درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

برآورد هزینه ها: مبانی و تعاریف

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
برآورد دقیق از هزینه های پروژه بخشی ضروری از اركان اصلی كنترل ومدیریتی است . دلیل واضح انجام برآورد هزینه ها كمك به تصمیمات مربوط به قیمت گذاری است ولی این به معنی همه كار نیست . برآورد هزینه اغلب برای تمام پروژه های بازركانی مشتمل بر پروژه های درون سازمانی و پروژه هایی كه بدون بهای قطعی فروخته می شوند لازم است . برنامه ریزی ، پیش - تخصیص دادن منابع پروژه ، برقراری بودجه برای منابع مالی ، كنترل نیروی انسانی و هزینه و اندازه گیری دستیافتهای پروژه در مقابل كارآیی مورد نظر همگی نیازمند تهیة برآوردهایی سالم هستند .
مبانی و تعاریف ضروری هزینه ها
در چرخه های حسابداری معمولا" چنین استنباط شده است كه كلمة ‘‘ هزینه ‘‘ هرگز نباید به تنهایی بدون صفات كیفی بكار رود. باید بطور دقیق روشن گردد كه چه نوع هزینه ای مورد نظر است . طرق بسیاری را می توان در اعمال هر هزینه توصیف كرد ، ولی در محدودة این فصل ، لازم است برخی واژه هایی كه بر آورد كنندة هزینه است و مدیر پروژه باید از آن آگاه باشد را چارچوب بندی كنیم . نیازی نیست كه لغات خود توصیفی چون " هزینه های نیروی انسانی " یا " هزینه های مواد " و... را شرح دهیم ، فهرست زیر محدودبه چند واژة ضروری است كه ممكن است برای خوانندگان آشنا نباشد . واژه ها بر اساس حروف الفبای انگلیسی مرتب شده اند .
_ هزینه یابی جذبی Absorption Costing
به بازیافت سربار نگاه كنید
_هزینه های تحت خطی below- the-line cost
این واژه به عنوان نامی انتخابی برای فوق العاده های بسیاری كه در ابتدای برآورد هزینة كلی و پایه به آن اضافه میشود بكار میرود . این هزینه ها میتوانند شامل ملاحظاتی برای افزایش هزینه، افت و خیز نرخ ارز و سایر ملاحظات بیشتر باشد.
افزایش هزینه ها Cost Escalation
افزایش هزینه ، افزایش در هر یك از اجزای هـــزینه های پروژه است در زمانیكه هزینه آن جزء بین دو تاریخ متفاوت ( مثلا ، زمان حال و دو سال بعد ) . بدلیل افزایش حقوق و دستمزد و فشارهای ناشی از تورم بر بهای پرداخت شده برای مواد و قطعات خریداری شده ، افزایش هزینه اغلب با نرخ درصد سالیانه بیان می گردد .
هزینه های مستقیم Direct Costs
هزینه ها یی كه به طور مستقیم به یك كار یا بخشی از تجهیزات پروژه نسبت داده می شوند ، هزینه های مستقیم نام دارند . لذا اگر شخصی دو ساعت را صرف ساخت یك قطعة مركب كه اختصاصا" می تواند به عنوان ملزومات یك پروژة مجزا شناخته شود صرف كند آنگاه هزینة زمان صرف شده توسط شخص هزینه ای مستقیم خواهد بود و می تواند به این عنوان ثبت شده وبرای پروژه مطالبه شود .
هزینه های كارخانه ای factory costs
قابل اعمال برای پروژه های ساخت و تولید ، هزینة كارخانه ای هزینة یك كار یا پروژه پیش از اضافه كردن اضافه بها برای سود( مبلغ مربوط به سود ) است . این هزینه مشتمل بر تمام هزینه های مستقیم و غیر مستقیم نیروی انسانی ، مواد و مخارج می باشد . البته با هزینه های طراحی اغلب به عنوان هزینه های غیر مستقیم تولید برخورد می گردد. ولی بدلیل این كه مثال یك پروژة طراحی و ساخت یكی از اجزاء خاص تولید برای یكبار است ، هزینه های طراحی مهندسی می توانند مستقیما" وابسته شده و برای كار مطالبه شوند .
هزینه های ثابت fixed costs
هزینه هایی ثابت نامیده می شوند كه بدون تغییر باقی بمانند و حتی وقتی كه حجم كار بین صفر تا حداكثر تغییر می كند نیز صرف شوند . این هزینه ها شامل هزینه هایی چون حقوق مدیریت ، حقوق پرسنل اجرایی ، كرایه ، نرخ دارایی ، مالیات شغلی ، گرمایش ، بیمه و غیره باشد . هزینه های ثابت اغلب می توانند با هزینه های غیر مستقیم ( سربار) برابر فرض شوند .
هزینه های غیر مستقیم ( هزینه های سربار - سربار ) indirect costs
تدارك و مكان یابی یك كارخانه یا دفتر مدیریت عمومی و اجرایی ، گرمایش ، روشنایی ، نگهداری و غیره همگی هزینه هایی هستند كه عموما" در روند اجرای یك فعالیت باید متحمل آن گردیم . با این وجود این هزینه ها نمی توانند بطور مستقیم در هر كار یا پروژه ای یكسان باشند ، بنابراین هزینه های غیرمستقیم نامیده می شوند . این هزینه ها می توانند شامل هزینه های مخارج كارگران و مواد باشند . به این هزینه های غیر مستقیم اغلب هزینه های سربار اطلاق می گردد وبرای سادگی به آنها " سربار " می گویند .
توجه كنید كه تدارك تسهیلات كارگاهی برای یك پروژة ساختمانی ، كه ابتدا می تواند شامل جایابی و خدماتی باشد كه باید به عنوان هزینه های غیرمستقیم به دفتر اصلی یا دفتر شهر ارجاع شوند و به عنوان هزینه های مستقیم طبقه بندی شوند و به همین دلیل این هزینه ها اختصاصا" برای پروژة مورد نظر تهیه شده و تنها می توانند برای آن پروژة در نظر گرفته شده مطالبه شوند .
تفاوتهای خاصی بین شركتها در تفسیر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم وجود دارند . به عنوان مثال برخی از شركتها هزینة چاپ نقشه برای پروژه ها را نیز مطالبه كرده و آنها را با صدور صورتحساب برای مشتزی پوشش می دهند.سایر شركتها ممكن است چنین هزینه هایی را به عنوان هزینه های غیر مستقیم در نظر بگیرند و آنها را به صورت سربارمطالبه نمایند .برخی اوقات طبقه بندی هزینه ها تحت عنوان هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم حتی از پروژه ای به پروژة دیگر متفاوت است و بستگی به این دارد كه هر مشتری چه چیزی را به عنوان هزینة مستقیم دز نظر گرفته است .
برآوردكنندگان هزینه و مدیران پروژه باید در این زمینه كه چه چیزهایی هزینه های مستقیم و غغیر مستقیم را در شركت تشكیل می دهند آگاهی داشته و نیز باید به هر پیش بینی خاصی كه در پیشنهاد یا قرارداد هر پروژه موجود است توجه كنند .
اگرچه هزینه های مستقیم غالبا هزینه های ثابت هستند اما می توانند شامل بخشی از هزینه های متغیر باشند . نگهداری یك ادارة مركزی دائمی جزو هزینه های ثابت غیر مستقیم در نظر گرفته خواهد شد چرا كه این ادارة مركزی صرفنظر از جهش حجم كاری این هزینه را بوجود می آورد . اجاره كردن یك دفتر موقتی برای كاركنان در بخشهای اجرایی ، یك هزینة متغیر است ، بطوریكه تعدادشان بستگی به حجم كاری داشته و مدیریت می تواند بطور دلخواه تصمیم به افزایش یا كاهش تعداد كاركنان موقتی ( و همینطور هزینه های آنها ) بگیرد . طبقه بندی هزینه های سربار به هزینه های ثابت و متغیر در بسیاری از مباحث موجود در این كتاب مناسب نیست ، ولی در صنایع فرآیندی و تولیدی به عنوان یك عامل كنترل بها ی مرتبط با سوددهی و حجم تولید بسیار با اهمیت است . با این حال در تمام كارهای مشتمل بر پروژه های صنعتی ، مدیریت خواهان كاهش هرچه مقدور تر هزینه های سربار خواهد بود ، چرا كه هزینه های سربار زیاد بخت شركت را برای رقابت در بازار مصرف كاهش می دهد . این وقتیكه ساده ترین و سریعترین صرفه جویی می تواند انجام گیرد در مورد هزینه های سربار متغیر نیز صدق می كند .
بـار نیـروی كــار Labor burden
بار نیروی كار میزانی است كه _ اغلب به صورت یك درصد توصیف می گردد_ به كاركنان اصلی ساعتی یا هفتگی اضافه می شود تا جبران تعطیلی ، وقوع احتمالی بیماری یا سایر غیبت ها را بنماید ، و مقادیر بر حسب سرمایه بوسیلة كارفرما به عنوان سود كاركنان یا بر اساس قانون قابل پرداخت است .( برای مثال در انگلستان این میزان مشتمل بر سهم مالیات و بیمة ملی كارفرما است ).
بــار مـــواد Material burden
موادیكه برای یك پروژه خریداری می شوند، كه به خودی خود به عنوان هزینه های مستقیم در نظر كرفته می شوند ، به نوعی بوسیلة پیمانكاران به منظور پوشش هزینه های نظارت و حمل آنها با اضافه بها محاسبه می شوند .
این اضافه بها اغلب از 15 درصد یا كمتر برای اقلام خیلی بزرگ كه مستقیما به كارگاه حمل می شوند تا 25 درصد برای مقادیر كم هزینه كه هزینه های حمل مرتبط با مقادیرشان زیاد است تغییر می كنند . متداول ترین نرخ برای بارمواد 15 درصد است .
هـزینه های سـربـار overhead costs _ نگاه كنید به هزینه های غیر مستقیم .
بازیـافت هزینه های سربــار overhead recovery
اكثر سیستمهای هزینه یابی پروژه ها بر مبنای مطالبة نیروی انسانی مستقیم ( شامل بار نیروی انسانی ) ، بصورت حاصلضرب زمان ثبت شدة هر كار در هزینة استاندارد ساعتی مورد نیاز برای هر رده عمل می كنند. آنگاه یك مقدار نسبی( اغلب به عنوان یك نرخ درصدی ) می تواند به این هزینة نیروی انسانی اضافه شود تا بخشی از هزینه های سربار غیر مسثقیم شركت را پوشش دهد .
در برخی صنایع ، نرخ سربار می تواند تا 100 % ، 200 % و حتی بیشتر برسد ( به عنوان مثال ، در شركتهایی با سطح تحقیق و توسعة منابع بسیار بالا ) . در صنایع متمركز بر نیروی انسانی ، با تحقیق و توسعة اندك و بدون سطح مقدماتی بالا ، نرخ سربار ممكن است 50 درصد یا بیشتر باشد . از آنجا كه موقعیت شركتها( حتی جاییكه كار مشابهی را انجام میدهند ) بطور قابل ملاحظه ای از یكی به دیگری متفاوت است برای مثالهای این كتاب نمی توان میزان نمونه ای عنوان نمود . شركتی كه می كوشد هزینه های غیر مسثقیم خود ( و نرخ سربار خود ) را به حداقل برساند آشكارا موقعیت قابل رقابتی از نظر هزینه و قیمت داراست .
این روش بازیابی هزینه های سرباز به عنوان ‘‘ وصول ‘‘ در هزینه های مستقیم نیروی انسانی هزینه یابی جدبی نام دارد. مقرر كردن نرخ یك كار حسابداری كه خواهان مهارت و ادراك است میباشد . حصول پاسخ صحیح بستگی به پیش بینیهای دقیق حجم و برآورد و كنترل هزینة سربار موثر دارد .
اگر حجم كاری برنامه ریزی شده جنبة عینی نداشته باشد ، نیروی مستقیم كمتری می تواند هزینه شده تا در كاهش مشابهی در بازیافت برنامه ریزی شده نتیجه بخش باشد . وقتی چنین چیزی رخ می دهد شرایط موجود ‘‘ سربار تحت بازیافت ‘‘ نام دارد .
هزینة اولیه Prime cost
جمع همة هزینه های مورد نیاز برای یك كار خاص یا یك پروژه ( نیروی انسانی مستقیم بعلاوة مواد مستقیم بعلاوة مخارج مستقیم ) اغلب هزینة اولیه نامیده می شود .
هزینه های استاندارد Standard costs
برآورد بودجه و محاسبه و گزارش دهی هزینه برای هر فعالیت یا پروژة در دست اجرا وقتی كسل كننده و غیر فابل انجام خواهد بود كه از تمام نرخهای مختلف پرداختی به اشخاص استفاده شود . برای مثال در مهندس با كارایی مشابه و عنوان كاری یكسان ممكن است دو حقوق مختلف دریافت كنند . چنین اختلافهایی به دلایل بسیار معتبری می توانند در هر سطحی از مدیریت یا نیروی كار رخ دهند . برآورد كنندة هزینه به هیچ وجه نمی تواند افرادی كه ماهها یا سالها بعد از برآورد هزینه آغاز به كار كرده و در كارها دخیل خواهند شد را مشخص كند . حتی اگر بتوان نامها را مشخص كرد ، هیچ تضمینی برای اینكه همان افراد آن كار را انجام دهند وجود ندارد .
راه حل خوبی كه برای این مسئله وجود دارد تطبیق با هزینه های استاندارد است .
برای هزینه های نیروی انسانی ، قدم اول طبقه بندی افراد بر مبنای چند قاعدة مناسب است ( اغلب بر مبنای كاری كه انجام می دهند و سطح كلی آنها در ساختار حقوقی ) است . برای مثال در اینجا طبقه بندی كه یك شركت برای كاركنان دفتر مركزی خود در پروژه های سرمایه ای شامل پروژه های مهندسی ، خرید و مدیریت ساختمان انجام داده است آورده شده است :

رتبــه

مـشمـولیـن

تـوضیــحــات

1

روسای شركت ، مدیران قسمتها و كاركنان متخصص مشاور صف

 

2

مدیران پروژه ها و مدیران دوایر

شامل مهندسین كلیة تخصصهای مهندسی

3

مهندسین پروژه و مهندسین ارشد

بدون توجه به تخصصهای مهندسی

4

مهندسین پایین رتبـه

بدون توجه به تخصصهای مهندسی

5

گروه دفتر طراحی راهبرها و بازبین ها

 

6

نقشه كش ها و طراحــــان

 

7

كاركنان اجرایی

شامل مامورین خرید ، كارمنــــــدان بازرگـانی منشی ها كاركنـان دفـتری وكلیة كاركنانی كه در خدمات اجرایی مشغولند و بدون توجه به ارشدیت یا حقوق آنها

 

بهتر است كه تعداد طبقات متفاوت در حداقل نگه داشته شوند ( در صورت امكان كمتر از 10 طبقه). حسابداران هزینة میانگین حقوقی را برای آنها در هر رتبة استانداردی تعیین می كنند . آنگاه همة برآوردها و كارهای واقعی با استفاده از این رتبه ها و نرخ های استاندارد ، هزینه یابی می شوند . چون استانداردها در حدود بخش حسابداران محاسبه می شوند ، این روش همچنین مزیت حفظ اسرار درآمدی اشخاص را داراست : برآوردكنندگان هزینه ها و كاركنان اجرایی چروژه تنها نیازمند داشتن نرخ های استاندارد جاری هستند . با این وجود نرخهای استاندارد به خودی خود باید محرمانه تلقی شوند ( برای مثال ممكن است كه توسط رفیب مورد استفاده قرار گیرند ).
هزینه های متغیر Variable costs
هزینه های متغیر ، هزینه هایی هستند كه در یك نرخ به سطح فعالیت كاری بستگی دارند . این هزینه ها بطور نمونه منحصر به هزینه های مستقیم می شوند ولی ممكن است محتویات كوچك غیر مستقیمی داشته باشند .
مغایرت هزینه ها Cost variance
یك اختلاف هزینه به هر انحراف اندازه گیری شده بین هزینه های برآورد شده ، برنامه ریزی شده ویا بودجه بندی شده و هزینه های اندازه گیری شده برای عملكرد مطابق برنامه اطلاق میگردد . این مغایرتها بخصوص در گزارشهای هزینه ای اهمیت دادند چرا كه قوانین گزارش دهی یا مدیریت را بلا استثناء برآورده می سازد . واژة مغایرت همچنین در هزینه یابی استاندارد برای تشریح خطاهایی كه باید كوچك بوده و حاصل بكارگیری میانگین های محاسبه شده است ، بكار می رود . خطاهایی كه وقتی هزینه یابی دستمزدها و دفتر كل خرید بطور دوره ای با هزینه یابی پروژه تطبیق داده می شوند آشكار می گردند .
مغایرتها بخصوص در مدیریت پروژه مفید هستند ، چرا كه خطاها را مشخص نموده و مبانی مدیریت را بلا استثنا برآورده میكنند .

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیمفاد قرارداد پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مهمترین سند مکتوب هر پروژه قرارداد پروژه بین پیمانکار و کارفرماست. در حقیقت بسیاری از مشکلات مدیریتی در پروژه ها بدلیل ضعف در مفاد و جامعیت قرارداد پروژه هاست. تدوین قرارداد پروژه توسط تیم مذاكره‌كننده تهیه و به تایید دوائر حقوقی و مالی شركت کارفرما و پیمانکار خواهد رسید. در این مقطع بازنگری جامع قرارداد توسط مدیر پروژه و نماینده شركت الزامی است. در یك نگاه ، مدیریت پروژه مدیریت قراردادهاست. مهمترین قرارداد ، قرارداد اصلی است و لذا توجه به آن و مفاد حاوی تعهدات ، احاطه مدیریت را به پروژه و هدایت آن بیشینه می‌سازد. مفاد قراردادباید کامل ،جامع و بدور از هرگونه ابهام باشد . در این راستا ، توجه خاص به مواد زیر درمفاد هر قرارداد در پروژه اهمیت بیشتری دارد :

­ شرح كار (Scope of Work)

شرح خدمات (Scope of Services)

مشخصات و استانداردهای فنی

گارانتی‌های فنی و گواهی تكمیل كار

نرخها (Unit Prices)

جداول تفكیك قیمتها (Ithemized Breakdown Cost)

برنامه كلان زمانبندی

شرایط عمومی قرارداد

شرایط مخصوص قرارداد

­فهرست نقشه‌ها (در صورت وجود)

نحوه پرداخت

روش اعمال تغییرات در محدوده خدمات

بندهای اصلاح شده در مذاكرات و مستندات مربوطه

نحوه هماهنگی با كارفرما

نحوه ارائه مدارك و مستندات

نحوه تشكیل جلسات

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیآشنایی با پروژه های EPC

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
امروزه واژه EPC  در بسیاری از متون ، سمینارها، روزنامه ها، ادارات، سازمان ها و... شنیده می شود . EPC مخفف سه واژه Engineeing/Procurement/Constrution است که به سادگی می توان آن را به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. 

شاید تا به حال به سوالاتی مشابه زیر در مورد EPC  برخورد کرده باشید : 

آیا EPC نوعی قرار داد است که می توان آن را مشابه دیگر انواع قرارداد های گوناگون حقوقی تصور کرد، یا ویژگی هایی خاص خود را دارد؟ 

 

چه شاخص هایی به عنوان نقاط ضعف و قدرت آن مطرح می باشند؟ 

 

طرفین آن چه کسانی بوده و چه نقشی ایفا می نمایند؟ 

 

برای انجام EPC چه شرایط و امکاناتی باید فراهم گردد؟ 

 

 

آیا در حال حاضر اجرای چنین قرارداد هایی در کشور وجود دارد و به طور کل آیا فرهنگ آن در جامعه مفهوم پیدا کرده است.

 

سئوالاتی چنین هر روزه در محافل علمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و سازمانهای پژوهشی و شرکتهای نفتی و پتروشیمی جهان به دلیل نیاز شدیدی که به این گونه قرار دادها احساس می کنند، بیش از سایر مراکز در پی آماده سازی زمینه برای اجرای آن می باشند. 

ترکیب عملیات ، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرار داد مفهومی جز مدیریت ندارد.

به این ترتیب EPC دارای مفهومی فراتر از مهندسی و در واقع در بر گیرنده شاخصهای مدیریتی است. مدیریت قرارداد یا پروژه EPC شامل مدیریت مالی، محدوده پروژه، زمان، نیروی انسانی، ارتیاطات، ریسک، تامین کالا، کیفیت و نهایتا در هم آمیختن تمامی اینهاست. به این ترتیب ترکیب این سه شاخص اصلی مفهوم EPC را به تلفیقی از علوم پایه و انسانی می کشاند؛ که درآن خلاقیت فردی رهبری ماشین را در اخیتار کامل خود می گیرد. 

 

قراردادهای EPC سالیان بسیاری است که در سطح جهان اجرا می شوند، اما در سالهای اخیر به دلیل گسترش روابط و مناسبات و نیاز به قرارداهای مدون و کارآمد در سطح جهان از اقبال عمومی و بی نظری برخوردار شده اند. هر چند هر قراردادی از جمله EPC دارای مزایا و معایبی می باشند که طرفین درگیر را مجاب به پذیرش آن می نمایند؛ اما مزایا و فوائد EPC به مراتب بیش از نقاط ضعف آن است. 

 

معمولا صاحبان کار یا کارفرمایان جز اجرای پروژه ها ، درگیریهای فراوان دیگر نیز دارند و در واقع محور اصلی فعالیت آنها ، اجرای پروژ نیست. یکی از ویژگی های جدید دانش مدیریت، شناسائی و هدایت سازمان ها به طرف فعالیت محوری آنها است. در عرصه های گوناگون از جمله یک واحد پتروشیمی محور اصلی تفکر کارفرما چگونگی فتح بازارهای جهانی و نگهداشت بازارهای کنونی است، به همین خاطر مدیریت چنین واحدی می تواند با انعقاد قرار دادهای EPC ، اجرا و مدیریت پروژه در زمینه اجرا و راه اندازی واحد را به پیمانکار سپرده و خود به سیاستهای کلان گسترش فعالیتهای واحد بیاندیشد. 

 

یکی از مشکلاتی که کارفرمایان در مورد قراردادهای عادی مهندسی همواره با آن مواجه می باشند ، قبول درجه بالائی از ریسک است . به عبارتی دیگر در اینگونه قراردادها کارفرما تامین کالا، پیمانکار مهندسی پروژه و پیمانکار ثالث اجرای پروژه را بر عهده می گرفتند . از آنجائی که در بسیاری از موارد جهت نظارت بر کار ناظری وجود ندارد، احتمال بروز عدم تطبیق ها فراوان بوده و کارفرما همواره در وضعیت ناامنی به سر می برد. این تغییر و تاخیرات ناشی ازآن ، خود به مفهوم هزینه های بس بیشتر از بودجه پیش بینی شده پروژه است. در واقع در قرار داد EPC ، صاحب کار با انتقال ریسک و جلوگیری از بروز تغییرات، هزینه های طرح را کاهش داده . زمان اجرای طرح را نیز حتی الامکان تضمین می کند. 

 

از سوی دیگر پیمانکار نیز با بررسی تمامی موارد و سنجش وضعیت موجود و پیش بینی آینده و گردآوری نیروهایی زبده و کارآمد و متخصص سعی در ارائه قیمتی دارد که نه تنها بتواند ریسک های موجود را از خود سازد ، بلکه سود قابل قبولی را نیز کسب نماید. نکته قابل توجه اینکه پیمانکار باید سعی کند ریسک ها و لغزش های احتمالی را به صفر نزدیک سازد. 

 

در این میان طرفین معاهده باید پیش از اجرای EPC از تامین مالی قرارداد، نوع بیمه جاری برآن، چگونگی جذب نیروی انسانی مورد نیاز، برآوردی کلی از هزینه ها، شرایط آینده بازار و.... آگاهی کافی داشته باشند. 

 

آنچه در خارج از کشور و در پیمان های بین المللی رواج دارد، اجرای قرارداد به صورت EPC است، یکی از دلایل عدم حضور مجریان ایرانی در قراردادهای بین المللی، همین نزدیک نشدن شرکت های ایرانی به EPC می باشد. اما آنچه در زمان حاضر اهمیت دارد اجرای پروژه ها در داخل کشور است. بدون شک جهت هماهنگ شدن با روند اقتصاد جهانی و همچنین به منظور بهینه سازی زمان و هزینه انجام پروژه ها، صاحب کاران ناچار به سوی مناقصه های EPC باید پیش بروند. اما شرکت در مناقصه EPC و به ویژه رقابت با شرکت های غیر ایرانی که سالهاست با این مقوله آشنا هستند، برقراری تمهیداتی را برای شرکت های ایرانی می طلبد. بدون در نظر گرفتن چنین تمهیداتی در بهترین حالت، مناقصه یکی پس از دیگری از دست می روند وشرکت های ایرانی بیکار می مانند، یا به صورت زیر پیمانکاران مجریان اصلی در خواهند آمد. 

 

نکته ای که لازم است در این مقوله مد نظر قرار گیرد، عدم تداخل مفهوم مجری پروژه EPC با MC است.این دو کاملا مجزا از یکدیگرند. حضور به عنوان MC در پروژه، به هیچ وجه به معنی اجرای EPC نیست. MC صرفا نماینده کارفرما برای نظارت بر کار پیمانکار EPC است؛ به این مفهوم که کارفرما حتی نظارت بر اجرای پروژه را نیز به پیمانکار دیگری واگذار کرده است تا خود به کارهای اصلی اش بپردازد. شرایط و امکانات MC نیز با شرایط پیمانکاری EPC کاملا متفاوت است. 

 

فازهای یک پروژه EPC :

 

فاز مهندسی یا طراحی (Engineering): در این مرحله از پروژه مدارک، اسناد و نقشه های مورد نیاز جهت طراحی های آتی، خرید تجهیزات و مواد و نصب و اجرای مواد و تجهیزات انجام می گیرد. در این مرحله معمولا پیشرفت پروژه بر اساس مراحل طراحی و میزان نفر ساعت لازم جهت تکمیل طراحی برنامه ریزی و کنترل می شود.

 

فاز خرید یا تدارکات (Procurement): در این مرحله اقلام ، تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت اجرای پروژه تهیه می گردد. در این مرحله معمولا پیشرفت پروژه بر اساس مراحل خرید و هزینه (در برخی موارد زمان یا ترکیبی از هزینه و زمان) لازم جهت تکمیل خرید برنامه ریزی و کنترل می شود.

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

فاز نصب یا اجرا (Construction): در این مرحله تجهیزات و مواد پروژه نصب یا اجرا می گردند. در این مرحله معمولا پیشرفت پروژه بر اساس احجام و مقادیر کاری لازم جهت تکمیل خریدعوامل موثر بر زمانبندی پروژه ها

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
زمانبندی پروژه ها به عنوان مسیری که رسیدن به اهداف زمانی پروژه ها بدون گذر از آن ممکن نیست همواره اهمیت بالایی داشته است. از سویی تحلیل زمانبندی پروژه ها بدون داشتن اطلاع نسبت به عوامل تاثیر گذار بر آن ممکن نخواهد بود. 

 

این عوامل در ذیل مورد اشاره قرار گرفته اند:

 

تاریخ شروع پروژه: تمامی فعالیت ها بعد از این تاریخ زمانبندی خواهد شد.

تقویم استاندارد پروژه: این تقویم روزها و شیفت های کاری را نشان می دهد. به طور طبیعی باید فعالیت ها در روزهای تعطیلی زمانبندی نشوند.

تعداد و نوع فعالیت ها: برخی فعالیت ها از نوع فعالیت محور هستند و از تقویم فعالیت تبعیت دارند. برخی از فعالیت ها از نوع منبع محور بوده  و از تقویم منبع پیروی می کنند. برخی فعالیت ها از نوع LOE هستند و مدتشان وابسته به سایر فعالیت هاست.

مدت زمان فعالیت ها: میزان مدت زمانی که باید تلاش برای تکمیل یک فعالیت صورت پذیرد می تواند بر زمانبندی موثر باشد.

تعداد و نوع وابستگی بین فعالیت ها: نوع وابستگی بین فعالیت ها ممکن است از هر یک از انواع FS, FF, SS, SF باشد که هر یک از آنها بر تاریخ شروع یا پایان فعالیت ها موثر است.

میزان تاخیر (Lag) بین فعالیت ها: میزان فاصله یا هم پوشانی که بین فعالیت ها باید باشد می تواند بر تاریخ شروع یا پایان فعالیت ها موثر باشد.

شکسته شدن (Split) یا انجام پیوسته فعالیت ها: مدت زمان اجرای فعالیت ها ممکن است دچار گسستگی باشد و فعالیت ها به صورت پیوسته اجرا نشوند.

تقویم تخصیص داده شده به فعالیت ها و تنظیمات آن: ممکن است برخی از فعالیت ها از تقویم پروژه تبعیت نکنند و تقویم کاری اختصاصی داشته باشند.

منابع تخصیص داده شده به فعالیت ها و تقویم آنها: منابع تخصیص داده شده  به فعالیت ها ممکن است در بازه های زمانی خاصی قابل تامین یا در دسترس نباشند.

تسطیح منابع و تنظیمات آن: برخی مواقع ممکن است به منظور کاهش نوسانات گراف منابع تسطیح منابع را به عنوان روشی مطلوب بر گزینیم.

محدودیت های زمانی تخصیص داده شده به فعالیت ها: برخی از فعالیت ها ممکن است دارای محدودیت زمانی خاصی در تاریخ شروع یا پایان باشند.

نحوه به روز رسانی فعالیت ها و منابع تخصیص داده شده به فعالیت ها: در حین به روز رسانی پروژه ممکن است با توجه به جایگزینی تاریخ های شروع و پایان واقعی به جای تاریخ های شروع و پایان برنامه ای زمانبندی فعالیت ها تغییر کند. در ضمن ضروری است که کارهای باقیمانده به بعد از تاریخ نظارت زمانبندی مجدد شوند.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

علی رحمتی توکل 

مدرس و مدیر پروژه های مشاوره موسسه مدیریت پروژه آریانامهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|