درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار: JobPro Central

1399/03/22
17:11
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾــﻦ ﻧــﺮم اﻓــﺰار ﮐــﻪ ﻫــﻢ در ﻣﺤﯿــﻂ Windows و ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ Apple Macintosh ﻗﺎﺑﻞ اﺳــﺘﻔﺎده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﺎرى، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر و زﻣــﺎن، ﺗﻤﺎس ﻫﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨــﺪى، زﻣﺎﻧﺒﻨــﺪى، اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺎرﺷــﺎت، ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﻣﺎﻟﻰ و ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﻰ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
JobPro Central ﮐﺎﻣــﻼً ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﺷﺪن ﺑﺮاﺳــﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮ را دارا ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﭘــﺮوژه اى و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 
ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﻰ JobPro Central را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ www.jobpro.com ﺑــﻪ ﺻــﻮرت راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

5 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه PMO در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

1398/07/15
07:19
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
دﻓﺎﺗــﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﺑﻪ واﺳــﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ آﻧﻬﺎ ﺑــﺮاى اراﺋﻪ ارزش ﺑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﺸــﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى PMO ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ، ﺑﺮاﯾﺸــﺎن دﺷــﻮارﺗﺮ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ ارزش ﮐﺎرى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ PMOﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪى" ﺑﻠﻮغ و ارزش ﺣﺮﻓﻪ اى ﻗﺮار دﻫﻨﺪ:
 ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻫﺪاﻓﻰ ﺷـﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮى، ﻓﺮاﺗـﺮ از ROI، را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدات )ﭘﺮوﭘﻮزال ﻫﺎى( ﭘﺮوژه- ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻮدﺟﻪ- ﺑﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن PMO اراﺋﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮد، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﻫﺪاف ﮐﺎرى ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى و ﺷﻔﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. PMO ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑــﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻫﺪاف ﻗﺎﺑــﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى، ﺑﺨﺸﻰ ﺿﺮورى از ﯾﮏ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﮐﺎرى اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﺳــﺎزﻣﺎن ارزش آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸــﮑﻼت 
 PMOرا ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
 ﺑﺎ زﺑﺎن ﺣﺮﻓﻪ اى ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺮوژه، ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
 ﻧﺘﺎﯾـﺞ- و ﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى- ﻣﺴـﺘﺤﮑﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اراﺋـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ. ﺑﺎرﻫﺎ اﯾــﻦ ﺟﻤﻠﻪ را دﯾﺪه و ﺷــﻨﯿﺪه اﯾﻢ: ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺴــﺘﺤﮑﻢ دارﯾﻢ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎﯾــﺪ آﻧﺮا رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ!". ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ.
 ﻣﺤﺪودﯾـﺖ ﻫـﺎى ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺴــﯿﺎرى از PMOﻫــﺎ در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺑﺎ درﺧﻮاﺳــﺖ ﻫﺎى ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎد، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك، ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ دﺳــﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﻬﺎ، رﻫﺒﺮ PMO ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻰ ﺷــﺮوع ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺼﻮر در ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳــﻰ ﭘﺮوژه، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾــﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑــﺮاى ﺗﮑﻤﯿﻞ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر 
ﻧﺪارد- ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ آﻏﺎز ﺷﻮد.
 ﭘﺮوﻧـﺪه ﮐﺎرى )Business Case( را اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾـﻰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از PMOﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ اوﻟﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاى آﻏﺎز ﯾﮏ ﭘﺮوژه، ﺑﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺮوژه ﺗﮑﯿﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻨﺸــﻮر ﭘﺮوژه ﻗﻄﻌﺎً ﯾﮏ ﺳــﻨﺪ ﺿﺮورى اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدى ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎرى" دارد. ﭘﺮوﻧــﺪه ﮐﺎرى ﺑﺮ ﭼﻪ" ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺸــﻮر ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ" اﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

24 وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه

1398/06/15
01:58
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Ken Thompson در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى در LinkedIn ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳــﺘﻢ، Paul Hookham، ﺑﺮ روى ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪﯾﻤﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻢ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻤﺎن ﻧﮕﺎﻫﻰ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ" ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸــﻰ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ. ﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ زﺣﻤﺘﻰ  24وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؛ و ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻫﻢ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را در ﻃﺮح زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﺬب ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ )ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ!( ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﮔــﺮ در ﻣــﻮرد اﯾﻦ ﻃﺮح، ﻧﻈﺮى ﯾﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدى در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒــﻮد آن دارﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑــﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
-http://dashboardsimulations.com/article/new-infographic-the-24-jobs-of a-project-manager
ﺗﻮﺟﻪ: وﻇﺎﯾﻒ ﺳــﺘﺎره دار، ﺑﺮاى ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮐﺎرﺑﺮد دارد، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اوﻟﯿﻪ، در ﻃﺮح ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه اﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

5 اﺻﻄﻼح ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه اى ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ

1396/11/20
08:39
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﮔﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻫﺴــﺘﯿﺪ، دﺷــﻮار اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪ آن ﺑﮕﺮدﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، زﺑﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. ﺷﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﯾﺎدﮔﯿﺮى اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤــﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾــﮏ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻄﻼﺣﺎت 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳــﻌﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ  5اﺻﻄﻼح ﻣﺘﺪاول را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻨﯿﻢ- ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻫﺮ روز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ:


 Baseline: ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﺤﻈﻪ اى در ﻣﻘﻄﻌﻰ از زﻣﺎن اﺳــﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاى ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه در ﻟﺤﻈﻪ اى ﻣﺸــﺨﺺ از آن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. اﻫﻤﯿﺖ آن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ داﺷــﺘﻦ Baseline ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘــﺪا ﺗﺼﻮر ﻣﻰ ﮐﺮدﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد، ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏBaseline  ﺑﺮاى ﺑﻮدﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. Risk: اﺻﻄﻼح "رﯾﺴــﮏ" در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم رﯾﺴﮏ در ﻣﺤﺎورات روزﻣﺮه اﺳــﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪى ﻧﯿﺴﺖ. رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه، ﭼﯿﺰى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
 Issue: ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. آﻧﭽﻪ Issue را از رﯾﺴــﮏ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻰ ﺳﺎزد، آن اﺳﺖ ﮐﻪ Issue اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ رﯾﺴﮏ ﻫﻨﻮز اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده. ﺗﺄﺛﯿﺮ Issue ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻞ ورﺷﮑﺴــﺖ ﺷــﺪن ﯾﮑﻰ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( ﯾﺎ اﻧﺪك )ﻣﺜﻞ ﺧﺮاب ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺘﻮﮐﭙﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ  10ﻧﺴﺨﻪ ﮐﭙﻰ از ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ(. Issue ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه رخ دﻫﺪ ﯾﺎ از ﻗﺒﻞ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 Change: ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﺮوژه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎ اﺷــﺎره دارد، و زﻣﺎﻧﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻰ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮐﺴــﻰ ﻧﻈﺮ ﺧــﻮد را در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣــﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺳــﺎده ﯾﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 Resources: ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﻓﺎﻧﺘﺰى ﺑﺮاى ﻣﻮاد اﺳﺖ، اﻣﺎ روﺷﻰ ﺑﺮاى ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد اﻓﺮاد، ﺑﺪون اﺷﺎره ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﺎص، ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﭘﻮل، ﻓﻀﺎى ادارى، ﮐﺎﻣﯿــﻮن ﻫﺎى ﺗﺤﻮﯾــﻞ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕــﺮى ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﻫﻢ در زﻣﺮه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰ آﯾﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات