درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﺷﻤﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

1397/09/25
09:01
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷــﻤﺎ ﻋﻨﻮان ادارى ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻌﻰ از زﻣﺎن، ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه اى ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﺳــﭙﺮده ﺷــﻮد. از ﺷــﺮوع ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ در ﺑﺨﺸﻰ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن دﻓﺘﺮ ﯾﮏ ﺷــﻌﺒﻪ در ﺷــﻬﺮى دﯾﮕﺮ، ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه اى وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﭘﯿﭽﺪﮔﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷــﻮد، ﺗﻌﺪاد ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر در ﻫﺸﺖ ﺣﻮزه ﮐﻠﯿﺪى، ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوژه داراى اﻫﻤﯿﺖ اﺳــﺖ، ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑــﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎى آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
_www.mindtools.com/pages/article/newPPM60.htm#np
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ در اﻧﺪازه ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، ﻫﻤﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺎﺳــﺦ ﻫﺎى آﻧﻬﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ.


ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

1397/09/3
15:51
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
(Harold Kerzner ﻫﺎروﻟﺪﮐﺮزﻧﺮ )
 ﺷــﮑﻰ ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﮐﺮزﻧــﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه دﻧﯿﺎ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺪ. او داراى ﻣﺪرك دﮐﺘﺮاى ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻫــﻮا و ﻓﻀﺎ از داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ و ﻣﺪرك MBA از داﻧﺸــﮕﺎه ﯾﻮﺗﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎﺳــﺖ و اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه Baldwin Wallace ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺣﺪود  37ﺳﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه در داﻧﺸــﮕﺎه ﯾﻮﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺪود  50ﮐﺘــﺎب در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒــﺎً اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﻫﺎى ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  20ﮐﺸﻮر ﻣﻰ رود و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. داﻧﺸﮕﺎه اوﻫﺎﯾﻮ ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺎﻻﻧﻪ اى در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﺳﻢ ﮐﺮزﻧﺮ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه آﻣﺮﯾﮑﺎ )PMI( ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را، ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺳــﺎل دﻧﯿﺎﻣﻰ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮزﻧﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود 200 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﻼس ﻫﺎى ﮐﺮزﻧﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

 ﻫﻨﺮى ﮔﺎﻧﺖ )Henry Gantt(
ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1861داراى ﻣﺪرك ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸــﮕﺎه ﺟﺎن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ آﻣﺮﯾــﮑﺎ، ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﭘــﺪر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  1880ﺗــﺎ  1901ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﺑﺎ ﺗﯿﻠﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺷﺪ و زﻣﯿﻨــﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ را در ﺗﻌﺪادی از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش 
داد. ﮐﺎر او ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷــﺪﯾﺪ ﺗﯿﻠﻮر ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺷــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺮد. ﮔﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﻠﻮر از ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻧﯿﺎزﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳــﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻫﻢ ﻣﻮرد دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ داد. ﻧﻤﻮدار ﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ زﻣﺎن ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻋﻤﻠﯿــﺎت، ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﻃﺮح ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭘﺎﯾﺪار و ارزﺷــﻤﻨﺪ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺮﺣــﺎل اﯾــﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻠﻰ ﻧﻤﻮدارﻫــﺎى ﮔﺎﻧﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑــﻪ اﺟﺰاى ﮐﻮﭼﮏ ﺷﮑﺴــﺘﻪ و در واﺣﺪ زﻣﺎن، ﮐﻨﺘﺮل ﺷــﻮﻧﺪ، ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه در ﺳــﺎل ﻫﺎى ﺑﻌﺪى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻧﺖ را ﭘﺪر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻰ داﻧﻨﺪ، وﻟﻰ در اﺻﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرﺗﻰ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ، در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺷﺪ.
 رادﻧـﻰ ﺗﺮﻧـﺮ )Rodney Turner(
از ﺳــﺎل  1997ﺗــﺎ  2005رﺋﯿــﺲ ﻫﯿﺌــﺖ ﻣﺪﯾﺮه، ﻣﺪﯾــﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺟﺰو ﻣﺪﯾﺮان ارﺷــﺪ اﻧﺠﻤــﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘــﺮوژه IPMA ﺑــﻮد. رﺋﯿــﺲ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه 
داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻧﺴــﻪ اﺳﺖ. ﺣﺪود  16ﮐﺘــﺎب در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻧﻮﺷــﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﺗﺮﻧﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. وى ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل 2102 اﻧﺠﻤﻦ IPMA ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻔﺮى )Ali Jafari(
اﺳــﺘﺎد ﺗﻤــﺎم و رﺋﯿــﺲ دﭘﺎرﺗﻤــﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه داﻧﺸــﮕﺎه ﺳــﯿﺪﻧﻰ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﺳــﺖ. در ﺳــﺎل  1994ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾﮑــﻰ از ﻣﺸــﺎورﯾﻦ وﯾﮋه ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن اروﭘﺎ در زﻣﯿﻨــﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ و ﺑﻬﺮه ورى ﺑﻪ ﻧﺎم )TACIS( ﺑــﺎ ﺑﻮدﺟﻪ  1,2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرى در ﮐﻞ ﮔــﺮوه  7اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪ. وى از ﺳــﺎل  1969ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺴــﯿﺎرى از ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در اروﭘﺎ، اﺳــﺘﺮاﻟﯿﺎ و آﺳــﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻮده اﺳﺖ.
 آرون ﺷﻨﻬﺎر)Aeron Shenhar(
ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺳــﺎل  2013ﻣﺆﺳﺴــﻪ IPMA و ﯾﮑــﻰ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾــﻦ اﻓــﺮاد در زﻣﯿﻨــﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در دﻧﯿﺎﺳــﺖ. وى دﮐﺘﺮاى ﺧــﻮد را از داﻧﺸــﮕﺎه اﺳــﺘﻨﻔﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻻت ﺷــﻨﻬﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه، ﯾﮑــﻰ از ﭘﺮﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه در ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎى اﯾﻨﺘﻞ، ﻧﺎﺳﺎ، ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﺴﯿﺎرى ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮐﺘﺎب Reinventing Project Management وى ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از 5 ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر در دﻧﯿﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳــﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وى ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻣﺸﺎورﯾﻦ SPLWIN ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻟﯿﻦ ﮐﺮاﻓﻮرد )Lynn Crawford(
ﭘﺮوﻓﺴــﻮر ﮐﺮاﻓــﻮرد اﺳــﺘﺎد ﺗﻤــﺎم داﻧﺸــﮕﺎه BOND اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﺳﺖ. وى از ﻧﻈــﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺣﺮﻓﻪ اى در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه، ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. آرﺷﯿﺘﮑﺖ، ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اى، اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾــﻰ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫــﺎى ﺣﺮﻓﻪ اى اوﺳﺖ. او ﯾﮑﻰ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در دﻧﯿﺎﺳﺖ. در ﺳــﺎل  1990ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺷــﻮراى ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳــﺘﺮاﻟﯿﺎ، ﮐﻪ ﯾﮑــﻰ از اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾــﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎى دوﻟﺘــﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در دﻧﯿﺎﺳــﺖ، ﮔﺮدﯾﺪ. ﯾﮑﻰ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺮﻓﻪ اى او، اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از اﻋﻀﺎى رﻫﺒﺮى ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺆﺳﺴﻪ PMI ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﮐﻦ ﺷﻮاﺑﺮ )Ken Schwaber(
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺆﺳﺴﻪ Scrum ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴــﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭼﺎﺑﮏ در دﻧﯿﺎﺳﺖ.
 ﺟﯿﻤﺰاﺷـﻨﺎﯾﺪر).James R Snyder(
ﻣﺴــﻠﻤﺎً ﻣﺆﺳــﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾــﻦ ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه دﻧﯿﺎ PMI را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﻰ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﯿﻤﺰ اﺷــﻨﺎﯾﺪر در ﺳﺎل  1969ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ 5 ﻧﻔﺮه ﻣﺆﺳﺴﻪ PMI ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ژﺋﻮﻓﺮى رﯾﺲ )Geoff Rees(
آﻗﺎى رﯾﺲ ﺟﺰو  10ﻧﻔــﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻮده و ﯾﮑﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻄﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و رﺋﯿﺲ اﻓﺘﺨﺎرى ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳــﺖ . وى رﻫﺒﺮ ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮى ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه PMI و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎر و ﻃﺮاح ﭼﻬــﺎر ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺆﻟﻒ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ.


وﻗﺘﻰ ﻣﻰ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟

1397/05/11
15:08
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ، دﺷــﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ دوﺳــﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﻰ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﺴﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ، ﭼﻪ واﮐﻨﺸﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﻫﺎى درﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دارد. اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را درك ﮐﺮده اﯾـﺪ. ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻤﯿــﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ را ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺸــﺎﺑﻬﻰ را ﮐﻪ اﺧﯿــﺮاً اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺷــﺨﺺ دﯾﮕﺮى ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻓﺮد دروﻏﮕﻮ را در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﯿﺪ. از ﺷــﺪت ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى دروغ ﮔﻔﺘﻦ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آورﯾﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دود آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮود.
 ﮔﺰﯾﻨﻪ  :1ﻫﯿﭻ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﻫﯿﭽﮑﺲ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ او دروغ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و واﮐﻨﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ، آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ دروغ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ، ﻫﻤﻮاره ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻧﯿﺴﺖ، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺤــﻞ ﮐﺎر. ﻗﺒــﻞ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎرى اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳــﯿﺪ: ﺑﺮاى ﻣــﻦ ﭼﻪ ﻋﻮاﻗﺒﻰ دارد؟". 

ﻗﺒﻞ از آﻧﮑــﻪ اﻗﺪاﻣﻰ ﺑﮑﻨﯿﺪ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آﻧﺮا ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺴﻰ از اﯾﻦ دروغ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﺑﻠﻪ، ﭼﻪ ﮐﺴــﻰ، و اﯾﻦ ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻋﺪاوﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد از آن دورى ﻣﻰ ﺟﻮﯾﯿﺪ از رﺿﺎﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ آن ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﺎارزش ﺗﺮ اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﻫﻢ دروغ آﻧﻘﺪر ﺟﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
 ﮔﺰﯾﻨﻪ 2: ﺑﺎ ﺷـﻮﺧﻰ آﻧﺮا ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻌﻀﻰ از دروغ ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﺰرﮔﻨﺪ ﮐــﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓــﺖ، و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﮐﺎر زﯾﺎدى در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ اﻧﺠــﺎم داد. در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردى ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﯾﮏ ﺟﻮك ﺑﺴــﺎزﯾﺪ. ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻼت ﻣﻔﺮﺣــﻰ ﮐﻪ دروغ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ، 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳــﺖ؛ ﻣﺜﻼً اﯾﻦ ﺟﻤﻠــﻪ: ﻫﻰ، ﻓﮑﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ دﻣﺎﻏﺖ ﮐﻤﻰ درازﺗﺮ ﺷﺪ!". اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﻪ ﻓﺮد دروﻏﮕﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮس از ﺗﻼﻓﻰ، ﺑﻪ اﺷــﺘﺒﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ. ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺷﻤﺎ را دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻋﻤﺪاً ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ.
 ﮔﺰﯾﻨﻪ  :3ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﺰﻧﯿﺪ. روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى آﻧﮑﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺷﺨﺺ دروﻏﮕﻮ وﺟﻬﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﻰ ﺑﺰﻧﯿﺪ. واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﺷﺪه ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷــﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ. ﺳــﺆاﻻت ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ، ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮ ﻓﺮﺻﺖ داده اﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف اﺷــﺘﺒﺎﻫﻰ زده" و آﻧﺮا اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دروﻏﮕﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد. ﮔﺰﯾﻨﻪ  :4دروﻏﮕﻮ را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﯿﺪ. در ﺷﺮاﯾﻄﻰ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن و اﻧﺠــﺎم ﻧﺪادن ﻫﯿﭻ ﮐﺎرى" ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺒﺎﺷــﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷــﺨﺺ دروﻏﮕــﻮ را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿــﺪ و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ. ﻓﻘــﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، زﯾﺮا ﺻﺮﻓﺎً ﻫﺸﯿﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ اﻓﺮاد، ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎ ﻓﺮد دروﻏﮕﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿــﺪ، ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮى ﮐــﻪ آن دروغ، آﻧﻬﺎ را ﺗﺤــﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫــﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت، ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ ﻣﺪارﮐﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎى ﺷﻤﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ، وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دروﻏﮕﻮ ﺧﻄﺎب ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.


ﺣﻀﻮر اﺟﺮاﯾﻰ ﭼﯿﺴﺖ؟

1397/02/24
07:17
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ آن ﻫﯿﻮﻟﺖ (Sylvia Ann Hewlett)، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه "ﺣﻀﻮر اﺟﺮاﯾﻰ: ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﯿﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ"، ﺣﻀﻮر اﺟﺮاﯾﻰ داراى ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ:


 ﮔﺮاﯾﺶ: اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط: اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻇﺎﻫﺮ: اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﯿﺪ.
ﻫﯿﻮﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه رﻓﺘﺎرى ﺷﻤﺎ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﺘﺎن در ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر و اﯾﺪه ﻫﺎى ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ. او ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﺮاى رﻫﺒﺮاﻧﻰ ارزش ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ ﮐﻪ آرام، ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﻨﺪ، ﻧﻪ آﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ از ﺳﺨﺘﮕﯿﺮى و ﺟﺬﺑﻪ ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﻀﻮر اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى "ﺣﺎﺿﺮ" ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﻫﺴــﺖ، )ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺣﺎل( در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﻫﺸــﯿﺎرى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺘﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺆﺳﺴــﻪ رﻫﺒﺮى Roffey Park در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ، ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺲ ﻗﺪرت ﺷــﺨﺼﻰ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺘﺎن راﺣﺖ ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ" دﯾﮕﺮان ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ، ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ 
ﺑﺮ" آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺮاﻧﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣــﻰ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾــﻦ ﻣﻮارد در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺣﺲ ﻗﻮى از ﻗﺪرت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮى ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.


مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|