اى وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﭘﯿﭽﺪﮔﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷــﻮد، ﺗﻌﺪاد ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر در ﻫﺸﺖ ﺣﻮزه ﮐﻠﯿﺪى، ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه داراى اﻫﻤﯿﺖ اﺳــﺖ، ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑــﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
_www.mindtools.com/pages/article/newPPM60.htm#np
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ در اﻧﺪازه ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻫﻤﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺎﺳــﺦ ﻫﺎى آﻧﻬﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|