درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محیط کار


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اﺳﺘﺮس در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

1399/04/6
20:54
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
اﺳــﺘﺮس ﯾﺎ ﻓﺸــﺎر ﻋﺼﺒﻰ، ﯾــﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺷــﺢ ﻫﻮرﻣﻮن آدرﻧﺎﻟﯿــﻦ و ورود آن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ، رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻋﻀﻼت 
و اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد.  واﮐﻨﺶ ﻧﺎﺷــﻰ از اﺳــﺘﺮس، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎى ﺣﺴــﻰ و رواﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ. واﮐﻨﺸﻬﺎى اﺳﺘﺮﺳﻰ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﻰ ﺷــﻐﻠﻰ، ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺎرى، از زﯾــﺮ ﮐﺎر در رﻓﺘــﻦ و ﺳــﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸــﺎن 
ﻣﻰ دﻫﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﺳــﺘﺮس ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻮاردى از ﻗﺒﯿﻞ: ﻋــﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷــﻐﻠﻰ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑــﻮدن رﺋﯿﺲ، ﻣﺸــﮑﻼت ﻓﺮدى، روﺷﻬﺎى ﺳــﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ، و ... ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺑﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد، ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴــﺘﮕﻰ دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﯿــﺰان ﺗﻐﯿﯿــﺮى ﮐــﻪ ﻓــﺮد ﺑــﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ
ﻣﯿــﺰان ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿــﺖ و ﺗﻌﺎرﺿﻰ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑــﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺑﻬﺎم ﻧﻘﺶ و ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ
اﻟﮕﻮى رﻓﺘﺎرى ﻓﺮد
ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ اﺳــﺘﺮس، ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از ﭼﮕﻮﻧﮕــﻰ اداره ﮐــﺮدن و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدن اﺳــﺘﺮس ﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮاى از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس در ﺧﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻟﺘﻰ از ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد و زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

9 ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻪ" ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ

1398/10/10
07:38
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 ﮐﺎرﻫـﺎى ﻏﯿﺮﻣﺆﺛـﺮ: Catherine DeVrye، ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﻰ ﺳــﺎﺑﻖ IBM، در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ: "ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ"، ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت در ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﺆﺛﺮ، ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﺪ.
 ﭼﯿﺰﻫﺎﯾـﻰ ﮐـﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺷـﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ: ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎرى از ﺷﻤﺎ ﻣﻰ رود و در 
ﭼﻪ ﺟﻬﺘﻰ ﮐﺎر ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ. ﺟﻠﺴﺎت ﻏﯿﺮﺿﺮورى: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ 65 درﺻﺪ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴــﺎت، آﻧﻬﺎ را از ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﻰ دارد، و 17 درﺻﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎت، ﺑﻰ ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ: ﮐﺎر، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ داﺷــﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ دارد؛ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣــﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ دو ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ و دﯾﮕﺮى آﻏﺎز ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى رﺳــﻤﻰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر، و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﺷﺪه در ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎى ﻓﻮرى را ﻧﯿﺰ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻧﺸــﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ.
 درﺧﻮاﺳـﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎى ﺷـﻤﺎ در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ: آﯾﺎ ﺷــﺒﯿﻪ ﻏﺪه اى اﺳــﺖ ﮐﻪ راه ﮔﻠﻮﯾﺘﺎن را ﺑﺴﺘﻪ اﺳــﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﺮزﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﻋﺪﻫـﺎى ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ در ﭘـﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ: ﺑﺎر ﮐﺎرى و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

 ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاى ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ 
ﻧﻤﻰ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻰ- ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮐﺎرﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ: اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد، ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزى 
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮى را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ. ﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﻮد: اﮔﺮ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮى ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ، ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻧﯿﺴــﺘﯿﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻠﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

مدیریت هیجانات منفی در محیط کار

1395/10/1
22:52
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
مدیریت هیجانات منفی در محیط کار

همه ما گاهی اوقات مجبوریم در محل کار با احساسات و هیجانات منفی مواجه شویم؛ از این رو یادگیری نحوه مقابله با این احساسات، اهمیت می یابد. گذشته از این، هیجانات منفی می تواند منتشر شود و هیچکس مایل نیست در اطراف کسی باشد که به یک گروه، انرژی منفی منتقل می کند.
با توجه به تحقیقات فیشر در سال 1997، متداول ترین هیجانات منفی تجربه شده در محیط کار، عبارتند از:

    سرخوردگی/ التهاب
    نگرانی/ عصبانیت
    خشم/ جوش آوردن
    تنفر
    ناامیدی/ ناخشنودی

ببینید چه چیزی باعث بروز هیجانات منفی در شما می شود، و اغلب با چه انواعی از احساسات مواجه می شوید. هنگامی که آن هیجانات شروع به ظاهر شدن کردند، فوراً استراتژی خود را برای متوقف کردن آن چرخه، آغاز نمایید. هر چه بیشتر صبر کنید، سخت تر خواهید توانست خود را از افکار منفی دور سازید.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

PTSD و نشانه های آن در محیط کار

1395/09/29
23:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
PTSD و نشانه های آن در محیط کار

PTSD یک بیماری جدی است که پس از آنکه شخصی یک رویداد تلخ را تجربه کند یا شاهد آن باشد، ممکن است بروز کند. بر اساس آمار مرکز ملی PTSDی آمریکا، 7 تا 8 درصد مردم آمریکا در طی عمر خود از این بیماری رنج می برند و سالانه 5 میلیون و 200 هزار نفر از بزرگسالان آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد.
ناراحتی پس از هر نوع ضربه روحی، امری طبیعی است، اما افراد مبتلا به PTSD ممکن است از افسردگی، اضطراب، یا پریشانی شدید رنج ببرند. علائم این بیماری می تواند بلافاصله پس از ضربه روحی نمایان شود، یا بعد از ماه ها یا سال ها ظاهر گردد.
افراد مبتلا به این وضعیت، ممکن است نشانه های مختلفی را در محل کار از خود بروز دهند. برخی از شایع ترین این نشانه ها عبارتند از:

    مشکلات حافظه و دشواری در به خاطر سپردن اطلاعات
    عدم تمرکز در انجام وظایف
    ترس و اضطراب
    مشکلات فیزیکی
    روابط ضعیف با همکاران
    واکنش بی دلیل نسبت به موقعیت هایی که خاطرات آنها را زنده می کند
    عدم حضور در محل کار
    مشکل در بیدار ماندن
    حملات اضطراب و ترس ناگهانی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


کلید مدیریت افراد مبتلا به PTSD ارتباطات خوب است. به آنها امتیازات مناسبی بدهید تا استرس و اضطرابشان در محل کار کاهش یابد. هر گونه مشکل را بلافاصله برطرف کنید و به سایر اعضای تیمتان آموزش بدهید تا بیشتر آنها را درک کنند.

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محیط کار

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محیط کار,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات