درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

کشف زمینه های پیشرفت افراد

1395/06/5
09:26
امیرحسین ستوده بیدختی
کشف زمینه های پیشرفت افراد

در اینجا به چهار روش مختلف برای تشخیص زمینه های پیشرفت اعضای تیم اشاره می شود:

مشاهده: رهبران موفق، هرگز فرصت مشاهده رفتار و شیوه کار کردن اعضای تیم خود را از دست نمی دهند. این مشاهده، هدف نیست بلکه وسیله ای است برای جمع آوری اطلاعات به منظور ارزیابی.

جمع آوری اطلاعات: اگر فرد دقیقی باشید، می توانید اطلاعات زیادی از افرادی که با اعضای تیم شما همکاری نزدیک دارند، کسب نمایید. بسته به موقعیت و شرایط فرهنگی، این منابع اطلاعاتی ممکن است مشتریان داخلی یا خارجی، کارفرمایان قبلی و یا حتی همکاران باشند.

اگر چه مشاهده و جمع آوری اطلاعات به شما کمک می کند تا تصویری در ذهن خود بسازید، اما به شما نمی گوید که افراد چگونه می اندیشند.

صحبت کردن با افراد: تنها از طریق صحبت کردن با اعضای تیم، می توانید دریابید که هر یک از آنها چه می خواهد و چگونه به دنیا می نگرد؛ و تنها با درک این مطلب می توانید به آنها در بهبود رویکردشان به کار یاری نمایید.

تخصیص برمبنای تشخیص مهارت ها: جهت کشف نقاط قوت افراد، گاهی اوقات بد نیست برای آنها محدودیت های زمانی تعیین کنید تا اعضای تیم شما فرصت آن را بیابند که توانایی های خود را آشکار سازند. با تخصیص مناسب افراد می توانید زمینه هایی را که هر یک از اعضای تیم در آن امکان رشد دارد، بیابید.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


با استفاده از این چهار رویکرد، دید خوبی نسبت به توانایی های اعضای تیم خود و زمینه های پیشرفت آنها پیدا خواهید نمود. همچنین درخواهید یافت که هر یک از آنها چگونه رهبری شما را خواهد پذیرفت.


مدیریت منابع انسانی

1395/06/2
15:12
امیرحسین ستوده بیدختی
نکته ای در موضوع رهبری مدیریت منابع انسانی در پروژه ها:
Lessons learned
نکته ای بسیار مهم در مدیریت منابع انسانی در پروژه ها که معمولا به صورت یک مشکل مطرح است مربوط به تفویض اختیار و داشتن مسئولیت مدیر پروژه و همچنین افراد تیم پروژه به صورت روشن و مشخص می باشد. در کشور عزیزمان ایران با این مسئله در بیست و پنج سال گذشته تجربه کاری در پروژه ها و سازمانهای مختلف اغلب مواجه شده ام و به نظر می رسد این مشکل در سایر کشور های جهان نیز کم و بیش وجود دارد. از دید استاندارد مدیریت پروژه ®PMBOK به طور کلی در حالت ایده آل، اختیارات کامل به یک فرد به عنوان مدیر پروژه تفویض می شود و مسئولیت نهایی پروژه نیز با مدیر پروژه است، همچنین به عنوان مثال در مبحث ساختار شکست کار برای هر بسته کاری لازم است یک فرد به عنوان صاحب یا مسئول بسته کاری و همینطور برای فعالیتهای تشکیل دهنده بسته کاری نیز یک فرد صاحب یا مسئول آن فعالیت تعیین شود.
در مثال دیگر در مبحث طرحریزی مدیریت ریسک پروژه برای هر ریسک و پاسخ هر ریسک باید یک فرد به عنوان فرد یا مسئول تعیین شود. مشکلی که در اینجا به آن اشاره می شود تعیین دو نفر یا بیشتر به عنوان مسئول و پاسخگو برای پروژه یا بسته های کاری یا فعالیتها می باشد که به مشکل عدم تفویض اختیار کامل و داشتن مسئولیت مدیر پروژه و همچنین افراد تیم پروژه به صورت روشن و مشخص اضافه شده که قطعاً سلامت پروژه را به خطر انداخته و سبب عدم موفقیت آن خواهد شد. در اینجا ترجمه مطلبی در این زمینه با عنوان کنترل انفرادی (Sole Control) که مولف این مقاله کوتاه، نیل و یتن، حرفه ای مدیریت پروژه ®PMP ، رئیس گروه نیل ویتن یک سخنران، آموزش دهنده، مشاور، مربی و مولف در زمینه علم مدیریت پروژه می باشد و آخرین کتاب او “نصایح غیر مهمل برای پروژه های موفق” است که به نقل از ماهنامه PM NETWORK نشریه انستیتو مدیریت پروژه ®PMI ، تقدیم عزیزان دست اندر کار در پروژه ها می شود، شاید مفید واقع گردد.
کنترل انفرادی
اگرچه اشتراک قدرت برخلاف طبیعت بشر می باشد، درسازمانها و پروژه ها یک عمل رایج است. افراد پروژه اغلب به فعالیتها و وظایف با مسئولیت مشترک منصوب می شوند، و پروژه ها اغلب دارای بیش از یک مدیر پروژه است که این به ندرت نتیجه خوبی میدهد. هنگامی که دو نفر یا بیشتر باید باهم کار می کنند، یکی از آنها باید به عنوان سرپرست [رهبر، فرمانده ،سر گروه] در نظر گرفته شود. سرپرست فردی است که در بیشترین سطح احساس پاسخگویی را دارد و به عنوان رابط اصلی گروه در نظر گرفته می شود.
سرپرستان مذکور (دو یا چند سرپرست منصوب به یک فعالیت یا وظیفه و یا پروژه که به منظور تقیسم قدرت افراد را به کار می گمارند) دستاوردها (دستاوردهای آن فعالیت یا وظیفه ودر نتیجه کل پروژه) را به مخاطره می اندازند. اینگونه سرپرستان هم بی تجربه و بیش از حد ضعیف هستند که تصمیمات محکمی را بتوانند اتخاذ نمایند و هم فاقد صلاحیت می باشند.
حداقل هشت دلیل برای اجتناب از اشتراک قدرت وجود دارد:
1. عدم پاسخگو بودن: هیچ فردی ضمانت شخصی در منظر کلی را ندارد و در عوض هر فرد با کمترین توجه در پیشبرد کار دیگر افراد بطور عمده بر وظایف خود تمرکز می کند .
2. کاهش تعهد فردی: همیتی که یک فرد نسبت به کار می تواند داشته باشد در صورت انتصاب به طور مشترک با فرد دیگر، تضعیف میشود.
3. ظهور منطقه های بدون صاحب: تسهیم قدرت برای هر فرد دارای حیطه مسئولیت طرحریزی شده ای است ولی اینگونه ترتیبات مناطق غیر روشنی را باقی میگذارد که برای آن مناطق، هیچیک از افراداحساس مسئولیت کامل نمی کند.
4. سر در گمی بجای پاسخگو بودن: زمانی که مسئله یا مشکلی پیدا می شود، همواره مشخص نیست که چه کسی آنرا به عهده میگیرد یا چه کسی اختیار آن را دارد.
5. عدم وجود داور نهایی: هیچ فردی قدرت تصمیم گیری در مورد یک منازعه را ندارد، که ممکن است سبب انباشته شدن مشکلات و بروز احساسات شتابزده و غیر ارادی گردد.
6. شخصیتهای متنازع و عادات کاری: شیوه های هر فرد، در انضباط، کارآیی، پیگیری، مهارتهای مردمی، ایثار، سیاست و بسیاری چیز های دیگر، متفاوت است.
7. خصومت شخصی: وقتی دو نفر در قدرت مشارکت می کنند، یکی از آنها نسبت به دیگری، ناگزیر کوشش بیشتری صرف می کند یا حداقل اینگونه تلقی می کند، و این برای بسیاری از افراد احساس خشم و تلخی به همراه دارد.
8. مبارزه برای شاخص شدن: برگزیدن فردی نسبت به فرد دیگر به عنوان منتخب خاص، زمانی که هر دو به کار مورد نیاز برای نیل به دستاورد آن کار گمارده شده اند، مشکل است.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


انواع مختلف موضوع:
بیایید نگاهی به انواع مختلف اشتراک قدرت داشته باشیم: اشتراک شغل، زمانی که دو نفر روی یک کار معین و با همان مسئولیت در دو زمان مختلف کار می کنند. اغلب در اینگونه ترتیبات هر دو فرد به طور مساوی مسئول باقی می مانند و همچنین نهایتاً هردو پاسخگو خواهند بود. اشتراک شغل با همان کاستی های ذکر شده همراه خواهد بود ولی تجربه شخصی خودم بیانگر این است که این شکل از اشتراک شغل ممکن است کمی موفق تر باشد. به خاطر یک چیز، هر فرد در واقع، محتوای مشخصی از مسئولیت دارد، لذا زمانی که در حال انجام وظیفه است، برای کل کار احساس پاسخگویی میکند. به علاوه افراد به دلیل احساس حق شناسی از اینکه سازمان خواستار انطباق و همراهی با برنامه ریزی آنان می باشد، برای انجام کار مقتضی برانگیخته می شوند.
با پاسخگو کردن یک فرد با مسئولیت و هدایت تلاشها، کنترل بیشتری بر سرانجام کار خود و انگیزه بیشتری برای بهتر بودن خواهیم داشت. مسئولیت و پاسخگویی متمرکز، بهترین ها را از ما بروز خواهد داد.

برگزاری دوره آموزشی پرینس 2, Prince2

1395/05/20
02:25
امیرحسین ستوده بیدختی

چوب PRINCE 2 – مختصر شده PRojects IN Controlled Environments – روشی ساده و کاربردی و یکی از موفق‌ترین چارچوب‌ها برای مدیریت انواع پروژه‌ها خصوصاً پروژه‌های فناوری اطلاعات می‌باشد. این دوره 3 روزه به عنوان دوره تکمیلی تور آموزشی PRINCE2 تهیه و ارائه گردیده است تا شرکت کنندگان دوره مذکور بتوانند آنچه را بصورت عمومی و بعضا اجمالی در درباره پرینس 2 شنیده اند را بصورت خاص و اثربخش به عنوان یک متدولوژی مدیریت پروژه در پروژه های خود مورد استفاده قرار دهند.

http://modiriatsakht.com/wp-content/uploads/2016/08/photo_2016-08-10_00-35-43-1024x512.jpg

این دوره برای افرادی که بصورت روزانه در حال کار برروی پروژه هستند طراحی شده است. دوره با ارائه دانش کاربردی به بررسی نحوه بکارگیری روش PRINCE2 در مدیریت پروژه ها میپردازد.

محل برگزاری دوره:کلاردشت شهر اکسیژن

لینک ثبت نام

برگزاری تور آموزشی پرینس 2 Prince2

1395/05/19
01:49
امیرحسین ستوده بیدختی

چارچوب PRINCE 2 – مختصر شده PRojects IN Controlled Environments – روشی ساده و کاربردی و یکی از موفق‌ترین چارچوب‌ها برای مدیریت انواع پروژه‌ها خصوصاً پروژه‌های فناوری اطلاعات می‌باشد. این دوره 3 روزه به عنوان دوره تکمیلی تور آموزشی PRINCE2 تهیه و ارائه گردیده است تا شرکت کنندگان دوره مذکور بتوانند آنچه را بصورت عمومی و بعضا اجمالی در درباره پرینس 2 شنیده اند را بصورت خاص و اثربخش به عنوان یک متدولوژی مدیریت پروژه در پروژه های خود مورد استفاده قرار دهند.

این دوره برای افرادی که بصورت روزانه در حال کار برروی پروژه هستند طراحی شده است. دوره با ارائه دانش کاربردی به بررسی نحوه بکارگیری روش PRINCE2 در مدیریت پروژه ها میپردازد.

محل برگزاری دوره:کلاردشت شهر اکسیژن

لینک ثبت نام


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی

مدل سازی اطلاعات ساختمانمدیریت منابع انسانی
قراردادمدیریت دانش
موفقیتبرنامه ریزی
مدیریت پروژهتکنیک های خلاقیت
مدیریت ساختاستراتژی
چابکی در پروژهداستان مدیریتی
ساخت و ساز نابمدیران
مهندسی ارزشتصمیم گیری
مدیریت ریسک دفتر مدیریت پروژه
مدیریتبتن
رهبریمدیران پروژه
تکنیک های مدیریتی مهارت های مدیریتی
توسعه پایداراستاندارد PMBOK
کنترل پروژهآزمون pmp
سازمانمدیریت ساخت در شبکه های اجتماعی
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|