درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ایمیل


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ

1396/08/5
05:53
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺎ را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻤﯿﻞ، ﯾﮏ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻋﺎﻟﻰ اﺳــﺖ، اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻏﺎﻟﺒﺎً در اﺳﺘﻔﺎده از آن اﻓﺮاط ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى ﺧــﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﻬﺮه ورى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اى اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى درﯾﺎﻓﺘﻰ ﺧﻮد:
اوﻻً، ﺑﺮرﺳﻰ و ﭘﺮدازش آﻧﻬﺎ را در اوﻗﺎت ﺧﺎﺻﻰ از روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. 
اﮔﺮ ﻧﮕﺮان ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﺘﺎن داراى ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮕﺬارﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪاﻧﻨــﺪ )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕــﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ( ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﯿﻞ ﺑﺎﮐﺲ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺷﻔﺎف ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ. اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى ﺧﻮد را در ﻓﻮﻟﺪرﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﻗﺪام ، در اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﻰ" ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳــﻰ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن دو دﻗﯿﻘﻪ اى" را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﻫﺮ اﯾﻤﯿﻠﻰ را ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در دو دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﯿﺪ، ﻓﻮراً ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﯾﮕﺮان ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ، اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى درﯾﺎﻓﺘﻰ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
 روش دﯾﮕــﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى درﯾﺎﻓﺘﻰ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ و 


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ایمیل

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت ایمیل,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic