درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محیط پروژه


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه

1399/04/20
20:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه، ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاردى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻗﺒﺎ
 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ
 ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﻰ
 اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
 وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺻﻠــﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄــﻰ و اﺛــﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه اى را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورد ﮐﻪ ﭘــﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﺴﯿﺎرى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮوژه ﻫﺎى زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ، 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺑﯿﻦ ﭘــﺮوژه ﻫﺎ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﻧﺘﺎﯾــﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﮑﺘــﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄــﻰ، در ﻃــﻰ ﻋﻤــﺮ ﭘــﺮوژه، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻰ اﻧﺠﺎﻣﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و رﯾﺴــﮏ ﭘﺮوژه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮ و ﺗﯿــﻢ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﯾﮑﺴــﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﻰ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻰ دارد:
 ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣــﺎت ﺣﺎﺻﻞ از پروژه
 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﭘﺮوژه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓــﻮق، ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه ﺧﻮد، 
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺮوژه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ را ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸــﺎﭘﯿﺶ، ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮاى ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

Microsoft Office EPM، آمیزه ای از ابزارها جهت ایجاد محیط مدیریت پروژه خودکار

1395/06/28
16:17
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
Microsoft Office EPM، آمیزه ای از ابزارها جهت ایجاد محیط مدیریت پروژه خودکار

فرآیند کاری تشکیلات مدیریت پروژه، دربرگیرنده مدیریت پروژه، برنامه، و سبد پروژه هاست. مدیران پروژه و برنامه سعی دارند کارها را درست انجام دهند، در حالی که مدیران سبد پروژه ها بر انجام کارهای صحیح، تمرکز دارند. مدیران پروژه و برنامه، برای جلب رضایت کارفرمایان خود، کارها را در زمان معین و تحت بودجه تعیین شده به اتمام می رسانند. مدیران سبد پروژه ها به تصمیم گیرندگان سازمان کمک می کنند تا تمامی کارها را در سراسر سازمان، انتخاب، دسته بندی، اولویت بندی، و کنترل نمایند. آنها برای بهبود تصمیم گیری استراتژیک، هماهنگ سازی پروژه ها و برنامه ها با استراتژی های کاری سازمان، بیشینه کردن ظرفیت و استفاده مطلوب از منابع سازمان، و پایش کارآیی عملیاتی سازمان تلاش می کنند.
عملکرد مؤثر و حاکم نمودن این اهداف، به میزان زیاد بر یکپارچگی افراد، فرآیندها، و ابزارها، با استفاده از یک مجموعه ابزار متمرکز و یکپارچه، متکی است. Microsoft Office Enterprise Project Management (EPM) یکی از این ابزارهاست که می تواند فرآیند EPM را به صورت خودکار درآورد.
مدیران پروژه، برنامه و سبد پروژه ها می توانند با استفاده از این ابزار:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    تمامی انواع کارهای موجود در سبد پروژه های سازمان را کنترل کنند،
    قابلیت دید را در پروژه های سبد پروژه ها بهبود بخشند، و
    ارتباطات و همکاری مؤثر را با تمامی ذینفعان و همچنین در میان اعضای تیم پروژه، توسعه دهند.ادامه مطلب ادامه مطلب

استفاده از "ارسال کننده پیام فوری" (Messenger) در محیط پروژه

1395/06/11
20:37
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
استفاده از "ارسال کننده پیام فوری" (Messenger) در محیط پروژه

ارسال و دریافت پیام های فوری (IM) در زندگی روزمره امری است مهم و ضروری. پیام های فوری امروزه در محیط های کاری نیز به یک ابزار ارتباطی مهم تبدیل شده اند. در حالی که بسیاری از کارکنان از پیام های فوری برای مقاصد شخصی استفاده می کنند، تعداد فزاینده ای از آنها این پیام ها را در جهت مقاصد کاری مورد استفاده قرار می دهند.
با گسترش استفاده از شبکه اینترنت، شرکت ها به فکر افتادند که از مسنجرها به عنوان یک ابزار ارتباطی میان کارکنان خود بهره بگیرند. این شرکت ها دریافته اند که ارسال پیام های فوری، می تواند منجر به افزایش کارآیی گردد؛ مثلاً برای رساندن یک پیام به یک فرد، دیگر نیازی نیست که او در دفتر کارش حضور داشته باشد و یا در راهروهای سازمان به دنبال او بگردند.
بدین ترتیب آیا نمی توان در محیط پروژه ها نیز از این امکان بهره جست؟ از مزایای این امر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

    برقراری ارتباط آسان با اعضای تیم پروژه در هر نقطه از کره خاکی که باشند، خصوصاً در مورد مسائل و موضوعات مهم پروژه
    یادآوری در مورد جلساتی که در آینده نزدیک برگزار می گردد یا فراخوانی به جلسات تحت وب
    درخواست سریع جهت دریافت ایده های نو در مورد مسائلی که با آنها درگیر هستید

اما لازم است تعادلی میان این مزایا با تأثیرات منفی ارسال پیام های فوری برقرار گردد؛ تأثیراتی مانند:

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


    کاهش مکالمات روزمره رودررو
    خلاصه نویسی و مختصر شدن ارتباطات
    از دست دادن بالقوه قدرت بحث و بررسی 

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محیط پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محیط پروژه,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات