درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار: JobPro Central

1399/03/22
17:11
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﯾــﻦ ﻧــﺮم اﻓــﺰار ﮐــﻪ ﻫــﻢ در ﻣﺤﯿــﻂ Windows و ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ Apple Macintosh ﻗﺎﺑﻞ اﺳــﺘﻔﺎده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﺎرى، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎر و زﻣــﺎن، ﺗﻤﺎس ﻫﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨــﺪى، زﻣﺎﻧﺒﻨــﺪى، اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺎرﺷــﺎت، ﻣﺤﺎﺳــﺒﺎت ﻣﺎﻟﻰ و ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﻰ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
JobPro Central ﮐﺎﻣــﻼً ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﺷﺪن ﺑﺮاﺳــﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮ را دارا ﻣــﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮاى ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﭘــﺮوژه اى و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﻰ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 
ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﻰ JobPro Central را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ www.jobpro.com ﺑــﻪ ﺻــﻮرت راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

از اﯾﻦ 9 ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

1398/08/14
07:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﻫﻤــﮑﺎرى ﺑــﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن داراى ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺮاى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷــﺪ. ﯾﮏ ﺗﺄﻣﯿــﻦ ﮐﻨﻨﺪه را ﭼﻪ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳــﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﻪ ﺑﺮاى ﻣﺸــﺎوره، و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻗﻬﻮه، ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪى آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ در ﺳﻨﺪى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷــﺮح وﻇﺎﯾﻒ )SOW(" ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﺪون وﺟﻮد ﯾﮏ ﺷــﺮح وﻇﺎﯾﻒ 
دﻗﯿﻖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از SOW اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ- و ﮔﺎﻫﻰ آﻧﺮا ﻣﻨﺸﻮر" ﻣﻰ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، آﻧﭽﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﺳــﺖ، ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار و ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻰ ﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﻣﯿﺎن ﺷــﻤﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه، ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳــﻤﻰ وﺟﻮد داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑــﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺟﻨﺒﻪ ﻫــﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ راﺑﻄﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ- ﻧﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺧﺎص ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ را.
ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺷــﺮح وﻇﺎﯾﻒ دﻗﯿﻖ، ﮐﺎر ﭼﻨﺪان دﺷﻮارى ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﺧﻮد، ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
 زﻣﯿﻨﻪ: ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮاى ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
 اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ: ﺷﺮح دﻗﯿﻘﻰ از اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ، اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮرد )اﮔﺮ ﮐﺎﻻﺳﺖ( اﺟﺰاى آﻧﺮا دﻗﯿﻘﺎً ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ و )اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻻزم را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
 ﻣﻮﻋﺪﻫـﺎ: ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷــﻔﺎف، ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾــﺪ در آﻧﻬﺎ اﻗﻼم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد، و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮ ﺑﺮاى ﮐﺎﻻﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 آﻣﻮزش: آﻣﻮزش ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﺪ؛ در ﺻﻮرت وﺟﻮد، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺰاﯾﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه، ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 ﻣﺴـﺘﻨﺪات: ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺴــﺘﻨﺪاﺗﻰ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎى ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ، راﻫﻨﻤﺎى ﮐﺎرﺑﺮ، ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﯾﺎ روش ﻫﺎى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ.
 ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﻰ: ﺳــﻄﺢ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺳــﻮى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﻣﺸــﺨﺺ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﻫﺎى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻻزم، و ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد: ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد، ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 ﭘﺬﯾـﺮش: ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ ﯾــﮏ از اﻗﻼم ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ را، ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ رﺳــﻤﺎً ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
 ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ: ﺷــﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاى ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

24 وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه

1398/06/15
01:58
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Ken Thompson در ﻣﻘﺎﻟﻪ اى در LinkedIn ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳــﺘﻢ، Paul Hookham، ﺑﺮ روى ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺪﯾﻤﻰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﻢ. ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻤﺎن ﻧﮕﺎﻫﻰ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ" ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸــﻰ از ﻧﻘﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ. ﻣﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ زﺣﻤﺘﻰ  24وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ؛ و ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻫﻢ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد را در ﻃﺮح زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﺬب ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﺣﺘﻰ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ )ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ!( ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﮔــﺮ در ﻣــﻮرد اﯾﻦ ﻃﺮح، ﻧﻈﺮى ﯾﺎ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدى در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒــﻮد آن دارﯾﺪ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑــﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:
-http://dashboardsimulations.com/article/new-infographic-the-24-jobs-of a-project-manager
ﺗﻮﺟﻪ: وﻇﺎﯾﻒ ﺳــﺘﺎره دار، ﺑﺮاى ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮐﺎرﺑﺮد دارد، اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اوﻟﯿﻪ، در ﻃﺮح ﻧﺸــﺎن داده ﺷــﺪه اﺳﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﯿﻨﺘﺰﺑِﺮگ

1398/06/7
00:34
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷــﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫــﺮ روز ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﺑﺎزى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را رﻫﺒﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ، دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را در ﺟﻠﺴــﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده، ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ در وﻇﺎﯾﻒ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻒ، داﺋﻤﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﺳــﺘﺎد و ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻫﻨــﺮى ﻣﯿﻨﺘﺰﺑﺮگ )Henry Mintzberg(، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺸــﺨﯿﺺ داد. او ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ده ﻧﻘﺶ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر اوﻟﯿﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى دﺳــﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 رﺋﯿﺲ ﺻﻮرى
 رﻫﺒﺮ
 راﺑﻂ
 ﭘﺎﯾﺸﮕﺮ
 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪه
 ﺳﺨﻨﮕﻮ
 ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
 رﺳﯿﺪﮔﻰ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت و آﺷﻮب ﻫﺎ
 ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه
ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﻣﯿﻨﺘﺰﺑــﺮگ را، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳــﻌﻪ دﻫﯿﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻊ ﺑــﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾــﺪ. ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ، در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎً ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻰ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر مدیر,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic