درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژه

1395/05/12
14:18
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

چکیده: استفاده وسیع از استاندارد های مدیریت پروژه برای ارزیابی و پیشرفت صلاحیت حرفه ای، بر اساس یک دیدگاه عقلانی استوار است، که به موجب آن صلاحیت، با ایجاد یک سری از ویژگیها و خصوصیات، به شکل موضوعات علمی از پیش تعریف شده، قابل مشاهده است. هنوز در مورد اینکه چطور و چگونه این خصوصیات توسط مدیریتهای پروژه در محل کار مورد استفاده قرار می گیرد، دانش بسیار کمی وجود دارد. در این مقاله، یک کاوش ابتدایی از روش های مدیریت پروژه در درک و انجام کارشان، را گزارش می کنیم. ما مطالعات پدیده نگاری از طراحان موتور اتومبیل را دنبال می کنیم که یافتند که ساختار معنایی اصلی از تصورات مردم در مورد کارشان، صلاحیت و قابلیت آنها را، در کار ایجاد می کند. با توجه به مصاحبه ای که ما با 30 مدیر پروژه در کارخانه جات تولیدی انگلستان ما سه برداشت اصلی متفاوت را از کار مدیریت پروژه به دست آوردیم. هر دیدگاه یک تمرکز اصلی متفاوت و یک سری ویژگی های کلیدی متفاوت دارد که برای مدیران پروژه اتفاق می افتد، زمانی که تجربه و اجرای کارشان، که یک نظم بهتری از سه شکل کاملا متفاوت از صلاحیت مدیریت پروژه را منعکس می کند. یافته ها یک فرصتی از یک دیدگاه جدید برای ارزیابی و بهبود صلاحیت حرفه ای، پیشنهاد می کند که دیگاههای موجود را که بر اساس استاندارد هستند، تکمیل می کند.


1.معرفی
افزایش سریع مدیریت پروژه به عنوان یک نظام حرفه ای، موجب ایجاد یک تعداد از استاندارد های خوب تنظیم شده گردیده است که حیطه عمل نظام را تعریف می کند و لوازم، تکنیکها و دیدگاه های آنرا توصیف می کند. اکنون این استانداردها به طور گسترده ای برای ارزیابی صلاحیت حرفه ای و نیز بهبود و تایید آن مورد استفاده قرار می گیرند. آنها بر مبنای این فرض استوارند که فرض شده است، اشخاصی که قادر به نشان دادن درکشان از اصول مدیریت پروژه موجود در این استانداردها می باشند، به طور حرفه ای به عنوان مدیران پروژه، صلاحیت لازم را دارند. این موضوع اصطلاحا از یک دیدگاه منطقی پیروی میکند که به موجب آن صلاحیت مدیریت به عنوان مجموعه ویژه ای از محیط های دانش مستقل از محتوا و اشخاص، تعریف شده است. هنوز، دانش کمی در مورد اینکه چطور و چگونه این ویژگی ها توسط مدیران پروژه در انجام کارهایشان استفاده می شود، وجود دارد.
در قسمت اول این مقاله، ما دو دیدگاه های سنتی را برای مطالعه و تعریف صلاحیت مدیریت پروژه مرور می کنیم. ما بحث می کنیم که استاندارد های مدیریت پروژه حاصل، واقعا صلاحیت مدیران  پروژه را در محیط های کاری به دست نمی آورند. ما برای این موقعیت در مطالعات اولیه، مطالب پشتیبانی کننده ای یافتیم که هیچ ارتباط مشخصی بین کار مفید و موثر محیط کاری و استاندارد های مدیریت پروژه را نیافته بودند. [1] دیدگاه تفسیری ارائه شده توسط سندبرگ (7.2) را بر اساس اصول پدیده نگاری به جهت تحقیق در روشهای تجربی مدیران پروژه در مورد درک و تجربه کار آنها و دریافت و درک صلاحیت های آنها در کار را، پیشنهاد می کنیم. ما متدها و نتایج مطالعاتمان را بر روی 30 مدیر پروژه در کارخانجات تولیدی انگلستان توضیح می دهیم و با بحثی از مفاهیم و دلایلی از یافته هایمان را بر اساس تجربه و تحقیق نتیجه گیری می کنیم.

2.دورنمای تئوریکی
1-2دیدگاههای عقلی برای صلاحیت در کار
دو دیدگاه اصلی برای مطالعه و تحقیق صلاحیت در کار وجود دارد. که کارگر محور و کار محور محسوب می شود.[2,3]
دیدگاه کارگر محور، کارگر را به عنوان نقطه آغاز حرکت در نظر می گیرد و بر روی ویژگی های کارگران، مثل دانش، مهارت ها، توانایی ها و صفات شخصی تاکید دارد[3]. از آنجایی که کارهای متفاوت نیازمند صلاحیتهای متفاوتی هستند، دیدگاه کارگر محور به دلیل بسیار عام وکلی بودن و مستقل از مفهوم بودن، مورد انتقاد قرار گرفته است[4]. در مقابل، دیدگاه کار محور، کار را به عنوان آغاز حرکت در نظر می گیرد و با کار به عنوان موجودی مستقل از کارگر و قابل تعریف در زمینه های نیازمندیهای تکنیکی و مهارتهای کاری، برخورد می کند[5]. طرفداران این دیدگاه استدلال می کنند که با شناخت فعالیت های کاری که مرکز انجام کار خاصی است و سپس انتقال این فعالیتها به ویژگی های شخصی، توضیحات جزئی تر و عینی تری از صلاحیت می تواند ایجاد شود و بنابراین بر مشکل اصلی بسیار عام بودن دیدگاه کارگر محور، به طور گسترده ای می توان غالب شد. به هر حال انتقال توصیفات فعالیتهای کاری به ویژگی های کارگران مشکل است و این سوال پیش می آید که آیا لیستی از فعالیتهای کاری می تواند برای نشان دادن تمام خصوصیات مورد نیاز مناسب و کافی باشد.[6]

2-2دیدگاههای تفسیری در مورد صلاحیت در کارها و پدیده نگاری
برای غلبه بر انتقادات وارد بر این دو دیدگاه عقلی، سند برگ [2,7] یک دیدگاه تفسیری متغیر را برای درک صلاحیت در کار بر مبنای اصول پدیده نگاری ایجاد کرد. با تعریف یک دیدگاه تحقیقی "نگاشت و گسترش روش های متفاوت کیفی که در آن تجارب مردم، تصور کردن، درک کردن و دریافتن دیدگاههای مختلف و پدیده های اطراف آنها در جهان” [8,p31]. پدیده نگاری برای اولین بار در دهه 1970 برای درک بهتر یادگیری های آکادمیک مورد استفاده قرار گرفت. این دیدگاه از آن زمان به طور گسترده ای برای بیان و توصیف اینکه چگونه معلمان و دانش آموزان می توانند یادگیری و تدریس را درک کرده و تجربه کنند [9,10]، مورد استفاده قرار گرفته است. در سالهای اخیر پدیده نگاری شروع به دست آوردن حامیانی در خارج از محدوده تحقیق علمی و آکادمیک در زمینه هایی مثل سلامت [11]، آزادی آکادمیکی[12]، مدیریت[13] و بطور قابل ملاحظه تری در صلاحیت انسانی در کار [2,7] نموده است. مطالعه پدیده نگارانه سند برگ در مورد طراحان موتور اتومبیل، بدست آورد که تصور یک کارگر از کارش، یک عملکرد تکاملی در ایجاد صلاحیت دارد که در آن "ساختار معنایی اساسی تصورات کارگران از کارشان، صلاحیت انسان را تشکیل می دهد" [7,p20]. به علاوه، مطالعه وی نشان داد که  تفاوت ها در درک و فهم در بین اشخاص، می تواند سلسله مراتبی از صلاحیت را در زمینه های پیشرفته ای از درک کاری ایجاد کند. مرکزی ترین فرضیه ی متدولوژیکی این است که "... صلاحیت ابتدا یک سری از ویژگی های خاص نیست. در عوض دانش، مهارتها و سایر ویژگی های استفاده شده در انجام کار مقدم هستند و بر مبنای دیدگاههای آنها از کار می باشند." اینجا دیدگاه اشاره به روش های اشخاص از تجربه و دید آنها نسبت به جهانشان دارد" [7,p12]

2.3صلاحیت مدیریت پروژه
مطالعات موجود در زمینه صلاحیت مدیریت پروژه از یکی یا هر دو دیدگاه منطقی توضیح داده شده در بالا، پیروی می کنند. یک رشته از تحقیقات دیدگاه کار محور را در نظر می گیرند و اساسا بر بهبود استانداردهای مدیریت پروژه تمرکز دارند [14]. این استانداردها، ابتدا بر اساس بررسی عقاید متخصصان، شامل کار فرمایان و وکلای حرفه ای، گسترش داده شده اند[15,16].
رشته دوم که دیدگاه کارگر محور را در نظر می گیرد، تعریف سری هایی از ویژگی های شخصی عام از صلاحیت مدیران پروژه را جستجو میکند که این مبحث را منعکس می سازد که یک مدیر پروژه صلاحیت دار، نیازمند چیزی بیش از تسلط بر دانش "سخت" و مهارتهای توضیح داده شده در استاندارد های مدیریت پروژه است[17,18]. ایجاد لیست هایی از ویژگی های شخصی "نرم" مورد نیاز مدیران پروژه صلاحیت دار، در بسیاری از متون و گزارش های تحقیقی منتشر شده است[19,21]. به علاوه بر اساس مشاهده و تجربه، یک تعداد از کارها در چهارچوبی خاص وجود دارد [22,26]. با جدا کردن مدیران پروژه از فعالیت های کاری آنها، توصیف غیر مستقیمی از ویژگی های خارج از متن - چه اجزای"سخت"یک استاندارد یا خصوصیات "نرم"پنهان شده در ویژگی های شخصی- پیش نیاز هایی را برای آنچه که مدیران پروژه صلاحیت دار باید بدانند و انجام دهند از اینکه چگونه و چطورآنها از این ویژگی ها در محیط کاری استفاده خواهند کرد، متمایز می سازد. به خصوص در بعد ضمنی صلاحیت که در محیط کاری آشکار است، نادیده گرفته شده است [27]. از آنجایی که مدیریت پروژه در نظام عملی، بالاتر از نظام تئوری است، صلاحیت ضمنی مدیران پروژه و ظرفیت آنها برای یکپارچه سازی و ارتباط موثر بین دانش ضمنی و صریح به کارشان نبایستی صرفنظر شود. بنابراین، یک موقعیت روشن برای اعمال یک دیدگاه تفسیری پدیده نگاشتی، برای نشان دادن روش های تجربی مدیران پروژه از طریق درک کردن و تجربه کردن کارشان، وجود دارد و بنابراین برای فهمیدن و درک صلاحیت آنها در انجام کارشان لازم است.

3.روش
1-3انتخاب نمونه
نمونه این تحقیق شامل 30 مدیر پروژه انتخاب شده از بین 12 کارخانه تولیدی در انگلستان است. هدف این تحقیق نشان دادن ایده های مدیران پروژه در کارشان با معیار های انتخاب نمونه و به جهت اطمینان یافتن از اینکه ماهیت و محتوای پاسخ گویان کار با هم هماهنگ است، تنظیم شده است. برای مثال آنها همگی، از کارخانجات تولیدی ای هستند که معمولا پیمانکارهای اصلی بوده و آنها مسئول اجرای پروژه جاری بر اساس شرایط قرارداد اصلی امضاء شده بین کارخانه آنها و صاحب پروژه تحت تولید می باشند. آنها معمولا در سایت همراه با یک تیم پروژه، پیمان کارهای فرعی و تولید کنندگانی که برای اجرای این پروژه استخدام شده بودند، کار می کردند. پروژه هایی که آنها بر روی آن کار      می کردند بسیار پیچیده یا جدید که شامل تکنولوژی بالا باشد، نبودند. این معیارها برای ایجاد محتوای پایدار تری برای دست یابی به صلاحیت های مدیران پروژه در کارشان، انتخاب شدکه به هر حال تعمیم یافته های تحقیق را نیز که در انتهای مقاله بحث شده است، محدود کرده است. جدول یک، خلاصه ای از اطلاعات جمعیت شناسی نمونه ها را لیست می کند.
اندازه نمونه توسط اشباع تئوریکی بدست آمد[28]. که به موجب آن ایده های موجود بین پاسخ گویان منجر به کشف هیچ ویژگی مفهومی جدیدی نشد. مشابه با مطالعات پدیده نگارانه پیشین [7]، اشباع تئوریکی پس از تقریبا 20 مصاحبه بدست آمد و تا درجه اطمینان بالاتری با 10 تا اضافه تر، تایید و تصدیق شد.

3.2 جمع آوری داده ها
با پیروی از دیدگاه پدیده نگارانه [7,29] داده ها با مصاحبه های آزاد و عمیق، جمع آوری شد.
مصاحبه پدیده نگارانه بر روی آشکارسازی روش های پاسخ گویان(آنهایی که مورد مصاحبه قرار گرفته اند)، از درک و تجربه یک پدیده مشخص تمرکز دارد نسبت به اینکه جوابهای آنها را به جنبه های از پیش تعیین شده پدیده، توسط محققان محدود کند. ویژگی های اصلی مصاحبه پدیده نگارانه، استفاده کردن از پیش نویس سوالات اساسی و سوالات بعدی پشتیبان می باشد. جدول 2 راهنمای مصاحبه استفاده شده در این مطالعه را به صورت جزء به جزء نوشته است.
در این تحققیق سوالات اصلی، به جهت درک اینکه تصورات پاسخ گویان از کار مدیریت پروژه، چیست وضع شد و سوالات پشتیبان به این جهت مطرح شده بود که از پاسخ گویان خواسته شده بود تا به دقت
جدول1: خلاصه ای از اطلاعات آماری نمونه ها

شرح داده و نشان دهند که منظور از گزارشات آنها در موقعیت های اصلی چیست. به عبارت دیگر آنها کار را چطور درک می کنند و سوالات پشتیبان نیز در تمام مصاحبه ها استفاده شد. نه تنها پشتیبانی در سوالات اصلی و متناوب به کار رفت؛ بلکه نشان دادن معنای گزارشات مختلف یا توضیحات داده شده توسط پاسخ گویان نیز به کار گرفته شد. سوال کردن ثابت از پاسخ گویان برای استخراج کردن معانی در برگیرنده و چک کردن صحت گزارشات آنها در ارتباط مداوم، به کار گرفته شده است.
سوالات متناوب و متغیر لیست شده در جدول 2 زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که پاسخ گویان عکس العمل و پاسخ کمی به سوالات اصلی می دادند، یا مثال زدن یا توضیح دادن بیشتر را مشکل    می پنداشتند. سوالات انتهایی به پاسخ گویان اجازه می داد تا مجددا برداشت خود را از مدیریت پروژه منعکس کنند.
همه مدیران پروژه در مکان کاری پروژه ی در حال اجرایشان مورد مصاحبه قرار گرفتند. هر مصاحبه بین یک تا دو ساعت طول کشید. تمام مصاحبه ها بر روی نوار صوتی ضبط شد و کلمه به کلمه بازنویسی شد. نوشته ها نیز در طول مصاحبه و هم بعد از هر مصاحبه جمع آوری شدند.

3.3 آنالیز داده ها
10 مصاحبه اول با استفاده از یک برنامه کدگذاری ایجاد شده به طور قیاسی، بر اساس نوشته های مصاحبه و دانستن پایه و مبنا از داده های بدست آمده در طول فرآیند بازنویسی، کد گذاری شد. این کد گذاری به ما کمک کرد تا مطالب را خلاصه کنیم و با داده ها بیشتر آشنا شویم و برنامه کدگذاری
بینش مفیدی را برای تشخیص اینکه پاسخگویان چه مسائلی را به عنوان دیدگاههای مهم از کار مدیریت پروژه در نظر گرفتند، مهیا کرد. آنالیز بدست آمده از بازنوشته های تمام مصاحبه ها از اصول دیدگاه پدیده نگاری تبعیت کرد[8,30]. به ویژه آنهایی که از دیدگاه پیشرو سندبرگ برای درک صلاحیت در کار اقتباس شده بود، که شامل یک فرآیند تکراری مداوم و متغیر بین این که مدیران پروژه چه درکی از کارشان داشتند و اینکه آنها چگونه از آن کار برداشت کرده بودند، در زیر توضیح داده شده است.
ابتدا، ما هر رونوشت را چندین بار مطالعه کردیم تا با رونوشت آشنا شویم و سعی کردیم تا برداشت کلی هر مدیر پروژه را بفهمیم. سپس ما ابتدا مدیران پروژه را بر مبنای برداشت های کلی آنها دسته بندی کردیم. دراین فاز، دو برداشت کلی بدست آمد: یکی که بر برنامه ریزی و سازمان دهی کار اجرایی در سایت تمرکز داشت و دیگری بر پیش بینی و اداره مشکلات تمرکز داشت. ثانیا، ما تمامی بازنوشته ها را مجددا مطالعه کردیم تا به طور سیستماتیک بررسی کنیم که، برای چه همه ی مدیران پروژه در به تصویر کشیدن کارشان نه تنها بر روی جمع آوری گزارشات مربوط به جنبه های ضروری کارشان تمرکز دارند، بلکه بر روی مفهوم و معنای یک گزارش ویژه در ارتباط با محتوای درج شده آن نیز تمرکز دارد. با پیروی از این تفسیر اولیه از هر رونوشت، ما آنالیز را از مدیران پروژه انتقال دادیم. ابتدا در بین هر یک از گروهها و سپس بین دو گروه، برداشتهای مدیران پروژه را با هم مقایسه کردیم. این فرآیند منجر به برخی دسته بندی های مجدد شد. مخصوصا، مقایسه در بین گروهی که بر روی برنامه ریزی و سازمان دهی کار اجرایی تمرکز داشت، باعث تقسیم آن به دو گروه جدید شد: یکی بر روی برنامه ریزی وکنترل کردن جزئیات کار در سایت تمرکز داشت و دیگری بر روی سازماندهی و هماهنگ سازی تمرکز داشت.
ثالثا، ما تمام رونوشت ها را مجددا آنالیز کردیم ولی در زمینه هایی که چطور هر مدیر پروژه از کارش برداشت می کند، پس از این که ما هر رونوشت را آنالیز کردیم، ما مدیران پروژه را با یکدیگر اول در خود گروه و سپس بین گروهها مقایسه کردیم. مجددا این فرآیند باعث شد که برخی از مدیران پروژه از یک گروه به گروه دیگر انتقال داده شوند. اشخاص با تشخیص اینکه تمرکز اصلی آنها بر چیست و این که چگونه آنها از آنچه که به عنوان یک مسئله مهم در اجرای کارشان برداشت می کنند، گروه بندی و مجددا گروه بندی شدند.
در نهایت برای بررسی متقابل و پایدار سازی بیشتر برداشت های تشخیص داده شده، ما تمامی رونوشت ها را مجددا آنالیز کردیم و با تمرکز بر اینکه هر مدیر پروژه چگونه برداشت می کند و چطور آنها از کارشان برداشت می کنند، به آنالیز خود ادامه دادیم.

4-یافته های تحقیق
در تفسیر ما از رونوشت های مصاحبه، سه دیدگاه متفاوت از ایجاد کار مدیریت پروژه را ایجاد نمود. آنها به عنوان مدیریت پروژه هایی بودند که : (u1)برنامه ریزی و کنترل کردن (u2)سازماندهی و هماهنگ سازی (u3)پیش بینی و اداره کردن مشکلات بالقوه را بر عهده داشت. مدیران پروژه، هر مفهوم را از طریق راههای مخصوص خودشان در تجربه و انجام کارشان به طور متفاوتی از یکدیگر توصیف         می کردند. آنها حدود خود را تعیین کردند و کار مدیریت پروژه را در زمینه های خصوصیتی مشخص و ضروری با تمرکز متفاوت با ایجاد اشکال خصوصیتی متفاوت از هر مفهوم، سازماندهی کردند. به علاوه در مفاهیم مختلف، ویژگیها، معانی و دیدگاههای متفاوتی را نشان دادند. ما هر یک از مفاهیم، تمرکز اصلی آنها و معنای ویژگیهای کلیدی آنها را توضیح می دهیم. که در زیر توسط مثالهای نوعی از گزارشات مربوط به هر داده پشتیبانی شده نشان داده می شود. یافته ها در جدول 3 خلاصه شده اند.

1-4- مفهوم U1 مدیریت پروژه به عنوان برنامه ریزی و کنترل کردن
این مفهوم توسط تمرکز اصلی آن بر روی فرایند کار تولیدی و پیمانکاران فرعی اختصاصی، توصیف شده است. این تمرکز، این مفهوم را می رساند که تمام ویژگیهای کلیدی مدیران پروژه U1 حول و حوش جزئیات کار در سایت متمرکز بود. مثل روشهای برنامه ریزی و تولید پیمانکاران فرعی. ویژگیهای کلیدی موجود در این مفهوم شامل: توانایی برنامه ریزی، دانش درباره ی کار تولیدی، توانایی ارتباط برقرار کردن و توانایی اداره ی تیم می باشد.

1-1-4-توانایی برنامه ریزی
درU1 این ویژگی به معنای توانایی برنامه ریزی مراحل کار تولیدی و چک کردن و کنترل کردن برنامه ی کاری و روشهای تولیدی پیمانکاران فرعی می باشد. این موضوع یکی از مهمترین ویژگیهای اساسی U1 بود. از طریق این ویژگی بود که مدیران پروژه U1 به این تصور رسیدند که قیمت، زمان و کیفیت پروژه می تواند کنترل شود.
Q: آیا می توانید کارتان را بر روی این پروژه برای من توضیح دهید؟
A: خوب، این امر نوعی از برنامه ریزی و کنترل کردن یک کار است. مسئله اصلی، واقعا در محیط کاری است. شما بایستی کار را به طور مناسب برنامه ریزی کنید و من تصور می کنم که اگر شما بتوانید به طور مناسب برنامه ریزی کنید، بخت بیشتری در کنترل تمام مسائل مربوط به تمام افراد و پیمانکاران فرعی خواهید داشت. (ROW)
Q: شما چطور کارتان را برنامه ریزی می کنید؟
A: تعدادی کار هست که باید انجام شود. اول، زمانی که کار را برنامه ریزی  میکنی، شما چیزی را شبیه یک برنامه ی کامپیوتری با تاریخ آغاز و پایان برای هر کار دارید. تمام این تاریخ ها ابتدا کامل  می شوند و تمامی آنها نیاز به مرحله بندی دارند. آنها نیاز به بودن در یک مرحله ی مناسب دارند. کنترل سایت که شما با برنامه های کاری و روشهای پیمانکاران فرعی شروع می کنید، مهم است. آنها بایستی یک برنامه را دریافت کنند و بایستی گزاره های روش مناسب را زمانی که آنها برای کار پیشنهاد می شوند، ایجاد کنند. مثل معیارهای سلامت و اطمینان و امنیت. و زمانی که گزاره های روش آنها مورد نیاز باشد، نیاز به رفتن به سمت فرآیند تصویب شود (ROW)

2-1-4-دانش از کار تولیدی
مدیران پروژه این موضوع را برای خود ضروری می دانستند که دانش خوبی از کار تولیدی داشته باشند. با وجود این مورد، آنها قادر به درک فرآیند کلی تولید و آگاه شدن از نیازمندیهای پروژه بودند، که آنها را قادر می ساخت تا مراحل کاری را، خودشان برنامه ریزی کنند و بر روی برنامه ی کاری پیمانکاران فرعی و روشهای تولید، نظارت داشته باشند و زمانی که لازم بود، راه کار را ارائه کنند.
A: یک مدیر پروژه ی خوب، شخصی با دانش کافی از کار تولیدی است. الزاما نیاز به دانش آکادمیک نیست، بلکه دانش عملی و تجربه ی کافی انسان را قادر به اداره ی تمام فرآیند می سازد، و با اعتماد به نفس کافی آنان را به تصمیم گیری بر اساس واقعیت قادر می سازد.(MIH)
Q: ممکن است لطفا مثالی را در این زمینه ارائه دهید؟
A: مثلا زمانی که پیمانکاران فرعی برنامه ها و روشهای خودشان را ارائه می کنند، من احساس می کنم که دانش و تجربه ی کافی را برای چک کردن و نظارت بر آنها دارم. در واقع، به طور کلی پیمانکاران فرعی سعی در استفاده از بهترین منابع کاری و مقیاسهای امنیت دارند. آنها همیشه در مورد آنچه که آنها می توانند در زمان داده شده به دست آورند، کاملا مثبت هستند. بنابراین شما مجبورید که در یادگیری افراد به آنها کمک کنید تا کارشان را برنامه ریزی کنند، تا نشان دهید که آنها احتمالا نیاز به منابع بیشتر یا زمان طولانی تر دارند. شما مجبورید که در برنامه ریزی کارشان به آنها کمک کنید تا آنها کارایی و امنیتشان را افزایش دهند. (MIH)

3-1-4-توانایی برقرار کردن ارتباط
مدیران پروژه ی u1 توانایی ارتباط برقرار کردن با سایرین را یکی دیگر از ویژگیهای کلیدی می دانند. دیدگاه آنها، داشتن ملاقاتهای رسومی بود تا اینکه آنها بتوانند نحوه ی اجرای مهارت های کاری برنامه ریزی شده را چک کرده و برنامه ی پروژه را بروز رسانی کنند. کار شخصی من برنامه ریزی است ... شما نیاز به با برنامه بودن را در هر رویدادی را دارید، زیرا مسائل تغییر می کنند و ممکن است که بر اساس روشی که شما ابتدا برنامه ریزی کرده اید، پیش نروند. بنابراین شما نیاز به برقراری نشست با تیمتان، پیمانکاران فرعی و مشتری دارید. شما نیاز دارید که به آنها ارتباط بر قرار کنید و شما بایستی بتوانید که برنامه تان را به طور مرتب بروز کرده و مجددا برنامه ریزی کنید، به طور منظم ما ملاقاتها را در سایت برگزار می کنیم، و نیز ملاقاتهایی در میان تیم، با پیمانکاران فرعی و ملاقاتهایی با مشتری... به عنوان مثال، در این مرحله ما با مشتری هفته ای یکبار ملاقات داریم. ما به آنها در مورد نحوه ی پیشرفت کار و در مورد تمام مشکلات آگاهی می دهیم و اگر مشتری هر گونه نیازمندی جدیدی داشته باشد ما آن را مطرح می کنیم و به همراه هم ملاحظه می کنیم که چگونه برنامه نیاز بروز رسانی دارد.(STM)

4-1-4-توانایی اداره تیم
برای مدیران پروژه u1 این ویژگی به معنای اختصاص دادن مهارتهای کاری به هر یک از اعضای تیم و سپس تعقیب کردن آنها و کمک کردن به آنها برای انجام مهارتهایشان می باشد. پیرو تمرکز مدیران پروژه بر روی جزئیات کار تولیدی، اعضاء تیم آنها نیز، با چک کردن و کنترل کردن مراحل کاری و برنامه، درگیر می باشند.
A: ...شما نیاز به اختصاص دادن مسئولیتها و تقسیم نقش کاری دارید، که شما را وادار می سازد که به عنوان یک تیم عمل کنید؟ (BOG)
Q: شما همین حالا به "تقسیم کردن نقشها" اشاره کردید، ممکن است کمی بیشتر نقش خودتان را توضیح دهید؟
A: بسیار خوب، ما یک تیم برای این پروژه هستیم. نقش من این است که من مسئول این کار هستم و نیاز دارم که اطمینان حاصل کنم که ما در مرحله اول یک برنامه خاص را اتخاذ کنیم و به همه در انجام کارشان اطمینان دهیم. در واقع من نمی توانم تنها اقتدار را به کار ببرم. اگر کسی به هر صورت، شروع به قصور در کار کند، من سعی خواهم کرد که به او کمک کنم. هر کسی اشتباه می کند و آنها بایستی از آن درس بگیرند. بنابراین دیدگاه من تنها اشاره کردن به آنها نیست که چه کاری را باید انجام دهند، ولی من به آنها می گویم که آنها چه کار کنند و چرا دارند اشتباه می کنند و به آنها      می گویم که اگر این کار اشتباه پیش برود چه مشکلی اتفاق می افتد. (BOG)

2-4-مفهوم U2: مدیریت پروژه به عنوان سازمان دهی و هماهنگ سازی
این مفهوم کار مدیریت پروژه را به عنوان سازمان دهی همه چیز با هم و هماهنگ سازی وجوه مشترک مهارتهای کاری در سایت معرفی می کند. تمرکز اصلی آن نه تنها بر روی فرآیند کار تولیدی، بلکه بر وجوه مشترک کار شامل روابط چندگانه پیمانکاران فرعی می باشد. در مقایسه با U1 ، این مدیران پروژه دو ویژگی بیشتر را بیان کردند: دانش مدیریت تجاری و توانایی همامنگ سازی. در همان زمان، اگر چه این مدیران پروژه هنوز هم با اهمیت برنامه ریزی برای مدیریت پروژه خوب موافقند، اما آنها این موضوع را به عنوان یک ویژگی مرکزی و اصلی در نظر نمی گرفتند. ویژگیهای کلیدی حاوی این مفهوم شامل موارد زیر است: دانش از کار تولیدی، توانایی ارتباط برقرار کردن، توانایی مدیریت تیم، دانش مدیریت تجاری و توانایی هماهنگ سازی.


1-2-4-دانش از کار تولیدی
این ویژگی برای مدیران پروژه U2¬ به معنای درک از نه تنها فرآیند تولید کلی، بلکه وجوه مشترک هر مهارت پروژه می باشد. بنابراین آنها می توانند همه چیز را با هم، مثل یک عکس بزرگ ببینند و تخصیص دادن مهارتهای کاری، کارآمدترین روش است. من فکر می کنم یک مدیر پروژه خوب، نیاز به داشتن یک سطح منطقی از توانایی تکنیکی دارد، مثل پروژه ی ساختن بنا. او نیاز به دانستن همه چیز و تمام جزئیات ندارد، ولی او بایستی اصول اصلی درباره ی نحوه کار هر پیمانکار فرعی تجاری را بداند و اطمینان حاصل کند که وجوه کاری مشترک بین هر پیمانکار فرعی واضح می باشد و بنابراین آنها    می توانند کار لازم را اقدام کنند. (TRG)

2-2-4-توانایی برقرار کردن ارتباط
مدیران پروژه U2 نه تنها با مردم از طریق ملاقاتهای مرسوم که در U1 نیز وجود دارد، ارتباط بر قرار  می کنند، بلکه توسط روشهای مختلف دیگری نیز استفاده می کنند. آنها تاکید بیشتری بر روی اجتماعی بودن و بدست آوردن اعتماد به یکدیگر دارند. هدف از ارتباط ایجاد یک کمک عملی و تجربی در سازمان دهی و هماهنگ سازی کل پروژه است.
به غیر از ملاقاتهای مرسوم و منظم، ارتباط تیم نیز وسیله خوبی برای ارتباط برقرار کردن با مردم است. همه به سختی در سایت کار می کنند. بردن افراد به خارج از محل کار برای یک نوشیدنی یا غذا، همواره مطلوب است. ما با هم می نشینیم و فقط آرامش کسب می کنیم و سعی می کنیم که در مورد کار فکر نکنیم. این یک مسئله ارتباط دهنده است و شما بایستی ارتباط برقرار کردن با افراد را یاد بگیرید. اینجا در سایت، شما آنها را هدایت می کنید تا بگویند"ما آن را می خواهیم، ما آن را امروز   می خواهیم، ما آن را از این روش می خواهیم..." در یک بعد از ظهر، تیم همدیگر را در یک کلوب در یک جو آرام ملاقات می کنند، این یک مسئله عادی و منظم نیست، شاید ماهی یکبار ولی شما اینکار را انجام می دهید تا نشان دهید که شما از آنچه که آنها انجام داده اند قدردانی می کنید. این موضوع بین شما و مشتری شما و افرادی که با شما کار می کنند ایجاد اعتماد می کند. (MAK)

3-2-4-توانایی مدیریت تیم
برای مدیران پروژه U2 کار تیمی تنها برای تضمین اینکه هر عضو می تواند نقش خودش را اجرا کند، مثل U1 نیست، بلکه -بطور با اهمیتی- برای بدست آوردن همه اشخاص برای کار با همدیگر به عنوان یک تیم برای رسیدن به هدف واحد این پروژه است. بنابراین، این مدیران پروژه تمایل دارند تا اصول و قواعدی را وضع کنند که تیم را برای انجام دادن کارشان قادر سازد، روحیه اعتماد را ایجاد کند و بطور آشکار افراد را تشویق کند تا عقایدشان، نگرانی شان و پیشنهاداتشان را بیان کنند و از هم حمایت و به هم یاری رسانند.
A: من فکر می کنم مدیریت پروژه، مبنی بر اعتماد و کار سخت بسیار زیاد است. که نه تنها به من، بلکه مربوط به تمام تیم است. مدیریت پروژه در مورد تیم، کار تیمی و روش تیم است و شما         نمی توانید بدون یک تیم قوی موفق باشید.(BIK)
Q: منظور شما از کار تیمی و "روش تیمی" چیست؟
A: همان طور که گفتم، این یک صفت افراد است. شما نیاز به داشتن درکی از اشخاص دارید و بایستی قادر به ساختن و ایجاد یک تیم باشید. برای مثال، ما اکنون بیش از 20 کارگر اینجا بر روی این پروژه داریم و اکثر آنها اشخاص جدیدی برای کمپانی در دو سال گذشته هستند. بنابراین ما اشخاص جدیدی را جذب کرده ایم و یک تیم ایجاد کرده ایم. این اشخاص از پروژه های مختلف یا مکان های مختلف آمده بودند. یک مدیر پروژه بایستی نیاز های هر یک از این اشخاص و نیز اینکه چه چیز مورد نیاز است را درک کند، و شما بایستی کاری کنید تا آنها روش های کار هم دیگر را درک کنند و با همدیگر برای رسیدن به یک هدف به عنوان یک تیم کارکنند. من اعتقاد دارم که آنها می توانند نقش خودشان را انجام دهند ولی بعضی مواقع برای آنها سخت است که نیاز های دیگران و تصویر بزرگ را ببینند، بنابراین شما بایستی بر روی تیم تاثیر بگذارید و یک محیط تیمی باز را ایجاد کنید.(BIK)

4-2-4دانش مدیریت تجاری
مدیران پروژه U2 به حس تجاری سازماندهی و هماهنگ سازی کارشان توجه داشتند. آنها از وظایف تمام قسمتهای درگیر در اجرای پروژه و محدودیت های قیمت مربوطه آگاه بودند. به ویژه آنها نیاز به درک مفاهیم هر گونه تعویض و تغییر قرار داد و وظایف هر قسمت مربوط و درگیر را دارند.
A: بطور اقتصادی، ما مجبور به کار با پیمانکارهای فرعی هستیم که قیمت های پروژه به ما اجازه     می دهد. این رقم به ما گفته شده است و ما بایستی طوری تدارک ببینیم که مطمئن شویم که کار در آن بودجه و به موقع تحویل داده می شود.(JOA)
Q: ممکن است این موضوع را بیشتر توضیح دهید؟
A: منظور من این است که مثلا در مورد استفاده از پیمانکاری فرعی حرفه ای، هر مقداری که قیمت آنها باشد من بایستی اطمینان حاصل کنم که آنها کارشان را انجام می دهند. بعضی مواقع ممکن است تفاوت ها یا تغییرات طرح در یک قرارداد وجود داشته باشد. من بایستی آنجا باشم تا تمامی تغییر و تحولات را مدیریت کنم و مطمئن شوم که این کار در بودجه می گنجد. اگر مشتری از ما تغییر در بعضی مسائل را بخواهد، ما بایستی مطمئن شویم که مشتری هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. (JOA)

5-2-4-توانایی هماهنگ سازی
در U2 این ویژگی به معنای توانایی هماهنگ کردن وجوه مشترک کاری پیمان کاران فرعی است. این مدیران پروژه وجوه مشترک بین کار پیمانکاران فرعی را از نظر تکنیکی و تجاری درک می کنند و بنابراین می توانند به طور مناسب مدیریت و هماهنگ سازی کنند، تا نه تنها مطمئن شوند که کار پروژه در مرحله صحیح پیشرفت می کند، بلکه برای جلوگیری از عدم بهره وری و انقطاع کار پیمانکاران فرعی مورد استفاده قرار گیرد.
مهمترین جنبه کار من هماهنگ سازی همه چیز در سایت است، تنها اطمینان حاصل کردن از اینکه، مسائل در مرحله و به ترتیب و در تاریخی که شما می خواهید اتفاق بیفتند، رخ می دهد و اطمینان پیدا کردن از اینکه همه اشخاص با آنچه که شما از آنها می خواهید تا انجام دهند، موافقت می کنند... بنابراین به عنوان یک مدیر شما نیاز به داشتن یک برنامه در مکان و موقعیت دارید و واقعا بایستی به خوبی هماهنگ سازی کنید. تاریخ تعیین کردن و اجبار به تکمیل کار در آن تاریخ، اشتباه است. شما نمی توانید فقط فشار بیاورید، زیرا شما با پیمانکاران فرعی زیادی در مکانهای مختلفی کار می کنید و فشار آوردن کارآیی ندارد (MIJ)

پاسخگوی دیگری گفت که :
وجوه مشترک بسیار زیادی وجود دارند که نیازمند هماهنگ سازی از طرف ما می باشند، از آنجایی که پیمانکاران فرعی در دیدن تصویر بزرگ، خارج از تجارت و کار خودشان مشکل دارند ... شما بایستی به آنها توضیح دهید زمانی که آنها کارشان را تمام کردند، انتهای کار نیست. بلکه تمام شدن کار برای یک سری کارهای مربوطه است. شما بایستی سعی کنید به آنها بیاموزید آنچه را که آنها نیاز به تولید صحیح آن برای دیگران و همچنین به دست آوردن نتایج دارند، چیست.(CHL)

3-4-مفهوم U3: مدیریت پروژه به عنوان پیش بینی و اداره مشکلات بالقوه
تمرکز اصلی این مفهوم بر روی مواجه شدن با خطرات و مشکلات بالقوه پروژه بود. ضروری ترین جنبه کار این مدیران پروژه، قادر بودن به پیش بینی و اداره مشکلات بالقوه بود. که توسط یک ویژگی جدید منعکس شد: توانایی رسیدگی کردن به مشکلات. ویژگیهای کلیدی موجود در این مفهوم شامل: دانش از کار تولیدی، توانایی ارتباط برقرار کردن، توانایی مدیریت تیم، دانش از مدیریت تجاری، توانایی هماهنگ سازی و توانایی رسیدگی و غلبه بر مشکلات می باشد.

1-3-4-دانش و آگاهی از کار تولیدی
در U3، این ویژگی به معنای آگاهی داشتن از نه تنها فرآیند تولید در سایت بلکه کل صنعت تولیدی است. جهت پیش بینی و اداره هر مشکل بالقوه، مدیران پروژه U3 نیاز به آگاهی داشتن از خطرات بالقوه و فرصتهای موجود در کار تولیدی به طور کلی هستند. آنها از گذشته و حال دانش کسب       می کنند و آینده صنعت را پیش بینی می کنند.
جدا از ضمانت سلامت و امنیت، آموزش و درک از صنعت تولیدی شامل تاریخچه آن، نحوه گسترش آن و اینکه به کجا می رود، مهم است. از آنجا که ما در یک بازار متغیر هستیم که پر از ریسکها و فرصتها است، تکونلوژی جدید و مواد جدید همواره در حال به وجود آمدن هستند، بنابراین داشتن یک پس زمینه از صنعت تولیدی بسیار مهم است.(MIF)


2-3-4-توانایی ارتباط بر قرار کردن
مدیران پروژه U3 بر توانایی ارتباط برقرار کردن با اشخاص از سطوح و انواع مختلف مرتبط با پروژه تاکید دارند. آنها برای اخذ روشهای مختلف ارتباط کردن آماده بودند. برای پیش بینی کردن مشکلات و مدیریت خوب آنها، آنها نیاز دارند که قادر باشند تا اطلاعات بروز را در هر موردی از تمام منابع ممکن بدست آورند.
بزرگترین مساله برای یک مدیر پروژه، خوب بودن، توانایی ارتباط برقرار کردن با اشخاص مختلف بسیار زیادی از طبقات مختلف است. برای انجام دادن کارها، اطلاعات، بسیار مهم هستند. ما نیاز به ذخیره سازی اطلاعات از یک قسمت و دادن این اطلاعات به قسمت دیگر داریم. اگر ما نتوانیم اطلاعات صحیح بدست آوریم یا اطلاعات ضروری را در زمان لازم بدهیم، ممکن است مشکلات و تاخیرهای زمانی پیش آید. بنابراین آنچه که ما باید انجام دهیم ارتباط برقرار کردن با مردم و ایجاد ارتباط بین افراد با یکدیگر است. بنابراین ما "مردان میانه" هستیم، اگر شما بپسندید. برای مثال، زمانی که ما با معمار ارتباط برقرار می کنیم، می دانیم که عقاید آنها چیست، چه چیزی می خواهند و در همان زمان می دانیم که مشتری چه می خواهد و ما بایستی آنچه را که مشتری می خواهد به معمار و تیم خودمان برسانیم، بنابراین تمام قسمت ها می دانند که نیازمندیها چیست و چه چیزی در انتها خواسته شده است.

سه سطح مفهومی برای دست اندر کاران مدیریت پروژهFrom Expectations to Criteria

1395/05/11
16:04
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

We can’t use the quality expectations directly. We turn them into acceptance criteria. For example, in the pipeline project to supply water to a city discussed yesterday, we may need a more careful soil compression below the pipes to guarantee they will work for as long as 50 years.

Available quality standards and codes usually cover many of the acceptance criteria, but usually we have to develop and add our own guidelines to complete the package.

In your opinion, is it possible for quality planning to require changes in the scope?

Yes, each planning activity may require changes in other plans. That’s what PMBOK calls recursive planning. For example, we may need to lay the pipes deeper or use another type of pipe to make sure the pipeline system works for 50 years; that’s a change in the scope.

We associate the acceptance criteria, and a few more pieces of information, to the WBS elements; it’s called the WBS Dictionary. It can be a separate document, or merged into the WBS; e.g., you can add comments to the WBS nodes in your mind-mapping software and add the information.

All right, now, we know why we are doing the project, we have identified the stakeholders, and we have planned scope and quality. What’s next?

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management AssociationFrom Expectations to Criteria

مهندسی ارزش (Value Engineering )

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تعاریف و مفاهیم مهندسی ارزش:
1-مهندسی ارزش یك نظام معماری و مهندسی است برای :

الف)تاكید روی هدف اصلی یك طرح , ساخت و بهره برداری آن (سیكل عمر)
ب)تاكید بر دستیابی به هدف با نازلترین هزینه كلی

2-مهندسی ارزش یك رویكرد سیستماتیك برای دستیابی به ارزش بهینه بازا هر واحد هزینه صرف شده است.از طریق یك بررسی سیستماتیك از مصارف غیر ضروری جلوگیری بعمل آید كه ارزش و اقتصاد بهبود یافته می گردد.

3-رویكرد مهندسی ارزش ,رویكردی خلاق در جهت تحلیل فعالیتها است كه به حذف یا بهبود هر عاملی می گردد كه باعث افزایش هزینه ها بدون اضافه شدن به عملكرد محصول یا فعالیت گردد.
برای دست یابی به هدف مهندسی ارزش بایستی كلیه هزینه های مربوط به ساخت و نگهداری و تعمیرات ,عملكرد ,جایگزینی وغیره مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

4- مهندسی ارزش مجموعه روشهای نظام یافته و كاربردی برای بررسی وكاركردهای یك خدمت یا محصول و انجام آنها با حداقل هزینه است .

5-از اهداف مهندسی ارزش ,دستیابی به با ارزش ترین گزینه ها ,با كمترین هزینه ممكن است.

6-مهندسی ارزش یك تلاش منسجم در جهت تحلیل كاركرد سیستمها ,تجهیزات ,تاسیسات, بهره برداری , نگهداری و تعمیرات وتعویض و تسهیلات مراحل اجرائی و تداركات به دستیابی به كاركردهای پیش بینی شده با كمترین هزینه كلی تعریف می شود.

تعابیر مختلف مهندسی ارزش :

1) مدیریت ارزش (Volue Adminstration) :
مدیریت ارزش عبارتست از فناوری تقلیل هزینه در كلیه عملیات تولیدی یا خدماتی در یك واحد خدماتی یا تولیدی
2)مهندسی ارزش اداری (Value Adminstration):
مهندسی ارزش اداری عبارتست از فناوری تقلیل هزینه در تركیب سربار در سازمان شركت
3)تحلیل ارزش (Value Analysis) :
تحلیل ارزش كاربرد فناوری تقلیل هزینه در تجهیزات یا اجزا , سیستم و یا مونتاژ است قبل از اینكه سیستم به مرحله تولید برسد.
مهندسی ارزش یك فناوری تحلیلی برای بررسی كلیه وجوه هزینه ای و كاركردی یك محصول است تا هر بخش از هزینه را كه قابل حذف است ( با حفظ سطح كیفیت و عملكرد) مشخص سازد.
۴)ارزش بیشینه ( Maximum Value) :
ارزش بیشینه بمعنی مطلق آن احتمالا قابل دست نیافتنی است اما هدف یافتن تكنیكی و دانشی خاص مهندسی ارزش است كه با صرف هزینه و زمان كمتر به ارزش بالاتری دست یافت.
۵)اهمیت ارزش :
در یك بازار تجارت رقابتی موفقیت یك واحد اقتصادی در گرو ارائه بهترین ارزش در ازاء قیمت مورد نظر مصرف كننده است . این بهترین ارزش از طریق ملا حظات عملكرد و هزینه بدست می آید .
۶)كار ارزش گرا:
كار ارزشی بازار و اشتغال را گسترش می دهد.

رابطه مهندسی بهره وری و مهندسی ارزش :
مهندسی بهره وری در چهار رویكرد گوناگون به افزایش سطح عملكرد یك سیستم می پردازد:
1- با بهبود طراحی فرایندها و كاهش ضایعات و ارتقا كیفیت و كاهش مصرف مواد بازا واحد محصول
P= O/I
O/I=CTE
2- با بهبود طراحی محصول طراحی فرایند و كیفیت در عین افزایش ورودی سطح عملكرد سیستم افزایش می یابد و كمیت تولید نیز افزایش دارد .
3- با بهبود طراحی محصول و فرایند ورودی كاهش داشته در حالیكه خروجی ثابت بماند.
4-با بهبود طراحی محصول طراحی فرایند و كاهش هزینه های مواد و ارتقا كیفیت آن كیفیت عملكرد و ارزش آن ارتقا می یابد در حالیكه هزینه های آن كاهش می یابد .
مهندسی ارزش حالت چهارم مهندسی بهره وری است. در بهره وری مطالعه شاخصی صورت می گیرد . در صورتیكه بیشتر در مهندسی ارزش به مكانیزمها توجه می شود كه از نظر فنی چه تغییراتی بایستی صورت گیرد تا ارزش عملكرد افزایش یابد .

قابلیت سود دهی =هزینه طرح/در آمد طرح = بهره وری بازیافت قیمتها
بازیافت قیمتها * بهره وری =شاخص ارزش

نقش مهندسی ارزش در مدیریت پروژه :
قبول تیم مهندسی ارزش به عنوان یك تیم خلاق و خود كنترل , هدف اصلی آن اصلاح سیستم بهبود ریشه ای فعالیتها و ارتقا ارزش است . مهندسی ارزش به دنبال تغییر روشهای مرسوم خود طراحی ساخت و غیره است نه نظارت و كنترل آن .
شكست در بكارگیری مهندسی ارزش در برخی از شركتها بعلت سیستم پشتیبانی مهندسی ارزش است نه خود مهندسی ارزش .

نتایج و فوائد مهندسی ارزش:
مهندسی ارزش حیطه كاربردش در دو زمینه اثر بخشی (گزینش بهینه طرح) و كارائی (اجرای بهینه طرح) است و در صورت اجرای كامل مهندسی ارزش عملا كاملترین حالت بهره وری را ایفا می كند.

1- بالا بردن توانمندی كارشناسان و مدیران برای شناخت عرصه های بهسازی و توسعه عرصه خلاقیت در انتخاب و اجرای طرح.
2- بالا بردن توانمندی در ارزیابی هزینه های ناملموس و بیان كمی آنها .
3- محملی برای گفتگو و نظرسنجی گزینه ها
4- مستند سازی دلایل تصمیم گیری در انتخاب پروژه ها
5- از نظر مادی موجب افزایش ارزش كالا ها خدمات و سرمایه گذاری می گردد.
6- هزینه مهندسی ارزش در پروژه ها بین 0/2 تا0/8 درصد كل هزینه های اجرایی است.
7- هزینه تولید و تدارك كالا ها را از 15 تا 25 درصد كاهش می دهد (شامل هزینه های مهندسی ارزش)
8- در 100 پروژه مهندسی ارزش در وزارت دفاع آمریكا ملاحظه گردید كه 62% از پروژه ها سطح كیفیت آنها ثابت و 38% افزایش داشته است.
9- بازده مهندسی ارزش به نسبت سرمایه گذاری در حد یك به بیست بوده است.
10- نسبت خالص تحقق یافته به هزینه های مهندسی ارزش از ضریب 5 تا 26 متغییر بوده

روش گام به گام مهندسی ارزش برای پروژه های بزرگ:

۱- وقوف و ایمان به نتایج مثبت مهندسی ارزش / كارفرما/مصرف كننده /…
۲- شركت ناظر بر سرمایه گذاری و تصمیم گیرندگان در سمینار یك روزه مهندسی ارزش
۳- طراحی مقدماتی یا پیش طرحهای تهیه شده توسط مشاوران و یا بخش طراحی در اختیار مهندسی ارزش قرار گیرد
۴- سازمان كنترل كننده یا سرمایه گذار با گروه مهندسی ارزش جلسه مشترك تشكیل می دهد
۵- بررسی كلیه اطلاعات/انتخاب اعضای گروه /تعیین تاریخ تكمیل وانجام كارها /مطمئن ساختن گروه مهندسی ارزش به پشتیبانی مدیریت مشاور مهندسی ارزش چندین جلسه تشكیل خواهد داد
۶- حصول اطمینان از درستی اطلاعات / برآورد هزینه ها
۷- تشكیل كارگاه پنج روزه گروه مهندسی ارزش (8 ساعت در روز ) و تهیه پیشنهاد در انتهای كارگاه برای مدیریت عالی

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

ماخذ: نشریه انجمن شركتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان - شماره 26/27 پاییز و زمستان 1379مدیریت ریسک (Risk Management)

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مطابق استاندارد PMBOK ؛ مدیریت ریسك؛ هشتمین نوع مدیریت پروژه از مدیریتهای نه گانه حاكم بر پروژه هاست.
وقتی از شما در مورد مدیریت ریسك سئوال می شود، آیا پاسخ شما به صورت زیر است ؟
تمام ریسك های پروژه ما شناسایی و حذف شده اند ;
من ارزیابی ریسك پروژه را كامل و چندین مورد مربوطه را شناسایی كرده ام ;
و یا پاسخهای دیگر ...
اما به راستی ؛ مدیریت ریسك چیست ؟
پاسخ به این سئوال ، گوناگون است . وقتی عكس العمل نسبت به این پرسش ، مشابه دو پاسخ فوق باشد، در واقع فقط به بخشی از مدیریت ریسك پاسخ داده شده است .به ندرت اتفاق می افتد كه پروژه در حال انجام ، مورد بررسی قرار گیرد تا ریسك ها تعیین وراههای مقابله با آنها پیش بینی گردند. نتیجه آن است كه ریسك در طول مدیریت پروژه درك نمی شود. این مقاله در صدد آن است كه بیان كند چرا باید زمان و تلاش بسیاری برای به كارگیری مدیریت ریسك صرف كرد و بر عوامل ریسك فائق آمد.
هركسی كه با مدیریت پروژه و یا فعالیتهای میانی پروژه ها سروكار دارد، بایستی بداند كه مدیریت ریسك چه كاری می تواند انجام دهد.
تلقی افراد از ریسك ، تاثیر منفی آن بر زمانبندی و هزینه پروژه . به هرحال بدون هیچ تعبیری ، ریسك ، معرف اثر منفی بر پروژه تلقی می گردد، در صورتی كه ریسك می توانددریچه ای بر فرصتها، توسعه و بهبود و یا تفكر جدید نیز باشد.
مدیریت ریسك یعنی استفاده از مهارتهای افراد و یا گروهها به منظور حصول اطمینان از شناسایی تمام ریسك ها، اندازه گیری و اجرای آنها در پروژه است . در راهنمای پیكره دانش مدیریت پروژه "PMBOK"، مدیریت ریسك شامل 4 فرآیند به شرح زیر معرفی گردیده است :
* شناسایی و تعیین ریسك ;
* تجزیه و تحلیل ریسك ;
* واكنش به ریسك ;
* كنترل واكنش به ریسك .
هریك از فرآیندهای فوق در مدیریت ریسك دارای مجموعه ای از وظایف ومسئولیتها هستند. اجازه دهید با تعریف یك مجموعه از ریسك مطلب را آغاز كنیم . "یك مجموعه از ریسك عبارت است از گروه بندی رویدادهای ریسك بر حسب نوع و یاپروژه ". مفاهیم دیگری در PMBOK به شرح زیر ارایه شده است :
* رویداد ریسك - رخدادهای گسسته با اثرات مثبت و یا منفی بر پروژه ;
* شناسایی ریسك - تعیین ریسك های محتمل كه بر پروژه اثرگذارند و مستندسازی ویژگیهای هریك از آنها;
* كمی كردن ریسك - ارزیابی ریسك ها و تبادل آنها به منظور ارزیابی محدوده نتایج پروژه ;
* توسعه واكنش به ریسك - عكس العمل نسبت به تغییرات ریسك در طول دوره پروژه .
مفاهیم پایه ای ریسك 
بسیاری از پروژه ها كه فرض می شود تحت كنترل هستند، با ریسك به عنوان رخدادی شناخته نشده روبرو گردیده و كوشش می كنند آن را كنترل كنند. اكثر پروژه ها چنین رخدادهایی را به خوبی از سر رد می كنند. ولی با یك تلاش جامع مدیریت ریسك ، یارویدادهای ریسك قبل از وقوع آنها شناسایی و كنترل می گردند و یا برنامه ای تهیه می شود كه در زمان وقوع این رویدادها با آنها مقابله كند.
بادرنظر گرفتن این مفاهیم پایه ای ، امكان مقابله با ریسك به وجود می آید. لذا ابتداباید نسبت به شناسایی ریسك های محتمل پروژه اقدام كرد. این كار با دسته بندی ساختاركارها و با پرسش چندسوال از خود و یا اعضای گروه پروژه ، امكان پذیر است . مثلا درموقع نیاز به منبعی "یا منابعی " كه در دسترس نیستند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر كنترلی در مورد مولفه ای كه بر پروژه اثرگذار است ، نداشته باشیم ، چه اتفاقی می افتد؟ بدترین سناریو چیست ؟ چه چیزی باعث آن می گردد؟ چه قدر وقوع این اتفاق محتمل است ؟عواقب آن چیست ؟
ممكن است سوالهای دیگری نیز به ذهن شما خطور كند كه البته این سوالها سرآغازخوبی است كه شما را در مسیر درست هدایت كند. هرچیزی كه به مغز شما خطورمی كند فهرست كنید، سپس در مرحله بعد، تعیین كنید كه آیا نیاز به مقابله و پیشگیری ریسك است و یا بایستی تا زمان وقوع آن صبر كرد. اگر ریسك ها را مشخص كنید وتصمیم بگیرید كه هیچ عملی نباید انجام گیرد باز بهتر از آن است كه آنها را شناسایی نكرده باشید.
پس از این مرحله تمام ریسك های شناسایی شده را كمی كنید. ابتدا ریسك ها رادسته بندی و سپس احتمال وقوع هر ریسك را تعیین كنید.
برای تخصیص مقادیر احتمالی به ریسك ها از مقادیر پیشنهادی زیر می توانید استفاده كنید:
قریب الوقوع = 85%
بالا = 85%
محتـــــمل = 60%
یامتوسط = 50%
ممــــــكن = 40%
پایین = 15%
غیرمحتـمل = 15%
اكنون احتمال وقوع هرریسك قابل محاسبه است . راه دیگر، نسبت دادن درصد وزنی به هریك از ریسك ها است . مشكل اصلی این روش آن است كه همواره داده های تجربی به اندازه كافی در دسترس نیستند تا این كار به دقت انجام گیرد.
در این روش معمولا افراد باتجربه ای مبادرت به این كار می كنند كه تجارب جامعی ازانواع رویدادها در پروژه های مختلف كسب كرده اند. مجموع درصدهای تخصیصی به رویدادها بایستی 100 باشد.
در مرحله بعد به هرریسك ، یك مقدار نسبت دهید. این مقدار می تواند در صورت نیاز برحسب هزینه و یا زمان باشد. به عنوان مثال اگر هدف تعیین زمان اتمام پروژه است ،هر ایده ای در مورد مدت زمان فعالیتها می تواند یك سناریو ریسك محسوب شود.
در این مرحله می توان مقدار حقیقی ریسك را با محاسبه حاصلضرب مقادیرتخصیص داده شده به ریسك و احتمال وقوع آن به دست آورد و باتوجه به نتایج حاصل ،می توان نسبت به انجام عملی یا به تعویق انداختن آن تصمیم گیری كرد.
نگرش نظام یافته : درخت تصمیم و شبیه سازی 
درخت تصمیم ؛ نحوه برخورد سیستماتیك با تحلیل مدیریت ریسك وعواید حاصل از آن در پروژه را نشان می دهد.
یك مثال:
فرض كنیم ؛ عایدی یك پروژه موفق برابر با 20000 دلار است در صورتی كه عایدی پروژه معمولی معادل 5000 دلار است . اگرپروژه ای مسئله دار باشد در این صورت 15000دلار زیان به بار می آورد.تصمیم گیری در مورد استراتژی مدیریت ریسك دارای هزینه ای معادل 7500 دلاراست . آیا به علت اینكه استراتژی مقابله با ریسك بسیار گران و هزینه زا است باید آن راكنار گذاشت ؟ از درخت تصمیم برای پاسخ به این سوال استفاده كنید.
درخت تصمیم نشان دهنده اهمیت تحلیل اعمال مدیریت ریسك قبل از تصمیم گیری است . مقدار مورد انتظار با صرف 7000 دلار برای اعمال مدیریت ریسك برابر 7500دلار است . مقدار مورد انتظار بدون اعمال مدیریت ریسك فقط 6500 دلار است . مدیرپروژه فرصتی برای افزایش دستیابی به پروژه موفق و مقدار مورد انتظار از پروژه در قبال انجام فعالیتهای مدیریت ریسك را دارد. تحلیل درخت تصمیم ، اقدام كردن به آزمون تصمیمات در راستای هزینه ها، پاداشها و احتمالات است .
مرحله نهایی ، نحوه مقابله با ریسك هایی است كه شما باید انجام دهید. یعنی حذف ریسك های ممكن ، كاهش اثرات ریسك ها، یاانتقال ریسك به افراد دیگر. تمام این فعالیتها بدان معنی است كه از بهترین روش استفاده كنیم .
رهیافت دیگر نسبت به تحلیل كمی ریسك استفاده از شبیه سازی مونت كارلو است كه زمانبندی ریسك فعالیتها نمونه ای از آن است . در زمانبندی روش مسیر بحرانی استاندارد |"CPM"منطق و برآوردها، مدت زمان انجام فعالیتها را نشان می دهند. بنابراین مدیران پروژه باتجربه می دانند كه فعالیتها باتوجه به فاكتورهای قابل كنترل و یا غیرقابل كنترل واقعا چقدر طول خواهد كشید. تحلیل ریسك زمانبندی ، اقدام به شبیه سازی "صدیا هزار بار" زمانبندی می كند. هر مرحله دارای یك نمونهCPM است كه بااستفاده از مدت زمانهای توزیع احتمالی مبتنی بر برآوردهای خوشبینانه ، بدبینانه و محتمل هر فعالیت به دست می آید. توزیع تاریخهای تكمیل محتمل ، دستیابی به تاریخ CPM احتمالی را برآوردمی كند و میزان مورد نیاز در زمانبندی و اینكه كدام فعالیتها در پروژه دارای بیشترین ریسك هستند را نشان می دهد.
نگهداری مجموعه ریسك 
بعد از انجام مراحل مدیریت ریسك ، می توانید فرآیندهای نگهداری مجموعه ریسك را آغاز كنید. برای این كار بازنگری دوره ای ریسك را آغاز كنید كه مبتنی بر پیچیدگی ومدت پروژه و وقوع تغییرات پروژه است .
آغاز اجرای این كار ممكن است بیهوده و هزینه زا به نظر بیاید. ولی چنانچه یكبار این كار را انجام دهید و ریسك ها را شناسایی و به صورت كمی آنها را كنترل كنید، در آن صورت به ارزش مدیریت ریسك پی خواهید برد. بنابراین در مرحله نخست اقدام به شناسایی ریسك های پروژه در بالاترین سطح WBS كنید و از اینكه راه به سطوح پایین ترمی یابید نگران نباشید. بعد از چندبار انجام این كار، مسئله خیلی واضح تر خواهد شد.
ما در دنیای مخاطرات "ریسك " زندگی می كنیم . باید ریسك ها را تحلیل كنیم ، اگر باآنها برخورد داریم باید آنها را شناسایی و در مجموع تمام ریسك ها و عواید آنها را بایدارزیابی كنیم . منافع حاصل از مدیریت ریسك ممكن است تا غلبه پروژه بر آن ملموس نباشد، ولی به خاطر داشته باشید كه كسی كه از برنامه ریزی اجتناب كند به طور حتم برنامه شكست پروژه خود را طرح ریزی كرده است. 

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|