درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت و رهبری


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

5 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ در رﻫﺒﺮى و زﻧﺪﮔﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را دارد

1398/11/29
12:02
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺗﮑﺎﻣﻞ، ﯾﮑﺒﺎره ﺻﻮرت ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺳــﻔﺮى اﺳﺖ ﺗﺪرﯾﺠﻰ. در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ، ﻫــﺮ روز ﺑﺎﯾــﺪ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم دﻫﯿــﻢ، ﺣﺘﻰ ﮐﺎرﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ؛ ﻧــﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘــﻰ ﺑــﺮاى ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و در ﻏﯿــﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ ﮐﺎرى ﻧﮑﻨﯿﻢ. ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﯿﻠﻰ ﺳــﺮﯾﻊ رﺷﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ و اراده ﺧﻮدِ ﺷﺨﺺ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. اﮔﺮ ﻣــﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ، رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮاى ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﺗــﻼش ﻧﮑﻨﯿﻢ، دﭼﺎر رﮐــﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و رﺷﺪ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﺸﮑﻠــﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، اﻣﺎ از 
ﻫﻤﮑﺎرى و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑــﺮاى آﻧﮑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣــﺎ در رﻫﺒﺮى و زﻧﺪﮔﻰ اداﻣﻪ داﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ. در ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم، ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻗﺪرت اﺳــﺖ، و آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ- ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳــﺎﻟﻪ- ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻗﺪرت ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﺳﻔﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﮑﻰ از ﻗﺪرت ﻫﺎﯾﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن و دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ، ذات و ﺟﻮﻫﺮه رﻫﺒﺮى اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و در ﻣﻮارد زﯾﺮ، ﻗﺪرت ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:
 ﺳـﻼﻣﺘﻰ: ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺳــﻼﻣﺘﻰ ﺧﻮد، ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾــﻰ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟ در ﭼﻪ ﻣﻮاردى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﻢ و در ﭼﻪ ﻣﻮاردى ﺑﺎﯾﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎى ﺑﻰ اﺳــﺎس و اﺳــﻄﻮره ﻫﺎ ﭼﯿﺴــﺘﻨﺪ و 
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﭘـﻮل: در ﻣﻘﺎﻃــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ، ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻧــﻮع زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؟ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻘﺪر ﺗﺤﻤﻞ رﯾﺴــﮏ دارﯾﻢ و ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﻧﻮع رواﺑﻂ 
ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟ رواﺑـﻂ: آﯾﺎ رواﺑﻂ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻮد )ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد(؟ آﯾﺎ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴــﺘﯿﺪ؟ آﯾــﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﮔﺴــﺘﺮش اﻓﻖ ﻫﺎﯾﺘﺎن، ﺑﻪ 
دﺳﺖ آوردن ﮐﺎر، و رﺷﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﺎدى: آﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎدى ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰ دﻫﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺎدى ﺧﻮد را ﺑﺎ درﺳــﺖ ﮐﺮدن ﻟﯿﻤﻮﻧﺎد از ﻟﯿﻤﻮ و راه اﻧﺪازى ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﮐﺒﺎت از ﻟﯿﻤﻮﻧــﺎد، درآﻣﯿﺰﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮاى دﯾﮕﺮان ﺷﺎدى ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورﯾﺪ و ﺷﺎدى 
ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻌﻨﺎ: ﺷﺎدى و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴــﺘﯿﻢ. ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺎدى و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮدِ ﻣﺎﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻫﺮ رﻫﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ در آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ

1398/05/5
14:19
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺟﮏ وﻟﺶ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى در LinkedIn ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: ﻣﻦ ﻗﺒﻼً ﻧﻈﺮم را درﺑﺎره ﺳــﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ام؛ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى، و ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﻰ. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻤﻨﺪ، ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻓﺮد دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴــﺮﻋﺖ دو ﻣﻌﯿﺎر آﺧﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﭼﯿﺰى اﺳﺖ 
ﮐﻪ ﻫﺮ رﻫﺒﺮى ﻫﺮ روز ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻰ دارد. ﻣــﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎى ﻣﺮا ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴــﭙﺎرﻧﺪ و در اوﻟﯿﻦ روز ﮐﺎرى ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ:
آﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
آﯾــﺎ آﻧﻬــﺎ درك ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﺳــﯿﻢ، و ﭼﺮا ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻬﻢ، ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن، آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ روﺷﻦ ﮐﺮده ام ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ دارد؟
آﯾﺎ ﻣﻦ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﻬﺎ را، ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺟﺸﻦ ﻣﻰ ﮔﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺳﺎزﻧﺪه آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ؟
آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ آزادى و اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ام ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﻨﯿــﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﻰ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در آﻏﺎز ﺳــﺎل، ﺑﻠﮑﻪ در اﺑﺘــﺪاى ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، واﻗﻌﺎً ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ."


ادامه مطلب ادامه مطلب

تفاوت مدیریت و رهبری

1395/09/14
21:50
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تفاوت مدیریت و رهبری

نظریات متعددی در مورد ویژگی های یک رهبر و تفاوت های میان رهبران و مدیران وجود دارد. واقعیت امر، این است که اکثر رهبران مؤثر، مدیران خوبی هم هستند. یک رهبر مؤثر واقعی می داند که باید تعادلی میان نقش ها و تمرکز بر جنبه مدیریتی و جنبه رهبری کسی که هدایت پروژه ای به او واگذار شده است، وجود داشته باشد. این تعادل، هنگامی که درست مدیریت شود، عنصر اساسیی است که نتیجه خواهد داد.
رهبری مؤثر به تعادلی میان آنچه که به عنوان کیفیت های رهبری سنتی می شناسیم و کیفیت های مدیریتی مورد نیاز برای دستیابی یک سازمان به اهداف استراتژیک، اهداف پورتفولیو، و اهداف پروژه، نیاز دارد.
بسیار مهم است که یک رهبر پروژه، هر چند وقت یک بار سیستم رهبری داخلی را بررسی کند تا زمینه هایی را که ممکن است به توسعه نیاز داشته باشد یا مواردی را که ممکن است دانش و یا مهارت های فعلی برای مواجه شدن با چالش های پیشِ رو کافی نباشد، شناسایی نماید. رهبران همواره باید در حال یادگیری باشند و همواره باید از خود بپرسند که "دفعه بعد چگونه می توانیم این کار را بهتر انجام دهیم؟".

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

10 اشتباه متداول در مدیریت و رهبری

1395/06/31
01:26
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
10 اشتباه متداول در مدیریت و رهبری

    ندادن فیدبک: وقتی که از عملکرد افرادتان به آنان فیدبک نمی دهید، آنها را از داشتن فرصتی برای بهبود عملکردشان محروم می سازید.

    وقت نگذاشتن برای افراد تیم: بله، شما به عنوان یک مدیر یا رهبر، مسئولیت های زیادی برعهده دارید، اما اگر افرادتان به هنگام نیاز به شما دسترسی نداشته باشند، نخواهند دانست که چه باید بکنند و از راهنمایی و حمایتی که برای رسیدن به اهداف بدان نیاز دارند، بی بهره خواهند ماند.

    آزاد گذاشتن بیش از حد افراد: درست است که باید از مدیریت بر جزئیات پرهیز نمود، اما مراقب باشید که از آن طرف بام نیفتید. حفظ تعادل، بهترین راهکار است.

    صمیمیت بیش از حد: گاهی لازم است درمورد افراد خود تصمیمات اکید اتخاذ کنید؛ اما اگر روابط شما با آنها بیش از حد دوستانه باشد، ممکن است آنها از این صمیمیت سوء استفاده کنند و تصمیمات شما را تحت تأثیر قرار دهند.

    قصور در تعریف اهداف: اگر اهداف برای افراد شما شفاف نباشد، آنها سردرگم خواهند شد و قادر نخواهند بود وظایف خود را با کارآیی بالا به انجام برسانند.

    سوء تفاهم درمورد انگیزشها: برخی از مدیران و رهبران به اشتباه تصور می کنند که اعضای تیمشان فقط برای دریافت دستمزد ماهیانه کار می کنند؛ آنها توجه ندارند که پول، تنها عامل انگیزش نیست.

    عجله در استخدام افراد جدید: اگر در استخدام افراد جدید عجله کنید، ممکن است افرادی نامناسب را به تیم خود بیفزایید. این امر می تواند باعث اتلاف وقت و پایین آمدن کارآیی سایر افراد تیم گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    رَهرو نبودن: اگر در اوقات کاری به مکالمات تلفنی شخصی بپردازید، یا در مورد مافوق خود بدگویی کنید، آیا می توانید از افراد خود انتظار داشته باشید که چنین نکنند؟

    عدم واگذاری کارها به دیگران: اگر با این تصور که هیچکس بجز شما نمی تواند کارهای کلیدی را انجام دهد، کارها را به دیگران واگذار نکنید، فرصت کافی برای تمرکز بر "تصویر کلی" را، که مهمترین مسئولیت شماست، نخواهید داشت.

    سوء تفاهم درمورد نقش خود: هنگامی که مدیر یا رهبر یک تیم می شوید، مسئولیت های شما نسبت به آنچه که قبل از آن بوده است، بسیار متفاوت خواهد بود.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت و رهبری

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت و رهبری,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic