درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت سبد پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻗﻮاﻋﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاى ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ

1396/06/24
14:20
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯿﺎب ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﺳــﺎل ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﻓﻬﺮﺳــﺘﻰ از ﭘــﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺳــﺎل ﭘﯿﺶِ رو ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷــﺪه اﻧﺪ، درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺳــﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان، ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى در ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاى اﯾﻦ ﺳــﺎل ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐــﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻧﯿﺎزى ﻧﯿﺴــﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮان ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮآورد ﺷــﺪه، ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫــﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﻫﺎى ﺧﺎﻟﻰ، و ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎى ﺷــﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ را ﭘﯿﮕﯿﺮى ﮐﺮد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، 
ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ: ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺟﺎرى: اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﺳــﺎل ﻣﺎﻟﻰ، در ﺟﺮﯾﺎن و در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻰ، در 
ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ: ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﻮﻧﺪ، در دﺳــﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮﻋﺪﻫﺎى ﭘﺮوژه، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. از 
دﯾﺪﮔﺎه زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ، رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد:
  ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع، ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﺗﺎرﯾﺦ ﺷــﺮوع ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﻰ اﺳــﺖ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد، داراى اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ.
 وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن در دﺳﺘﺮس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
 اﺑﺘﺪا، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﻫﺎى داراى ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ آﻣﺎدﮔﻰ آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻫﺎى ﻻزم را ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى اراﺋﻪ دﻫﺪ.
 ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى را ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳــﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت سبد پروژه ها چیست؟

1395/08/24
11:09
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت سبد پروژه ها چیست؟

مدیریت سبد پروژه ها، عبارت است از توانایی انتخاب، اولویت بندی، اجرا، و گزارش دهی پروژه هایی که مستقیماً از استراتژی سازمان، پشتیبانی می کنند. مدیریت سبد پروژه ها، سه هدف عمده زیر را دنبال می نماید:

    حصول اطمینان از متناسب بودن پروژه ها با استراتژی سازمان
    هیچ چیزی بیشتر از کار کردن بر روی پروژه هایی که با استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان هماهنگی ندارند، زمان و منابع را به هدر نمی دهد.

    حصول اطمینان از اینکه منابع محدود، به پروژه های مناسب، تخصیص یافته اند
    اکنون که فهرست پروژه هایی که باید انجام شوند، تهیه گردیده است، شما فهرستی از پروژه ها در دست دارید که به دلیل محدودیت منابع، نمی توانند همگی به طور همزمان انجام شوند. بخشی از مسئولیت مدیریت سبد پروژه ها این است که تعیین کند کدامیک از پروژه ها دارای بیشترین اهمیت هستند و سپس بر همین اساس، منابع را به آنها تخصیص دهد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


    حصول اطمینان از توزیع بهینه منابع در میان پروژه ها
    آخرین هدف مدیریت سبد پروژه ها، مدیریت منابعی است که در میان پروژه های مختلف، توزیع شده اند. این، نقشی است که ایفای آنرا مدیریت پروژه به مفهوم عادی آن، بر عهده دارد.

ادامه مطلب ادامه مطلب

اهمیت مدیریت سبد پروژه ها

1395/06/10
11:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اهمیت مدیریت سبد پروژه ها

دکتر Cooper و دکتر Edgett مشکلات ناشی از فقدان مدیریت سبد پروژه ها را بررسی نموده، به نتایج زیر دست یافته اند:

بی میلی شدید نسبت به متوقف نمودن پروژه ها
        معیار مناسبی برای تصمیم گیری در مورد توقف یا ادامه پروژه ها وجود ندارد.
        پروژه ها به سادگی، به "فهرست پروژه های فعال" اضافه می شوند.
        منابع در سطحی گسترده توزیع می گردند؛ زمان تکمیل پروژه ها افزایش و کیفیت اجرایی کاهش می یابد؛ و نرخ شکست به بالاتر از حد قابل قبول صعود می کند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


تصمیم گیری ضعیف درمورد انتخاب و ادامه یا توقف پروژه ها
        پروژه های متوسط الحال بسیاری در جریانند و پروژه هایی با حق الزحمه بالا وجود ندارند.
        معدود پروژه های خوب، با کمبود منابع مواجهند، زمان تکمیل آنها به درازا می کشد و موفق نمی شوند پتانسیل کامل را کسب نمایند.
انتخاب نادرست پروژه ها
        تصمیمات نه براساس واقعیت ها و معیارهای هدف، بلکه برمبنای سیاست ها، نظرات شخصی و احساسات اتخاذ می شود.
        بسیاری از این پروژه ها، موفق نمی شوند سودی عاید شرکت نمایند.
فقدان معیارهای استراتژیک
        به علت عدم جهت گیری استراتژیک در انتخاب پروژه ها، پروژه ها با استراتژی سازمان، متناسب نیستند.
        پروژه ها نوعاً سازگاری ضعیفی با استراتژی دارند و هزینه های کلی، اولویت های استراتژیک سازمان را منعکس نمی نماید.ادامه مطلب ادامه مطلب

مراحل 10 گانه مدیریت سبد پروژه ها

1395/06/9
01:40
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مراحل 10 گانه مدیریت سبد پروژه ها
فرآیند کامل مدیریت سبد پروژه ها را می توان به 10 مرحله منطقی شکست. این مراحل عبارتند از:
تنظیم و دسته بندی سبد پروژه ها
مسئول: مدیریت اجرایی و مدیریت سبد پروژه ها
شناسایی نیازها و فرصت ها
مسئول: مدیریت سبد پروژه ها
گزینه های ارزیابی
مسئول: مدیریت سبد پروژه ها
انتخاب کار
مسئول: مدیریت سبد پروژه ها
اولویت بندی کار
مسئول: مدیریت سبد پروژه ها
موازنه و بهینه سازی سبد پروژه ها
مسئول: مدیریت سبد پروژه ها

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


تصویب کار
مسئول: مدیریت سبد پروژه ها
برنامه ریزی و اجرای کار (فعال سازی پروژه ها، برنامه ها و سایر کارها)
مسئول: مدیر پروژه
ارائه گزارش از وضعیت سبد پروژه ها
مسئول: مدیر پروژه و دفتر مدیریت پروژه (PMO)
اصلاح و بهبود سبد پروژه ها (ارائه محصولات، جمع آوری و برداشت منافع به دست آمده، بازخورد و تغییر استراتژی)
مسئول: مدیریت عملیات، مدیریت اجرایی و مدیریت سبد پروژه ها

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت سبد پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت سبد پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات