درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت کسب و کار


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻣﻰ اﻓﺘﺪ، ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ واﮐﺲ زده ﺑﺎﺷﺪ.

1398/11/7
09:19
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ رﺳﺪ و ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ آﻏﺎز ﺷــﻮد، ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ، ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺮﻓﻰ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﭘِﺮﺳﻰ در ﺳﺎل  2001ﺑﻪ ﻣﻦ زد، ﻣﻰ اﻧﺪازد. ﻣﺎ در ﺳــﯿﺎﺗﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣــﻰ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻠﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ روﺑﺮو ﺷــﺪه ﺑﻮدﯾﻢ. ﻣﻦ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ واﮐﺲ زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر او دﯾﺪم و در ﻣﻮرد آن از او ﺳﺆال ﮐﺮدم. او ﮔﻔﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﭼﯿﺰﻫﺎى زﯾﺎدى وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳــﺘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺬرى در ﻣﻮرد واﮐﺲ ﻧﺰدن ﮐﻔﺶ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧــﺪارد. از آن روز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺴــﻰ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎرى درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮑﻰ ﺑﮑﻨﻢ، ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎى او ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﻢ.
ﻣــﻦ در ﺟﺎﯾــﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳــﺖ آﻣﺪه، ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷــﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﺟﺮا ﺷــﺪه در ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳــﺖ. ﮔــﺰارش ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ ﻫﺎى ﻣﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺎ در ﻫــﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪى ﯾﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪى ﺑﺸــﻮد. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺳــﻌﻰ ﺧﻮد را ﻣــﻰ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻨﺘﺮل داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻢ.
 ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ" و ﻣﺘﺸـﮑﺮم". ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺪرداﻧﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ورى ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﮐﺎر را ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰى ﮐﻨﯿﺪ و ﻃﺒـﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤــﻮاره ﻣﻄﻤﺌــﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ از زﻣــﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧــﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪى ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ روزﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺳــﭙﺮى ﺷــﻮد. ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. ﻫﻤﻮاره اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮐﻔـﺶ ﻫﺎﯾﺘـﺎن را واﮐﺲ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻮارد اﺳﺎﺳــﻰ اى ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷــﻤﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳــﺮ وﻗﺖ ﺑﻮدن، ﺑﺮرﺳــﻰ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ارﺳــﺎل آﻧﻬﺎ، و ﺗﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳــﻤﻌﻰ و ﺑﺼﺮى ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺰرگ. و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﺘﺎن را واﮐﺲ بزنید.


ادامه مطلب ادامه مطلب

فیل سفید

1395/06/4
09:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
فیل سفید

نوع کمیابی از فیل وجود دارد که رنگ آن قرمز- قهوه ای است و وقتی پوستش خیس باشد، به رنگ صورتی روشن دیده می شود. در زمان های دور در جنوب شرق آسیا به این فیل ها، فیل سفید می گفتند و آنها را مقدس می شمردند. بر اساس قانون، کشتن فیل سفید یا کار کشیدن از آن ممنوع بود. این رسم هنوز در کشورهای برمه و تایلند وجود دارد.
در آن زمان ها، فیل سفید را سمبل قدرت و عدالت می دانستند. پادشاهان تلاش می کردند که از این فیل ها پیدا کنند و از آنها مراقبت کنند و با هدف بزرگ نشان دادن خود، معمولاً به عنوان تحفه به حاکمان و پادشاهان دیگر کشورها هدیه می دادند. با توجه به نادر بودن فیل سفید، نگهداری و مراقبت از آنها به شکل ویژه و با صرف هزینه های زیاد انجام می شد.
کسی که فیل سفید را به عنوان هدیه دریافت می کرد از یک سو برایش خوب بود که از پادشاه تحفه ای مقدس و با برکت دریافت کرده است و جزو افتخاراتش محسوب می شد؛ از سوی دیگر بد بود چون باید هزینه های زیادی صرف نگهداری آن می کرد و مجبور بود این هزینه ها را تا زمانی که فیل زنده بود خرج کند، در حالی که هیچ استفاده دیگری هم نداشت.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


در مدیریت و کسب و کار، فیل سفید استعاره ای است برای کار، اقدام، سرمایه گذاری یا پروژه ای که به دلیل هزینه های زیاد برای بهره برداری و نگهداری، غیرسودآور است و به احتمال زیاد غیرسودآور باقی خواهد ماند اما به دلایل مختلف، از جمله هزینه های زیادی که برای آن صرف شده، کنار گذاشته نمی شود.
چه فیل های سفیدی در جامعه، سازمان یا شرکتتان، یا حتی در زندگی شخصی و خانوادگی خود می شناسید؟

(منبع: سایت راهکار مدیریت)ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت کسب و کار

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت کسب و کار,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات