درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت بحران


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

1396/10/3
13:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻧﻘﺪر ﮐﺎر ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم دادن داﺷــﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷــﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻗﻌﺎت دﯾﮕﺮان ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎرى ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ، ﻣﺄﯾﻮس ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴــﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﻰ ﺑﺸــﻮﯾﺪ. ﻓﺸﺎر، ﺑﺨﺸﻰ از زﻧﺪﮔــﻰ ﮐﺎرى روزﻣﺮه ﻣﺎﺳــﺖ. ﺗﻮﻣﺎس ﮐﺎرﻻﯾﻞ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﻓﺸﺎرى ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻟﻤﺎﺳﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰ آﯾﺪ". ﻓﺸــﺎر، ﺑﻪ اﻧﺪازه اى ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﺮژى اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎر را ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮدﺗــﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷــﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﻨﺘﺮﻟﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﺪ، ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه، وﻗﺖ ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺪارﯾﺪ، ﻓﺸﺎر را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺸــﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن اﺳﺘﺮس و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﻣﺸﮑﻼت روﺣﻰ، ﺟﺴﻤﻰ، اﺣﺴﺎﺳﻰ و رﻓﺘﺎرى ﺑﺸﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ آن، ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺿﺮورى اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺸﻰ ﻣﺜﺒﺖ و از روى اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ، و اﮔﺮ ﺑﺮ روى راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷــﻤﺎ و ﺗﯿﻤﺘﺎن ﺑﻪ ﺳــﺎدﮔﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﺮا ﭘﺸﺖ ﺳــﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

11 ﻋﺎدت اﻓﺮادى ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮى ﻗﻮى ﻫﺴﺘﻨﺪ

1396/06/24
06:49
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﻰ ﻣﻰ رﺳــﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮى ﻣﺎ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﯾﮏ دوﺳــﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﭘﺮدردﺳﺮ ﻧﺼﯿﺒﻤﺎن ﺷﻮد، ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺎرى ﺑﺮﺳﯿﻢ، ﯾﺎ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دﺷﻮار ﺑﺸﻮﯾﻢ.
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ:
ﻗﻮى ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮑﻰ ﺗﺎزه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ،
و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﯾﺪ.
آﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﻗﻮى ﺑﻮدن از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮى، دﺷﻮار اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﯾﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻗﺎﻟﺐ و اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺴﻮراﻧﻪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺛُﺒﺎت، ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺟﺮأت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮى، آﻧﻬﺎ را دارﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد از ﻟﺤﺎظ ﻓﮑﺮى ﻗﻮى، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻰ ﺳــﺎزﻧﺪ، ﺑﺴــﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ. اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻰ ﺑﯿﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﻧﮕﺎه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1914ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﺑﻪ ﮐﻠﻰ ﺳﻮﺧﺖ، و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى اوﻟﯿﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ، و  23ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪ، واﮐﻨﺶ ادﯾﺴﻮن ﺳﺎده ﺑﻮد؛ او ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺎ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ. ﺣﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ".
واﮐﻨﺶ ادﯾﺴﻮن، ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮى اﺳﺖ- دﯾﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، و اﻗﺪام در زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ، ﺗﻠﺦ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ.
ﻋﺎدت ﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮى ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ. در واﻗﻊ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﻓﺮاد داراى ﻗﺪرت ﻓﮑﺮى، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد:
داراى ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دارﻧﺪ.
ﻧﻪ" ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
رﻓﺘﺎرﻫﺎى آزاردﻫﻨﺪه اﻓﺮاد ﭘﺮدردﺳﺮ را ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺷﮑﺴﺖ را ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ. ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ورزش ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﺑﻨﺪ.
ﺑﻰ رﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ادامه مطلب ادامه مطلب

نشست های تخصصی مدیریت حادثه پلاسکو

1395/12/19
12:21
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نشست های تخصصی مدیریت حادثه پلاسکو  با موضوعات نقش موثر مدیریت نگهداری ساختمان با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در پیشگیری از بروز حوادثی همچون پلاسکو و استفاده از شبیه سازی، مدلسازی و واقعیت مجازی برای بهبود مدیریت بحران در حوادثی همچون پلاسکو در دانشگاه تهران برگزار میگردد.

http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/625/1874187/1111111111.jpg

ادامه مطلب ادامه مطلب

بحران و مدیریت آن

1395/06/27
17:36
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
بحران و مدیریت آن

تمامی سازمان ها هر روز و هر لحظه تحت تأثیر بحران های کوچک و بزرگ قرار دارند. بنابراین مدیران سازمان ها باید پیوسته آماده رویارویی با بحران ها باشند و برای پیشگیری و یا کاستن تأثیر آنها بر سازمان های خود چاره اندیشی نمایند.
هنگامی که مجموعه شرایطی خاص، روال عادی و پیش بینی شده جریان کار، فعالیت، تولید، خدمت رسانی، زندگی، ارتباطات، تأمین نیازهای عمومی، سلامت، محیط زیست و یا افکار عمومی را به یکباره تغییر دهد، شرایط بحرانی بروز کرده است.
مدیریت بحران، به معنای پیشبرد هدفمند جریان امور به روالی قابل کنترل، و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.
مدیریت بحران از3 فازتشکیل می شود:

    پیش بینی/ پیشگیری
    برنامه ریزی/ آموزش
    هدایت/ کنترل

در هنگام وقوع بحران، کار چندانی جز هدایت و کنترل نمی توانیم انجام دهیم؛ مهمترین اقدام در این زمان، اتخاذ تصمیمات صحیح است. برای اتخاذ تصمیم صحیح، به داده ها، اطلاعات، امکان پردازش و تحلیل نیاز داریم، اما متأسفانه منابع اصلی تمامی این موارد، تنها قبل از بروز بحران در اختیار ما می باشد؛ و اگر دو مرحله قبلی، یعنـــی پیش بینی/ پیشگیری، و برنامه ریزی/ آموزش را انجام نداده باشیم، شاهد بروز بحرانی جدید در دل بحران رخ داده، خواهیم بود.
لازم است توجه داشته باشیم که تصمیم گیری های عجولانه و نسجیده نه تنها بر وخامت اوضاع می افزاید، بلکه ممکن است بحران های جدیدی پدید آورد که حتی قابل شناسایی هم نباشند.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت بحران

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت بحران,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات