درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محیط


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه

1399/04/20
20:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه، ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاردى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻗﺒﺎ
 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ
 ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﻰ
 اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
 وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى اﺻﻠــﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄــﻰ و اﺛــﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه اى را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورد ﮐﻪ ﭘــﺮوژه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﺴﯿﺎرى از ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮوژه ﻫﺎى زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ، 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ اﺟﺮا ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاى ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪن ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﺑﯿﻦ ﭘــﺮوژه ﻫﺎ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ و ﻧﺘﺎﯾــﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻧﮑﺘــﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑــﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄــﻰ، در ﻃــﻰ ﻋﻤــﺮ ﭘــﺮوژه، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻰ اﻧﺠﺎﻣﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و رﯾﺴــﮏ ﭘﺮوژه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺪﯾﺮ و ﺗﯿــﻢ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﯾﮑﺴــﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﻰ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻰ دارد:
 ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣــﺎت ﺣﺎﺻﻞ از پروژه
 ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﭘﺮوژه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓــﻮق، ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﭘﺮوژه ﺧﻮد، 
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺮوژه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻧﻤﻮده، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎى ﺗﯿﻢ، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع آﻧﻬﺎ را ارزﯾﺎﺑﻰ ﮐﻨﻨــﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸــﺎﭘﯿﺶ، ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را ﺑﺮاى ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ.


ادامه مطلب ادامه مطلب

PTSD و نشانه های آن در محیط کار

1395/09/29
23:22
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
PTSD و نشانه های آن در محیط کار

PTSD یک بیماری جدی است که پس از آنکه شخصی یک رویداد تلخ را تجربه کند یا شاهد آن باشد، ممکن است بروز کند. بر اساس آمار مرکز ملی PTSDی آمریکا، 7 تا 8 درصد مردم آمریکا در طی عمر خود از این بیماری رنج می برند و سالانه 5 میلیون و 200 هزار نفر از بزرگسالان آمریکایی را تحت تأثیر قرار می دهد.
ناراحتی پس از هر نوع ضربه روحی، امری طبیعی است، اما افراد مبتلا به PTSD ممکن است از افسردگی، اضطراب، یا پریشانی شدید رنج ببرند. علائم این بیماری می تواند بلافاصله پس از ضربه روحی نمایان شود، یا بعد از ماه ها یا سال ها ظاهر گردد.
افراد مبتلا به این وضعیت، ممکن است نشانه های مختلفی را در محل کار از خود بروز دهند. برخی از شایع ترین این نشانه ها عبارتند از:

    مشکلات حافظه و دشواری در به خاطر سپردن اطلاعات
    عدم تمرکز در انجام وظایف
    ترس و اضطراب
    مشکلات فیزیکی
    روابط ضعیف با همکاران
    واکنش بی دلیل نسبت به موقعیت هایی که خاطرات آنها را زنده می کند
    عدم حضور در محل کار
    مشکل در بیدار ماندن
    حملات اضطراب و ترس ناگهانی

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


کلید مدیریت افراد مبتلا به PTSD ارتباطات خوب است. به آنها امتیازات مناسبی بدهید تا استرس و اضطرابشان در محل کار کاهش یابد. هر گونه مشکل را بلافاصله برطرف کنید و به سایر اعضای تیمتان آموزش بدهید تا بیشتر آنها را درک کنند.

ادامه مطلب ادامه مطلب

چهار گروه مفید در محیط کسب و کار

1395/06/19
10:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
چهار گروه مفید در محیط کسب و کار

امروزه ایجاد هر کسب و کار جدید، به وجود نیروهای ماهر نیاز دارد. گروه هایی از افراد هستند که حضور آنها در محیط کسب و کار، دارایی ارزشمندی به شمار می آید:

    مشوق ها: مشوق ها یا حامیان معنوی افرادی هستند که در مراحل اولیه کار، از ایده های شما حمایت می کنند و شما را به عنوان یک کارآفرین باور دارند.
    الگوها: این گروه از افراد به شکل فعال به آموزش دیگران می پردازند. به همین دلیل اگر توانایی های آنها برای کسب و کار شما مناسب است، می توانید از ایشان به عنوان راهنما استفاده کنید.
    متخصصان: این افراد، حلقه های اصلی و پنهان را برای به حرکت درآمدن شرکت و رسیدن به مرحله سوددهی در اختیار شما قرار می دهند. تخصص آنها باید متناسب با نوع کسب و کار شما باشد. یکی از مهمترین وظایفی که آنها می توانند برعهده بگیرند، شفاف سازی تصویر کلی یا برنامه کلان کسب و کار است.
    حامیان فنی: ممکن است یافتن متخصصانی برای انجام کارهایی نظیر راه اندازی شبکه رایانه ای شرکت و به کارگیری تکنولوژی اطلاعات، کار ساده ای به نظر برسد، اما واقعاً این طور نیست. فقدان این نیروهای ماهر و کارآمد می تواند آسیب های جدی به کسب و کار شما، به ویژه در مراحل آغازین آن، وارد سازد.

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management
ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محیط

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر محیط,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic