درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت تیم

22.jpg (364×96)11.jpg (364×96)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﯿﻢ

1396/12/18
17:25
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﺑﻼدرﻧﮓ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﻪ و ﺑﻼدرﻧﮓ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد، و ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻫﻤﮕﻰ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ واﺣﺪ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. زﻣﺎن ﻫﺎﯾــﻰ را ﺑﺮاى ﭼﺖ ﻫﺎى آﻧﻼﯾﻦ" ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳــﺖ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ در دﻓﺘــﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ زود در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد، ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺿﺮورى اﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰارى را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت، اﻓﺮاد آﻧﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻌﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ. اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ از ﻫﻤﮑﺎرى ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳــﻰ دارﻧــﺪ؟ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدرى ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎر ﮐﻨﺪ، ﭼﻪ ﻧﻈﺮى دارﻧﺪ؟ ﻧﻈﺮﺷﺎن درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎى ﺳﺎده اى وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﺗﯿﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ، اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ از اﻓﺮادﺗﺎن ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ، از اﯾﻦ ﻣﻮارد آﮔﺎه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

 اﻓﺮاد را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ اﺗﻔﺎﻗﻰ رخ ﻣﻰ دﻫﺪ، ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻫﺸﺪار دﻫﺪ و آﻧﻬﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎزد؛ ﻣﺜﻼً وﻗﺘﻰ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺟﺪﯾﺪى ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﻓﺰوده ﻣﻰ ﺷﻮد، ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ، ﯾﺎ ﻣﺪرك ﺟﺪﯾﺪى آﭘﻠﻮد ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره آن ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ، و  ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺎﺷـﯿﺪ. ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷــﯿﻮه ﮐﺎر ﻧﻤــﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎرﮐﺮدن در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى در ﺗﯿﻢ، آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ

1396/08/7
21:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﻓﺮادى ﮐﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮى ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮاى ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻋﻀﺎﯾﻰ از ﺗﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﻰ زﻧﻨﺪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ: ﺑﻰ ﺗﻔﺎوﺗﻰ
 ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان
 ﻣﻮﻋﺪﻫﺎى رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺟﻤﻼﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ"

ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻌﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷــﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﺳــﭙﺲ ﻣﺤﯿﻄﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳــﺎﻧﻰ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﮐﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
 ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻘﺶ ﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ، و اﻫﺪاف در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
 درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد اﻓﺮاد در ﮐﺎرﻫﺎ
 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل
 ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت
 ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮدن

ﺑﺮاى اﻓﺮادﺗﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ

1396/07/27
12:23
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮔﺎﻫﻰ اﺗﻔــﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ، ﻻزم اﺳــﺖ از اﻓﺮاد ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘــﺎدات دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﺎ اﮔﺮ اﺷــﺘﺒﺎﻫﻰ ﮐﺮده اﻧﺪ، 
ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﮔــﺮ از اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻤﺘﺎن دﻓــﺎع ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺲ وﻓﺎدارى آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾــﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﺎن ﺷﻮد و روﺣﯿﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاى ﻫﻤﮑﺎرى، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ، ﺑﺮاى اﻓﺮاد ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎدﮔﻰ ﮐﻨﯿﺪ:
 از ارزش ﻫﺎى ﺧﻮد، آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ. وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و رﯾﺴــﮏ ﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔــﺮ ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ اﺷــﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺿﻌﯿﻒ، ﻣﺸﮑﻠﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آورﯾﺪ.

تعارض در تیم پروژه را مدیریت کنید

1395/12/25
13:00
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چگونه با تعارض‌ها برخودر کنیم؟

قطعا تعارض در تیم پروژه، یکی از چالش‌های بزرگ شما مدیران پروژه است. جالب است بدانید، این تعارض در تیم پروژه همیشه بد نیست! گاهی وجود تعارض در تیم پروژه ممکن است منجربه یک ایده‌ی جدید خلاقانه یا روش‌های بهتر حل مشکل پروژه شود. فقط کافی است آن را به بهترین شکل مدیریت کنید.

بر اساس تجربیات و مطالعاتی که داشتم، تعارض در پروژه‌ها عمدتا به دلایل زیر می‌باشد:

    عدم توافق بر سر اهداف پروژه
    اختلاف نظر در اولویت های پروژه
    عدم توافق در برنامه زمانی پروژه

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


با توجه به این‌که بسیاری از شما درگیر تیم‌های کاری در پروژه بوده‌اید، این موارد و بسیاری از موارد دیکر، از نظر شما زیاد دور از ذهن نیستند. علی‌الخصوص زمانی که سازمان درگیر تعداد زیادی پروژه، با اهداف و تیم‌های مختلف باشند. این مشکل زمانی بیشتر می‌شود که سازمان ساختار سازمانی وظیفه‌ای یا ماتریسی ضعیف داشته باشد و مدیر پروژه تحت نظر مدیر وظیفه‌ای فعالیت نماید. ارتباطات و جریان اطلاعات بین بخش‌های مختلف سرآغاز تعارض در پروژه است. اگر جرقه‌ی اختلاف زده شود، ارتباط و انتقال اطلاعات با گذشت زمان سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.

تعارض در تیم مدیریت

حال مشکل تعارض در تیم پروژه را همه‌ی مدیران به سادگی در می‌یابند. حال راه‌حل چیست؟ در این‌جا من به شما سه پیشنهاد دارم که شاید در این شرایط راه‌گشا باشد:

    تعداد جلسات و بازبینی‌ها در پروژه را افزایش دهید. این مورد خصوصا در ابتدای پروژه بسیار ضروری و کلیدی است. این امر باعث می‌شود ارتباطات مناسب بین اعضای تیم پروژه و مدیران وظیفه‌ای سازمان افزایش یابد. همچنین در این جلسات و بازبینی‌ها، بر روی اهداف و اولویت‌های پروژه بین اعضا توافق صورت می‌گیرد.
    به اعضای سازمان مهارت‌های نرم آموزش دهید. اگر تابحال در سازمانتان دوره‌های مهارت های نرم و ارتباطی برگزار نشده و کارکنانتان فاقد این مهارت‌ها هستند، کار را سریعا متوقف کرده و به آن‌ها آموزش دهید.
    محیطی با احترام متقابل بین کارکنان پروژه ایجاد کنید. هیچ روشی رفع تضاد و تعارض بدون رعایت احترام متقابل عملی نخواهد بود.

تعارض در تیم پروژه

اگر تضاد و درگیری در تیمتان به وجود آمد، سعی کنید با در نظر گرفتن چهار مرحله زیر آن را حل کنید:

گوش کنید: تمرکز کنید. با حواس کامل گوش دهید طرف شما چه می‌گوید. این را توجه داشته شما باید به دو چیز توجه کنید. یک کلام طرف مقابل که چه می‌گوید. از آن مهم‌تر به زبان بدن فرد در هنگام صحبت کردن. شما باید بیشتر به زبان بدن فرد توجه کنید. چون زبان بدن صادقانه احساس و حرف واقعی را می‌زند. پس شما باید بعنوان مدیر پروژه و رهبر تیم، دانش خود را در مورد زبان بدن افزایش دهید.

تأیید کنید: تأیید کردن به معنای موافقت نیست. شما می‌توانید حرف‌های یک فرد را بدون این‌که موافق آن باشید تأیید کنید. نظر هر فرد ممکن است درست باشد، شاید از نظر شما اینور نباشد! در این راستا عباراتی مانند “من میفهمم شما عصبانی هستید… “یا “متوجه‌ام شما چی می‌گید…” یا “اجازه بدید در مورد ریز این مطلب بعدا صحبت کنیم” می‌توانند فرد را تأیید کنند. با وجود این‌که شما با آن‌ها موافق نیستید ولی آن‌ها می‌فهمند که شنیده می‌شوند.

پاسخ دهید: حال بعد از این‌که حرف‌های آن‌ها را شنیدید و آن‌ها را درک نمودید، نوبت پاسخ شماست. در بیشتر مواقع شما با آن‌ها موافق نیستید و می‌خواهید مخالفت نمایید. حال چگونه؟ به آرامی و نرمی پیشنهادات خود را به فرد ارائه دهید. این احساس را به فرد انتقال دهید که در تصمیم‌گیری نقش دارد. مثلا گزینه‌های نزدیک به خواسته‌ی خود را به صورت جند پیشنهاد به وی جهت انتخاب ارائه دهید. یا این‌که از تجربیات گذشته خودتان که دلیل مخالفت با وی است بازگو نمایید.

اختلافات باقی‌مانده حل و فصل کنید: اگر به خوبی به آن‌ها گوش داده باشید دلایل اصلی مخالفت آن‌ها را باید بدانید. سعی کنید پس از حل موضوع اگر این دلایل باقی‌مانده باشند آن‌ها را از بین ببرید. با آن‌ها پیوسته در ارتباط باشید تا مطمئن شوید اختلافات باقی‌ماند حل شده است.

شما بعنوان رهبر تیم، باید اجازه ایجاد تضاد در تیم جهت بهبود و پیشرفت آن را بدهید. فقط فراموش نکنید باید آن‌ها را کنترل و مدیریت کنید تا به درگیری بدل نشود. این ضامن پیشرقت سازمان شماست.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت تیم

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت تیم,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|