درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﺳﺘﻔﺎده از روش BALM ﺑﺮاى ﺗﺨﺼﯿﺺ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻓﺮاد

1399/03/1
13:47
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ورزﺷــﻰ ﻣﺪﺗﻬﺎ زﻣﺎن ﺻﺮف ﻣﻰ ﺷــﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺑﺎزى اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾــﮕﺎه اﻓــﺮاد در ﺗﯿــﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ دارد. ﻣﺪﯾــﺮان ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺮادى ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮاﺳــﺎس ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎى آﻧﻬﺎ، اﻧﺘﺨــﺎب ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳــﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎى ﻣﻮردﻧﯿﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﻓﺮاد را در ﺟﺎى ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اى BALM ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ درﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ روش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Break down ...
اﻫــﺪاف ﺗﯿﻢ را ﺑــﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎص ﻓﺮدى ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ. ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﺗﻤﺎﻣﻰ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﮐــﺮده، آن را ﺑﺮاﺳــﺎس اﻫﻤﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ، 
ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
Analyze ...
ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻫﺮﯾﮏ از وﻇﺎﯾــﻒ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
List ...
ﻓﻬﺮﺳــﺘﻰ از ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﻫــﺎى ﻫﺮﯾــﮏ از 
اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
Match ...
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دو ﻓﻬﺮﺳﺖ، وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺮ ﻓﺮد را ﺑﻪ او ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
درﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﭘﺲ از اﺟﺮاى اﯾﻦ روش، ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدى از ﻫﻢ ﭘﻮﺷــﺎﻧﻰ ﯾﺎ ﺧﻸ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺎرﻫﺎ، ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در دﺳــﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻢ ﭘﻮﺷــﺎﻧﻰ(، وﯾﺎ ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ در ﺗﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺧﻸ(.
ﺑﺮاى ﻫﻢ ﭘﻮﺷــﺎﻧﻰ ﻫﺎ، دو راه ﺣﻞ وﺟﻮد دارد:
ﺗﺨﺼﯿــﺺ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺮﯾــﻦ اﻓــﺮاد ﺑﻪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳــﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨــﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳــﭙﺮدن ﮐﺎر ﻣﻮردﻧﻈــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺎﺑﻠﻰ 
ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳــﻄﺢ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻗﺮار دارد؛ دراﯾﻦ ﺣﺎﻟــﺖ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ورى ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﺮدد.
ﺑــﺮاى ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻸﻫﺎ ﻧﯿــﺰ از ﯾﮑﻰ از دو روش زﯾﺮ ﻣﻰ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد:
ًآﻣﻮزش دادن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد؛ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
اﯾﻦ روش، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﻮارد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎ و روﺷﻬﺎى ﮐﺎرى ﻓﺮد، آﺷﻨﺎﯾﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮى دارﯾﺪ، ارزاﻧﺘﺮ ﻧﯿــﺰ ﺗﻤﺎم ﻣﻰ ﺷــﻮد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﻓــﺮاد ﺗﺎزه آﻣــﻮزش دﯾــﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻈﺮﯾــﻪ ﻫﺎى ﺧﻮﺑــﻰ در ﻣــﻮرد ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺮاى اﺳــﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﻰ از آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﺪارﻧﺪ.
ًاﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ؛ اﯾﻦ روش ﻏﺎﻟﺒﺎ 
ﺑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدى ﺑــﺮاى اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺳــﺘﺨﺪام ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد. رﯾﺴﮏ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺘﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ روش ﻫــﺎى ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و آزﻣﻮن، داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻰ از ﺿﻌﻒ ﻫﺎى ﮐﺎرى ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧــﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺎر، ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﻰ ﺑﺮد.ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت افراد با فرهنگ های متفاوت

1399/02/25
13:45
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﻣﺮوزه اﻓﺮاد درﮔﯿــﺮ در اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺑــﺰرگ، داراى زﻣﯿﻨــﻪ ﻫــﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴــﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﯿــﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮادى ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درك ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺮاد اﺳــﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ را ﺷﮑﻞ ﻣﻰ دﻫﺪ. رﻫﺒﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾــﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﺒﺖ را، ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳــﺎزﻣﺎن ﺧﻮد، اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و آن را در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﺴــﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿــﺪه و داراى وﺟﻮه ﻣﺘﻌــﺪد ﺑﻮده، از ﺟﻬــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ: اﻓﺮاد از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫــﺎى ﻗﻮﻣﻰ، ﻧﮋادى، ﻣﻠﻰ و ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ؛
 از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، اﯾــﺪه آل ﻫﺎ، ارزش ﻫــﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﯿﻢ ﻫﺎى ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
 و از ﻃﺮﻓــﻰ دﯾﮕــﺮ ﻧﯿــﺰ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘــﺮوژه ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد را ﺑــﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ درك ﮐﻨﯿﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺮاد ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ارزﺷــﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎى ﻓﺮدى آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ اﻧﺴﺎن

1398/11/21
10:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
روزى ﺷــﺎﮔﺮدى ﺑﻪ اﺳــﺘﺎد ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺖ: اﺳــﺘﺎد ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻣﻮزى.".
اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ: واﻗﻌﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﻰ آﻧﺮا ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮى؟".
ﺷﺎﮔﺮد ﮔﻔﺖ: ﺑﻠﻪ، ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ.".
اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ: ﭘﺲ آﻣﺎده ﺷﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﺑﺮوﯾﻢ.".
ﺷﺎﮔﺮد ﻗﺒﻮل ﮐﺮد. اﺳﺘﺎد، ﺷﺎﮔﺮد ﺟﻮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﻰ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در آن ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﺎزى ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮد. اﺳﺘﺎد ﮔﻔﺖ: ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻮش ﮐﻦ.".
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد: اﻵن ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﺪوى. ﻧﺨﯿﺮ اﻵن ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻢ ﺑﺪوى. اﺻﻼً ﭼﺮا ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ؟ و ﺣﺮف ﻫﺎﯾﻰ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ...". اﺳﺘﺎد اداﻣﻪ داد: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪى ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺎﻟﺐ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از دﺳــﺖ دﯾﮕﺮى ﻓــﺮار ﮐﻨﻨﺪ. آدم ﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪ. اﻧﺴــﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴــﺖ ﺑﺎ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد روﺑﺮو ﺷــﻮد و داﺋﻢ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﺎﯾﻖ و واﻗﻌﯿﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎرى ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰ دﻫﺪ. ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى اﻧﺴــﺎن را ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻣﻦ آﻧﺮا در ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ؛ ﺗﻼش ﺑﺮاى ﻓﺮار از زﻧﺪﮔﻰ!"
ﻣﻨﺒﻊ: ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﻰ ﺑﻮد


ادامه مطلب ادامه مطلب

اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺷﺪ؟

1398/11/14
09:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى در LinkedIn ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
وب ﺳﺎﯾﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم Dollar Street، ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ Anna Rosling Rönnlund اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه، ﻣﺮا ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ. Dollar Street ﺟﻬﺎﻧــﻰ را ﺗﺼــﻮر ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن، ﻫﻤــﻪ ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑــﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻣــﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐِ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎى اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ، در اﻧﺘﻬﺎى دﯾﮕﺮ آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً درآﻣﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣــﮑﺎن، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮى در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻰ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻣــﻦ ﻫﺮ وﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻢ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳــﺮﻧﺦ ﻫﺎﯾﻰ از ﺳــﻄﺢ درآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدم. آﯾﺎ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق وﺟﻮد دارد؟ ﺳــﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﭼﻪ ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺳــﻮار دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿــﺎده از ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻰ روﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳــﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدى در ﻣﻮرد اﻓﺮاد آن ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣــﻰ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﮐﺎﺑــﻞ ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق را ﺑﺒﯿﻨﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎى آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮق دارﻧﺪ- و اﯾﻦ ﯾﻌﻨــﻰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب، ﻧﻮر ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺸــﺎن دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﮑﻢ و ﺳــﺎﻟﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ، ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺧﻮاﺑﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﺮد و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ. اﮔﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮم ﮐﻪ اﻓﺮاد آن ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ روز زﻣﺎن زﯾﺎدى را ﺑﺮاى آوردن آب ﺑﺎ ﭘﺎى ﭘﯿﺎده، ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
Anna ﻋﮑﺎﺳــﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﺳﺮاﺳــﺮ دﻧﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻋﮑﺲ را از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺷﻤﺎ در Dollar Street ﻣــﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳــﺎس درآﻣﺪ، ﻣﺤﻞ، ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دارى )ﻣﺜﻞ ﻇﺮوف ﻏﺬا، ﯾﺎ ﻧﻮع آﺷــﭙﺰى، و  ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬارى ﺷﺪه و ﺣﺎوى ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﻰ ﺧﺎﻧﻮاده اى اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  135ﻣﻮرد، از در ورودى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻔﺶ ﻫﺎى ﺳــﺎﮐﻨﺎن 
ﺧﺎﻧﻪ، را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﺷــﺮوع ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﻣﻮارد، اﯾــﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن واﻗﻌﺎً ﺟﺎن ﻣﻰ ﮔﯿﺮد. ﻣﺜﻼً ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴــﻮاك ﻫــﺎ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﺧﯿﻠﻰ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد. ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎﯾﺸﺎن از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ از ﭼﻮب اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣــﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﻰ روﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳــﻄﺢ ﺧﺎﺻﻰ از درآﻣﺪ ﻣﻰ رﺳــﯿﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاك ﻫﺎى ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﻫﺮ ﭼﻪ اوﻗﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮى را در Dollar Street ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاﯾﺘﺎن روﺷــﻨﺘﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ ﯾﮑﺴﺎﻧﻰ دارﯾﻢ. وﻗﺘﻰ درآﻣــﺪ ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﭼﯿﺰﻫﺎى ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺧﺮج ﮐﻨﻨﺪ، ﭼﻪ در ﭼﯿﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ در ﮐﺎﻣِﺮون. در ﭘﺎﯾﺎن روز ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺳــﻘﻒ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﻻى ﺳــﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ روش ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﺮاى ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ، و ﻫﻤــﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ اﺑﺰارﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮاى ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮدﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾـﻦ، ﯾﮏ ﯾﺎدآورى زﯾﺒﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺎ ﺑـﺎ ﻣﺮدم آن ﺳـﻮى ﺟﻬﺎن، ﺑﯿﺸـﺘﺮ از آﻧﮑـﻪ ﺗﺼـﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﻢ داراى ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﯿﻢ."


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت منابع انسانی,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic