درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ساخت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مترور و متره و برآورد و تعریف متره و برآورد و انواع آن

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تعریف متره: 

متره عبارت است "از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده " 

معمولا این نوع . . .

 

 

 

مترور و متره و برآورد و تعریف متره و برآورد و انواع آن

تعریف متره: 

متره عبارت است "از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده " 

معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها ، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد که جدول های صورت وضعیت ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، و ... ) نامیده میشود . 

افرادی که این نوع محاسبات را انجام میدهند ، مترور نامیده میشوند . 

 

انواع متره : 

با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود ، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از : 

1. متره بسته . 

2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها ). 

 

1. متره بسته 

در این روش ،مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحد های مورد نیاز ، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده ، و در جدول های مخصوص وارد مینمایند . سپس مقادیر به دست آمده را در قیمت های واحد پایه (معمولاً از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط استخراج میشود ) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید . از روی جمع جبری قیمت آیتم ها ، فیمت خالص پروژه حاصل میشود . اگر به این قیمت ، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری ، ضریب تجهیز کارگاه ، ضریب پلوس یا مینوس ، ضریب منطقه ای ، ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب سختی کار ) ضرب شود ، قیمت کل پروژه به دست می آید . 

 

در اینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود ، وقتی واحد مشخص شد ، محاسبه مقادیر کار به توان ریاضی ، مهندسی و تجربه شخصی مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد . 

در قیمتهای واحد پایه فهارس بها ، هزینه تهیه کل مصالح ، ماشین آلات نیروی انسانی ، بارگیری و حمل مصالح و لوازم ماشین آلات مورد نیاز به هر فاصله (به استثناء موارد مشخص شده در فهرست بهاء تا پای کار و بار اندازی ، اتلاف مصالح ، تهیه آب ، سوخت ، تعمیر و استهلاک ماشین آلات برای اجرای صحیح و کامل کارها طبق نقشه و مشخصات آمده است ، بنابراین برای محاسبه مقادیر مصالح مصرفی در پروژه به روش متره بسته ، باید واحدهای مربوطه مشخص شود که بعضی از آنها به قرار زیر است: 

1. کارهایی که به متر مکعب محاسبه میشود . مانند عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ها ، بتن ریزی ، سنگ چینی ، شفته ریزی ، آجر کاری به ضخامت 35 سانتی و بیشتر . 

 

2. کارهایی که به متر مربع محاسبه میشوند ، مانند اندود های مختلف داخلی و خارجی ، کاشی کاری ، عایق کاری ، تیرچه بلوک ، طاق ضربی ، شیشه ، آسفالت نما سازی و ... 

 

3. کارهایی که با متر طول اندازه گیری و محاسبه میشوند ، مانند قرنیز ها ، جدول گذاری ، انواع لوله کشی ها ، نهرکشی ، واتر استاپ ، درزهای بتن ، خط کشی و فلاشینگ ها . 

 

4. کارهایی که با وزن محاسبه میشوند ، مانند کلیه عملیات فلزی، آرماتور بندی ، سیمان و آبرولندنی . 

 

5. کارهایی که با عدد محاسبه می شوند ، مانند کلیه ادوات برقی ، لوازم بهداشتی و ... 

 

6. كارهایی كه با تركیب دو واحد محاسبه میگردد مانند مترمكعب/كیلومتر برای حمل خاك و نخاله و تن/كیلومتر برای حمل مصالح ( سیمان و شن و مصاح سنگی و آجر و آهن‌آلات ) و ... 

 

2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها ) 

برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یك پروژه ، بدون استفاده از تجزیه‌بها امكان پذیر نیست و هر چه تجزیه‌بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز به واقعیت نزدیك‌تر باشد ، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجرایی پروژه نزدیك‌تر خواهد بود . در این روش ، كلیه كارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هر كار تجزیه بهای مربوطه انجام میگیرد . برای انجام تجزیه هریك از اقلام كار به بخشهای نیروی انسانی ، ماشین‌آلات ، مصالح ، حمل و غیره نیازه به تجربه افراد كارگاهی و آنالیزهای معتبر از منابع و مراجع معتبر می‌باشد . 

 

تعریف برآورد : 

 

اگر مقادیری که با توجه به واحدهای مورد نیاز در قسمت متره به دست آمده ، قیمت‌گذاری گردد (( برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه )) نامیده میشود. 

بنابر این در متره و برآورد ، دو هدف اساسی دنبال می شود : 

الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی ، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در طول پروژه 

ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود : 

بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیشبینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا ، و دومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولاً در قالب صورت وضعیت مطرح میشود . 

مهمترین اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است : 

1. یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم . 

2. جدول های صورت وضعیت ( متره ، خلاصه متره ، مالی ) . 

3. قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ، نیروی ماشینی ، (فهرست بهاء منضم به پیمان ) . 

4. شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان. 

 

 

انواع برآورد : 

1 ـ برآورد Estimate 

پیش‌بینی مقادیر كمیتهای طرح مورد نظر ، كه معمولاً برای هزینه‌های یك طرح ، منابع آن و زمان اجرای طرح كاربرد دارد . 

2 ـ برآورد مقادیر Quantity survey – Bill of quantity estimation 

عبارت است از محاسبه ریز مقادیر كمیتهای اقلام مختلف یك طرح . 

 

3 ـ برآورد مقدماتی Preliminary estimation 

برآوردی كه متكی بر اندازه‌گیری اجمالی و قیمتهای خیلی كلی واحد كار باشد ، مثل برآورد بنای یك پروژه بدون مطالعه عمیق آن كه بر اساس نوع بنا و زیربنا و كاربردهای آن بر طبق آمار و ارقام و تجربه پروژه‌های قبلی ، محاسبه و پیش‌بینی می‌گردد . 

4 ـ برآورد اولیه Preliminary estimation 

برآوردی است كه پس از پایان مهندسی فرآیند از مهندسی پایه با درجه خطای مثبت ، منفی 15 تا 25 درصد قابل انجام است . 

 

5 ـ برآورد تقریبی Approximate estimation 

برآوردی است كه چون بر اساس اطلاعات مقدماتی می‌باشد دقیق نیست . 

6 ـ برآورد تعیین كننده Definitive estimation 

برآوردی است كه پس از پایان مهندسی پایه با درجه خطای مثبت ، منفی 10 تا 15 درصد قابل انجام است . وجه تسمیه تعیین كننده نیز برای اتخاذ تصمیم در توقف یا ادامه كار است . 

 

7 ـ برآورد تفضیلی Detailed estimation 

برآوردی است كه پس از پایان مرحله مهندسی تفصیلی یا طراحی تفصیلی با استفاده از نقشه‌های اجرایی تهیه می‌شود و با خطای تا 10 درصد می‌تواند مورد قبول واقع شود . 

8 ـ برآورد هزینه Cost estimating 

یك فرآیند محاسباتی است كه با توجه به بررسی‌ها ، و اندازه‌گیری‌ها و یا متره‌كردن ( بر مبنای نقشه‌ها و مشخصات ) مقادیر و كمیتهای مختلف طرح به دست آمده و سپس با اعمال قیمت واحد مربوط به آنها ، هزینه اجرای طرح محاسبه می‌شود . 

 انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

9 ـ برآورد هزینه اجرای كار Execution cost estimate 

مبلغی است كه به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله كارفرما محاسبه و اعلام شده است . 

10 ـ برآورد هزینه اجرای عملیات Estimating of the work execution 

برآوردی است كه مطابق روش تعیین شده در شرح خدمات قسمت یا مرحله مربوط و بر اساس قیمتهای روز در تاریخ تسلیم گزارش قسمت یا مرحله مربوط تهیه و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده باشدمهندسی ارزش (Value Engineering )

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تعاریف و مفاهیم مهندسی ارزش:
1-مهندسی ارزش یك نظام معماری و مهندسی است برای :

الف)تاكید روی هدف اصلی یك طرح , ساخت و بهره برداری آن (سیكل عمر)
ب)تاكید بر دستیابی به هدف با نازلترین هزینه كلی

2-مهندسی ارزش یك رویكرد سیستماتیك برای دستیابی به ارزش بهینه بازا هر واحد هزینه صرف شده است.از طریق یك بررسی سیستماتیك از مصارف غیر ضروری جلوگیری بعمل آید كه ارزش و اقتصاد بهبود یافته می گردد.

3-رویكرد مهندسی ارزش ,رویكردی خلاق در جهت تحلیل فعالیتها است كه به حذف یا بهبود هر عاملی می گردد كه باعث افزایش هزینه ها بدون اضافه شدن به عملكرد محصول یا فعالیت گردد.
برای دست یابی به هدف مهندسی ارزش بایستی كلیه هزینه های مربوط به ساخت و نگهداری و تعمیرات ,عملكرد ,جایگزینی وغیره مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

4- مهندسی ارزش مجموعه روشهای نظام یافته و كاربردی برای بررسی وكاركردهای یك خدمت یا محصول و انجام آنها با حداقل هزینه است .

5-از اهداف مهندسی ارزش ,دستیابی به با ارزش ترین گزینه ها ,با كمترین هزینه ممكن است.

6-مهندسی ارزش یك تلاش منسجم در جهت تحلیل كاركرد سیستمها ,تجهیزات ,تاسیسات, بهره برداری , نگهداری و تعمیرات وتعویض و تسهیلات مراحل اجرائی و تداركات به دستیابی به كاركردهای پیش بینی شده با كمترین هزینه كلی تعریف می شود.

تعابیر مختلف مهندسی ارزش :

1) مدیریت ارزش (Volue Adminstration) :
مدیریت ارزش عبارتست از فناوری تقلیل هزینه در كلیه عملیات تولیدی یا خدماتی در یك واحد خدماتی یا تولیدی
2)مهندسی ارزش اداری (Value Adminstration):
مهندسی ارزش اداری عبارتست از فناوری تقلیل هزینه در تركیب سربار در سازمان شركت
3)تحلیل ارزش (Value Analysis) :
تحلیل ارزش كاربرد فناوری تقلیل هزینه در تجهیزات یا اجزا , سیستم و یا مونتاژ است قبل از اینكه سیستم به مرحله تولید برسد.
مهندسی ارزش یك فناوری تحلیلی برای بررسی كلیه وجوه هزینه ای و كاركردی یك محصول است تا هر بخش از هزینه را كه قابل حذف است ( با حفظ سطح كیفیت و عملكرد) مشخص سازد.
۴)ارزش بیشینه ( Maximum Value) :
ارزش بیشینه بمعنی مطلق آن احتمالا قابل دست نیافتنی است اما هدف یافتن تكنیكی و دانشی خاص مهندسی ارزش است كه با صرف هزینه و زمان كمتر به ارزش بالاتری دست یافت.
۵)اهمیت ارزش :
در یك بازار تجارت رقابتی موفقیت یك واحد اقتصادی در گرو ارائه بهترین ارزش در ازاء قیمت مورد نظر مصرف كننده است . این بهترین ارزش از طریق ملا حظات عملكرد و هزینه بدست می آید .
۶)كار ارزش گرا:
كار ارزشی بازار و اشتغال را گسترش می دهد.

رابطه مهندسی بهره وری و مهندسی ارزش :
مهندسی بهره وری در چهار رویكرد گوناگون به افزایش سطح عملكرد یك سیستم می پردازد:
1- با بهبود طراحی فرایندها و كاهش ضایعات و ارتقا كیفیت و كاهش مصرف مواد بازا واحد محصول
P= O/I
O/I=CTE
2- با بهبود طراحی محصول طراحی فرایند و كیفیت در عین افزایش ورودی سطح عملكرد سیستم افزایش می یابد و كمیت تولید نیز افزایش دارد .
3- با بهبود طراحی محصول و فرایند ورودی كاهش داشته در حالیكه خروجی ثابت بماند.
4-با بهبود طراحی محصول طراحی فرایند و كاهش هزینه های مواد و ارتقا كیفیت آن كیفیت عملكرد و ارزش آن ارتقا می یابد در حالیكه هزینه های آن كاهش می یابد .
مهندسی ارزش حالت چهارم مهندسی بهره وری است. در بهره وری مطالعه شاخصی صورت می گیرد . در صورتیكه بیشتر در مهندسی ارزش به مكانیزمها توجه می شود كه از نظر فنی چه تغییراتی بایستی صورت گیرد تا ارزش عملكرد افزایش یابد .

قابلیت سود دهی =هزینه طرح/در آمد طرح = بهره وری بازیافت قیمتها
بازیافت قیمتها * بهره وری =شاخص ارزش

نقش مهندسی ارزش در مدیریت پروژه :
قبول تیم مهندسی ارزش به عنوان یك تیم خلاق و خود كنترل , هدف اصلی آن اصلاح سیستم بهبود ریشه ای فعالیتها و ارتقا ارزش است . مهندسی ارزش به دنبال تغییر روشهای مرسوم خود طراحی ساخت و غیره است نه نظارت و كنترل آن .
شكست در بكارگیری مهندسی ارزش در برخی از شركتها بعلت سیستم پشتیبانی مهندسی ارزش است نه خود مهندسی ارزش .

نتایج و فوائد مهندسی ارزش:
مهندسی ارزش حیطه كاربردش در دو زمینه اثر بخشی (گزینش بهینه طرح) و كارائی (اجرای بهینه طرح) است و در صورت اجرای كامل مهندسی ارزش عملا كاملترین حالت بهره وری را ایفا می كند.

1- بالا بردن توانمندی كارشناسان و مدیران برای شناخت عرصه های بهسازی و توسعه عرصه خلاقیت در انتخاب و اجرای طرح.
2- بالا بردن توانمندی در ارزیابی هزینه های ناملموس و بیان كمی آنها .
3- محملی برای گفتگو و نظرسنجی گزینه ها
4- مستند سازی دلایل تصمیم گیری در انتخاب پروژه ها
5- از نظر مادی موجب افزایش ارزش كالا ها خدمات و سرمایه گذاری می گردد.
6- هزینه مهندسی ارزش در پروژه ها بین 0/2 تا0/8 درصد كل هزینه های اجرایی است.
7- هزینه تولید و تدارك كالا ها را از 15 تا 25 درصد كاهش می دهد (شامل هزینه های مهندسی ارزش)
8- در 100 پروژه مهندسی ارزش در وزارت دفاع آمریكا ملاحظه گردید كه 62% از پروژه ها سطح كیفیت آنها ثابت و 38% افزایش داشته است.
9- بازده مهندسی ارزش به نسبت سرمایه گذاری در حد یك به بیست بوده است.
10- نسبت خالص تحقق یافته به هزینه های مهندسی ارزش از ضریب 5 تا 26 متغییر بوده

روش گام به گام مهندسی ارزش برای پروژه های بزرگ:

۱- وقوف و ایمان به نتایج مثبت مهندسی ارزش / كارفرما/مصرف كننده /…
۲- شركت ناظر بر سرمایه گذاری و تصمیم گیرندگان در سمینار یك روزه مهندسی ارزش
۳- طراحی مقدماتی یا پیش طرحهای تهیه شده توسط مشاوران و یا بخش طراحی در اختیار مهندسی ارزش قرار گیرد
۴- سازمان كنترل كننده یا سرمایه گذار با گروه مهندسی ارزش جلسه مشترك تشكیل می دهد
۵- بررسی كلیه اطلاعات/انتخاب اعضای گروه /تعیین تاریخ تكمیل وانجام كارها /مطمئن ساختن گروه مهندسی ارزش به پشتیبانی مدیریت مشاور مهندسی ارزش چندین جلسه تشكیل خواهد داد
۶- حصول اطمینان از درستی اطلاعات / برآورد هزینه ها
۷- تشكیل كارگاه پنج روزه گروه مهندسی ارزش (8 ساعت در روز ) و تهیه پیشنهاد در انتهای كارگاه برای مدیریت عالی

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

ماخذ: نشریه انجمن شركتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان - شماره 26/27 پاییز و زمستان 1379مدیریت ریسک (Risk Management)

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مطابق استاندارد PMBOK ؛ مدیریت ریسك؛ هشتمین نوع مدیریت پروژه از مدیریتهای نه گانه حاكم بر پروژه هاست.
وقتی از شما در مورد مدیریت ریسك سئوال می شود، آیا پاسخ شما به صورت زیر است ؟
تمام ریسك های پروژه ما شناسایی و حذف شده اند ;
من ارزیابی ریسك پروژه را كامل و چندین مورد مربوطه را شناسایی كرده ام ;
و یا پاسخهای دیگر ...
اما به راستی ؛ مدیریت ریسك چیست ؟
پاسخ به این سئوال ، گوناگون است . وقتی عكس العمل نسبت به این پرسش ، مشابه دو پاسخ فوق باشد، در واقع فقط به بخشی از مدیریت ریسك پاسخ داده شده است .به ندرت اتفاق می افتد كه پروژه در حال انجام ، مورد بررسی قرار گیرد تا ریسك ها تعیین وراههای مقابله با آنها پیش بینی گردند. نتیجه آن است كه ریسك در طول مدیریت پروژه درك نمی شود. این مقاله در صدد آن است كه بیان كند چرا باید زمان و تلاش بسیاری برای به كارگیری مدیریت ریسك صرف كرد و بر عوامل ریسك فائق آمد.
هركسی كه با مدیریت پروژه و یا فعالیتهای میانی پروژه ها سروكار دارد، بایستی بداند كه مدیریت ریسك چه كاری می تواند انجام دهد.
تلقی افراد از ریسك ، تاثیر منفی آن بر زمانبندی و هزینه پروژه . به هرحال بدون هیچ تعبیری ، ریسك ، معرف اثر منفی بر پروژه تلقی می گردد، در صورتی كه ریسك می توانددریچه ای بر فرصتها، توسعه و بهبود و یا تفكر جدید نیز باشد.
مدیریت ریسك یعنی استفاده از مهارتهای افراد و یا گروهها به منظور حصول اطمینان از شناسایی تمام ریسك ها، اندازه گیری و اجرای آنها در پروژه است . در راهنمای پیكره دانش مدیریت پروژه "PMBOK"، مدیریت ریسك شامل 4 فرآیند به شرح زیر معرفی گردیده است :
* شناسایی و تعیین ریسك ;
* تجزیه و تحلیل ریسك ;
* واكنش به ریسك ;
* كنترل واكنش به ریسك .
هریك از فرآیندهای فوق در مدیریت ریسك دارای مجموعه ای از وظایف ومسئولیتها هستند. اجازه دهید با تعریف یك مجموعه از ریسك مطلب را آغاز كنیم . "یك مجموعه از ریسك عبارت است از گروه بندی رویدادهای ریسك بر حسب نوع و یاپروژه ". مفاهیم دیگری در PMBOK به شرح زیر ارایه شده است :
* رویداد ریسك - رخدادهای گسسته با اثرات مثبت و یا منفی بر پروژه ;
* شناسایی ریسك - تعیین ریسك های محتمل كه بر پروژه اثرگذارند و مستندسازی ویژگیهای هریك از آنها;
* كمی كردن ریسك - ارزیابی ریسك ها و تبادل آنها به منظور ارزیابی محدوده نتایج پروژه ;
* توسعه واكنش به ریسك - عكس العمل نسبت به تغییرات ریسك در طول دوره پروژه .
مفاهیم پایه ای ریسك 
بسیاری از پروژه ها كه فرض می شود تحت كنترل هستند، با ریسك به عنوان رخدادی شناخته نشده روبرو گردیده و كوشش می كنند آن را كنترل كنند. اكثر پروژه ها چنین رخدادهایی را به خوبی از سر رد می كنند. ولی با یك تلاش جامع مدیریت ریسك ، یارویدادهای ریسك قبل از وقوع آنها شناسایی و كنترل می گردند و یا برنامه ای تهیه می شود كه در زمان وقوع این رویدادها با آنها مقابله كند.
بادرنظر گرفتن این مفاهیم پایه ای ، امكان مقابله با ریسك به وجود می آید. لذا ابتداباید نسبت به شناسایی ریسك های محتمل پروژه اقدام كرد. این كار با دسته بندی ساختاركارها و با پرسش چندسوال از خود و یا اعضای گروه پروژه ، امكان پذیر است . مثلا درموقع نیاز به منبعی "یا منابعی " كه در دسترس نیستند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر كنترلی در مورد مولفه ای كه بر پروژه اثرگذار است ، نداشته باشیم ، چه اتفاقی می افتد؟ بدترین سناریو چیست ؟ چه چیزی باعث آن می گردد؟ چه قدر وقوع این اتفاق محتمل است ؟عواقب آن چیست ؟
ممكن است سوالهای دیگری نیز به ذهن شما خطور كند كه البته این سوالها سرآغازخوبی است كه شما را در مسیر درست هدایت كند. هرچیزی كه به مغز شما خطورمی كند فهرست كنید، سپس در مرحله بعد، تعیین كنید كه آیا نیاز به مقابله و پیشگیری ریسك است و یا بایستی تا زمان وقوع آن صبر كرد. اگر ریسك ها را مشخص كنید وتصمیم بگیرید كه هیچ عملی نباید انجام گیرد باز بهتر از آن است كه آنها را شناسایی نكرده باشید.
پس از این مرحله تمام ریسك های شناسایی شده را كمی كنید. ابتدا ریسك ها رادسته بندی و سپس احتمال وقوع هر ریسك را تعیین كنید.
برای تخصیص مقادیر احتمالی به ریسك ها از مقادیر پیشنهادی زیر می توانید استفاده كنید:
قریب الوقوع = 85%
بالا = 85%
محتـــــمل = 60%
یامتوسط = 50%
ممــــــكن = 40%
پایین = 15%
غیرمحتـمل = 15%
اكنون احتمال وقوع هرریسك قابل محاسبه است . راه دیگر، نسبت دادن درصد وزنی به هریك از ریسك ها است . مشكل اصلی این روش آن است كه همواره داده های تجربی به اندازه كافی در دسترس نیستند تا این كار به دقت انجام گیرد.
در این روش معمولا افراد باتجربه ای مبادرت به این كار می كنند كه تجارب جامعی ازانواع رویدادها در پروژه های مختلف كسب كرده اند. مجموع درصدهای تخصیصی به رویدادها بایستی 100 باشد.
در مرحله بعد به هرریسك ، یك مقدار نسبت دهید. این مقدار می تواند در صورت نیاز برحسب هزینه و یا زمان باشد. به عنوان مثال اگر هدف تعیین زمان اتمام پروژه است ،هر ایده ای در مورد مدت زمان فعالیتها می تواند یك سناریو ریسك محسوب شود.
در این مرحله می توان مقدار حقیقی ریسك را با محاسبه حاصلضرب مقادیرتخصیص داده شده به ریسك و احتمال وقوع آن به دست آورد و باتوجه به نتایج حاصل ،می توان نسبت به انجام عملی یا به تعویق انداختن آن تصمیم گیری كرد.
نگرش نظام یافته : درخت تصمیم و شبیه سازی 
درخت تصمیم ؛ نحوه برخورد سیستماتیك با تحلیل مدیریت ریسك وعواید حاصل از آن در پروژه را نشان می دهد.
یك مثال:
فرض كنیم ؛ عایدی یك پروژه موفق برابر با 20000 دلار است در صورتی كه عایدی پروژه معمولی معادل 5000 دلار است . اگرپروژه ای مسئله دار باشد در این صورت 15000دلار زیان به بار می آورد.تصمیم گیری در مورد استراتژی مدیریت ریسك دارای هزینه ای معادل 7500 دلاراست . آیا به علت اینكه استراتژی مقابله با ریسك بسیار گران و هزینه زا است باید آن راكنار گذاشت ؟ از درخت تصمیم برای پاسخ به این سوال استفاده كنید.
درخت تصمیم نشان دهنده اهمیت تحلیل اعمال مدیریت ریسك قبل از تصمیم گیری است . مقدار مورد انتظار با صرف 7000 دلار برای اعمال مدیریت ریسك برابر 7500دلار است . مقدار مورد انتظار بدون اعمال مدیریت ریسك فقط 6500 دلار است . مدیرپروژه فرصتی برای افزایش دستیابی به پروژه موفق و مقدار مورد انتظار از پروژه در قبال انجام فعالیتهای مدیریت ریسك را دارد. تحلیل درخت تصمیم ، اقدام كردن به آزمون تصمیمات در راستای هزینه ها، پاداشها و احتمالات است .
مرحله نهایی ، نحوه مقابله با ریسك هایی است كه شما باید انجام دهید. یعنی حذف ریسك های ممكن ، كاهش اثرات ریسك ها، یاانتقال ریسك به افراد دیگر. تمام این فعالیتها بدان معنی است كه از بهترین روش استفاده كنیم .
رهیافت دیگر نسبت به تحلیل كمی ریسك استفاده از شبیه سازی مونت كارلو است كه زمانبندی ریسك فعالیتها نمونه ای از آن است . در زمانبندی روش مسیر بحرانی استاندارد |"CPM"منطق و برآوردها، مدت زمان انجام فعالیتها را نشان می دهند. بنابراین مدیران پروژه باتجربه می دانند كه فعالیتها باتوجه به فاكتورهای قابل كنترل و یا غیرقابل كنترل واقعا چقدر طول خواهد كشید. تحلیل ریسك زمانبندی ، اقدام به شبیه سازی "صدیا هزار بار" زمانبندی می كند. هر مرحله دارای یك نمونهCPM است كه بااستفاده از مدت زمانهای توزیع احتمالی مبتنی بر برآوردهای خوشبینانه ، بدبینانه و محتمل هر فعالیت به دست می آید. توزیع تاریخهای تكمیل محتمل ، دستیابی به تاریخ CPM احتمالی را برآوردمی كند و میزان مورد نیاز در زمانبندی و اینكه كدام فعالیتها در پروژه دارای بیشترین ریسك هستند را نشان می دهد.
نگهداری مجموعه ریسك 
بعد از انجام مراحل مدیریت ریسك ، می توانید فرآیندهای نگهداری مجموعه ریسك را آغاز كنید. برای این كار بازنگری دوره ای ریسك را آغاز كنید كه مبتنی بر پیچیدگی ومدت پروژه و وقوع تغییرات پروژه است .
آغاز اجرای این كار ممكن است بیهوده و هزینه زا به نظر بیاید. ولی چنانچه یكبار این كار را انجام دهید و ریسك ها را شناسایی و به صورت كمی آنها را كنترل كنید، در آن صورت به ارزش مدیریت ریسك پی خواهید برد. بنابراین در مرحله نخست اقدام به شناسایی ریسك های پروژه در بالاترین سطح WBS كنید و از اینكه راه به سطوح پایین ترمی یابید نگران نباشید. بعد از چندبار انجام این كار، مسئله خیلی واضح تر خواهد شد.
ما در دنیای مخاطرات "ریسك " زندگی می كنیم . باید ریسك ها را تحلیل كنیم ، اگر باآنها برخورد داریم باید آنها را شناسایی و در مجموع تمام ریسك ها و عواید آنها را بایدارزیابی كنیم . منافع حاصل از مدیریت ریسك ممكن است تا غلبه پروژه بر آن ملموس نباشد، ولی به خاطر داشته باشید كه كسی كه از برنامه ریزی اجتناب كند به طور حتم برنامه شكست پروژه خود را طرح ریزی كرده است. 

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیضرورت مدیریت پروژه

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
حدود ۴۵ سال از پیدایش، تكوین و كاربرد سیستمهای مدون و منظم برنامه ریزی، كنترل و مدیریت پروژه می‎گذرد و كار توسعه، تكمیل و بهره برداری از این سیستمها و روشها همچنان ادامه دارد. هدف مهم و كار اصلی سیستمهای برنامه ریزی و كنترل پروژه دستیابی به هدف های پروژه از راه بهینه كردن مدت زمان اجرا، هزینه اجرا و كیفیت نتایج است.
بخش دولتی بویژه در كشورهای در حال توسعه، از راه اجرای طرح ها و پروژه های مختلف، نقش موثری را در اقتصاد كشور ایفا می كند. طرح‎ها و پروژه ها در این كشورها همچون چرخهایی برای تحرك ماشین رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی به شمار می آیند. شناخت یكایك منابع كشور و اولویت آنها نسبت به یكدیگر و استفاده بهینه از آنها موجب
- دستیابی كامل و بهینه به هدفها و آرمانهای تعیین شده
- تسریع حركت فرآیند توسعه
و سلامتی ساخت و روان نظام اقتصادی كشور خواهد شد.
از این رو كشور هایی كه در فرآیند پرشتاب تحول نظام اقتصادی - اجتماعی به این حقایق و آگاهیها دست یافته اند نه تنها وقت(زمان) بلكه سایر منابع : نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه و مصالح، پول سرمایه و طبیعت نیز برای آنها طلا شده است.
بی تردید، همه سازمانها و موسسات مختلف دولتی و خصوصی، در فرآیند پیچیده تحول نظام اقتصادی - اجتماعی و همچنین در اجرای طرح ها و پروژه های خود سرانجام به مرحله ای قدم خواهند گذاشت كه در این مرحله، اهمیت نقش و آثار مدیریت ثمر بخش و كارآمد منابع سازمان به ویژه در اجرای برنامه ها، طرحها و پروژه ها آشكار گردیده و در شناخت مبانی و مفاهیم آن و استفاده درست و كامل از یافته ها و باور های خود كوشش خواهند كرد.
مدیریت پروژه، زمینه ای جوان و تقریباً نو از علم مدیریت است و مدیران طراز اول، در بسیاری از سازمانها، به ندرت از مبانی و مفاهیم آن به طور متشكل و منسجم استفاده می كنند و تا جایی كه بتوانند (به علت عدم سازگاری و انعطاف تشكیلات اداری وظیفه ای یا تخصصی خود با سازمان پروژه ) راهی برای پرهیز از آن پیدا می كنند.
در ایران تلاش های ارزنده ای در زمینه معرفی و گسترش سیستمهای برنامه ریزی و كنترل پروژه و تا حدودی مدیریت پروژه انجام گرفته است اما به دلیل:
۱- نا آشنایی مدیران طرح ها و پروژه ها با مسئولیتها و وظایف خود
۲- نبود سیستم ارزیابی عملكرد طرح ها و پروژه ها
۳- نبود سیستم ارزیابی مدیران
۴- انتشار و توزیع محدود جزوات و كتابها و همچنین یكپارچه نبودن مباحث آنها
مفاهیم مدیریت، برنامه ریزی و كنترل پروژه و استفاده از این سیستم ها گسترش و توسعه مناسب را نیافته است.
از مهمترین آثار و نشانه های مدیریت ضعیف و بد پروژه را می توان به شرح زیر عنوان كرد:
- تأخیر از برنامه های زمانی تعهد شده یا پیش بینی شده
- فزون شدن هزینه های اجرایی واقعی از هزینه های پیش بینی شده
- پرداخت جرایم ناشی از عدم خاتمه پروژه در تاریخ تعیین شده
- دوباره كاریها

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

منبع:مدیریت پروژه ایرانیمهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ساخت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ساخت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|