درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت هزینه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه

1399/04/27
21:07
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺼﺎﺣﺒــﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺻﺪ ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﻃﻰ ﻣﺪﺗﻰ ﺣﺪود  2ﺳــﺎل، ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪى، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾــﻰ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه  ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿــﺎزى ﺑﻪ ﺗﻬﯿــﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﯾــﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺣﺴــﺎس ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨــﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻣــﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ: ﯾﮑﻰ از اﻓﺮاد ﺑﺨﺶ ﺣﺴــﺎﺑﺪارى ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨــﺶ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠــﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد. وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ. ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻓﺮدى 
دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد."!اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌــﺪدى ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻋﺪم اﺣﺴــﺎس ﻧﯿﺎز وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺖ ﮐــﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان، داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺎ ارزش و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﻰ ﺑﺮاى رﺷﺪ را از دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﭘﺮوژه ﻫــﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣــﻰ دﻫﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﭘﺮوژه، ﯾﮏ ﭘﺮوژه داﺧﻠﻰ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷــﺪ، اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎى ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎرژ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ در ﺑﺮﺧﻰ از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ درﮐﻰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﯿﺎرى از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ، ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى داده ﻫﺎى ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﺧﺎص ﭘﺮوژه در اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣــﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺴــﻤﺖ ﻋﻤﺪه اى از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤــﺎم وﻗﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدى ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺧــﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾــﺪ؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﺷﻮد؛ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻰ رﺳــﻨﺪ و اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، ﺑﻪ ﭘﺮوژه اى دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه، ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮد. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و درﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ.اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﭘﯿﮕﯿﺮى ﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺟﺮاى ﻫﺮ ﭘــﺮوژه ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻫﺰﯾﻨﻪ درﺑﺮداﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ؟ آﯾﺎ اﯾــﻦ داده ﻫﺎ ﺑــﺮاى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮى ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ و ﯾــﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى اﺳــﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ ﭘــﺮوژه ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎر ﺑــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ دارﻧــﺪ. ﭘﯿﮕﯿﺮى ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣــﻮاردى ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ وﺟﻮد دارد، ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺜﻼً در ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرى ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎى ﻫﺰﯾﻨﻪ اى و ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫﺎى واﻗﻌﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻪ،  ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً از روﯾﻪ ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎى ﺿﻌﯿﻒ، ﺗﻔــﺎوت در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮان ﭘــﺮوژه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺴــﯿﺎرى دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در اﻗﺘﺼﺎد اﻣــﺮوز، ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﻰ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﻮل در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳــﺘﻔﺎده را دارد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮج ﻣﻰ ﺷﻮد. اﮔــﺮ ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫﺎى ﺷــﺮﮐﺖ، ﻣﺪﯾــﺮان ﭘﺮوژه در ﺗﺨﻤﯿــﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘــﺮوژه دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧﻤﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎى ﭘﺮوژه را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﮐﺮده، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳــﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ روﯾﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻬﯿــﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﻓﺮاد را ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، و ﭘﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﻰ ﭘﺮوژه را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مسیربحرانی

1396/06/5
10:57
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مسیربحرانی

کلا دو روش برای بحرانی به حساب آوردن فعالیت‌ها و در نتیجه تعیین «مسیر بحرانی»، یعنی مجموعه فعالیت‌های بحرانی که از قدیم علاقه داشتیم تو یه مسیر باشن وجود داره:
بر اساس حداکثر شناوری کل فعالیت‌هابر اساس قرار گرفتن روی طولانی‌ترین مسیر


روش اول:
 برای اکثر افراد آشناتره و معمولا جاهایی که تئوری CPM رو توضیح می‌دن از همین روش استفاده می‌کنن. تو این روش زودترین و دیرترین تاریخ‌های شروع و پایان هر فعالیت تو دو مرحله رفت و برگشت محاسبه می‌شه و تفاضل زودترین و دیرترین تاریخ‌ها دو مقدار شناوری شروع و شناوری پایان رو به وجود میاره. نرم‌افزارهای مختلف یا یکی از این دوتا رو شناوری کل می‌شناسن، یا حداقل اون‌ها رو، یا حتی انتخاب اون رو به شما بدن؛ البته این دو مقدار تو حالت‌های معمولی با هم برابر هستن. حالا حدی برای اون‌ها در نظر گرفته می‌شه و هر فعالیتی که شناوری کلش از اون مقدار بیشتر نباشه بحرانی به حساب میاد.

شناوری کل فعالیت‌ها تو برنامه‌ای که آزاد باشه از صفر کمتر نمی‌شه و این فرض تو حالت‌های قدیمی که تو تئوری‌ها توضیح داده می‌شه هم وجود داره. برای همین رسم بر این بوده که شناوری صفر بحرانی به حساب بیاد. حالا تو پروژه‌هایی که مدت زمانشون زیاد باشه و مدت زمان فعالیت‌هاشون هم خیلی کم نباشه، شناوری‌هایی مثل یک روز چندان با صفر فرق نمی‌کنه. به همین خاطر این گزینه هم وجود داره که حداکثر دیگه‌ای برای شناوری تعیین کنین و مثلا بگین که فعالیت‌هایی که شناوری‌شون بیشتر از یک روز نباشه بحرانی به حساب میاد.

اگه برنامه‌تون آزاد نباشه می‌تونه شناوری منفی هم داشته باشه، که در این صورت منفی‌ها هم بحرانی به حساب میان. البته می‌دونین که بهتره از برنامه‌های غیر آزاد استفاده نکنین و در نتیجه نباید انتظار شناوری منفی داشته باشین.


روش دوم:
تو روش دوم به جای شناوری کل، ازشناوری روابط برای تعیین «طولانی‌ترین مسیر» و به دنبال اون فعالیت‌های بحرانی استفاده می‌شه. هر رابطه بر اساس تفاضل تاریخ‌های پیش‌نیاز و پس‌نیازش مقداری داره که به اون هم می‌گیم شناوری. اگه شناوری صفر باشه، به رابطه حاکم (driver) گفته می‌شه. معمولا بین تمام روابطی که برای یه فعالیت تعریف شده فقط یکیشون حاکمه. اگه همه روابط رو به جز رابطه حاکم حذف کنین، زمان‌بندی‌تون تغییری نمی‌کنه. با این حال باید روابط غیر حاکم رو خیلی با دقت وارد کنین، چون هم روی شناوری‌ها اثر می‌ذاره و هم این‌که ممکنه بعد از مدتی به خاطر وارد کردن مقدارهای واقعی وضعیت تغییر کنه و رابطه دیگه‌ای حاکم بشه.

به هر حال، کار از انتهای برنامه شروع می‌شه. فعالیت انتهایی به عنوان آخرین عنصر «طولانی‌ترین مسیر» انتخاب می‌شه و بعد مسیر بر اساس روابط حاکم دنبال می‌شه و فعالیت‌های دیگه دونه دونه انتخاب می‌شن. مجموعه این فعالیت‌ها می‌شن طولانی‌ترین مسیر برنامه و می‌تونن بحرانی به حساب بیان.

پس مسیر بحرانی می‌تونه بر اساس شناوری فعالیت‌ها یا بر اساس شناوری روابط (قرار داشتن تو طولانی‌ترین مسیر) تعیین بشه. این دو روش تو شبکه‌های خیلی ساده، مشابه اون چیزهایی که برای توضیح دادن تئوری CPM به کار می‌رن نتیجه یکسانی داره، ولی تو برنامه‌های پیچیده‌ای که تو پروژه‌های واقعی داریم، به خاطر قیدهایی که ممکنه استفاده شده باشه، به خاطر تسطیح منابع، به خاطر تقویم‌ها و خیلی مسایل دیگه ممکنه تفاوت‌هایی بین نتایج اون‌ها وجود داشته باشه.

نظرهای متفاوتی وجود داره که کدوم روش بهتره. انتخاب ممکنه تا حدی به سبک برنامه‌ریزی هم برگرده؛ ولی به هر حال من شخصا روش مبتنی بر شناوری فعالیت‌ها رو ترجیح می‌دم، چون ساده‌تر با المان‌هایی مثل تقویم و تسطیح و قید کارش رو پیش می‌بره.

نویسنده: نادر خرمی راد


ادامه مطلب ادامه مطلب

مثلث پروژه

1396/04/6
17:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مشاهده پروژه بر حسب زمان، بودجه و حیطه بدین معنی است که برای هر پروژه زمان معینی تعیین شده و با بودجه ای مشخص کار پروژه در حیطه مشخص شده بایستی انجام شود.

 


مثلث فوق بدین معنی است که هر پروژه دارای سه قید زمان، هزینه و محدوده می باشد. هر پروژه بایستی در زمان معین انجام شده و هزینه های آن از جمله تمام منابع و افراد و تجهیزاتی که کار را انجام می دهند، تمام مواد و مصالحی که مصرف می کنند و تمام رویدادها و مسائلی که نیاز به پول دارند، نبایستی از بودجه تعیین شده تجاوز کند. حیطه پروژه به معنی کارهایی که باید با کیفیت معین انجام شوند.

با مدیریت پروژه در اصل شما باید بتوانید یک تعادل میان قیدهای زمان، بودجه و حیطه در پروژه بوجود آورید. مثلث پروژه فرآیند ایجاد تعادل بین قیدها نشان می دهد. چون سه ضلع به هم متصل میباشد، تغییر دادن هر ضلع حداقل روی یکی از ضلعهای دیگر آن تاثیر می گذارد. در زیر مثالهایی از تعادل بین قیدها آورده شده است:

·        کاهش مدت زمان پروژه که موجب خواهد شد تا بودجه پروژه را افزایش دهید و هزینه بیشتری متحمل شوید تا همان کار را در زمان کمتری انجام دهید و اگر نتوانید بودجه پروژه را افزایش دهید ممکن است مجبور شوید حیطه پروژه را کاهش دهید.·        اگر هزینه پروژه را مجبور شوید کاهش دهید ممکن است اجرای پروژه مدت زمان بیشتری بگیرد چون شما نمی توانید منابع مورد نظر برای انجام کار با همان کیفیت مورد نظر در اختیار داشته باشید. اگر زمان را نیز نتوانید افزایش دهید مجبور خواهید شد که محدوده (حیطه) را کاهش دهید.·        اگر حیطه پروژه افزایش یابد هم زمان و هم هزینه آن افزایش خواهد یافت. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت فعالانه هزینه پروژه

1395/11/8
00:00
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت فعالانه هزینه پروژه

توصیه می کنم که هیچگاه به دنبال اجرای پروژه با "حداقل" هزینه نباشید. کسی را نمی توان به مناسبت "حداقل" چیزی "پاسخگو" کرد. یک مدیر می تواند به هر نحوی که مایل است پروژه را اجرا کند و در انتها نیز ادعا کند که هزینه به دست آمده، همان "حداقل" بوده است. چه کار می خواهید بکنید؟ می توانید به جر و بحث بپردازید و در نهایت قسمتی از درد دل ها را بیان کنید، اما به ضرس قاطع نمی توان راجع به کارآیی مدیر مربوطه و نظام مدیریتی حاکم بر پروژه ادعایی داشت. اولین گام در مدیریت فعال پروژه تدوین بودجه هزینه ای پروژه است.
بودجه هزینه ای به معنای پیش بینی زمان بندی شده هزینه های پروژه است. ورودی های لازم برای تدوین بودجه هزینه ای پروژه دو دسته هستند:

    اول، برنامه پروژه، در محدوده ای که تعریف شده است؛
    و دوم، تخمین های هزینه ای پروژه که این از سوابق گذشته و اطلاعات اخذ شده از مراکز تأمین حاصل می شود.

با در اختیار داشتن بودجه پروژه، سازمان مدیریت پروژه می تواند انتظارات خود را از میزان ورودی لازم به پروژه ارزیابی کند.
در نظر داشته باشید که بودجه هزینه ای تنها یک پیش بینی است که صحت و دقت آن به صحت و دقت ورودی های تعریف شده در بالا بستگی دارد. اما حتماً هر دو موضوع صحت و دقت، قطعی نخواهند بود. ممکن است آنچه که پیش بینی شده، تغییر کند و در نتیجه نمی توان بودجه را یک گراف تنها دانست که یک بار تولید می گردد. این همان موضوعی است که مدیریت "فعالانه" را ایجاب می کند. در مدیریت فعالانه لازم است دو موضوع مد نظر قرار گیرد:

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    پیش بینی هزینه ها باید چرخه کامل عمر پروژه را از زمان فعلی تا انتها شامل گردد، با این رویکرد که پیش بینی ها در افق های نزدیک تر باید در بازه های کوتاهتری انجام شده باشند. به این ترتیب بودجه در افق های نزدیک تر از صحت و دقت بیشتری برخوردار خواهد بود.
    در انتهای دوره های کنترلی بودجه، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، بودجه باقیمانده پروژه، با تأکید بر روی بودجه دوره های نزدیک تر به اجرا، باید مورد بازبینی قرار گیرد.

مقایسه عملکرد هزینه ای، یعنی آنچه که برایش سندهای حسابداری صادر شده است، با بودجه پروژه در مقاطع نظارتی باعث می گردد که مدیریت در همه حال از کارآیی تیم مدیریت پروژه آگاه باشد. به این صورت ارزیابی ها در هر مقطعی، منجمله در انتهای پروژه، نیاز به جر و بحث و پرخاش نخواهد داشت چرا که خط کش اندازه گیری کارآیی قبلاً تعریف شده و مورد توافق قرار گرفته است. 

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت هزینه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت هزینه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات