درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت کار


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻏﺎزى درﺳﺖ

1396/09/11
15:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎزه اﺳــﺘﺨﺪام ﺷﺪه، ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ 
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن:
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ، ﻣﺜﻞ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ، ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻨﺪى، اﺳﺘﻔﺎده از  To_Do_Listو اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﻋﻢ از ﺧﻮاﻧﺪن، ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺗﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮى ﺑﺮاى ﭘﯿــﺪا ﮐﺮدن راه ﺣــﻞ ﻫﺎى ﺑﺎﻟﻘــﻮه، ارزﯾﺎﺑﻰ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، و ﺑــﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه

 ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎى ﺑﯿﻦ ﻓﺮدى، ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕﺮ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان

 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﭘﺎﯾــﻪ را ﺑــﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ، آﻣــﻮزش دﻫﯿﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر، ﮐﺎر را ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﯿﺎزﻫﺎى آﻣﻮزﺷــﻰ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، ﯾﮏ ﻃﺮح ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻰ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨــﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ، و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ، ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻔﯿﺪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﻫﺒﺮى را در ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﺗﺎزه اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﻰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.چگونه می توانید کارهای خود را مدیریت کنید

1395/07/4
10:17
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه می توانید کارهای خود را مدیریت کنید

شما به عنوان یک مدیر پروژه، معمولاً کارهای زیادی را باید انجام دهید و فرصت کافی برای آنها ندارید؛ بنابراین لازم است اقدامات روزانه خود را بدقت مدیریت کنید تا پروژه ها را به موقع و با کارآیی بالا به اتمام برسانید. بدین منظور، مراحل زیر را در پیش گیرید:

    یکی کردن: شما احتمالاً کارهای خود را در یادداشت رومیزیتان، در تقویمتان، بر روی موبایلتان، و ... یادداشت کرده اید. اولین گام، یکی کردن این یادداشت ها و تنظیم آنها به شکل یک فهرست ساده است.

    اولویت بندی: اکنون فعالیت های این فهرست را اولویت بندی نموده، آنها را به ترتیب اهمیت، از بالا به پایین مرتب کنید.

    زمانبندی: در این مرحله، زمان لازم برای انجام هر فعالیت را تخمین زده، یادداشت کنید. سعی کنید این تخمین ها تا حد امکان واقع بینانه باشد. سپس یک برنامه زمانبندی تهیه کنید تا بدانید که چه وقت بر روی کدام فعالیت باید کار کنید.

    به روز رسانی: در آغاز هر روز، با علامت زدن فعالیت هایی که به اتمام رسیده اند و برآورد مجدد کارهای باقی مانده (و احتمالاً جدید) برنامه زمانبندی را به روز رسانی کنید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    اطلاع رسانی: اعضای تیم شما می خواهند بدانند که بر روی کدام فعالیت ها کار می کنید و این فعالیت ها چه موقع به اتمام می رسند؛ بنابراین برنامه زمانبندی فعالیت های خود را در اختیار آنان نیز قرار دهید.برچسب ها:مدیریت ،مدیریت کار ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت کار

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت کار,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|