درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

مدیریت تغییرات در سازمان

1399/06/21
08:26
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
نــوآورى هــاى تكنولوژیكى ســریع و پیوســته، تغییراتــى را در فرآیندهــا و سیستم هاى سازمانى به وجود مى آورد. رشد شــگفت انگیز اســتفاده از اینترنت كه دسترســى ســریع تر و آســان تر به دانش را میســر مى ســازد، شاهدى بر این مدعاســت. از عوامل دیگر تغییرات ســازمانى مى توان به بالا رفتن توقعات كاركنان و جهانى شدن سازمان ها اشاره نمود. علیرغم وجــود و اهمیت تغییرات سازمانى، بســیارى از مبتكران تغییرات موفق نمى شــوند به منافع مورد انتظار سازمان خود دست یابند. برخى از دلایل این شكست عبارتند از: 


 عدم وجود حامى تغییرات یا كســى كه ً سازمان را كاملا بشناسد  ضعــف ضمانــت اجرایــى یــا عدم پشتیبانى كافى مدیریت بالا  ضعــف در مهــارت هــاى مدیریت پروژه  انتظــارات متكى بــر راه حل هاى تك بعدى  اختلافات و درگیرى هاى سیاسى  ضعف در تعیین اهداف سازمانى  تغییر تیم و معطوف داشــتن آن به سوى پروژه هاى دیگر شناخت سازمان و آشنایى مبتكران تغییر با نیازهاى واقعى سازمان، اولین گام در موفقیت برنامه تغییرات سازمانى خواهد بود.


ادامه مطلب ادامه مطلب

معرفی متدولوژى هاى مدیریت پروژه: متدولوژى BPMM

1399/06/8
08:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مراحل اصلى برنامه ریزى پروژه با متدولوژى (Methodology Management Project BATES (BPMM عبارتند از: 


 اخذ مجوز پروژه  تهیه ساختار شكست كار (WBS(  تهیه برنامه بسته هاى كارى  زمانبندى پروژه  بودجه بندى پروژه جهت كســب اطلاعات بیشتر مى توانید به آدرس اینترنتى زیر مراجعه نمایید:ادامه مطلب ادامه مطلب

ستفاده از تكنیك Appreciation در حل مسائل

1399/06/1
08:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Appreciation یك تكنیك بسیار ســاده و در عین حال قوى اســت كه به شما كمك مى كند تا بیشترین اطلاعات ممكن را از یك واقعیت ساده، استخراج كنید. براى به كارگیرى این تكنیك، به ترتیب زیر عمل كنید:  واقعیتى را در نظر بگیرید.  بپرسید: "بنابراین چه؟"؛ بدین معنى كــه: "این واقعیت، چــه پیامدى به دنبال دارد؟".  ایــن پرســش را تكــرار كنیــد تــا تمامــى نتایج و پیامدهاى ممكن را شناسایى نمایید.

 
براى روشنتر شدن مطلب، به مثال ساده زیر، توجه كنید: واقعیت: دیشب باران شدیدى بارید. بنابراین چه؟ - اكنون زمین، خیس است. بنابراین چه؟ ً - زمین سریعا گل آلود مى شود. بنابراین چه؟ - اگر افراد و وسایل نقلیه زیادى از یك مســیر عبور كنند، زمیــن گل آلودتر ً شــده، حركت مرتبا دشوارتر و كندتر مى گردد. بنابراین چه؟ - در صورت امكان، از جاده هاى اسفالته استفاده شود؛ در غیر این صورت انتظار داشــته باشید كه حركت، بسیار كندتر از حد معمول انجام گیرد. با آنكه ممكن است بدون استفاده از این تكنیك هم بتوان به این نتیجه رسید، اما تكنیك Appreciation چهارچوبى را ارائــه مى كند كــه در آن چهارچوب، مى توان اطلاعات مؤثر و قابل اطمینان را به سرعت استخراج نمود. 


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺬاﮐﺮه

1399/05/10
01:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣــﻮاردى ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻰ ﻻزم ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳــﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺬاﮐﺮه، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى زﯾﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ:
اﻫﺪاف:
 ﻫﺪف ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﻓﮑــﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿــﺪ ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
داد و ﺳﺘﺪ:
 ﺷﻤﺎ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
 ﻃــﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ؟
 ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷــﻤﺎ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ:
 اﮔﺮ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪ، ﭼــﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿــﺎر دارﯾﺪ؟ 
اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﺑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ؟
 ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ آﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﻤﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى آﺗﻰ را از ﺷــﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟
 ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷــﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ارﺗﺒﺎﻃﺎت:
 ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸــﯿﻨﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر:
 اﻓــﺮاد از اﯾــﻦ ﻣﺬاﮐــﺮه اﻧﺘﻈــﺎر ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ را دارﻧﺪ؟
 در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى آن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺗﺒﻌﺎت:
 ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴــﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﺑﺮﺗﺮى:
 در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط، ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮى ﻫﺎﯾﻰ دارد؟
 ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑــﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺳﺖ؟
 اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد، ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﺤﺘﻤﻞ:
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻮق، ﭼــﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد؟ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیریت,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic